Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-206 2019-09-27
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ FINANSAVIMO PROGRAMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ FINANSAVIMO PROGRAMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. B-TS-206

Vilkaviškis

 


        


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu Vilkaviškio  rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B-TS-1332 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašą (pridedama).

 2. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimą  Nr. B-TS-1165 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka      

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

                                                                                                            tarybos 2019 m. rugsėjo  27  d.

                                                                                                            sprendimu Nr. B-TS-206

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ FINANSAVIMO PROGRAMOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

              1. Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų (toliau – SVV subjektas) finansavimo programos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo tikslus, uždavinius, prašymų finansavimo ir atsiskaitymo už gautų lėšų panaudojimą tvarką.

              2. Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba lėšas smulkiojo ir vidutinio subjektų finansavimo programai (toliau – Programa) numato tvirtindama metinį Savivaldybės biudžetą pagal Savivaldybės strateginio veiklos plano 4 programą „Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo programa“.

              3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu, Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu Vilkaviškio  rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B-TS-1332 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

PARAMOS TEIKIMO NAUDOJIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

              4. Programos tikslai: remti verslą, skatinti gyventojų verslumą ir jų darbinę veiklą, gerinti verslo aplinką, pritraukti investicijas į Vilkaviškio rajoną.

5. Programos uždaviniai:

5.1. didinti vietos gyventojų užimtumą;

              5.2. sudaryti kuo palankesnes sąlygas plėtoti smulkųjį verslą kuriant naujas darbo vietas ir siekiant išlaikyti esamas;

5.3. ugdyti vietos gyventojų verslumą;

5.4. skatinti SVV įmonių tarpusavio bendradarbiavimą šalies ir tarptautiniu lygiu.

6. Programos finansavimo šaltiniai – Savivaldybės biudžeto lėšos.

 

 

III SKYRIUS

RĖMIMO LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS

 

7. Einamaisiais metais bendras kompensacijų iš programos lėšų dydis negali viršyti 1 200,00 Eur vienam SVV subjektui per vienus kalendorinius metus. Ši nuostata netaikoma šios Aprašo 14.1, 14.7, 14.8 papunkčiuose nurodytoms finansavimo formoms.

8. Tam pačiam SVV subjektui parama, pagal šio Aprašo 14.1, 14.7, 14.8 punktus, teikiama ne dažniau kaip kartą per dvejus metus.

9. Programos lėšos skiriamos kompensavimo būdu, tai yra kompensuojama dalis patirtų išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), išskyrus SVV subjektus, kurie neturi galimybės PVM mokesčio įtraukti į ataskaitą, kai jie yra ne PVM mokėtojai.

10. Pareiškėjas pripažįstamas tinkamu gauti programos finansavimą, jei jis atitinka SVV subjekto apibrėžimą ir jo įmonės registracijos vieta, deklaruota gyvenamoji vieta ir plėtojamas verslas yra Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, verslo subjektai, dirbantys pagal verslo liudijimus / individualios veiklos pažymas, išduotas ne trumpiau kaip 9 mėnesius per kalendorinius metus laikotarpiui.

11. SVV subjektai, norintys gauti paramą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

11.1. verslo subjektai turi būti įregistruoti ir veiklą vykdyti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje;

11.2. verslo subjektai, dirbantys pagal verslo liudijimus, kurie išduoti ne trumpesniam kaip 9 mėnesių laikotarpiui;

11.3. neturėti įsiskolinimų:

11.3.1. Valstybinei mokesčių inspekcijai;

11.3.2. Valstybiniam socialinio draudimo fondui;

11.3.3. Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetui.

12. Parama neskiriama:

12.1. valstybės ir Savivaldybės įmonėms;

12.2. įmonėms, kuriose valstybei ar Savivaldybei priklauso daugiau kaip ½ įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių;

12.3. SVV subjektams, turintiems įsiskolinimų valstybės, Savivaldybės biudžetui, fondams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

12.4. ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms ir kita žemės ūkio veikla besiverčiančioms įmonėms, kurių daugiau kaip 50 proc. pajamų yra gaunama iš žemės ūkio veiklos;

12.5. bankrutuojantiems, likviduojamiems ar restruktūrizuojamiems pareiškėjams;

12.6. SVV subjektams, kurie anksčiau naudojosi Programos parama ir neįvykdė savo įsipareigojimų. Ši nuostata taikoma dvejus metus nuo lėšų grąžinimo dienos į Savivaldybės biudžetą.

13. Priemone remiamos visos legalios ūkinės-komercinės veiklos rūšys, išskyrus:

13.1. medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusių paslaugų veiklą;

13.2. gėrimų gamybą, išskyrus salyklo, nealkoholinių gėrimų, mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamybą;

13.3. tabako gaminių gamybą;

13.4. didmeninę prekybą;

13.5. finansinę ir draudimo veiklą (finansinių paslaugų veiklą, draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veiklą, pagalbinę finansinių paslaugų ir draudimo veiklą);

13.6. nekilnojamojo turto operacijas;

13.7. teisinę veiklą;

13.8. azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklą.

 

IV SKYRIUS

 FINANSAVIMO FORMOS IR DYDŽIAI

 

14. Finansavimo formos ir dydžiai:

 

Finansuojamos priemonės

 

Finansavimo sąlygos

14.1. Įrangos (naujos ir / ar naudotos) įsigijimo dalinis kompensavimas, kai sukuriama nauja (papildoma) darbo vieta

- Gali kreiptis SVV subjektai, kurie ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki prašymo pateikimo datos sukurdami bent vieną naują (papildomą) darbo vietą ir joje įdarbinę darbuotoją pilnu etatu, patyrė išlaidas. Vienai įkurtai naujai darbo vietai gali būti skiriama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 2 000,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja) dalinė kompensacija (išlaikant įkurtą darbo vietą ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus). Dviem įkurtoms darbo vietoms SVV subjektui gali būti skiriama ne daugiau kaip 3 500,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja) dalinė kompensacija (išlaikant įkurtas darbo vietas ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus) per kalendorinius metus. Įkūrus 3 ir daugiau darbo vietas, SVV subjektui gali būti kompensuojama ne daugiau kaip 5 000,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja) dalinė kompensacija (išlaikant įkurtas darbo vietas ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus);

- darbo priemonių (naujų ir / ar naudotų) išlaidos, susijusios su darbo vietos sąlygų pagerinimu, nėra kompensuojamos;

- pagal šią priemonę įranga turi būti susijusi su darbo vietos funkcionavimu teikti paslaugas ir / ar gaminti prekes, gaminius ar produkciją ir kt.;

