Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-204 2019-09-27
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SUTIKIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VILKAVIŠKIO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRUI DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS PROJEKTE "PACŲ GIMINĖS PAVELDAS KAIP BENDROS TURIZMO PLĖTROS ABIPUS SIENŲ PAGRINDAS" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO

  

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SpREndimas

DĖL SUTIKIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VILKAVIŠKIO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRUI DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS PROJEKTE

„PACŲ GIMINĖS PAVELDAS KAIP BENDROS TURIZMO PLĖTROS ABIPUS SIENŲ PAGRINDAS“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. B-TS-204

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28, 29, 38 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 26, 30 punktais, 50 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į 2019 m. rugsėjo 2 d. Viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro raštus: Nr. 3-23 „Dėl dalyvavimo projekte partnerio teisėmis ir dalinio finansavimo“ ir Nr. 3-23a „Dėl projekto pavadinimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti, kad Viešoji įstaiga Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras (kodas 300038616) dalyvautų partnerio teisėmis ir įgyvendintų projektą „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas“, pagal INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos 1 prioritetą „Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas“ (toliau – Projektas).

2. Skirti iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto daliniam Projekto finansavimui tinkamoms Projekto išlaidoms finansuoti 15 procentų projekto partnerio – viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro – dalies.

3. Padengti nenumatytų ar netinkamų finansuoti, tačiau būtinų projekte numatytoms veikloms įgyvendinti, Viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro išlaidų dalį iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

4. Skirti Viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro direktorių atsakingą už Viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro projekto veiklų įgyvendinimą.

5. Pavesti viešajai įstaigai Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centrui atlikti projekto projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

6. Pritarti jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant projektą  „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas“, pasirašymui (pridedama).

7. Įtraukti projektą „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas“ į Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

                                                                                 

                                                                                       

 

                                                                                PRITARTA

                                                                                Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos       

                                                                                2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. B-TS-204

 

JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ  „PACŲ GIMINĖS PAVELDAS KAIP BENDROS TURIZMO PLĖTROS ABIPUS SIENŲ PAGRINDAS“

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr.

Vilkaviškis

 

Vilkaviškio rajono savivaldybė, klasifikatoriaus kodas 111107759, adresas: S. Nėries g. 1, 70147, Vilkaviškis, atstovaujama Savivaldybės mero Algirdo Neiberkos, veikiančio pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą,

ir

VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, įstaigos kodas 300038616, adresas: J. Basanavičiaus a. 7, 70101, Vilkaviškis, atstovaujamas direktoriaus Vito Girdausko, veikiančio pagal VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro nuostatus, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) bendriems tikslams pasiekti.

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1. Šia Sutartimi Šalys įsipareigoja veikti bendrai įgyvendinant projekto „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas“ (toliau – Projektas) veiklas – skatinti ir stiprinti Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimą geriau susipažįstant su mūsų krašto ir regiono abipus sienos gamtos, kultūros ir istoriniu paveldu, sudaryti tinkamas sąlygas plėtotis kūrybinėms iniciatyvoms, vykdyti veiklas ir priemones turizmo srautams regione didinti. Projekto metu bus skiriamas didelis dėmesys Pacų giminės palikimui, bus įrengta informacinė ir dviračių turizmo infrastruktūra.

2. Įgyvendinant veiklą numatoma įrengti informacinę ir dviračių turizmo infrastruktūrą. Informacines priemones numatoma įrengti valstybinėje žemėje suformuotuose žemės sklypuose, kuriuos panaudos sutarčių pagrindais valdo Vilkaviškio rajono savivaldybė.

2.1. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti šias informacines  priemones:

2.1.1.  Vilkaviškio miesto centre esančioje J. Basanavičiaus aikštėje esančiame  sklype, kurio unikalus Nr. 4400-4597-0167, adresu: J. Basanavičiaus a. 13, Vilkaviškis, panaudos sutartis Nr. P39/2010-D27/J2-501, susitarimas pakeisti sutartį Nr. 19SUN-25/VŪ-86/2017:

2.1.1.1. pastatyti senosios Vilkaviškio aikštės ir prieigų 3D metalo maketą, atsparų aplinkos poveikiui (pridedama teritorijos schema ir maketo vizualizacija, sutarties priedas Nr. 1);

              2.1.2. Vilkaviškio miesto centre prie VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro pastato esančiame sklype, kurio unikalus Nr. 4400-1477-6262, adresu: J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis, panaudos sutartis Nr. P 39/2009-A-29:

              2.1.2.1. pastatyti interaktyvų ekraną kuriame bus pateikiama vietiniams gyventojams ir rajono svečiams aktuali informacija apie turizmą, kultūrinius ir kitus renginius (pridedama teritorijos schema ir interaktyvaus ekrano vizualizacija, sutarties priedas Nr. 2);

