Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-205 2019-09-27
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SUTIKIMO KYBARTŲ KULTŪROS CENTRUI DALYVAUTI PAGRINDINIO PARTNERIO TEISĖMIS PROJEKTE "VIENIJANTI KULTŪRA - ATVIROS SIENOS, DURYS IR MINTYS" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO

  

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL SUTIKIMO KYBARTŲ KULTŪROS CENTRUI DALYVAUTI PAGRINDINIO PARTNERIO TEISĖMIS PROJEKTE

„VIENIJANTI KULTŪRA – ATVIROS SIENOS, DURYS IR MINTYS“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO

 

                                                 2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. B-TS-205     

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26, 30 punktais, 50 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į 2019 m. rugsėjo 4 d. Kybartų kultūros centro raštą Nr. IS-96 „Dėl dalyvavimo projekte pareiškėjo teisėmis ir dalinio finansavimo skyrimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti, kad Kybartų kultūros centras (biudžetinė įstaiga, kodas 185612434) dalyvautų pagrindinio partnerio teisėmis ir įgyvendintų projektą „Vienijanti kultūra – atviros sienos, durys ir mintys“ pagal INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą (toliau – Projektas).

2. Skirti iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto daliniam Projekto finansavimui tinkamoms Projekto išlaidoms finansuoti 15 procentų projekto partnerio – Kybartų kultūros centro – dalies.

3. Padengti nenumatytų ar netinkamų finansuoti, tačiau būtinų projekte numatytoms veikloms įgyvendinti, Kybartų kultūros centro išlaidų dalį iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

4. Skirti Kybartų kultūros centro direktorių atsakingą už Kybartų kultūros centro projekto veiklų įgyvendinimą.

5. Pavesti Vilkaviškio kultūros centrui atlikti jo dalies projekto „Vienijanti kultūra – atviros sienos, durys ir mintys“ statybos darbų užsakovo funkcijas.

6. Įtraukti projektą „Vienijanti kultūra – atviros sienos, durys ir mintys“ į Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

Į pradžią