Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-186 2019-09-27
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ETATŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2019-2020 MOKSLO METAIS

                                                                                                                            

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ETATŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2019-2020 MOKSLO METAIS

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. B-TS-186

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo  9 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų raštus, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti didžiausią leistiną etatų skaičių Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2019–2020 mokslo metais (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-96 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ 1 punktą.

3. Įpareigoti švietimo įstaigų vadovus patvirtinti įstaigos etatų sąrašą pagal šio sprendimo 1 punktu patvirtintą didžiausią leistiną etatų skaičių, neviršijant metams darbo užmokesčiui skirtų asignavimų.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d.

sprendimu Nr. B-TS-186

 

DIDŽIAUSIAS LEISTINAS ETATŲ SKAIČIUS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2019–2020 MOKSLO METAIS

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Didžiausias leistinas etatų skaičius

Etatų skaičius ugdymo procesui organizuoti ir valdyti

 

Pedagoginių darbuotojų etatų skaičius

Nepedagoginių darbuotojų etatų skaičius

1.

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija

85,10

4,00

56,00

25,10

2.

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija

59,15

2,25

32,27

24,63

3.

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija

47,01

2,25

25,51

19,25

4.

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija

95,30

4,00

59,10

32,20

5.

Vilkaviškio r. Alvito mokykla-daugiafunkcis centras

59,76

2,25

29,51

28,00

6.

Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcis centras

42,91

1,50

22,41

19,00

7.

Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras

45,52

1,50

20,52

23,50

8.

Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras

39,35

1,50

19,35

18,50

9.

Vilkaviškio r. Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis centras

25,14

1,25

11,26

12,63

10.

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla

97,01

3,25

65,01

28,75

11.

Vilkaviškio r. Pajevonio pagrindinė mokykla

32,37

1,50

17,62

13,25

12.

Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinė mokykla

37,77

 

1,50

20,02

16,25

13.

Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla

21,82

1,50

9,82

10,50

14.

Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla

58,30

2,25

30,30

25,75

15.

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija

37,07

2,00

20,57

14,50

16.

Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija

66,32

3,00

32,82

30,50

17.

Vilkaviškio r. Kybartų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

31,12

1,50

11,12

18,50

18.

Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ specialioji mokykla

42,61

1,75

22,41

18,45

19.

Vilkaviškio pradinė mokykla

58,16

2,50

37,91

17,75

20.

Vilkaviškio rajono sporto mokykla

25,17

2,00

17,42

5,75

21.

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

25,75

2,00

13,25

10,50

22.

Vilkaviškio muzikos mokykla

61,10

2,50

47,60

11,00

23.

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“

53,01

2,00

27,01

24,00

24.

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

69,35

2,00

33,97

33,38

25.

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“

45,04

1,75

21,04

22,25

26.

Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“

30,77

1,50

13,77

15,50

27.

Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla

18,30

1,25

11,05

6,00

28.

Vilkaviškio r. Kybartų suaugusiųjų mokykla

12,35

2,00

8,35

2,00

 

______________________________________________

 

 

 

Į pradžią