Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-194 2019-09-27
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 23 D. SPRENDIMO NR. B-TS-172 "DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES TARP LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRAŠYMUI" PAKEITIMO

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SpREndimas

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 23  D. SPRENDIMO NR. B-TS-172 „DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES TARP LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRAŠYMUI“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. B-TS-194

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia,

Pakeisti bendradarbiavimo sutartį, kuriai pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 23  d. sprendimo NR. B-TS-172 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės pasirašymui“ 1 punktu ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka      

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRITARTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu Nr. B-TS-172

(Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d.

sprendimo Nr. B-TS-194 redakcija)

 

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

 

2019 m.  _____________________________  d. Nr. _____

 

Vilkaviškio rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), klasifikatoriaus  kodas 111107759, registruota adresu: S. Nėries g. 1, LT-70147, Vilkaviškis,  atstovaujama Savivaldybės mero Algirdo Neiberkos, veikiančio pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-186 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 98.2 punktą,

ir

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), juridinio asmens kodas 188710638, registruota adresu: J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama __________________________________________, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Keturvalakių miestelyje bus įgyvendinamas projektas „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5116 Gižai–Keturvalakiai ruožo nuo 5,838 iki 7,019 km, kuriam Keturvalakių miestelyje suteiktas Liepų gatvės pavadinimas, kapitalinis remontas“ (ruožas gali būti patikslintas techninio darbo projekto rengimo metu) (toliau – Projektas);

b) Kelių direkcija valstybinės reikšmės rajoninį kelią Nr. 5116 Gižai–Keturvalakiai valdo patikėjimo teise;

c) Projektas bus vykdomas Kelių direkcijos patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje;

d) Projektas bus įgyvendinamas pagal Kelių direkcijos parengtą Projekto techninį darbo projektą;

e) Šalys įsipareigoja užtikrinti Projekto finansavimą ir patvirtina, kad yra finansiškai pajėgios įgyvendinti Projektą,

besivadovaudamos teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, susitarė ir sudarė šią Bendradarbiavimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi):

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1.              Sutarties dalykas yra Šalių bendra veikla ir bendri įsipareigojimai bei prisiimtų įsipareigojimų vykdymas tinkamai ir laiku, įgyvendinant Projektą.

2.              Ši Sutartis yra sudaroma siekiant nustatyti Projektui įgyvendinti reikalingų Šalių įnašų, teisių, pareigų, atsakomybės ir Projekto rezultatų paskirstymą bei tęstinės veiklos po Projekto užbaigimo vykdymą.

3.              Šia Sutartimi Šalys, kooperuodamos savo darbą, žinias ir žmogiškuosius išteklius, įsipareigoja bendrai veikdamos rengtis Projekto įgyvendinimui, įgyvendinti Projektą bei užtikrinti Šalims tenkančios tęstinės veiklos po Projekto užbaigimo vykdymą.

4.              Projekto įgyvendinimas, kuris bus vykdomas Kelių direkcijos su tiekėjais sudarytų sutarčių pagrindu:

4.1.        Projektas atliekamas Kelių direkcijos patikėjimo teise valdomame valstybinės žemės sklype:

4.1.1.   valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5116 Gižai–Keturvalakiai ruožo nuo 5,838 (446214; 6047084) iki 7,019 km (445819; 6045975) (ruožas gali būti patikslintas techninio darbo projekto rengimo metu), kuriam Keturvalakių miestelyje suteiktas Liepų gatvės pavadinimas, kapitalinis remontas įrengiant taką ir lietaus nuotekų tinklus (priede pateikiama principinė schema), įskaitant projektavimą, kelių saugumo auditą, ekspertizę, Projekto vykdymo priežiūrą, statybos darbus, statybos darbų techninę priežiūrą ir su ja susijusius laboratorinius tyrimus ir bandymus, geodezinių nuotraukų sklypų ir statinių kadastrinių matavimų bylų parengimą pagerintam turtui, statybos užbaigimo procedūras.

 

II. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI, GARANTIJOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

5.              Kelių direkcija ir Savivaldybė kiekviena atskirai savo vardu pareiškia ir garantuoja, kad:

5.1.        ji, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais Šalių veiklą reglamentuojančiais dokumentais, turi teisę sudaryti ir vykdyti šią Sutartį pagal joje numatytas sąlygas;

5.2.        ji atliko visus teisinius veiksmus, kurie turėjo būti atlikti iki šios Sutarties sudarymo, būtinus Sutarties tinkamam sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

5.3.        sudarydama Sutartį ir vykdydama iš jos kylančius įsipareigojimus, ji nepažeis jos saistančių įsipareigojimų, sutarčių, kitų dokumentų ir teisės aktų nuostatų;

5.4.        ji yra susipažinusi su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant Projektą ir laikysis visų su Projekto įgyvendinimu susijusių ir šia Sutartimi prisiimtų bei teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų;

5.5.        įgyvendindamos Projektą, įsipareigoja Projekto įgyvendinimui skirti atsakingus darbuotojus, bendradarbiauti, konsultuotis bei teikti viena kitai informaciją apie Projekto įgyvendinimo eigą.

