Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-203 2019-09-27
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO JAUNŲJŲ VERSLININKŲ KLUBO KARTU SU PARTNERIU VIEŠAJA ĮSTAIGA VILKAVIŠKIO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO RENGIAMAM PROJEKTUI "JAUNO VERSLO SUBJEKTŲ STIPRINIMAS VILKAVIŠKIO MIESTE" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO

 

 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SpREndimas

DĖL PRITARIMO Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubo kartu su partneriu viešaja įstaiga vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro rengiamam projektui „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste“ IR DALINIO FINANSAVIMO  SKYRIMO

 

2019 m. rugsėjo 27  d. Nr. B-TS-203

Vilkaviškis


 

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos   vietos   savivaldos  įstatymo  16 straipsnio 4 dalimi, 50 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-977 „Dėl 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ 43 punktu, Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Vilkaviškio miesto 2016–2023 m. plėtros strategijos 2.2.2. veiksmą „Jaunimo verslumo mokymai bendradarbiaujant su kitomis VVG“ Nr. 1 6 punktu ir atsižvelgdama į Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubo 2019-09-04 gautą prašymą Nr. 2 “Dėl projekto bendrafinansavimo“, Vilkaviškio  rajono  savivaldybės  taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Pritarti Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubo (kodas: 300135200) kartu su partneriu Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru rengiamam projektui „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste“ (toliau – Projektas) pagal Vilkaviškio miesto vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos 2.2.2. veiksmą „Jaunimo verslumo mokymai bendradarbiaujant su kitomis VVG“.

2.    Skirti iš Savivaldybės biudžeto lėšų iki 8 proc. nuo bendros projekto vertės  projektui  iš dalies finansuoti.

3.              Įtraukti projektą „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste“ į Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginį 2019–2021 metų veiklos planą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka      

______________

 

 

Į pradžią