- išlaidos gali būti finansuojamos, jei jos nėra pakartotinai finansuojamos / numatomos finansuoti iš kitos finansinės paramos priemonių;

- SVV subjektas, panaikinęs įsteigtą darbo vietą, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracijai) turi grąžinti: visas lėšas, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo, 75 proc. lėšų, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 13 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo;

- priėmus sprendimą teikti finansinę paramą SVV subjektui, finansinės paramos teikimas juridiškai įforminamas dvišale SVV subjekto ir Savivaldybės administracijos lėšų naudojimo sutartimi (Aprašo 3 priedas). Savivaldybės administracijos interesams, pasirašant sutartį, atstovauja Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Lėšų gavėjas per 1 mėnesį nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos privalo pasirašyti lėšų naudojimo sutartį. Jei sutartis per nurodytą laiką nesudaroma, finansavimas iš programos lėšų neskiriamas;

- su įdarbintu darbuotoju (-ais) turi būti sudaryta (-os) neterminuota (-os) darbo sutartys;

- naujai įdarbintas darbuotojas (-ai) turi būti Vilkaviškio rajono gyventojas (-ai);

- kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

14.2. Pradinių įmonės steigimosi išlaidų kompensavimas Verslo subjektams: individualioms įmonėms, mažosioms bendrijoms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, tikrosioms ūkinėms bendrijoms ir kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams)

- Skiriama atlyginimo už įstatų parengimą, mokesčio notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikimo patvirtinimą, atlyginimo valstybės įmonės Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikino pavadinimo įtraukimo į registrą iki 50 proc. dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 150,00 Eur;

- įmonę įsteigus elektroniniu būdu kompensuojama 100 proc., bet ne daugiau kaip 80,00 Eur. Skiriama atlyginimo už laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir prašymą registruoti Juridinių asmenų registre;

- išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, jei įmonės steigėjas (-ai) yra fizinis (-iai) asmuo (-enys);

- įmonės buveinė ir veiklos vykdymo teritorija yra Vilkaviškio rajono savivaldybė;

- kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki prašymo pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

14.3. Išlaidų, patirtų rengiant verslo planus, investicinius projektus, paraiškas kompensavimas

 

- Verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos skirti finansinę paramą parengimo daliniam kompensavimui, jei verslo projektas ir (ar) investicinis projektas įgyvendinamas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, kai Savivaldybė SVV subjektui kompensuoja iki 1 000,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja), iki 100 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už verslo plano, investicinio projekto, paraiškos skirti finansinę paramą iš ES ir kitų fondų parengimą, kai paraiškos vertinimas yra teigiamas (arba jam prilygintas vertinimas) ir su paraiška pateikiamas tai įrodantis dokumentas;

- kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki prašymo pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

14.4. Dalyvavimo parodose ir mugėse ar jų organizavimo išlaidų kompensavimas

 

- Skiriama iki 100 proc. dydžio kompensacija parodų salės nuomos, parodos ploto nuomos, parodos dalyvio mokesčio (kai paroda vyksta Lietuvoje) išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 600,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja). Parodoje turi būti prekiaujama SVV subjekto gaminamais gaminiais / produkcija ir / ar pristatomos SVV subjekto teikiamos paslaugos;

- skiriama iki 100 proc. dydžio kompensacija parodų salės nuomos, parodos dalyvio mokesčio (kai paroda vyksta užsienio šalyje išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 1 000,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja). Parodoje turi būti prekiaujama SVV subjekto gaminamais gaminiais / produkcija ir / ar pristatomos SVV subjekto teikiamos paslaugos;

- kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

14.5. Įmonės interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidų dalinis kompensavimas

- Skiriama iki 50 proc. dydžio, bet ne daugiau kaip 500,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja) patirtų ir dokumentais pagrįstų įmonės interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidų (talpinimo paslaugos);

- SVV subjektas nurodo sukurtos ir veikiančios interneto svetainės adresą;

- kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas vieno to paties SVV subjekto ir vieno to paties steigėjo patirtoms išlaidoms, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

14.6. Skaitmeninės rinkodaros priemonių formavimo ir įdiegimo išlaidų dalinis kompensavimas

- Skiriama iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 200,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja), patirtų ir dokumentais pagrįstų įmonės skaitmeninės rinkodaros priemonių formavimo ir įdiegimo išlaidų. Skaitmeninės rinkodaros būdai: 1) Interneto svetainės optimizavimas paieškos sistemoms (SEO); 2) Paieškos sistemų rinkodara (SEM); 3) Socialinių tinklų marketingas (SMM);

- kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas vieno to paties SVV subjekto ir vieno to paties steigėjo patirtoms išlaidoms, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki prašymo pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

14.7. SVV subjekto įgyvendinamo projekto dalinis finansavimas

- Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų dalinis finansavimas nuo 1 000,00 Eur iki 5 000,00 Eur, bet ne daugiau kaip 50 proc. nuo SVV subjekto nuosavų lėšų (įnašo) sumos projekto įgyvendinimui. Įgyvendinami projektai turi būti skirti SVV subjekto plėtrai (reikalingos įrangos įsigijimui, patalpų nuomai ir  / ar pritaikymui ūkinei komercinei veiklai bei kitoms tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusioms veikloms);

- priėmus sprendimą teikti finansinę paramą SVV subjektui, finansinės paramos teikimas juridiškai įforminamas dvišale SVV subjekto ir Savivaldybės administracijos lėšų naudojimo sutartimi (Aprašo 4 priedas). Savivaldybės administracijos interesams, pasirašant sutartį, atstovauja Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Lėšų gavėjas per 1 mėnesį nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos privalo pasirašyti lėšų naudojimo sutartį. Jei sutartis per nurodytą laiką nesudaroma, finansavimas iš programos lėšų neskiriamas;

- kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui pagal projekto finansavimo (paramos) sutartį, pasirašytą ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos.