              2.1.2.2. pastatyti 5 vietų dviračių stovą su remontine stotele (pridedama teritorijos schema ir stovo su stotele vizualizacija - sutarties priedas Nr. 2);

              2.1.3. Vilkaviškio rajone, Vištyčio seniūnijoje, Kaupiškių kaime prie Kaupiškių piliakalnio esančiame sklype, kurio unikalus Nr. 4400-5175-2539, panaudos sutartis Nr. 19SUN-13-(14.19.56.):

              2.1.3.1. pastatyti 3D stendą  bei apžvalgos žiūronai (pridedama teritorijos schema, stendo ir žiūronų vizualizacija, sutarties priedas Nr. 3).

              3. Veiklą planuojama įgyvendinti pagal paskelbtą kvietimą Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos priemonės prioritetą Nr. 1 „Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas“.

 

II. ŠALIŲ ĮNAŠAI

 

4. Projekto Šalys, siekdamos įgyvendinti šios Sutarties 1 punkte nurodytą tikslą, prisideda šiais įnašais:

4.1. VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, gavęs Projekto finansavimą, skiria jo įgyvendinimui reikalingus žmogiškuosius resursus ir  įgyvendina visas  Projekte numatytas veiklas bei įrengia visas šioje sutartyje numatytas informacines priemones.

4.2. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija perveda VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centrui Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. B-TS-204 skiriamas lėšas.

 

III. VIEŠIEJI PIRKIMAI

 

5. Visoms Sutartyje nurodytoms Projekto veikloms įgyvendinti reikalingus viešuosius pirkimus organizuoja ir vykdo VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras.

 

IV. PROJEKTO REZULTATAI

 

6. Projekte numatytas sukurti turtas tampa VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro nuosavybe.

 

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

7. Šalys įsipareigoja:

7.1. paskirti kontaktinius asmenis ir bendrauti Projekto įgyvendinimo  procese iškilusiais klausimais  srityse,  už kurias jos yra atsakingos;

7.2 informuoti  viena kitą apie įsipareigojimų vykdymą galinčias paveikti esmines aplinkybes;

7.3. vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. B-TS-204 „Dėl sutikimo viešajai įstaigai Vilkaviškio turizmo ir  verslo informacijos centrui dalyvauti partnerio teisėmis projekte  „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas“ ir dalinio finansavimo skyrimo“, VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras vykdo projekto įrenginių projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas;

7.4. VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras sutinka vykdyti projekto veiklų projektavimo ir rangos darbų užsakovo funkcijas, Vilkaviškio rajono savivaldybės panaudos teise  valdomuose žemės sklypuose;

7.5. Šalys bendradarbiauja rengdamos Projekto dokumentaciją, siekdamos užtikrinti sėkmingą Projekto veiklos įgyvendinimą;

7.6. Šalys teikia viena kitai turimą informaciją, reikalingą Projekto veiklų dokumentacijos rengimui ir įgyvendinimui;

7.7. siekdamos numatytų Projekto tikslų, savo atsakomybe įgyvendinti Projekto veiklą, vadovaujantis rūpestingumo, efektyvumo, skaidrumo, geros partnerystės, vienodų interesų ir lojalumo (kai veikiama ne savo naudai, o siekiant bendro tikslo) principais ir kita gera praktika;

7.8. skirti žmogiškuosius, techninius, intelektinius, materialinius ir kitokio pobūdžio išteklius, reikalingus ir leidžiančius deramai vykdyti šią sutartį;

7.9. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su Projekto veiklos įgyvendinimu;

7.10. saugoti su Projekto veiklos įgyvendinimu susijusius dokumentus teisės aktuose nustatyta tvarka;

7.11. keistis Projekto veiklos įgyvendinimui reikalinga informacija. Vienos Sutarties Šalies prašymu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas kitai Sutarties Šaliai suteikti visą turimą informaciją, susijusią su Projekto veiklos įgyvendinimu;

7.12. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 dienas, informuoti kitą Šalį apie visas aplinkybes ir priežastis, trukdančias tinkamai vykdyti Projekto veiklą;

7.13. neperleisti savo įsipareigojimų ir teisių pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštiško sutikimo;

7.14. saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims bendros Projekto veiklos paslapčių, išskyrus atvejus, kai yra raštiškas kitos Šalies sutikimas dėl paslapties atskleidimo;

7.15. tinkamai vykdyti Sutartyje numatytus Šalių įsipareigojimus.