6.              Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad šiame skyriuje išdėstyti jų pareiškimai, garantijos ir įsipareigojimai išliks teisingi ir galiojantys iki visiško šios Sutarties įvykdymo.

7.              Kelių direkcija ir Savivaldybė susitaria, kad už tinkamą Projekto įgyvendinimą prieš trečiuosius asmenis, atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, kiekviena Šalis atsako pagal savo prisiimtus įsipareigojimus.

8.              Kelių direkcija įsipareigoja:

8.1.        organizuoti ir finansuoti Projekto techninio darbo projekto parengimą;

8.2.        organizuoti ir finansuoti Projekto techninio darbo projekto kelių saugumo auditą, prieš teikiant ekspertizei;

8.3.        organizuoti ir finansuoti Projekto techninio darbo projekto ekspertizę bei korekcijas (esant poreikiui);

8.4.        patvirtinti Projekto techninį darbo projektą, gavus teigiamą ekspertizės išvadą;

8.5.        suteikti įgaliojimą Savivaldybei vykdyti Projekto statybos darbų viešuosius pirkimus pilna apimtimi iki sutarties sudarymo;

8.6.        pasirašyti Savivaldybės pateiktas Projekto statybos darbų sutartį;

8.7.        organizuoti ir finansuoti Projekto statybos darbus, įskaitant geodezinių nuotraukų, sklypų ir statinių kadastrinių matavimų bylų parengimą pagerintam turtui;

8.8.        organizuoti ir finansuoti Projekto vykdymo ir techninę priežiūrą ir su ja susijusius laboratorinius tyrimus ir bandymus;

8.9.        organizuoti ir finansuoti Projekto statybos darbų užbaigimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka.

9.              Savivaldybė įsipareigoja:

9.1.        pateikti Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos sprendimą prisidėti prie Projekto finansavimo iš savivaldybės biudžeto skiriant 20 proc. visų Projekto statybos darbų išlaidų;

9.2.        gavus Kelių direkcijos įgaliojimą, organizuoti Projekto statybos darbų viešųjų pirkimų konkursą iki sutarties pasirašymo;

9.3.        tinkamai įforminti viešojo pirkimo rezultatus, parinkti laimėtoją ir perduoti Kelių direkcijai pasirašyti Projekto statybos darbų sutartis;

9.4.        finansuoti 20 proc. visų Projekto statybos darbų išlaidų;

9.5.        nedelsiant informuoti Kelių direkciją, jeigu dėl pasikeitusių aplinkybių tampa finansiškai nepajėgi įgyvendinti savo Projekto dalį;

9.6.        gavusi Kelių direkcijos prašymą, ne vėliau, kaip per 20 kalendorinių dienų pateikti Kelių direkcijai pagrįstų įrodymų, kad yra finansiškai pasirengusi įgyvendinti savo Projekto dalį;

10.          Sutarties 8.7., 8.8. ir 9.4. punktuose numatyti Šalių įsipareigojimai yra esminės Sutarties sąlygos.

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

11.          Šalys už Sutartyje nustatytų pareigų vykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

12.          Šalys įsipareigoja visus Projekto pakeitimus, turinčius įtakos kitos šalies įsipareigojimams ir teisėms, derinti rašytiniu tarpusavio susitarimu.

13.          Šalys sutaria vienašališkai nepriimti jokių sprendimų, nutarimų ir pan., kurie nutrauktų, sustabdytų ar pakeistų Sutarties vykdytinus įsipareigojimus, t. y. susitarimai, kurie nutraukia, sustabdo, keičia, papildo Sutarties sąlygas, galios tik tuo atveju, jei bus raštu patvirtinti abiejų Šalių.

14.          Jei dėl kažkurios Šalies kaltės tenka apmokėti netinkamomis finansuoti pripažintas išlaidas, tokias išlaidas apmoka dėl minėtų išlaidų atsiradimo kalta Šalis.

15.          Šalys susitaria, kad Savivaldybei neįvykdžius įsipareigojimų, numatytų Sutarties 9 ir 17 punktuose, Savivaldybė atlygina Kelių direkcijai visus patirtus nuostolius ir turėtas išlaidas, susijusias su konkretaus įsipareigojimo nevykdymu.

 

IV. IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

 

16.          Kelių direkcija įsipareigoja apmokėti išlaidas Projektui finansuoti, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.

17.          Savivaldybė įsipareigoja finansuoti 20 proc. visų Projekto statybos darbų išlaidų, Savivaldybės biudžeto lėšomis.

17.1.    Kelių direkcija, pasirašiusi Projekto statybos darbų sutartį, su Savivaldybe pasirašo planuojamų teikti mokėjimo prašymų Savivaldybės biudžeto lėšoms gauti grafiką;

17.2.    Savivaldybė, gavusi iš Kelių direkcijos mokėjimo prašymą su patirtas išlaidas pagrindžiančių dokumentų (atliktų darbų aktų, PVM sąskaitų faktūrų ir kitų dokumentų) kopijomis, perveda Savivaldybės biudžeto lėšas į Kelių direkcijos banke AB „Swedbank“ atidarytą sąskaitą Nr. LT20 7300 0101 0447 9851 per 10 (dešimt) darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos.

