Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-212 2019-10-25
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS 2019-2020 MOKSLO METŲ SPORTINIO UGDYMO PLANO PROJEKTO SUDERINIMO

 

                                                                                         

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

dėl VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS 2019–2020 MOKSLO METŲ SPORTINIO UGDYMO PLANO PROJEKTO SUDERINIMO

 

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. B-TS-212

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8, 29 punktais, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ patvirtintų Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų 39 punktu ir atsižvelgdama į Vilkaviškio sporto mokyklos 2019-10-09 raštą Nr. SR-5-(1.9.)-595 ,,Dėl Vilkaviškio rajono sporto mokyklos 2019–2020 mokslo metų sportinio ugdymo plano suderinimo“, Vilkaviškio rajono  savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 S u d e r i n t i Vilkaviškio rajono sporto mokyklos 2019–2020 mokslo metų sportinio ugdymo plano projektą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai  Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas), Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                              

                                                                                     SUDERINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 25 d.

sprendimu Nr. B-TS-212

 

 

 

 VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS 2019–2020 MOKSLO METŲ SPORTINIO UGDYMO PLANAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilkaviškio rajono sporto mokyklos (toliau – Mokyklos) sportinio ugdymo planas (toliau – Planas) reglamentuoja neformaliojo sportinio ugdymo, formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programų (toliau – ugdymo programų)  įgyvendinimą mokykloje.

2. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-976 „Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ 1 priedu „Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir ugdymui skiriamų kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę pagal sporto šakas ir disciplinas“ (toliau – Rekomendacijos), Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d.  įsakymu Nr. ĮSAKJ-2695 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija), Lietuvos higienos norma HN 20:2012 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-696 redakcija), Mokyklos nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Plane vartojamos sąvokos:

3.1. Neformaliojo sportinio ugdymo programa – programa, kuria siekiama ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas, panaudojant sportą kaip priemonę.

3.2. Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programa – atskirų sporto šakų programa, kuria siekiama suteikti ir sistemingai gilinti mokinio sporto šakos žinias, ugdyti gebėjimus ir formuoti įgūdžius, plėtoti sporto ir bendrąsias kompetencijas, siekti aukšto sportinio meistriškumo pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo etapais.

3.3. Meistriškumo pakopa – mokinio sportinio meistriškumo lygį pagal sporto varžybose užimtą vietą arba pasiektą rezultatą apibrėžiančių rodiklių grupė.

3.4. Sporto šakos disciplina – atitinkamos tarptautinės sporto (šakos) federacijos išskirta sporto šakos dalis, kuri apima vieną ar keletą tos sporto šakos rungčių.

3.5. Teorinis mokymas – mokymas, apimantis bendruosius kūno kultūros, sveikos gyvensenos, racionalios dienotvarkės, mitybos reikalavimus, asmens higienos taisykles ir savisekos principus, elgesio ir kultūros žinias; fizinių pratimų įtaką atskirų organų veiklai, bendrųjų treniruotės dėsningumų, pasirinktos sporto šakos technikos elementų, taktinių gudrybių panaudojimo žinias, sporto varžybų taisyklių nagrinėjimą ir suvokimą.

3.6. Praktinis mokymas – mokymas, apimantis bendrąjį ir specialųjį fizinį, techninį ir psichologinį sportininko rengimą, jo metu įgyti mokėjimai ir įgūdžiai realizuojami per sporto varžybas.

3.7. Treniruotė – specializuotas pedagoginis procesas, ilgalaikis sistemingas sportininko fizinių ir psichinių ypatybių tobulinimas geriems pasirinktos sporto šakos rezultatams pasiekti.

4. Kitos Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos sporto įstatyme ir kituose švietimą, fizinį ugdymą ir sportą reglamentuojančiuose  teisės aktuose vartojamas sąvokas.

                                                                       

II SKYRIUS

 PLANO PASKIRTIS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI

 IR RENGIMO PRINCIPAI

 

5. Plano paskirtis – sudaryti palankias sąlygas sistemingai plėtoti vaikų ir jaunimo sportines kompetencijas bei užtikrinti formalųjį švietimą papildančio ugdymo kokybę.