14.8. Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia

 

- Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia SVV subjekto teritorijoje dalinis išlaidų kompensavimas (pandusų įrengimas, mobilių pandusų įsigijimas ir pan.) – išlaidų padengimas iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1 000,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja);

- išlaidos gali būti finansuojamos, jei jos nėra pakartotinai finansuojamos / numatomos finansuoti iš kitos finansinės paramos priemonių;

- priėmus sprendimą teikti finansinę paramą SVV subjektui, finansinės paramos teikimas juridiškai įforminamas dvišale SVV subjekto ir Savivaldybės administracijos lėšų naudojimo sutartimi (Aprašo 3 priedas). Savivaldybės administracijos interesams, pasirašant sutartį, atstovauja Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Lėšų gavėjas per 1 mėnesį nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos privalo pasirašyti lėšų naudojimo sutartį. Jei sutartis per nurodytą laiką nesudaroma, finansavimas iš programos lėšų neskiriamas;

- jei statinys ar sklypas, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, SVV subjektui priklauso ne nuosavybės teise, turi būti pateikta šio turto valdymo sutarties arba turto valdymo sutarties projekto kopija ir turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas;

- kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas vieno to paties SVV subjekto ir vieno to paties steigėjo patirtoms išlaidoms, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki prašymo pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

14.9. Informacinių rodyklių, paslaugų kelio ženklų, informacinių kelio ženklų dalinis kompensavimas

- Skiriama iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 600,00 Eur (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja), patirtų ir dokumentais pagrįstų įmonės išlaidų įrengiant informacines rodykles, paslaugų kelio ženklus, informacinius kelio ženklus į verslo subjekto buveinės ar verslo paslaugų teikimo vietą;

- išlaidos kompensuojamos gamybai ir montavimui (neįskaitant projektavimo);

- kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas SVV subjektui kompensuojant patirtas išlaidas, bet ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos.

 

15. SVV subjektas įsipareigoja informuoti visuomenę apie vykdomą projektą. SVV subjekto įgyvendinamose viešinimo apie projektą priemonėse turi būti naudojamas Vilkaviškio rajono savivaldybės herbas. Viešinimo priemonės: SVV subjektas, pasinaudojęs šio Aprašo 14.1, 14.7, 14.8 papunkčiuose nurodyta priemone, privalo pakabinti plakatą (ne mažesnį nei A3 formato), naudoti išorines ženklinimo priemones (pvz., lipdukai), SVV subjekto tinklalapyje viešinti (privalomas visais atvejais ir jei SVV subjektas tokį turi).

 

V SKYRIUS

PRAŠYMŲ TEIKIMO TVARKA

 

16. Paraiškos suteikti finansinę paramą iš Programos lėšų gali būti teikiami:

16.1. dėl šio Aprašo 14.1, 14.7, 14.8 papunkčiuose nurodytų finansavimo formų SVV subjektas teikia paraišką pagal Savivaldybės administracijos paskelbtą kvietimą. Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus Savivaldybės interneto svetainėje adresu: www.vilkaviskis.lt. Konkretus paraiškų pateikimui skiriamas terminas nurodomas kvietime, tačiau jis negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų;

16.2. prašymai dėl šio Aprašo 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.9 papunkčiuose nurodytų išlaidų kompensavimo priimami visus kalendorinius metus, bet ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d. Paraiškos, pateiktos lapkričio ir gruodžio mėnesiais, svarstomos kitais kalendoriniais metais pirmame Verslo subjektų paraiškų svarstymo komisijos (toliau – Komisija) posėdyje. 

17. Pareiškėjai, norintys gauti finansinę paramą iš Savivaldybės biudžeto, Komisijai turi pateikti:

17.1. Įrangos (naujos ir / ar naudotos) įsigijimo dalinis kompensavimas, kai sukuriama nauja (papildoma) darbo vieta:

17.1.1. užpildytą nustatytos formos paraišką su jame nurodytais priedais (Aprašo 2 priedas);

17.1.2. darbo sutarties su darbuotoju kopija, kad Pareiškėjas, įsigydamas įrangą, sukūrė ir naują darbo vietą;

17.1.3. įsteigtoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymą bei darbo priemonių / įrangos panaudojimą;

17.1.4. dokumentus, įrodančius, kad įsteigtoje darbo vietoje įdarbinti Vilkaviškio rajone registruoti asmenys;

17.1.5. Sodros išrašą apie sąrašinį darbuotojų skaičių;

17.1.6. ilgalaikio materialaus turto apskaitos korteles ar kitus dokumentus, pagrindžiančius, kad įsigytas materialus turtas yra ilgalaikis;

17.1.7. maksimalios atkuriamosios vertės draudimą.

17.2. Pradinių įmonės steigimosi išlaidų kompensavimas:

17.2.1. užpildytą nustatytos formos paraišką su jame nurodytais priedais (Aprašo 1 priedas).

17.3. Išlaidų, patirtų rengiant verslo planus, investicinius projektus, paraiškas kompensavimas:

17.3.1. užpildytą nustatytos formos paraišką su jame nurodytais priedais (Aprašo 1 priedas);

17.3.2. verslo plano, investicinio projekto, paraiškos kopiją;

17.3.3. dokumentus, įrodančius, kad pagal parengtą verslo planą, investicinį projektą, paraišką finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti buvo skirta parama SVV subjektui.

17.4. Dalyvavimo parodose ir mugėse ar jų organizavimo išlaidų kompensavimas:

17.4.1. užpildytą nustatytos formos paraišką su jame nurodytais priedais (Aprašo 1 priedas);

17.4.2. dokumentai, įrodantys dalyvavimą parodoje / mugėje (nuotraukos iš parodos / mugės, dalyvio pažymėjimas ir pan.).

17.5. Įmonės interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidų dalinis padengimas:

17.5.1. užpildytą nustatytos formos paraišką su jame nurodytais priedais (Aprašo 1 priedas).

17.6. Skaitmeninės rinkodaros priemonių formavimo ir įdiegimo išlaidų dalinis kompensavimas:

17.6.1. užpildytą nustatytos formos paraišką su jame nurodytais priedais (Aprašo 1 priedas).

17.7. SVV subjekto įgyvendinamo projekto dalinis finansavimas:

17.7.1. užpildytą nustatytos formos paraišką su jame nurodytais priedais (Aprašo 2 priedas);

17.7.2. projekto finansavimo (paramos) sutarties, pasirašytos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos, kopija.

17.8. Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia:

17.8.1. užpildytą nustatytos formos prašymą (Aprašo 1 priedas);

17.8.2. techninė dokumentacijos kopija (jei taikoma);

17.8.3. turto valdymo sutarties arba turto valdymo sutarties projekto kopija ir turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas (jei taikoma).

17.9. Informacinių rodyklių, paslaugų kelio ženklų, informacinių kelio ženklų dalinis kompensavimas:

17.9.1. užpildytą nustatytos formos paraišką su jame nurodytais priedais (Aprašo 2 priedas);

17.9.2. su atitinkamomis institucijomis suderintą informacinės rodyklės, paslaugų kelio ženklų, informacinių kelio ženklų pastatymo projekto kopiją (jei taikoma);

17.9.3. su atitinkamomis institucijomis suderintą informacinės rodyklės, paslaugų kelio ženklų, informacinių kelio ženklų leidimo kopiją (jei taikoma).

