Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-188 2019-09-27
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO VERTĖS PADIDINIMO

 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO VERTĖS PADIDINIMO

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. B-TS-188

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi ir 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“, 32.1 papunkčiu, atsižvelgdama į 2017 m. liepos 22 d. statybos užbaigimo aktą Nr. ACCA-40-160722-00045, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Padidinti Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto – mokyklos pastato  (unikalus Nr. 3993-0004-3010, inventorinis Nr.1210015, pradinė įsijimo vertė – 138 540,60 Eur), esančio adresu: Vilkaviškio r. sav., Kybartai, J. Basanavičiaus g. 72, vertę.  Atliktų mokyklos pastato rekonstravimo darbų išlaidų vertė – 927 442,12 Eur (devyni šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt du Eur, 12 cnt). Bendra mokyklos pastato pradinė vertė po padidinimo – 1 065 982,72 Eur (milijonas šešiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt du Eur, 72 cnt).

2. Įgalioti Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją perduoti, o Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnaziją perimti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto padidinimo vertę.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią