Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-190 2019-09-27
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SpREndimas

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. B-TS-190

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 5 straipsniu, 13 straipsnio 2 dalimi, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įgalioti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorių priimti sprendimus dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo 4.1–4.6 papunkčiuose nurodytiems subjektams.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA                    

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu

Nr. B-TS-190

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pagrindines Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis (toliau – Savivaldybės turto perdavimas panaudos pagrindais) sąlygas, Savivaldybės institucijų, dalyvaujančių Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais procese, teises ir pareigas, panaudos gavėjų teises ir pareigas, taip pat pagrindinius Savivaldybės turto panaudos sutarties sudarymo reikalavimus.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba yra vartojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme.

3.  Panaudos sutarties dalyku gali būti Savivaldybės ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (toliau kartu – Savivaldybės turtas).

4. Savivaldybės turtas panaudos pagrindais gali būti perduodamas:

4.1.  biudžetinėms įstaigoms;

4.2. viešosioms įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą laikomos viešojo sektoriaus subjektais;

4.3. asociacijoms (tik šio Aprašo 5 punkte nustatytiems veiklos tikslams);;

4.4. labdaros ir paramos fondams (tik šio Aprašo 5 punkte nustatytiems veiklos tikslams);

4.5. egzilio sąlygomis veikiančioms aukštosioms mokykloms;

4.6. kitiems subjektams, jeigu tokio perdavimo tvarka ir sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos Prezidento įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatyme, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.

5. Savivaldybės turtas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis gali būti perduodamas asociacijoms ir labdaros ir paramos fondams, kurių pagrindinis veiklos tikslas yra bent vienas iš šių tikslų:

5.1. užtikrinti vaiko ir (ar) šeimos gerovės ir (arba) vaiko teisių apsaugą;

5.2. teikti pagalbą nusikaltimų aukoms ir (arba) smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;

5.3. užtikrinti neįgaliųjų ar kitų socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupių (prekybos žmonėmis aukų, asmenų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, bei kitoms socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupėms priklausančių asmenų) ir užsieniečių socialinę integraciją;

5.4. teikti pagalbą ir (arba) socialines paslaugas asmenims, dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų socialinių problemų negalintiems pasirūpinti savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ar patiriantiems skurdą ir socialinę atskirtį;

5.5 teikti pagalbą, sietiną su pacientų teisių gynimu, organizuoti ir teikti ligų prevencijos paslaugas;

5.6. teikti pagalbą, sietiną su užimtumo arba socialinės integracijos per vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir kultūrinę veiklą skatinimu;

5.7. tenkinti gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius.

5.8. tenkinti žmonių fizinio aktyvumo poreikius per kūno kultūros ir sporto veiklos skatinimą;

5.9. tenkinti etninės kultūros, meno kūrėjų ir kultūros darbuotojų poreikius per kultūros ir meno plėtros, kultūrinės edukacijos ar kultūros paveldo apsaugos veiklą.

6. Savivaldybės turtas šio Aprašo 5 punktuose nurodytiems subjektams gali būti perduodamas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, jeigu:

6.1. panaudos subjektas pagrindžia, kad prašomas panaudos pagrindais suteikti turtas reikalingas jo vykdomai veiklai (jeigu subjektas yra asociacija ar labdaros ir paramos fondas, – šio Aprašo 5 punkte nustatytiems veiklos tikslams), dėl kurios turtas galėtų būti perduotas, ir jo naudojimo paskirtis atitinka šio subjekto steigimo dokumentuose nustatytus veiklos sritis ir tikslus;

6.2. Vyriausybės nustatyta tvarka yra įvertintas poveikis konkurencijai ir atitiktis valstybės pagalbos reikalavimams.

7. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas šio Aprašo 4.2–4.6 papunkčiuose nurodytiems subjektams gali būti perduotas panaudos teise ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui, jeigu įstatymai nenustato kitaip, šio aprašo 4.1 papunktyje nurodytiems subjektams gali būti perduodamas panaudos pagrindais ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui.