18. Prireikus, SVV subjektas pateikia kitus Savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus ar Komisijos prašomus dokumentus ar informaciją. Komisija, įvertinusi paraiškos dokumentus, motyvuotu sprendimu paraišką gali atmesti.

19. Paraiškas svarsto, vertina ir priima nutarimą dėl finansinės paramos skyrimo SVV subjektui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš 6 narių (Komisijos pirmininko – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus – 2, Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos deleguoto 1 nario, Savivaldybės mero potvarkiu deleguoto Savivaldybės tarybos nario iš Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto ir Savivaldybės mero potvarkiu deleguoto Savivaldybės tarybos nario iš Plėtros ir ūkio vystymo komiteto) sudaryta Verslo subjektų paraiškų svarstymo komisija.

20. Komisijos sudėtį ir nuostatus tvirtina Administracijos direktorius.

21. Šio Aprašo 14.1–14.9 papunkčiuose išvardytos finansinės paramos asignavimus administruoja Savivaldybės administracijos direktorius.

22. Verslo subjektų pateiktas paraiškas, pagal šio Aprašo 14.1, 14.7, 14.8 papunkčiuose nurodytas finansavimo formas, Komisija svarsto, vertina ir priima nutarimus dėl finansinės paramos skyrimo per 20 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų priėmimo dienos, kitos paraiškos, pagal šio Aprašo 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.9 papunkčiuose nurodytas finansavimo formas, Komisija svarsto, vertina ir priima nutarimus dėl finansinės paramos skyrimo vieną kartą per ketvirtį. Komisijos posėdyje gali dalyvauti SVV subjektų, pateikusių paraišką, vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Sprendimai priimami komisijos balsų dauguma, o balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia komisijos pirmininko balsas.

23. Savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus specialistai, vadovaudamiesi Komisijos protokolu, parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl finansinės paramos Verslo subjektui skyrimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų, raštu informuoja Verslo subjektą, jeigu finansinė parama iš Savivaldybės biudžeto jam neskiriama. 

24. Su Verslo subjektais dėl šio Aprašo 14.1, 14.7, 14.8 papunkčiuose nurodytų finansavimo formų sudaromos Savivaldybės administracijos lėšų naudojimo sutartys.

25. Komisija vertindama pateiktas paraiškas, atsižvelgia į šiuos prioritetus:

25.1. sukuriamų naujų darbo vietų (visai darbo dienai) skaičius;

25.2. SVV numato plėtoti naujus, netradicinius verslus ar ūkinę komercinę veiklą;

25.3. verslą įkūrę asmenys Lietuvos Respublikos teritorijoje yra negyvenę ilgiau nei metus;

25.4. paramos prašo šioms socialinės atskirties grupėms priskiriami asmenys:

25.5. neįgalieji;

25.6. pilnametystės sulaukę našlaičiai;

25.7. auginantys daugiau nei tris vaikus iki 18 m.;

25.8. ilgalaikiai bedarbiai.

26. Programos finansavimas vykdomas pagal metiniame Savivaldybės biudžete faktiškai numatytas lėšas Programai finansuoti.

27. Dėl didelio SVV subjektų prašymų skirti lėšų skaičiaus ar lėšų trūkumo savivaldybės biudžete maksimali finansavimo suma gali būti mažinama komisijos siūlymu atsižvelgus į 25 punkte išdėstytą prioritetiškumą.

 

VI SKYRIUS

ATSKAITOMYBĖ IR PRIEŽIŪRA

 

28. SVV subjektai, pasirašę lėšų naudojimo sutartį, sutinka su sutartyse numatytais reikalavimais.

29. Savivaldybės administracija tikrina, ar SVV subjektas tinkamai įvykdo savo įsipareigojimus, numatytus sutartyje, atlieka SVV įsipareigojimų monitoringą.

30. Savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus specialistas prieš lėšų pervedimo į SVV subjekto sąskaitą atlieka patikrą vietoje, kurios metu surašomas patikros vietoje aktas (taikoma pagal šio Aprašo 14.1 ir 14.8 papunkčiuose nurodytas finansavimo formas).

31. Lėšos pervedamos į nurodytą lėšų gavėjo sąskaitą banke po patikros, kai surašomas patikros vietoje aktas, patikros vietoje aktas dėl kitų išlaidų nėra surašomas, o lėšos pervedamos ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl kompensacijos skyrimo pasirašymo dienos.

32. Savivaldybės administracija įspėja SVV subjektą apie nevykdomus lėšų sutarties įsipareigojimus.

33. Savivaldybės administracija, įspėdama SVV subjektą pirmą kartą, Komisijos sprendimu suteikia ne ilgesnį kaip 2 mėnesių terminą sutartyje numatytiems įsipareigojimams įvykdyti. Gavusi argumentuotą paaiškinimą dėl nenumatytų susiklosčiusių aplinkybių, Komisija papildomai gali suteikti ne ilgesnį kaip 1 mėnesio terminą įsipareigojimams įvykdyti.

34. Savivaldybės administracija, įspėdama SVV subjektą antrą kartą, Komisijos sprendimu suteikia ne ilgesnį kaip 2 savaičių terminą sutartyje numatytiems įsipareigojimams įvykdyti. Gavusi argumentuotą paaiškinimą dėl nenumatytų susiklosčiusių aplinkybių, Komisija papildomai gali suteikti ne ilgesnį kaip 2 savaičių terminą įsipareigojimams įvykdyti.

35. Komisija, konstatavusi, kad tas pats SVV subjektas pažeidė sutartinius įsipareigojimus (-ą) trečią kartą, Savivaldybės administracijos direktoriui teikia pasiūlymą, kad SVV subjektas grąžintų jam skirtą kompensaciją.

36. Lėšų darbo vietai steigti gavėjas, panaikinęs įsteigtą darbo vietą, Savivaldybės administracijai turi grąžinti:

36.1. visas lėšas – kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo);

36.2. 75 procentų lėšų – kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 13 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo).

37. SVV subjektas, įgyvendinęs Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis verslo projektą, Savivaldybei privalo pristatyti galutinę projekto ataskaitos kopiją, kurią teikia įgyvendinančiai institucijai.

38. Paaiškėjus, kad SVV subjektas neįgyvendino Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų, SVV subjektui siunčiamas įspėjimas dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. Jei per 1 (vieną) mėnesį nuo įspėjimo išsiuntimo nepradedama vykdyti sutartyje prisiimtų įsipareigojimų (ir) ar nesilaikoma Aprašo reikalavimų, lėšų gavėjas privalo grąžinti visas iki tol jam išmokėtas lėšas arba lėšų dalį, nurodytą Komisijos protokoliniame sprendime dėl sutarties nutraukimo.

