Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-199 2019-09-27
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO LIGONINĖS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

  

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SpREndimas

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO LIGONINĖS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. B-TS-199

Vilkaviškis

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 16 punktu, viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės įstatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. B-TS-212, 24.17 punktu ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos  Vilkaviškio ligoninės 2019-09-03 raštą Nr. 1.15.-2-1277 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės darbuotojų pareigybių sąrašo papildymo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės pareigybių sąrašą, patvirtintą Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. B-TS-1288 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės pareigybių sąrašo tvirtinimo“ (toliau – Sąrašas):

1.1. pakeisti Sąrašo 9.5. papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.5. Administratorius“;

1.2. pakeisti Sąrašo 9.7. papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.7. Informacinių technologijų inžinierius“;

1.3. pakeisti Sąrašo 10.6. papunktį ir jį išdėstyti taip:

„10.6. Vairuotojas-pagalbinis darbininkas.“

2. Papildyti viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės pareigybių sąrašą, patvirtintą Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. B-TS-1288 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės pareigybių sąrašo tvirtinimo“ (toliau – Sąrašas) – 9. punktą papildyti 9.20. papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

„9.20. Medicinos priemonių priežiūros specialistas“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Tarybos posėdžio pirmininkas                                                                                        Saulius Vabalas

______________

 

 

 

  

Į pradžią