8. Sprendimą dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį nurodytiems subjektams priima Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius dėl nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto (nekilnojamųjų daiktų)  perduodamų šio Aprašo 4.1–4.6 papunkčiuose nurodytiems subjektams.

9. Sprendime (įsakyme) turi būti nurodytas panaudos sutarties terminas, perduodamo turto panaudojimo paskirtis, taip pat gali būti nurodytos ir kitos panaudos sąlygos. Šios sąlygos privalo būti įrašytos į panaudos sutartį.

10. Savivaldybės turto panaudos sutartyje turi būti nustatyta pagal panaudos sutartį perduodamo turto naudojimo paskirtis, panaudos gavėjo pareiga savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, apmokėti visas turto išlaikymo išlaidas ir kitos Civiliniame kodekse nustatytos panaudos sąlygos. Panaudos davėjas privalo nutraukti panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nevykdo veiklos, dėl kurios buvo perduotas savivaldybės turtas, arba šį turtą naudoja ne pagal paskirtį. Panaudos davėjas gali nutraukti panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nevykdo įsipareigojimų savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą arba kito ilgalaikio materialiojo turto remontą.

11. Panaudos gavėjui, pagerinusiam pagal panaudos sutartį perduotą turtą, už pagerinimą neatlyginama.

12. Asmenys, kuriems Savivaldybių turtas perduotas neatlygintinai naudotis, negali jo išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis tretiesiems asmenims.

 

II SKYRIUS

TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ORGANIZAVIMAS

 

13. Subjektai, norėdami gauti panaudos pagrindais Savivaldybės turtą, kreipiasi į turto valdytoją.

14. Subjektai, išvardyti šio Aprašo 4.1–4.6 papunkčiuose, turto valdytojui pateikia motyvuotą prašymą, kuriame turi būti nurodyta prašomo perduoti Savivaldybės turto naudojimo paskirtis (tikslas).

15. Turto valdytojas (išskyrus Savivaldybės administraciją) Savivaldybės administracijai pateikia subjekto prašymo ir jo priedų kopiją, raštu patvirtina, kad turtas (ar jo dalis) nereikalingas jo reikmėms, bei nurodo:

15.1. perduodant nekilnojamuosius daiktus – informaciją apie balansinę ir likutinę vertę;

15.2. perduodant kitą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą – perduodamo turto sąrašą (patvirtintą turto valdytojo, kuris patikėjimo teise valdo turtą, vadovo), kuriame turi būti nurodytas turto pavadinimas, modelis, inventorinis numeris, turto kiekis (vienetais pagal atskirus pavadinimus), turto vieneto įsigijimo vertė, turto vieneto likutinė vertė, turto bendra likutinė vertė;

15.3. perduodant transporto priemones – jų identifikavimo ir valstybinius numerius, kitą informaciją, susijusią su transporto priemone.

16. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais projekte nurodoma:

16.1. perduodant savivaldybės nekilnojamąjį turtą: perduodantis ir priimantis subjektai; panaudos sutarties terminas; nekilnojamojo turto panaudojimo paskirtis, pavadinimas ir adresas; unikalus numeris ir bendras statinio plotas (jeigu toks yra) arba kiti statiniams būdingi geometriniai parametrai, atsižvelgus į statinio naudojimo paskirtį; perduodamo nekilnojamojo turto plotas (jeigu toks yra) arba kiti nekilnojamajam turtui būdingi geometriniai parametrai, atsižvelgus į šio turto naudojimo paskirtį; nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas su šiame papunktyje nurodytais nekilnojamojo turto identifikavimo duomenimis, jeigu panaudos pagrindais perduodami daugiau nei 2 nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų vienetai; kitos panaudos sąlygos (jeigu tokių reikia);

16.2. perduodant kitą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą: perduodantis ir priimantis subjektai; turto pavadinimas; kiti duomenys, identifikuojantys valstybės turtą (turto inventorinis numeris, markė, modelis, identifikavimo ir valstybinis numeriai); turto skaičius (vienetais); panaudos sutarties terminas; turto panaudojimo paskirtis; perduodamo turto sąrašas su šiame papunktyje nurodytais turto identifikavimo duomenimis, jeigu panaudos pagrindais perduodami daugiau nei 2 turto vienetai; kitos panaudos sutarties sąlygos (jeigu reikia).

