Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-198 2019-09-27
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PROJEKTO "PĖSČIŲJŲ TAKO TARP VILKAVIŠKIO LIGONINĖS IR POLIKLINIKOS ĮRENGIMAS" RENGIMO, ĮGYVENDINIMO IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO

  

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SpREndimas

DĖL PROJEKTO „PĖSČIŲJŲ TAKO TARP VILKAVIŠKIO LIGONINĖS IR POLIKLINIKOS ĮRENGIMAS“ RENGIMO, ĮGYVENDINIMO IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. B-TS-198

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 30 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-265(1.5 E) patvirtintu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu ir atsižvelgiant į 2019 m. rugpjūčio 2 d. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities skyriaus kvietimą Nr. 51/8D-79 „Dėl patikslinto kvietimo teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti projekto „Pėsčiųjų tako tarp Vilkaviškio ligoninės ir poliklinikos įrengimas“ (toliau – Projektas) rengimui ir įgyvendinimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“.

2. Skirti Projekto finansavimui ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų ir nenumatytų ar netinkamų finansuoti, tačiau būtinų Projektui įgyvendinti, išlaidų finansavimą iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

3. Įgalioti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti visus su Projekto rengimu ir įgyvendinimu susijusius dokumentus.

4. Pavesti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai atlikti Projekto projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

5. Užtikrinti Projekto investicijų tęstinumą ne mažiau kaip 5 metus po Projekto finansavimo pabaigos.

6. Įtraukti projektą „Pėsčiųjų tako tarp Vilkaviškio ligoninės ir poliklinikos įrengimas“ į Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Tarybos posėdžio pirmininkas                                                                                        Saulius Vabalas

______________

 

Į pradžią