Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-197 2019-09-27
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PROJEKTO "KELIO RUOŽO ŠEŠTINIAI - MAŽUČIAI KAPITALINIS REMONTAS" RENGIMO, ĮGYVENDINIMO IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SpREndimas

DĖL PROJEKTO „KELIO RUOŽO ŠEŠTINIAI – MAŽUČIAI KAPITALINIS REMONTAS“ RENGIMO, ĮGYVENDINIMO IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. B-TS-197

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26, 30 punktais, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 19 d. įsakymu „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Parama vietiniams keliams“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2019 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti projekto „Kelio ruožo Šeštiniai–Mažučiai kapitalinis remontas“ (toliau – Projektas) rengimui ir įgyvendinimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“.

2. Skirti Projekto finansavimui ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų ir nenumatytų ar netinkamų finansuoti, tačiau būtinų Projektui įgyvendinti, išlaidų finansavimą iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

3. Įgalioti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti visus su Projekto rengimu ir įgyvendinimu susijusius dokumentus.

4. Pavesti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai atlikti Projekto statybos darbų užsakovo funkcijas.

5. Įtraukti projektą „Kelio ruožo Šeštiniai–Mažučiai kapitalinis remontas“ į Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

Į pradžią