39. SVV subjektas, pasinaudojęs Savivaldybės lėšomis, pagal šio Aprašo 14.8 papunktį negali pakeisti, sunaikinti programos lėšomis neįgaliesiems pritaikytą infrastruktūrą, privalo išlaikyti buveinės adresą ir veiklos vykdymo vietą, 1 metus po lėšų gavimo sutarties pasirašymo dienos, negali parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitaip perleisti Programos lėšomis įgytą turtą.

40. SVV subjektas po lėšų gavimo per pirmuosius 12 mėnesių laikotarpį panaikinęs įrengtą neįgaliesiems pritaikytą infrastruktūrą Vilkaviškio rajono savivaldybei grąžina visas lėšas, 75 procentų lėšų – kai įrengta infrastruktūra panaikinama per 13 iki 24 mėnesių nuo jos sukūrimo.

41. Lėšų gavėjas per 24 mėnesių laikotarpį nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos be Savivaldybės administracijos sutikimo neturi teisės:

41.1. parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitaip perleisti Programos lėšomis įgytą turtą;

41.2. išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikį materialųjį turtą, kurį įsigijo steigdamas (pritaikydamas) darbo vietas, išskyrus atvejus, susijusius su ilgalaikio materialiojo turto panaudojimu įsteigtos darbo vietos veiklai vykdyti;

41.3. keisti įdarbinto asmens darbo vietą ar jo funkcijas, nustatyti ne visą darbo laiką arba ne visą darbo savaitę.

42. Savivaldybės administracija bet kuriuo metu gali pareikalauti papildomos informacijos iš Programos vykdytojo apie atliktų darbų eigą ir lėšų panaudojimą įgyvendinant priemonę.

43. Paaiškėjus nesąžiningam lėšų naudojimui, ginčai sprendžiami tarpusavio derybose, jei lėšos laiku negrąžinamos, skirtos lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Buhalterinę apskaitą, susijusią su smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimu, tvarko Apskaitos skyrius.

45. Verslo subjektas, Savivaldybės administracijai papildomai paprašius, privalo pateikti visą prašomą informaciją ir dokumentus, susijusius su veikla, kuriai paskirta finansinė parama iš Savivaldybės biudžeto.

46. Šis Aprašas papildomas, keičiamas ar panaikinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

47. Už dokumentų, suteikiančių teisę gauti finansinę paramą, ir kitų pateiktų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas.

48. Šio Aprašo įgyvendinimo kontrolę atlieka Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

49. Šis Aprašas skelbiamas Teisės aktų registre, Savivaldybės interneto svetainėje adresu www.vilkaviskis.lt

 

 

 

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašo

1 priedas

 

PARAIŠKA GAUTI FINANSINĘ PARAMĄ

IŠ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ FINANSAVIMO PROGRAMOS

 

_______m._______________mėn.___ d.

 

Vilkaviškis

 

 

 

 

Verslo subjekto pavadinimas arba Pareiškėjo vardas, pavardė

 

Buveinė / Adresas

 

Įmonės kodas arba asmens kodas

 

Telefono Nr.

 

 

Banko sąskaitos pavadinimas ir Nr.

 

 

Interneto puslapis

 

Įmonės įkūrimo data

Įmonės darbuotojų skaičius

 

 

El. pašto adresas

 

Prašau suteikti man (mano atstovaujamai įmonei) finansinę paramą iš Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos lėšų. 

 

Prašoma paramos forma (žymėti ):

 

Pradinių įmonės steigimosi išlaidų kompensavimas

Prašoma paramos suma – _______________ Eur

Prašoma pramos suma be PVM –

_______________ Eur

 

Išlaidų, patirtų rengiant verslo planus, kompensavimas

 

Prašoma paramos suma – _______________ Eur

Prašoma pramos suma be PVM –

_______________ Eur

 

Dalyvavimo parodose ir mugėse ar jų organizavimo išlaidų kompensavimas

 

Prašoma paramos suma – _______________ Eur

Prašoma pramos suma be PVM –

_______________ Eur

 

Įmonės interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidų dalinis kompensavimas

Prašoma paramos suma – _______________ Eur

Prašoma pramos suma be PVM –

_______________ Eur

Skaitmeninės rinkodaros priemonių formavimo ir įdiegimo išlaidų dalinis kompensavimas

Prašoma paramos suma – _______________ Eur

Prašoma pramos suma be PVM –

_______________ Eur

Informacinių rodyklių, paslaugų kelio ženklų, informacinių kelio ženklų dalinis kompensavimas

Prašoma paramos suma – _______________ Eur

Prašoma pramos suma be PVM –

_______________ Eur

 

 IŠ VISO:

_____________ EUR

_____________ EUR

Su finansinės paramos gavimo sąlygomis, lėšų skyrimo tvarka ir iš to atsirandančiais įsipareigojimais esu susipažinęs (-usi).

PRIDEDAMA. SVV subjekto duomenų anketa ir kiti dokumentai, įrodantys patirtas išlaidas:   

Pridedamų dokumentų sąrašas:

Lapų skaičius

 ESI išrašas / verslo liudijimo, individualios veiklos vykdymo pažymos kopijos

 

 Sutarčių su tiekėjais kopijos (jei taikoma)

 

 Sąskaitų faktūrų kopijos

 

 Apmokėjimo dokumentų kopijos

 

  Vaizdinė medžiaga (nuotraukos ir kt.)

 

 Kita

 

 

 

 

VERSLO SUBJEKTO PASIŽADĖJIMAS

 

Aš,

     

(verslo subjekto pavadinimas)

 

patvirtinu, kad paraiškoje ir kituose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga bei patvirtinu, kad neturiu įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybiniam socialinio draudimo fondui, Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetui.

Įsipareigoju leisti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai patikrinti pateiktą informaciją, jeigu, jos manymu, tai yra būtina.

 

 

     

 

 

 

     

(pareigos)                                              

 

(parašas)                                                             

 

(vardas, pavardė)

 

A.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašo

2 priedas

 

PARAIŠKA GAUTI FINANSINĘ PARAMĄ

IŠ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ FINANSAVIMO PROGRAMOS

 

_______m.________________mėn.___d.

 

Vilkaviškis

 

 

 

 

Verslo subjekto pavadinimas arba Pareiškėjo vardas, pavardė

 

Buveinė / Adresas

 

Įmonės kodas arba asmens kodas

 

Telefono Nr.

 

 

Banko pavadinimas ir sąskaitos Nr.

 

 

Įmonės veiklos vykdymo vieta

 

Įmonės įkūrimo data

Įmonės darbuotojų skaičius

 

 

El. pašto adresas

 

Prašau suteikti man (mano atstovaujamai įmonei) finansinę paramą iš Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos lėšų. 