 

VI. KONFIDENCIALUMAS

 

8. Šalys užtikrina, kad:

8.1. jų darbuotojai ar kitais pagrindais samdomi asmenys naudos konfidencialią informaciją tik šios Sutarties tikslais;

8.2. jų darbuotojai ar kitais pagrindais samdomi asmenys šios Sutarties vykdymo tikslais negali atskleisti jokios konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai (išskyrus Įgyvendinančiąją instituciją) be išankstinio raštiško konfidencialios informacijos pateikėjo sutikimo;

8.3. imasi visų būtinų atsargumo priemonių siekiant užtikrinti, kad jokia konfidenciali informacija nebūtų atskleista (išskyrus pirmiau minėtus atvejus) ar naudojama jokiais kitais tikslais, išskyrus jų darbuotojams, tarnautojams vykdant šią Sutartį.

9. Konfidencialia informacija nelaikoma ta informacija, kuri:

9.1. yra ar tampa vieša;

9.2. yra teikiama tam, kad ji būtų pateikta viešai ir būtų įmanoma vykdyti šią Sutartį;

9.3. yra valdoma gavėjo be apribojimų ją atskleisti;

9.4. yra gauta iš trečiosios šalies, kuri ją gavo teisėtai, ir jai netaikomi apribojimai dėl atskleidimo;

9.5. yra nepriklausomai kuriama nenaudojant konfidencialios informacijos;

9.6. privalo būti atskleista pagal įstatymus ar kitus teisės aktus.

 

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

10. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.

11. Už šios Sutarties vykdymą kiekviena Šalis atsako pagal šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. Jeigu Projekto vykdymo metu bus nustatyta grąžinti netinkamų išlaidų sumą ar bus pritaikytos sankcijos už Projekto sutarties ar šios Sutarties neįvykdymą, ar netinkamą įvykdymą, Šalys atsako savo įsipareigojimų / prievolės dalimi, t. y. privalo atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jam tenkančios įsipareigojimų / prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo.

12. Jei Šalys savo sutartinius įsipareigojimus vykdo pasitelkiant trečiuosius asmenis, jos yra atsakingos už trečiųjų asmenų atliekamų darbų ar paslaugų kokybę ir rezultatus.

 

VIII. NENUGALIMA JĖGA

 

13. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties sąlygų nevykdymą, jeigu įrodo, kad šios Sutarties sąlygos nebuvo vykdomos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso mutatis mutandis 6.212 ir 6.253 straipsniuose nurodytų aplinkybių ir tos aplinkybės atsirado iki tų sąlygų įvykdymo termino suėjimo.

14. Šalis, kuri dėl susidariusių force majeure aplinkybių nebegali toliau vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, privalo apie tai kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo force majeure aplinkybių atsiradimo, žodžiu ir raštu pranešti kitai šaliai. Jeigu dėl force majeure aplinkybių savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį negalinti vykdyti Šalis nepraneša arba netinkamai praneša kitai Šaliai, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai visus dėl tokio nepranešimo atsiradusius nuostolius.

 

IX. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

 

15. Ši Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

16. Šalių ginčiai, kilę dėl jos vykdymo, sprendžiami Šalių derybomis. Jei Šalių tarpusavio ginčų nepavyksta išspręsti taikiai per 20 dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

X. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

17. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo Sutarties Šalys, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal šią Sutartį.

18. Sutartis gali būti keičiama tik raštišku Šalių susitarimu.

19. Visi Sutarties pakeitimai ir priedai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

20. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu, jei yra nutraukiamas paramos teikimas, t. y. nutraukiama Projekto sutartis, arba pasikeitus kitoms aplinkybėms, susijusioms su Projekto ir atitinkamai Veiklos (-ų) įgyvendinimu arba neskiriamas finansavimas Veiklos (-ų) įgyvendinimui.

 

XI. KITOS SĄLYGOS

 

21. Sutartis sudaryta trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

22. Visi pranešimai, dokumentai ir informacija Šalims perduodama šios Sutarties XIII skyriuje nurodytais adresais.

23. Už šios Sutarties įgyvendinimą iš Vilkaviškio rajono savivaldybės pusės atsakingas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyrius.

 

XII. PRIEDAI

 

24. Priedas Nr. 1, Tvarkomos teritorijos schema, 8 lapai.

25. Priedas Nr. 2, Tvarkomos teritorijos schema, 5 lapai.

26. Priedas Nr. 3, Tvarkomos teritorijos schema, 5 lapai.

             

 

XIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Vilkaviškio rajono savivaldybė

 

Klasifikatoriaus kodas: 1111107759

S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis

Tel. (8 342) 60 062, Faks. (8 342) 60 066

El. paštas: savivaldybe@vilkaviskis.lt

Savivaldybės meras

Algirdas Neiberka

 

 

VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras

Įstaigos kodas: 300038616

J. Basanavičiaus a. 7, 70101, Vilkaviškis

Tel. (8 342) 20 525

El. paštas: info@vilkaviskisinfo.lt

Direktorius

Vitas Girdauskas

 

 

Į pradžią