6. Plano tikslas – nuosekliai ir sistemingai ugdyti mokinių sportinius gebėjimus ir asmenines galias, suteikti sportinių bendrųjų kompetencijų, kurių reikia produktyviam dalyvavimui šiuolaikiniame sportiniame gyvenime ir pasirenkant profesiją.

7. Plano uždaviniai:

7.1. plėtoti mokinių gebėjimus, sportinės raiškos įgūdžius;

7.2. ugdyti mokymosi visą gyvenimą reikalingas dalykines ir bendrąsias kompetencijas – žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, priartinant ugdymo turinį prie gyvenimo aktualijų;

7.3. užtikrinti galimybę mokiniui iš dalies pasirinkti Plano turinį, atsižvelgiant į jo poreikius;

7.4. kurti pokyčiams palankią ugdymo(si) aplinką, kurioje mokinys jaučiasi saugus ir pasitikintis savimi ir kitais.

8. Plano rengimo principai:

8.1. individualizavimo – orientuojamasi į mokinį, jo pasiekimus ir mokymosi ypatumus;

8.2. šiuolaikiškumo ir dermės – derinamos tradicijos ir ugdymo naujovės;

8.3. kūrybingumo ir iniciatyvumo – ugdomas mokinių kūrybinis mąstymas, atsakomybės už savo mokymąsi prisiėmimas, taip pat sportinės raiškos pasiekimų pristatymo visuomenei gebėjimai.

 

III SKYRIUS

 UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ IR APIMTIS

 

9. Mokslo metų pradžia – 2019 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2020 m. rugpjūčio 31 d.

10. Ugdymo proceso trukmė – 43 savaitės.

11. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę, tačiau treniruočių procesas vyksta septynias dienas per savaitę dėl sporto bazių trūkumo. Mokytojai treniruočių darbo laiko grafiką sudaro atsižvelgdami į skirtą savaitinį darbo krūvį (daugiausia 6 darbo dienas per savaitę).

12. Valstybinių švenčių dienomis Mokykla nedirba.

13. Per mokslo metus mokiniams skiriamos atostogos:

 

Rudens atostogos

2019 m. spalio 28 d.–spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019 m. gruodžio 23 d.–2020 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2020 m. vasario 17 d.–vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2020 m. balandžio 14 d.–balandžio 17 d.

                     

14. Sportininkų mokymas vyksta mokinių laisvalaikiu: darbo dienomis po pamokų – nuo 13 val. iki 21 val., poilsio dienomis – nuo 10 val. iki 21 val. pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintą mokytojų darbo laiko grafiką.

15. Pratybų minimali trukmė – 1 akademinė ugdymo valanda (45 minutės). Maksimali pratybų trukmė priklauso nuo mokytojo grupinio ar individualiojo mokymo plano reikalavimų. Į šį skaičių įeina ir oficialaus kalendorinių varžybų, jei jose dalyvauja sportininkas su mokytoju, laikas.

16. Teorinių paskaitų, mokomųjų pratybų ar kitų mokymo užsiėmimų laiką ir vietą nurodo mokomųjų pratybų tvarkaraščiai, o dalyvavimo sporto varžybose – sporto šakos varžybų kalendoriai, varžybų nuostatai.

17. Vasaros atostogų grafikas sudaromas priklausomai nuo sporto šakų varžybų ir stovyklų tvarkaraščių. Numatomas toks atostogų pagal sporto šakas grafikas:

 

Sporto šaka

Atostogų pradžia ir pabaiga

Buriavimas

lapkritis–gruodis

Futbolas

liepa–rugpjūtis

Krepšinis

liepa–rugpjūtis

Laisvosios imtynės

liepa–rugpjūtis

Lengvoji atletika

liepa–rugpjūtis

Stalo tenisas

liepa–rugpjūtis

Šachmatai

liepa–rugpjūtis

Dviračių sportas

lapkritis–gruodis

                     

18. Ugdymo aplinka, kuriai priskiriamos Mokyklos nuomojamos patalpos treniruotėms ir varžyboms, ugdymo ir ugdymosi priemonės, sporto inventorius ir įrengimai, turi būti fiziškai, psichologiškai ir socialiai saugi bei sveika mokiniui. Mokytojams sudarytos sąlygos ugdymo turinį įgyvendinti ne tik sporto salėse ar stadionuose, bet ir kitoje aplinkoje: parke, miške ir kt.

19. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, į treniruotes ar varžybas sportininkai gali nevykti. Šiuo atveju Mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

 

IV SKYRIUS

 UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

 

20. Mokinių ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į bendruosius pilnaverčio šalies piliečio reikalavimus žmogaus fizinių ir psichinių savybių raidos  dėsningumus, lyties ir amžiaus ypatumus, amžiaus zonas, kada pasiekiami geriausi tos sporto šakos rezultatai, optimalų sporto varžybų poreikį.

21. Mokinių ugdymas organizuojamas vadovaujantis:

21.1. Mokyklos nuostatais;

21.2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 patvirtintomis Rekomendacijomis ir meistriškumo pakopų rodikliais;

21.3. metiniu mokomųjų treniruočių krūvio planu-grafiku;

21.4. mėnesiniu mokomųjų treniruočių krūvio planu;

21.5. sporto varžybų kalendoriumi;

21.6. kitais norminiais dokumentais.

22. Mokymo grupės komplektuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 patvirtintomis „Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis“.

23. Ugdymas organizuojamas mokymo grupėms ir individualiai pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintą sporto mokymo grupių struktūrą.

24. Mokymo būdą mokytojas pasirenka atsižvelgdamas į sportininkų meistriškumo lygį, sporto šakos specifiką, metodinius reikalavimus ir t. t.

25. Pagrindinės mokinių ugdymo formos yra teorinės ir praktinės mokomosios pratybos-treniruotės, varžybos, testai, kontrolinių normatyvų patikrinimai, sporto stovyklos. Mokiniams gali būti organizuojami seminarai, diskusijos, susitikimai, ekskursijos, projektai, varžybų stebėjimai, jų aptarimai, kitos kūrybinės veiklos.

26. Į ugdymo procesą įeina dalyvavimas įvairių sporto šakų varžybose, sportiniuose renginiuose;      

27. Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo grupėms ugdymui skiriamų kontaktinių akademinių valandų skaičius per savaitę nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-976 „Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ 1 priedu „Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai ir ugdymui skiriamų kontaktinių akademinių ugdymo valandų skaičius per savaitę pagal sporto šakas ir disciplinas“.

28. Priklausomai nuo sporto šakos specifikos (nuo sportininkų amžiaus tarpsnio, kada pasiekiami geriausi sportiniai rezultatai, lyties ir t. t.), kiekvieno sportininko ugdymas trunka atitinkamą metų skaičių:

28.1. pradinio rengimo grupėms 1–2 metai;

28.2. meistriškumo ugdymo grupėms 1–5 metai;

28.3. meistriškumo tobulinimo grupėms 1–4 metai.

29. Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo grupių individualiųjų sporto šakų ugdytiniams varžybų dienų skaičius per metus gali būti:

29.1. pradinio rengimo etape ne mažiau kaip 4 varžybų dienos, sportinių žaidimų šakų ugdytiniams – ne mažesnis kaip 10 varžybų dienų;

29.2. meistriškumo ugdymo etape – individualių sporto šakų ugdytiniams ne mažesnis kaip 10 varžybų dienų, sportinių žaidimų šakų ugdytiniams – ne mažesnis kaip 20 varžybų dienų;

29.3. meistriškumo tobulinimo etape – individualių sporto šakų ugdytiniams ne mažesnis kaip 15 varžybų dienų, sportinių žaidimų šakų ugdytiniams – ne mažesnis kaip 30 varžybų dienų.

                     

V SKYRIUS

UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS, SPORTININKŲ PAŽANGOS

IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

 

30. Atskirų grupių sportinio ugdymo programas, mokomųjų treniruočių krūvio planus-grafikus, mėnesio treniruočių krūvio planus rengia mokytojai, atsižvelgdami į kiekvienai grupei skirtą kontaktinių valandų skaičių (vadovaujantis Rekomendacijomis), mokinių fizines savybes, amžiaus tarpsnių ir lyties ypatumus bei Mokyklos galimybes. Planai rengiami Treniruočių planavimo ir apskaitos žurnaluose ir tvirtinami Mokyklos direktoriaus.

31. Planuodamas ugdymo turinį, mokytojas planuoja ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, jį sieja su mokymo tikslais, atsižvelgdamas į mokinių patirtį ir gebėjimus.