 

Prašoma paramos forma (žymėti ):

Naujai įsteigtos darbo vietos įrangos dalinis kompensavimas, kai sukuriama nauja darbo vieta

Prašoma paramos suma – _______________ Eur

Prašoma pramos suma be PVM –

_______________ Eur

 

SVV subjekto įgyvendinamo projekto dalinis finansavimas

Prašoma paramos suma – _______________ Eur

Prašoma pramos suma be PVM –

_______________ Eur

Infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia

Prašoma paramos suma – _______________ Eur

Prašoma pramos suma be PVM –

_______________ Eur

IŠ VISO

EUR

EUR

 

Problema ar situacijos analizė (glaustai aprašykite konkrečią problemą, kurią siekėte (sieksite) išspręsti įgyvendindami priemonę)

 

 

Darbo vietos aprašymas (aprašykite, kam skirta darbo vieta (jos vieta technologiniame procese, įmonės / įstaigos veikloje ir kt.), darbo vietoje atliekamas darbo funkcijas, darbo vietos pritaikymą prie įdarbinamo darbuotojo negalios, darbo trukmę, darbo vietos adresą ir kitą informaciją) (taikoma įgyvendinant priemonę pagal Aprašo 14.1 papunktį).

 

 

Trumpas įgyvendintos (įgyvendinamos) priemonės pristatymas (aprašykite, kaip priemonės įgyvendinimas darys įtaką verslo plėtrai)

  

 

Pridedami dokumentai

Eil. Nr.

Dokumentų pavadinimas

Lapų skaičius

1.

ESI išrašas

 

2.

Išlaidas pagrindžiantys dokumentai

 

Reikalingi dokumentai naujų darbo vietų įkūrimo išlaidoms, patirtoms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms, įrangai pirkti ir montuoti:

3.

Darbo sutarties su darbuotoju kopija, kad Pareiškėjas, įsigydamas įrangą, sukūrė ir naują darbo vietą

 

4.

Įsteigtoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymą bei darbo priemonių / įrangos panaudojimą

 

5.

Dokumentus, įrodančius, kad įsteigtoje darbo vietoje įdarbinti Vilkaviškio rajone registruoti asmenys

 

6.

Sodros išrašą apie sąrašinį darbuotojų skaičių

 

7.

Ilgalaikio materialaus turto apskaitos korteles ar kitus dokumentus, pagrindžiančius, kad įsigytas materialus turtas yra ilgalaikis

 

8.

Maksimalios atkuriamosios vertės draudimą

 

Reikalingi dokumentai SVV subjekto įgyvendinamo projekto daliniam finansavimui gauti:

9.

Projekto finansavimo (paramos) sutarties, pasirašytos ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos, kopija.

 

Reikalingi dokumentai infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia finansavimui gauti:

10.

Techninė dokumentacijos kopija (jei taikoma).

 

11.

Turto valdymo sutarties arba turto valdymo sutarties projekto kopija ir turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas (jei taikoma).

 

12.

Kiti dokumentai

 

Su finansinės paramos gavimo sąlygomis, lėšų skyrimo tvarka ir iš to atsirandančiais įsipareigojimais esu susipažinęs (-usi).

 

VERSLO SUBJEKTO PASIŽADĖJIMAS

Aš,

     

(įmonės vadovo (savininko) vardas, pavardė)

patvirtinu, kad visi šioje paraiškoje ir kituose dokumentuose pateikti duomenys yra teisingi. Įsipareigoju leisti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai patikrinti pateiktą informaciją, jeigu, jos manymu, tai yra būtina, ir laikytis lėšų naudojimo sutartyje nustatytų sąlygų.

 

     

 

 

 

     

(pareigos)                                              

 

(parašas)                                                             

 

(vardas, pavardė)

 

A.V.

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

 

LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS

 

20....m. ..................    d. Nr. .............

 

Vilkaviškis

 

I.       SUTARTIES ŠALYS

 

1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), atstovaujama Administracijos direktoriaus __________________, veikiančio pagal Administracijos nuostatus ir _________________________, atstovaujama ______________________________, (toliau – Verslo subjektas), veikiančio pagal ________________ nuostatus (įstatus), sudarė šią lėšų naudojimo sutartį:

 

II. SUTARTIES OBJEKTAS

 

2. Vadovaudamasi Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ____ m._____________ d. įsakymu Nr. _____, Savivaldybė įsipareigoja skirti lėšų Naujai įsteigtos darbo vietos įrangos daliniam kompensavimui (pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų (toliau – SVV subjektas) finansavimo programos tvarkos aprašo 14.1 papunktį (toliau – Aprašas) ir / ar infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia (pagal Aprašo 14.8 papunktį) iš Vilkaviškio  rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo programos Nr. 4.

(reikiamą pabraukti)

2.1. Lėšų naudojimo tikslinė paskirtis – .

 

III. SUTARTIES SUMA

 

3. Sutarties suma –   (  ) Eur.

 

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

4. Savivaldybės administracija įsipareigoja:

4.1.pervesti Verslo subjektui šios Sutarties 3 punkte nurodytą lėšų sumą ne vėliau kaip po patikros, kai surašomas patikros vietoje aktas į Verslo subjekto nurodytą sąskaitą;

4.2. pastebėjus nukrypimų nuo šios sutarties sąlygų arba kitokių trūkumų, pranešti apie juos verslo subjektui per 5 darbo dienas;

4.3. teikti priemonei vykdyti reikiamus duomenis ir informaciją.

5. Verslo subjektas įsipareigoja:

5.1. naudoti lėšas, skirtas naujai įsteigtos darbo vietos įrangos įsigijimo įgyvendinimui, ekonomiškai, tinkamai ir tik pagal jų tikslinę paskirtį, nurodytą šios Sutarties 2.1 papunkčio (taikoma pagal Aprašo 14.1 papunktį);

5.2. įsteigtų darbo vietų nepanaikinti 24 mėnesius nuo darbo vietos (-ų) įsteigimo dienos (taikoma pagal Aprašo 14.1 papunktį);

5.3. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės padarytus trūkumus, pažeidžiančius šios sutarties sąlygas (taikoma pagal Aprašo 14.1 ir 14.8 papunkčius);

5.4.  raštu pranešti Savivaldybei, kad negali įvykdyti priemonės arba, kad priemonės vykdymą tęsti netikslinga (taikoma pagal Aprašo 14.1 ir 14.8 papunkčius);

5.5. įgyvendinus priemonę 2 metus kasmet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pasibaigus kalendoriniams metams Savivaldybei teikti draudimą įrodančius dokumentus ir pažymą apie darbuotojų skaičių įmonėje (taikoma pagal Aprašo 14.1 papunktį);