17. Kartu su Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais projektais, turi būti teikiama:

17.1. Šio Aprašo 4 punkte nurodyto subjekto motyvuotas prašymas perduoti Savivaldybės turtą panaudos pagrindais; jame turi būti nurodyta: prašomo perduoti Savivaldybės turto naudojimo tikslas, kokiai veiklai vykdyti bus naudojamas perduodamas turtas, ar turto naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose;

17.2. rašytinis panaudos subjekto įsipareigojimas panaudos sutartyje nustatytomis sąlygomis panaudoti savo lėšas perduoto nekilnojamojo daikto einamajam ir statinio kapitaliniam remontui, kito ilgalaikio materialiojo turto remontui atlikti;

17.3. šio Aprašo 4.2–4.6 papunkčiuose nurodytų subjektų:

17.3.1. steigimo dokumentų kopijos (jeigu jie yra juridiniai asmenys), patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka;

17.3.2. rašytinį pagrindimą, kad panaudos subjektų, nurodytų šio Aprašo 4.3, 4.4 papunkčiuose, veikla atitinka bent vieną iš nurodytų šio Aprašo 5 punkte nurodytų tikslų;

17.4. turto valdytojo sprendimas dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, kai panaudos pagrindais perduodamas tokio pobūdžio turtas;

17.5. perduodant Savivaldybės nekilnojamąjį turtą:

17.5.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, kuri patvirtina daiktinės teisės įregistravimą;

17.5.2. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopijos, jeigu perduodamos patalpos ar jų dalys, nesuformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas;

17.5.3. duomenys apie perduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto bendrą plotą (jeigu perduodamas administracinės paskirties Savivaldybės nekilnojamasis turtas, nurodomas darbo kabinetų plotas, panaudos gavėjo, kuriam perduodamas administracinės paskirties nekilnojamasis turtas, Savivaldybės tarnautojų pareigybių ir (arba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius, taip pat informacija apie panaudos gavėjo patikėjimo, panaudos ir nuosavybės teise valdomą ir naudojamą administracinės paskirties nekilnojamąjį turtą, dėl jo sudarytas nuomos ar panaudos sutartis, nurodomos sutarties šalys, pagal sutartis perduotas plotas ir sutarčių galiojimo terminai, metinis nuomos mokesčio dydis);

17.5.4. nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo projektas, kuris gali būti sudaromas, jeigu panaudos pagrindais perduodami daugiau nei 2 nekilnojamojo turto arba kitų nekilnojamųjų daiktų vienetai. Nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų sąraše pateikiami šio Aprašo 16.1 papunktyje nustatyti duomenys;

17.5.5. perduodant kitą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį savivaldybės turtą, – perduodamo turto sąrašas, kuriame nurodomi šio Aprašo 16.2 papunktyje nurodyti duomenys, patvirtintas institucijos, valdančios turtą patikėjimo teise, vadovo ar jo įgalioto asmens.

 

III SKYRIUS

TURTO PANAUDOS SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR TURTO PERDAVIMAS

 

18. Savivaldybės turto panaudos sutartį, sudarytą pagal šio Aprašo 1 priede nustatytą pavyzdinę Savivaldybės turto panaudos sutarties formą, per 15 dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo dienos pasirašo turto valdytojo – panaudos davėjo ir panaudos gavėjo įgalioti asmenys, jei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nenurodyta kitaip.

19. Savivaldybės turto valdytojas, prieš sudarydamas Savivaldybės turto panaudos sutartį, turi gauti panaudos gavėjo rašytinį įsipareigojimą panaudos sutartyje numatytomis sąlygomis panaudoti savo lėšas perduoto nekilnojamojo daikto einamajam ir statinio kapitaliniam remontui, kito materialiojo turto remontui atlikti.

20. Savivaldybės turto perdavimas įforminamas Savivaldybės turto perdavimo–priėmimo aktu, parengtu pagal šio Aprašo 2 priede patvirtintą akto formą. Savivaldybės turto perdavimo–priėmimo aktas su panaudos gavėju pasirašomas per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės turto panaudos sutarties pasirašymo dienos.

