Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-211 2019-10-25
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo

 

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. B-TS-211

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15, 17 punktais, 51 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. A1-490 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 ,,Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2019 m. rugsėjo 6 d. potvarkiu Nr. A3-131 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. gruodžio 20 d. potvarkio Nr. A3-248 ,,Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo ketvirčiais savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-1037 ,,Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-14 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui 2019 metais, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-1069 ,,Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-12 ,,Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2019 metais, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2019 m. rugsėjo 27 d. raštu Nr. 1S-582 ,,Dėl 2019 m. programos sąmatos tikslinimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B-TS-1333 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ 1 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:

,,1. Patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau Savivaldybės) 2019 metų biudžetą:

1.1. pajamos – 37 251,254 tūkst. Eur, skolintos lėšos – 544,700 tūkst. Eur, lėšų likutis metų pradžioje už 2018 metus – 1 214,523 tūkst. Eur (1 priedas);

1.2. asignavimai pagal programas, finansavimo šaltinius ir asignavimų valdytojus – 39 010,477 tūkst. Eur (2, 3, 4 priedai), iš jų:

1.2.1. išlaidos – 34 654,876 tūkst. Eur, iš jų 21 555,015 tūkst. Eur darbo užmokesčiui mokėti;

1.2.2. ilgalaikiam turtui įsigyti – 4 355,601 tūkst. Eur.“

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

 

                                                                                                                                                                

______________

 

 

Dokumento priedai:
B-TS-211 - DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
B-TS-211 - DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
B-TS-211 - DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
B-TS-211 - DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO (4 PRIEDAS)
Į pradžią