18.          Šalys susitaria, kad neatlygins viena kitos turėtų išlaidų, susijusių su Projekto finansavimu, išskyrus atvejus, numatytus Sutarties 15 punkte.

 

V. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PAGRINDU SUKURTAS IR (AR) PAGERINTAS TURTAS

 

19.          Šalys sutaria, kad Sutarties pagrindu nėra sukuriama bendroji dalinė nuosavybė.

20.          Užbaigus Projektą, Kelių direkcija patikėjimo teise valdo Projekto metu pagerintą turtą.

VI. TĘSTINĖ VEIKLA PO PROJEKTO UŽBAIGIMO

 

21.          Pabaigus Projektą, Šalys įsipareigoja kiekvienai iš Šalių Bendradarbiavimo sutarties pagrindu tenkantį turtą prižiūrėti tinkamai ir kitai Šaliai dėl to jokių teisių ir (ar) pareigų neatsiranda.

VII. SUTARTIES PAKEITIMAI

 

22.          Šios Sutarties pakeitimai galimi tik raštu dėl to sutarus abiem Šalims.

23.          Sutarties pakeitimas yra įforminamas kaip papildomas susitarimas pakeisti Sutartį ir pasirašomas Šalių įgaliotų atstovų.

 

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PABAIGA

 

24.          Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys, bet ne anksčiau, kaip Savivaldybei įvykdžius įsipareigojimą, numatytą Sutarties 9.1 punkte. Sutartis galioja, kol Šalys įgyvendina Projektą ir įvykdo visus kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus arba iki Sutarties nutraukimo.

25.          Sutartis gali būti nutraukta Šalių abipusiu rašytiniu susitarimu.

26.          Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, įspėjus prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vienai šaliai padarius esminį Sutarties pažeidimą.

27.          Savivaldybei neįvykdžius įsipareigojimų, numatytų Sutarties 9 punkte, Kelių direkcija, įspėjusi prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Savivaldybės atlyginti patirtus nuostolius ir visas su Projekto įgyvendinimu susijusias Kelių direkcijos turėtas išlaidas.

28.          Kelių direkcijai neįvykdžius įsipareigojimų, numatytų Sutarties 8 punkte, Savivaldybė įspėjusi prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Kelių direkcijos atlyginti patirtus nuostolius ir visas su Projekto įgyvendinimu susijusias Savivaldybės turėtas išlaidas.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29.          Nei viena iš Šalių negali perleisti savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį be išankstinio kitos Šalies sutikimo.

30.          Visi Sutartyje numatyti pranešimai laikomi įteiktais, jei jie įteikiami tiesiogiai Šalies įgaliotam atstovui ar išsiunčiami paštu registruotu laišku šioje Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Jei Šalis neinformavo kitos Šalies apie savo adreso pasikeitimą, pranešimai, išsiųsti pagal paskutinį žinomą adresą, laikomi įteiktais tinkamai.

31.          Visų Projektui įgyvendinti reikalingų dokumentų derinimo, Sutartyje nurodytų sutikimų, pritarimų terminas negali būti ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo šių dokumentų, pranešimų gavimo dienos. Jei per šį terminą, negaunama raštiškų pastabų, laikoma, kad dokumentai suderinti, sutikimai, pritarimai gauti.

32.          Šalys susitaria laikyti konfidencialia visą su Sutartimi susijusią informaciją ir neatskleisti jos jokiems tretiesiems asmenims be išankstinio kitos Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai šios informacijos atskleidimo reikalauja teisės aktai ir tai būtina tinkamam šios Sutarties įgyvendinimui.

33.          Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa iš dalies arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančių kitų Sutarties nuostatų. Tokiu atveju negaliojančią nuostatą Šalys susitaria pakeisti teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį efektą, kaip ir negaliojanti nuostata. Kartu su šia Sutartimi sudaromi priedai turi tokią pačią teisinę galią kaip ir Sutartis.

34.          Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, Sutarties sąlygų nevykdymu ar netinkamu vykdymu, turi būti sprendžiamas derybomis. Nepavykus susitarti taikiai, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka teisme, kurio veiklos teritorijai yra priskirta Kelių direkcijos buveinė.

35.          Šalys patvirtina, kad yra susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant Projektą.

36.          Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo.

37.          Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Visi Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią. Visi Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.

 

X. SUTARTIES ŠALYS

             

Vilkaviškio rajono savivaldybė

S. Nėries g. 1, LT-70147

Vilkaviškis

Klasifikatoriaus  kodas: 111107759

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT81 4010 0401 0007 0041

„Luminor Bank“ AS Lietuvos skyrius

Telefonas (8 342) 60 060

El. paštas: savivaldybe@vilkaviskis.lt 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės

meras

Algirdas Neiberka

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

 

A. V.

 

Lietuvos automobilių kelių direkcija

prie Susisiekimo ministerijos

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Įstaigos kodas: 188710638

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas: lakd@lakd.lt

 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos

 

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

 

A. V.

 

Į pradžią