5.6. panaikinus įsteigtą darbo vietą, Savivaldybei grąžinti: visas lėšas, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo), 75 procentų lėšų, kai darbo vieta panaikinama per laikotarpį nuo 13 iki 24 mėnesių nuo jos įsteigimo (pritaikymo) (taikoma pagal Aprašo 14.1 papunktį);

5.7. verslo subjektas per 24 mėnesių laikotarpį nuo darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos be Savivaldybės sutikimo neturi teisės (taikoma pagal Aprašo 14.1 papunktį):

5.7.1.  parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitaip perleisti programos lėšomis įgyto turto;

5.7.2. išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikį materialųjį turtą, kurį įsigijo steigdamas (pritaikydamas) darbo vietas, išskyrus atvejus, susijusius su ilgalaikio materialiojo turto panaudojimu įsteigtos darbo vietos veiklai vykdyti;

5.7.3. keisti įdarbinto asmens darbo vietą ar jo funkcijas, nustatyti ne visą darbo laiką arba ne visą darbo savaitę;

5.7.4. pakeisti, sunaikinti programos lėšomis neįgaliesiems pritaikytą infrastruktūrą (taikoma pagal Aprašo 14.8 papunktį).

5.7.5. keisti buveinės adreso ir veiklos vykdymo vietos, 1 metus po lėšų gavimo sutarties pasirašymo dienos (taikoma pagal Aprašo 14.8 papunktį);

5.7.6. parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitaip perleisti programos lėšomis įgyto turto (taikoma pagal Aprašo 14.. papunktį).

5.8. SVV subjektas, po lėšų gavimo per pirmuosius 12 mėnesių laikotarpį panaikinęs įrengtą neįgaliesiems pritaikytą infrastruktūrą, Vilkaviškio rajono savivaldybei grąžina visas lėšas, 75 procentų lėšų – kai įrengta infrastruktūra panaikinama per 13 iki 24 mėnesių nuo jos sukūrimo (taikoma pagal Aprašo 14.8 papunktį).

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

6.Savivaldybė turi teisę:

6.1. reikalauti, kad verslo subjektas pateiktų Savivaldybei duomenis, susijusius su sutarties vykdymu;

6.2. kontroliuoti pagal šią sutartį skirtų lėšų tikslinį panaudojimą;

6.3. reikalauti grąžinti į Savivaldybės sąskaitą pagal šią sutartį verslo subjektui pervestą lėšų sumą, jeigu verslo subjektas nevykdo šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų.

7. Lėšų gavėjas:

7.1. atsako už lėšų panaudojimą ne pagal sutartyje nurodytą tikslinę paskirtį;

7.2. nustačius, kad sutartyje nurodytos lėšos panaudotos ne pagal paskirtį, jos grąžinamos Savivaldybės administracijai per 10 kalendorinių dienų po pareikalavimo;

7.3. jeigu nevykdomi ar netinkamai vykdomi šios Sutarties 4.2 punkte išdėstyti įsipareigojimai, grąžina Savivaldybės administracijos pervestas lėšas šios Sutarties 5.2.2 punkte nustatytais terminais.

VI. ATSISKAITYMAS UŽ PERVESTAS LĖŠAS

 

8. Verslo subjekto patirtos išlaidos vykdant šios Sutarties 2.1 punkte nurodytą  priemonę apmokamos išlaidų kompensavimo būdu.

8.1. Išlaidos kompensuojamos pateikus šiuos dokumentus:

8.1.1. užpildytą nustatytos formos paraišką su jame nurodytais priedais (Aprašo 2 priedas) (taikoma pagal Aprašo 14.1 ir 14.8 papunkčius);

8.1.2. darbo sutarties su darbuotoju kopija, kad Pareiškėjas, įsigydamas įrangą, sukūrė ir naują darbo vietą;

8.1.3. įsteigtoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymą bei darbo priemonių / įrangos panaudojimą;

8.1.4. dokumentus, įrodančius, kad įsteigtoje darbo vietoje įdarbinti Vilkaviškio rajone registruoti asmenys;

8.1.5. Sodros išrašą apie sąrašinį darbuotojų skaičių;

8.1.6. ilgalaikio materialaus turto apskaitos korteles ar kitus dokumentus, pagrindžiančius, kad įsigytas materialus turtas yra ilgalaikis;

8.1.7. maksimalios atkuriamosios vertės draudimą;

8.1.8. techninė dokumentacijos kopija (jei taikoma), (taikoma tik pagal Aprašo 14.8 papunktį).

8.2. Visos išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme (su pakeitimais ir papildymais) ir kituose galiojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais ir turi būti užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas.

8.3. Administracija bet kuriuo metu gali pareikalauti papildomos informacijos iš verslo subjekto apie atliktų darbų eigą ir lėšų panaudojimą įgyvendinant priemonę.

VII. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

 

9. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja, kol įvykdomi sutartiniai įsipareigojimai.

9.1. Sutartis gali būti pakeista arba papildyta tik šalims susitarus, įforminus tai papildomu raštišku susitarimu, kuris yra neatsiejama sutarties dalis.        

9.2. Sutartis gali būti nutraukta:

9.2.1. Verslo subjektui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, Savivaldybės administracijai įspėjus Verslo subjektą raštu ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

9.2.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka arba šalių susitarimu.

VIII. KITOS NUOSTATOS

 

10. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Šalių sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų dokumentų nustatyta tvarka. 

11. Kilus ginčams, jie sprendžiami tarpusavio derybose, o jei šie būdai nepadeda pasiekti tarpusavio susitarimo – teismine tvarka.

12. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai.

13. Už sutarties vykdymą atsakingi asmenys: Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė ________________________, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė

____________________________.

IX. ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija        Verslo subjektas                                

Kodas 188774441                                                                                                                  

S. Nėries g. 1, LT-70147, Vilkaviškis                          (adresas, kodas, telefonas)

Tel. (8 342) 60 062                                                                                         

Faksas (8 342) 60 066                                                 (banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos nr.)

Sąsk. Nr. LT81 4010 0401 0007 0041                                    ­­_________________________

„LUMINOR BANK“ AS Lietuvos skyrius                   (vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Asignavimų valdytojas                                                            ___________________________

                                                                                    (parašas, vardas ir pavardė)

  1. V.                                                                                A. V.

 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS

 

20....m. ..................    d. Nr. .............

