Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-196 2019-09-27
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO DALYVAVIMUI PROJEKTE "JAUNO VERSLO PLĖTRA VILKAVIŠKIO MIESTE" PARTNERIO TEISĖMIS IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO DALYVAVIMUI PROJEKTE

„JAUNO VERSLO PLĖTRA VILKAVIŠKIO MIESTE“ PARTNERIO TEISĖMIS

IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO

 

2019 m. rugsėjo  27 d. Nr. B-TS-196

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 50 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-977 Dėl 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ 43 punktu, Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 2 „Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijai pagal Vilkaviškio miesto 2016–2023 m. Plėtros strategijos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 veiksmus teikti projektinius pasiūlymus atrankai Nr. 1“ 1.5 punktu ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro 2019-09-09 raštą Nr. 3-25 „Dėl projekto bendrafinansavimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti, kad viešoji įstaiga Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras (įmonės  kodas 300038616) dalyvautų partnerio teisėmis ir įgyvendintų projektą „Jauno verslo plėtra Vilkaviškio mieste“ pagal Vilkaviškio miesto vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonę „Jaunimo verslumo mokymai bendradarbiaujant su kitomis VVG“ (toliau – Projektas).

2. Skirti iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto daliniam Projekto finansavimui tinkamoms Projekto išlaidoms finansuoti iki 8 procentų projekto partnerioviešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro – dalies.

3. Padengti nenumatytų ar netinkamų finansuoti, tačiau būtinų Projekte numatytoms veikloms įgyvendinti, viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro išlaidų dalį iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

4.  Skirti viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro direktorių atsakingą už viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro Projekto veiklų įgyvendinimą.

5. Įtraukti projektą „Jauno verslo plėtra Vilkaviškio mieste“ į Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 Savivaldybės meras                                                                                                   Algirdas Neiberka

______________

 

 

                                                  

 

 

 

Į pradžią