32. Mokinių fizinių savybių, funkcinių rodiklių lygis nustatomas vadovaujantis Lietuvos sportininkų meistriškumo pakopų rodikliais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-976 Rekomendacijų 1 priede.

33. Ugdytinių fizinio pasirengimo kontrolė vykdoma du kartus per metus – rudenį ir pavasarį. Rezultatai fiksuojami Treniruočių planavimo ir apskaitos žurnale.

 

VI SKYRIUS

 UGDYMO DALYKAI

 

34. 2019–2020 mokslo metais Mokykloje vykdomas neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildantis sportinis ugdymas (buriavimo, dviračių sporto, futbolo, krepšinio, laisvųjų imtynių, lengvosios atletikos, stalo teniso ir šachmatų sporto šakų skyriuose).

 

 34.1. Buriavimas

Eil.Nr.

Ugdymo turinys / grupė

Pradinio rengimo

Meistriškumo ugdymo

2 mokymo metai

1 mokymo metai

1.

Savaitinis valandų skaičius

9

14

2.

Metinis valandų skaičius

387

602

3.

3.1.

3.2.

Ugdymo turinys (val.):

teorinis rengimas

praktinis rengimas

 

10

377

 

20

582

4.

Planuojamas varžybų skaičius per metus (ne mažiau)

 

4

 

10

5.

Mokinių skaičius grupėje

9

10

5.1.

Iš jų: be meistriškumo pakopų

9

10

5.2.

MP 6 rodiklis

-

-

5.3.

MP 5 rodiklis

-

-

5.4.

MP 4 rodiklis

-

-

6.

Grupių skaičius

1

1

7.

Iš viso grupių Mokykloje: 2

 

34.2. Dviračių sportas

Eil.

Nr.

Ugdymo turinys / grupė

Meistriškumo ugdymo

Meistriškumo tobulinimo

1 mokymo metai

2 mokymo metai

1.

Savaitinis valandų skaičius

12

24

2.

Metinis valandų skaičius

516

1036

3.

3.1.

3.2.

Ugdymo turinys (val.):

teorinis rengimas

praktinis rengimas

 

 10

506

 

 20

1016

4.

Planuojamas varžybų skaičius per metus (ne mažiau)

 

5-10

 

10-20

5.

Mokinių sk. grupėje

7

4

5.1.

Iš jų: be meistriškumo pakopų

-

-

5.2.

MP 6 rodiklis

6

-

5.3.

MP 5 rodiklis

1

-

5.4.

MP 4 rodiklis

-

4

6.

Grupių skaičius

2

1

7.

Iš viso grupių Mokykloje: 3

 

34.3. Futbolas

Eil.

Nr.

Ugdymo etapai, grupės

Pradinio rengimo

Meistriškumo ugdymo

1  mokymo

metai

2 mokymo

metai

1 mokymo

metai

1.

Savaitinis valandų skaičius

8

10

12

2.

Metinis valandų skaičius

344

430

516

3.

3.1.

3.2.

Ugdymo turinys (val.):

teorinis rengimas

praktinis rengimas

 

10

334

 

10

420

 

20

496

4.

Planuojamas varžybų skaičius per metus (ne mažiau)

 

 

10 

 

 

10-15

 

 

15-20

5.

Mokinių skaičius grupėje

12

12

12

5.1.

Iš jų: be meistriškumo pakopų

12

12

12

5.2.

MP 6 rodiklis

-

-

-

6.

Grupių

5

3

4

7.

Iš viso grupių Mokykloje: 12

 

 

34.4. Krepšinis

Eil.

Nr.

Ugdymo etapai, grupės

Pradinio rengimo

1 mokymo metai

2 mokymo metai

1.

Savaitinis valandų skaičius

7

8

2.

Metinis valandų skaičius

301

344

3.

3.1.

3.2.

Ugdymo turinys (val.):

teorinis rengimas

praktinis rengimas

 

10

291

 

10

334

4.

Planuojamas varžybų skaičius per metus (ne mažiau)

 

10

 

10-15

5.

Mokinių skaičius grupėje

15

15

5.1.

Iš jų: be meistriškumo pakopų

15

15

5.2.

MP 6 rodiklis

-

-

5.3.

MP 5 rodiklis

-

-

6.