 

Vilkaviškis

 

I.                        SUTARTIES ŠALYS

 

1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau sutartyje – Lėšų davėjas), atstovaujama administracijos direktoriaus _________________, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, ir _____________________________ (toliau sutartyje – Lėšų gavėjas), atstovaujama ______________________________, veikiančios pagal ______________, atsižvelgdami į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ____ m._____________ d. įsakymą Nr. _____, sudarė šią lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis).

                                                           

II.                                       SUTARTIES DALIEKAS

 

2.    Šia sutartimi nustatomos Lėšų gavėjo įgyvendinamo projekto „____________“ (toliau – Projektas) daliniam projekto finansavimui skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų (toliau – Lėšos) pervedimo Lėšų gavėjui, išlaidų, numatytų dalininiuose mokėjimo prašymuose (kopijose) su priedais, finansavimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą sąlygos.

2.1.  Lėšų naudojimo tikslinė paskirtis – Lėšų gavėjo projekto „______________“ įgyvendinimas, nepažeidžiant paraiškoje ir vietos projekto vykdymo sutartyje (priedas Nr. 2) numatytų veiklų ir įsipareigojimų.

2.2. Lėšų naudojimo terminas – iki 20____ m. ______________ d.

 

III. SUTARTIES SUMA

 

3. Sutarties suma – Eur (00 ct).

 

 

IV.                                    ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

4. Lėšų gavėjas įsipareigoja:

4.1. Lėšų gavėjas įgyvendina projektą iki einamųjų metų ______ d.;

4.2. Lėšų gavėjas įsipareigoja, kad Sutarties vykdymo metu įsigyta įranga ar kitas turtas nebus perkamas išperkamosios nuomos būdu ar įsigytas iš fizinių asmenų;

4.3. Lėšų gavėjas turi sudaryti galimybę Lėšų davėjo atstovams atvykti į patikrą vietoje. Patikra atliekama Lėšų gavėjui įgyvendinus visas su šia sutartimi susijusias veiklas;

4.4. neparduoti, nenuomoti ir neįkeisti įsigyto ilgalaikio turto be raštiško Paramos davėjo sutikimo;

4.5. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės padarytus trūkumus, pažeidžiančius šios sutarties sąlygas;

4.6. raštu pranešti Savivaldybei, kad negali įvykdyti priemonės arba, kad priemonės vykdymą tęsti netikslinga;

4.7. iki 20__ m. __________ d. pateikti Savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriui galutinę projekto ataskaitos kopiją, kurią teikia įgyvendinančiai institucijai.

4.8. neįgyvendinus Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų lėšomis įgyvendinamų verslo projektų, lėšų gavėjas privalo grąžinti visas iki tol jam išmokėtas lėšas arba lėšų dalį, nurodytą Komisijos protokoliniame sprendime dėl sutarties nutraukimo;

4.9. iki 20__ m. __________ d. pateikti Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui dokumentus įrodančius sąskaitų apmokėjimą (banko sąskaitos išrašų kopijos);

4.10. esant reikalavimui, pateikti visą su lėšų panaudojimu susijusią dokumentaciją Savivaldybės administracijai;

4.11. projektui skirtas ir nepanaudotas lėšas grąžinti į Savivaldybės administracijos nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip iki 20___ m. ______________ d.

5. Lėšų davėjas įsipareigoja:

5.1. pervesti Lėšų gavėjui šios Sutarties 3 punkte nurodytą lėšų sumą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Paraiškos lėšų poreikiui pateikimo dienos (sutarties priedas Nr. 1) į Lėšų gavėjo nurodytą sąskaitą.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

6. Savivaldybės administracija atsako už tai, kad šios Sutarties 3 punkte nurodyta lėšų suma būtų pervesta į Lėšų gavėjo sąskaitą šios Sutarties 5.1 papunktyje nurodytais terminais.

7. Lėšų gavėjas:

7.1. atsako už lėšų panaudojimą ne pagal sutartyje nurodytą tikslinę paskirtį;

7.2. nustačius, kad sutartyje nurodytos lėšos panaudotos ne pagal paskirtį, jos grąžinamos Savivaldybės administracijai per 10 kalendorinių dienų po pareikalavimo;

7.3. jeigu nevykdomi ar netinkamai vykdomi šios Sutarties 4 punkte išdėstyti įsipareigojimai, grąžina Savivaldybės administracijos pervestas lėšas šios Sutarties 7.2 papunktyje nustatytais terminais.

 

VI. SUTARTIES PAPILDYMO, NUTRAUKIMO TVARKA

 

8. Sutartis gali būti pakeista arba papildyta tik šalims susitarus, įforminus tai papildomu raštišku susitarimu, kuris yra neatsiejama sutarties dalis.  

9. Sutartis gali būti nutraukta:

9.1. Lėšų gavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, Savivaldybės administracijai įspėjus Lėšų gavėją raštu ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

9.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka arba šalių susitarimu.

VII.  KITOS NUOSTATOS

 

10. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Šalių sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų dokumentų nustatyta tvarka. 

 11. Kilus ginčams, jie sprendžiami tarpusavio derybose, o jei šie būdai nepadeda pasiekti tarpusavio susitarimo – teismine tvarka.

12. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

13. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai.

14. Už šios Sutarties vykdymą atsakingi asmenys: Apskaitos skyriaus vyriausiojo specialistė_____________, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė ___________.

VIII. PRIEDAI

 

1. Paraiška lėšų poreikiui (priedas Nr. 1), 1 lapas.

2. Projekto finansavimo (paramos) sutarties kopija.

 

IX. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija     Verslo subjektas                               

Kodas 188774441                                                                                                                  

S. Nėries g. 1, LT-70147, Vilkaviškis             (adresas, kodas, telefonas)

Tel. (8 342) 60 062                                                                                         

Faksas (8 342) 60 066                                                 (banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos nr.)

Sąsk. Nr. LT81 4010 0401 0007 0041

„LUMINOR BANK“ AS Lietuvos skyrius               (vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Asignavimų valdytojas

                                                                                    (parašas, vardas ir pavardė)

 

  1. V.                                                                                A. V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkaus

ir vidutinio verslo subjektų finansavimo

 programos tvarkos aprašo 4 priedo priedas                           

PARAIŠKA LĖŠŲ POREIKIUI

                                                         20_____________  Nr. _____

                                                                                   (data)

Lėšų gavėjo pavadinimas ir kodas

 

Sutarties data ir numeris

 

Sąskaitos NR.

 

Telefono Nr.

 

Programa

Priemonė

Valstybės funkcijos  kodas

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas

Lėšų poreikis
(eurais)

 

 

Viso:

0,00

 

 

 

 

(Užpildžiusio asmens pareigos)

        (parašas)

  (vardas ir pavardė)

 

Į pradžią