Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-187 2019-09-27
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO SUVESTINĖS ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO SUVESTINĖS ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. B-TS-187

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. B-TS-1314 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto suvestinę ataskaitą pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr.              B-TS-187

 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO

SUVESTINĖ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

I. NEFINANSINIS TURTAS

 

(Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais)

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas

balansinė vertė praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje

balansinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje

1.

Ilgalaikis materialusis turtas

58 278 961

54 567 109

1.1.

Žemė

9 583

6 055

1.2.

Gyvenamieji pastatai (būstas)

2 492 804

2 920 839

1.3.

Negyvenamieji pastatai

22 909 871

22 668 773

1.3.1.

Administraciniai pastatai

617 449

607 552

1.3.2.

Pramoniniai pastatai ir sandėliai

36 044

36 631

1.3.3.

Švietimo ir mokslo įstaigų pastatai

11 973 313

12 760 725

1.3.4.

Gydymo įstaigų pastatai

3 050 270

3 244 239

1.3.5.

Kultūros ir sporto įstaigų pastatai

3 714 199

3 955 750

1.3.6.

Kiti pastatai

3 518 596

1 757 645

1.4.

Infrastruktūros ir kiti statiniai

22 499 283

20 033 260

1.4.1.

Hidrotechniniai statiniai

3 283

3 235

1.4.2.

Tiltai, viadukai

432 849

373 932

1.4.3.

Geležinkeliai (įskaitant atšakas)

0

0

1.4.4.

Automobilių keliai

9 143 756

15 090 660

1.4.5.

Kiti keliai

1 419 419

1 365 193

1.4.6.

Sporto ir poilsio statiniai

829 479

745 214

1.4.7.

Vamzdynai, ryšių ir elektros linijos

9 342 385

1 119 818

1.4.8.

Kiti statiniai

1 328 112

1 335 208

1.5.

Nekilnojamosios kultūros vertybės

391 605

391 605

1.6.

Mašinos ir įrenginiai

369 137

391 605

1.6.1.

Šilumos mašinos ir įrenginiai

40 399

184 289

1.6.2.

Kitos jėgos mašinos ir įrenginiai

59 440

195 304

1.6.3.

Darbo mašinos ir įrenginiai

470

332

1.6.4.

Kitos mašinos ir įrenginiai

268 828

971 626

1.7.

Transporto priemonės

212 909

343 819

1.8.

Kilnojamosios kultūros vertybės

373 435

368 536

1.9.

Baldai ir biuro įranga

213 381

177 344

1.10.

Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai

8 079 687

5 773 873

1.11.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

727 266

789 170

2.

Biologinis turtas

29 363

24 241

3.

Ilgalaikis nematerialusis turtas

253 920

256 327

3.1.

Plėtros darbai

0

0

3.2.

Programinė įranga ir jos licencijos

14 053

16 103

3.3.

Patentai ir kitos licencijos

0

0

3.4.

Literatūros, mokslo ir meno kūriniai

0

0

3.5.

Kitas nematerialusis turtas (įskaitant nebaigtus projektus ir išankstinius apmokėjimus)

239 867

240 224

4.

Atsargos

180 613

202 125

4.1.

Strateginės ir neliečiamosios atsargos

0

0

4.2.

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

165 581

194 567

4.3.

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

0

0

4.4.

Pagaminta produkcija

0

0

4.5.

Atsargos, ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

15 032

7 558

5.

Nefinansinis turtas, iš viso (1–4 eilučių suma)

58 742 857

55 049 802

 

II. FINANSINIS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir savivaldybės įsipareigojimai

Turto balansinė vertė

Įsipareigojimų vertė

Praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje

Ataskaitinių metų pabaigoje

Praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje

Ataskaitinių metų pabaigoje

1.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

734 995

1 436 575

X

X

1.1.

Pinigai kasoje

0

0

X

X

1.2.

Pinigai bankų sąskaitose

734 995

1 436 575

X

X

1.3.

Pinigų ekvivalentai

0

0

0

0

2.

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

0

0

0

0

2.1.

Trumpalaikiai  ne nuosavybės vertybiniai popieriai

0

0

0

0

2.2.

Ilgalaikiai ne nuosavybės vertybiniai popieriai

0

0

0

0

3.

Paskolos (suteiktos  įrašomos skiltyse ,,Turto balansinė vertė“, gautos -  skiltyse „Įsipareigojimų balansinė vertė“)

0

0

3 587 638

2 972 255

3.1.

Trumpalaikės paskolos

0

0

0

0

3.2.

Ilgalaikės paskolos

0

0

3 587 638

2 972 255

4.

Nuosavybės vertybiniai popieriai

4 989 782

8 473 127

X

X

4.1.

Akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių

4 943 707

5 862 246

X

X

4.2.

Viešųjų įstaigų

46 075

2 610 881

X

X

5.

Kitas finansinis turtas (įsipareigojimai)

1 682 729

1 955 675

5 126 517

3 987 126

5.1.

Prekybos skolos ir avansai (skolos, susijusios su prekių ir paslaugų pardavimu (pirkimu)

52 056

89 937

998 329

1 193 636

5.2.

Mokesčiai

619 454

822 859

17 896

336 025

5.3.

Socialinis draudimas

 

 

142 283

5 195

5.4.

Palūkanos už paskolas

178

31

46 516

41 654

5.5.

Palūkanos ir už vertybinius popierius

0

0

0

0

5.6.

Kitas finansinis turtas (įsipareigojimai)

1 011 041

1 042 848

3 921 493

2 410 616

6.

Finansinis turtas ir įsipareigojimai (1-5 eilučių suma)

7 407 506

11 865 377

8 714 155

6 959 381

_________

Į pradžią