21. Panaudos gavėjas, kuriam panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis perduotas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, privalo per 30 kalendorinių dienų savo lėšomis įregistruoti Savivaldybės turto panaudos sutartį Nekilnojamojo turto registre.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Savivaldybės turto valdytojas privalo kontroliuoti, ar panaudos gavėjas naudoja gautą Savivaldybės turtą pagal paskirtį, ar verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas Savivaldybės turtas, ar vykdo visas Savivaldybės turto panaudos sutartyje nustatytas sąlygas, ar panaudos gavėjui, turinčiam socialinės įmonės statusą, šis statusas nepanaikintas.

23. Panaudos davėjas privalo nutraukti Savivaldybės turto panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nesiverčia sprendime dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis priėmimo metu nurodyta veikla, dėl kurios buvo perduotas Savivaldybės turtas, ar šį turtą naudoja ne pagal paskirtį arba panaudos gavėjui, turinčiam socialinės įmonės statusą, šis statusas panaikinamas. Panaudos davėjas gali nutraukti Savivaldybės turto panaudos sutartį, jeigu panaudos gavėjas nevykdo įsipareigojimų savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą arba kito materialiojo turto remontą.

24. Pasibaigus panaudos sutarties terminui, Savivaldybės turtas, perduotas pagal panaudos sutartį, per 5 darbo dienas grąžinamas panaudos davėjui pasirašant turto perdavimo–priėmimo aktą.

25. Šalims susitarus panaudos sutartį nutraukti prieš terminą, panaudos gavėjas ir panaudos davėjas pasirašo šalių susitarimą dėl sutarties nutraukimo ir per 5 darbo dienas panaudos gavėjas perduoda (grąžina) panaudos davėjui turtą bei pasirašo turto perdavimo–priėmimo aktą.

26. Panaudos gavėjas gali atlikti panaudai perduotų nekilnojamųjų daiktų kapitalinį remontą ar jų rekonstrukcijos darbus tik esant rašytiniam turto valdytojo leidimui.

27. Atlikus Savivaldybės nekilnojamojo turto remonto, kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos darbus ir pasikeitus kadastro duomenims, panaudos gavėjas turto valdytojui pateikia darbų užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą, patikslintą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir kt., pagal kuriuos turto valdytojas patikslina teisės aktų nustatyta tvarka Nekilnojamojo turto registrą.

28. Pasikeitus turto valdytojo ar panaudos gavėjo rekvizitams, šalių susitarimu patikslinama turto panaudos sutartis.

__________

Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Sutarties formos pavyzdys)

 

SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIS

 

_____________ Nr.____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

 

Panaudos davėjas ___________________________________________________________,

(turtą perduodančios Savivaldybės institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos  pavadinimas ir kodas)

pagal ___________________________________________________________________________

(panaudos davėjo įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas __________________________________________________________________________,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

ir panaudos gavėjas ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnyje nurodyto panaudos subjekto, priimančio turtą, pavadinimas ir kodas)

pagal __________________________________________________________________________,

(įstatymą, panaudos subjekto įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas __________________________________________________________________________,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

vadovaudamiesi Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 20__ m. ________________ d. įsakymu Nr._______, sudarė šią sutartį:

1. Panaudos davėjas pagal šią sutartį perduoda panaudos gavėjui, veikiančiam pagal savo įstatus (nuostatus), laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(turto pavadinimas ir apibūdinimas: nematerialiojo, ilgalaikio turto inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertės; nekilnojamojo daikto adresas, unikalus numeris, statinio pažymėjimas plane, bendras statinio plotas, patalpų plotas ir indeksai; trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė; įrenginių pagrindinės charakteristikos, o jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą)

________________________________________________________________________________

(nurodyti turto naudojimo paskirtį)

2. Panaudos davėjas perduoda daiktą panaudos gavėjui _____________________________.

(nurodyti terminą)

Panaudos sutartis įsigalioja nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

3. Kitos sąlygos ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

 

4. Trečiųjų asmenų teisės į daiktą ______________________________________________.

(įkeitimas, areštas, uzufruktas ir kt.)

5. Panaudos gavėjas moka mokestį už perduotų negyvenamųjų patalpų eksploatavimą, komunalines ir ryšių paslaugas.

6. Panaudos gavėjas savo lėšomis per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos įstatymų nustatyta tvarka turi įregistruoti sutartį Nekilnojamojo turto registre. Pasibaigus panaudos sutarties terminui, panaudos gavėjas išregistruoja sutartį iš Nekilnojamojo turto registro.

7. Panaudos davėjas, nepažeisdamas panaudos gavėjo teisių, turi teisę tikrinti, ar panaudos gavėjas naudojasi turtu tinkamai pagal paskirtį ir sutartį.

8. Panaudos davėjas privalo:

8.1. per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos perduoti 1 punkte nurodytą daiktą pagal perdavimo ir priėmimo aktą;

8.2. pasibaigus panaudos sutarties galiojimo terminui, iš panaudos gavėjo per 5 darbo dienas nuo sutarties pasibaigimo dienos priimti jam grąžinamą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą.

9. Panaudos gavėjas privalo:

9.1. naudotis daiktu pagal tiesioginę paskirtį ir sutartį tik sprendimo dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis priėmimo metu panaudos gavėjo įstatuose (nuostatuose) numatytai veiklai, griežtai laikytis šiam turtui keliamų priešgaisrinės saugos, sandėliavimo, sanitarinių ir techninių taisyklių, per visą sutarties galiojimo laiką nekeisti daikto paskirties.

9.2. sudaryti sąlygas panaudos davėjui kontroliuoti, ar perduotas daiktas naudojamas pagal paskirtį ir sutartį, ar panaudos gavėjas verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas Savivaldybės turtas;

9.3. gauti panaudos davėjo rašytinį sutikimą pagerinti ar pertvarkyti daiktą nekeičiant paskirties;

9.4.  savo sąskaita daryti jam perduoto daikto einamąjį ir kapitalinį remontą:

_______________________________________________________________________________

(nurodyti remonto darbus ir lėšų sumą, kuriuos panaudos gavėjas nurodė rašytiniame įsipareigojime)

 

9.5. apmokėti visas turto išlaikymo išlaidas;

9.6. laiku atsiskaityti už komunalines ir kitas paslaugas su šių paslaugų teikėjais pagal pateiktas sąskaitas;

9.7. atlyginti panaudos davėjui nuostolius, jeigu duotas daiktas dėl neatliktų priežiūros ar einamojo remonto darbų sugedo ar buvo sugadintas, padengti avarijos, įvykusios patalpų inžinerinėse sistemose dėl neatliktų priežiūros ir remonto darbų, padarytus nuostolius;

9.8. likus vienam mėnesiui iki sutarties termino pabaigos, raštu pranešti panaudos davėjui apie grąžinamą daiktą;

9.9. panaudos sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus prieš terminą, grąžinti turtą panaudos davėjui tos būklės, kokios jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, su visais atliktais pagerinimo elementais, neatskiriamais nuo daikto;

9.10. panaudos sutarties pasibaigimo dieną įvykdyti visus mokestinius įsipareigojimus.

10. Panaudos gavėjo lėšos, panaudotos daiktui pagerinti ar pertvarkyti, neatlyginamos.

11. Panaudos davėjas privalo nutraukti sutartį prieš terminą:

11.1. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais;

11.2. jeigu panaudos gavėjas nesudaro sąlygų kontroliuoti, ar perduotas pagal panaudos sutartį daiktas naudojamas pagal paskirtį ir sutartį, ar panaudos gavėjas verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas Savivaldybės turtas;

11.3. jeigu panaudos gavėjas nevykdo sprendimo dėl Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais priėmimo metu duoto įsipareigojimo (jeigu buvo įsipareigota) savo lėšomis atlikti jam perduoto nekilnojamojo turto einamąjį ar kapitalinį remontą, kito ilgalaikio materialiojo turto remontą;

11.4. jeigu panaudos gavėjas nesiverčia veikla, dėl kurios buvo perduotas Savivaldybės turtas, ar šį turtą naudoja ne pagal paskirtį;

11.5. jeigu panaudos gavėjas nevykdo pareigos išlaikyti ir saugoti turtą;

11.6. jeigu panaudos gavėjas perduoda turtą naudoti trečiajam asmeniui;

11.7. šalių susitarimu, įspėjus apie tai antrąją šalį prieš mėnesį;

11.8. kitais įstatymų numatytais atvejais.

12. Panaudos gavėjas negali jam perduoto turto išnuomoti ar kitaip perduoti naudotis tretiesiems asmenims.

13. Atlikus Savivaldybės nekilnojamojo turto remonto, kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos darbus ir pasikeitus kadastro duomenims, panaudos gavėjas turto davėjui pateikia darbų užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą, patikslintą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir kt., pagal kuriuos turto davėjas patikslina teisės aktų nustatyta tvarka Nekilnojamojo turto registrą.

14. Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, po vieną panaudos davėjui ir panaudos gavėjui.

 

PRIDEDAMA (jeigu dokumentai pridedami):

 

1. ____________________________________, __ lapas (-ai).

(dokumento, suteikiančio teisę perduoti turtą, kopija)

2. ___________________________________, __ lapas (-ai).

(turto sąrašas, jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą)

3. ______________________________________, __ lapas (-ai).

(nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopijos)

4. ______________________________, __ lapas (-ai).

(panaudos subjekto įstatų (nuostatų) kopija)

5. _____________________________________________________, __ lapas (-ai).

(Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko informacinis išrašas)

6. ______________________________________________________, __ lapas (-ai).

(perdavimo ir priėmimo aktas)

7. _____________________________________________, __ lapas (-ai).

(panaudos gavėjo įsipareigojimas savo lėšomis atlikti turto remonto darbus)

8. _____________________________________________, __ lapas (-ai).

(kiti dokumentai)

 

Sutarties šalių rekvizitai:

Panaudos davėjo _______________________________________________________

(adresas, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris)

Panaudos gavėjo _______________________________________________________

(adresas, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris)

 

Panaudos davėjas

(Parašas)                                                      (Vardas ir pavardė)

A.V.

 

Panaudos gavėjas

(Parašas)                                                      (Vardas ir pavardė)

A.V.

______

                                                                                                 Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo

2 priedas

(Akto formos pavyzdys)

 

SAVIVALDYBĖS TURTO, PERDUODAMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ, PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

 

_____________ Nr.____________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamiesi Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 20___ m. ___________ d. įsakymu Nr. ___ ir 20___ m. ___________ d. panaudos sutartimi Nr. _____, panaudos davėjas _________________________________________________________________,

(perduodančios turtą Savivaldybės institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas ir kodas)

pagal ___________________________________________________________________________

(įstatymą, įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas ___________________________________________________________________,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

perduoda, o panaudos gavėjas _______________________________________________________,

(panaudos subjekto, priimančio turtą, pavadinimas ir kodas)

pagal ___________________________________________________________________________

(įstatymą, įstatus (nuostatus), įgaliojimą – dokumento pavadinimas, numeris, data)

atstovaujamas ___________________________________________________________________,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

priima Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, panaudos davėjo patikėjimo teise valdomą turtą: ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(perduodamo turto pavadinimas ir apibūdinimas: nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertės; nekilnojamojo daikto adresas, unikalus numeris, statinio pažymėjimas plane, bendras statinio plotas, patalpų plotas ir indeksai; trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė; įrenginių – pagrindinės charakteristikos, o jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą)

Perduodamo turto būklė perdavimo metu ________________________________________.

(nurodyti ir turto trūkumus, jeigu jų rasta)

Šis aktas surašytas 2 egzemplioriais, po vieną panaudos davėjui ir panaudos gavėjui.

 

Perdavė

Panaudos davėjas                     (Parašas)                                              (Vardas ir pavardė)

 

Priėmė

Panaudos gavėjas                     (Parašas)                                              (Vardas ir pavardė)

_____________

Į pradžią