Grupių skaičius

3

3

7.

Iš viso grupių Mokykloje: 6

 

 

34.5. Laisvosios imtynės

Eil.

Nr.

Ugdymo etapai, grupės

Pradinio rengimo

Meistriškumo ugdymo

Meistriškumo tobulinimo

2 mokymo metai

2 mokymo metai

3 mokymo

metai

1  mokymo metai

1.

Savaitinis valandų skaičius

9

14

16

24

2.

Metinis valandų skaičius

387

602

688

1032

3.

3.1.

3.2.

Ugdymo turinys (val.):

teorinis rengimas

praktinis rengimas

 

10

377

 

  10

592

 

   10       

678

 

  20

1012

4.

Planuojamas varžybų skaičius per metus (ne mažiau)

 

5-10

 

10-15

 

10-15

 

15-20

5.

Mokinių skaičius grupėje

12

10

9

6

5.1.

Iš jų: be meistriškumo pakopų

         12

-

-

-

5.2.

MP 6 rodiklis

-

8

4

-

5.3.

MP 5 rodiklis

-

2

5

2

5.4.

MP 4 rodiklis

-

-

-

4

6.

Grupių skaičius

1

1

1           

1

7.

Iš viso grupių Mokykloje: 4

 

34.6. Lengvoji atletika

Eil.

Nr.

Ugdymo etapai, grupės

Pradinio rengimo

Meistriškumo

ugdymo

1 mokymo metai

2 mokymo metai

2 mokymo metai

1.

Savaitinis valandų skaičius

8

9

12

2.

Metinis valandų skaičius

344

387

516

3.

3.1.

3.2.

Ugdymo turinys (val.):

teorinis rengimas

praktinis rengimas

 

10

334

 

10

377

 

20

496

4.

Planuojamas varžybų skaičius per metus (ne mažiau)

 

5

 

5-10

 

10-15

5.

Mokinių skaičius grupėje

12

11

10

5.1.

Iš jų: be meistriškumo pakopų

12

11

-

5.2.

MP 9 rodiklis

-

-

5

5.3.

MP 8 rodiklis

-

-

5

6.

Grupių

2

2

2

7.

Iš viso grupių Mokykloje: 6

 

34.7. Stalo tenisas

Eil.

Nr.

Ugdymo etapai, grupės

 

Pradinio rengimo

Meistriškumo ugdymo

2 mokymo

metai

1 mokymo metai

3 mokymo

metai

1.

Savaitinis valandų skaičius

10

12

16

2.

Metinis valandų skaičius

430

516

718

3.

3.1.

3.2.

Ugdymo turinys (val.):

teorinis rengimas

 praktinis rengimas

 

10

420

 

10

506

 

20

698

4.

Planuojamas varžybų skaičius per metus (ne mažiau)

10

10-15

15-20

5.

Mokinių skaičius grupėje

10

8

6

5.1.

Iš jų: be meistriškumo pakopų

10

4

-

5.2.

MP 6 rodiklis

-

4

4

5.3.

MP 5 rodiklis

-

-

2

6.

Grupių

1

2

3

7.

Iš viso grupių Mokykloje: 6

 

34.8. Šachmatai

Eil.Nr.

Ugdymo turinys / grupė

Pradinio rengimo

Meistriškumo

ugdymo

2 mokymo

metai

2 mokymo

metai

1.

Savaitinių valandų skaičius

9

12

2.

Metinis valandų skaičius

387

516

3.

3.1.

3.2.

Ugdymo turinys (val.):

teorinis rengimas

praktinis rengimas

 

10

377

 

10

506

4.

Planuojamas varžybų skaičius per metus (ne mažiau)

 

 

5.

Mokinių skaičius grupėje

12

10

5.1.

Iš jų: be meistriškumo pakopų

12

3

5.2.

MP 7 rodiklis

-

5

5.3.

MP 6 rodiklis

-

2

6.

Grupių

2

1

7.

Iš viso grupių Mokykloje: 3

 

VII SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Už Mokyklos Plano įgyvendinimą atsakingas Mokyklos direktorius.

36. Planas skelbiamas Mokyklos interneto svetainėje.

37. Planas galioja 2019–2020 mokslo metams.

_________________________________

 

 

 

 

Į pradžią