Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-214 2019-10-25
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL BŪSTO NUOMOS IR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

  

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL BŪSTO NUOMOS IR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. B-TS-214     

Vilkaviškis

 

 


 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16  straipsnio 2 dalies 31 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 17 straipsnio 4 dalimi, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

            1. Patvirtinti Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašą (pridedama).

            2. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. B-TS-1312 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                   Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                   2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. B-TS-214

 

BŪSTO NUOMOS IR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos (toliau – Kompensacijų) skyrimo ir mokėjimo tvarką, asmenų ir šeimų, gaunančių Kompensacijas, apskaitą, Kompensacijų dydį, pagrindus, kuriems esant Kompensacijų mokėjimas stabdomas ir nutraukiamas, Kompensacijų gavėjų pareigas, permokėtų Kompensacijų grąžinimo tvarką.

2. Šis Aprašas taikomas asmenims ir šeimoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyto (toliau – Įstatymo) 1 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose, kurie Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymo) 2 straipsnyje nurodytas sąvokas.

4. Kompensacijos mokamos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Savivaldybės biudžetui lėšomis.

5. Kompensacijoms administruoti iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Savivaldybės biudžetui gali būti panaudoti ne daugiau kaip 4 procentai Kompensacijoms skiriamų lėšų.

 

II SKYRIUS

TEISĖ Į BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJĄ

 

6. Teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus  šiuos reikalavimus:

6.1. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija nustatytų pajamų ir turto dydžių:

6.1.1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 51 VRP dydžio ir turtas – 56 VRP dydžių;

6.1.2. dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 106 VRP dydžių ir turtas – 112 VRP dydžių;

6.1.3. keturių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 31 VRP dydžio ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžių;

6.2. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma;

6.3. išsinuomojo fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą (būstą, kurio vienam asmeniui ar šeimos nariui tenkantis naudingasis plotas yra ne mažesnis kaip 8 kvadratiniai metrai) ir pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarė būsto nuomos sutartį bei ją įregistravo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Nuomojamas būstas turi būti  Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje;

6.4. nustatant asmenų ir šeimų teisę į  būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, į asmenų ir šeimų turtą ir pajamas neįskaitomos gautos (negrąžintos) paskolos ar jų dalys.

 

III SKYRIUS

TEISĖ Į IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKEČIO DALIES KOMPENSACIJĄ

 

7. Teisę į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

7.1. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija nustatytų pajamų ir turto dydžių:

7.1.1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 106 valstybės remiamų pajamų
(toliau – VRP) dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių;

7.1.2. dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;

7.1.3.  keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 178 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;

7.1.4. šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 30 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių;

7.1.5. nustatant asmenų ir šeimų teisę į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, į asmenų ir šeimų turtą ir pajamas neįskaitomos gautos (negrąžintos) paskolos ar jų dalys;

7.2. įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

7.2.1. pastaruosius 5 metus iki prašymo skirti išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją pateikimo dienos ir šio prašymo pateikimo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;

7.2.2. turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo skirti išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų.

 

IV SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL BŪSTO NUOMOS IR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ

 

8. Asmenys ir šeimos, atitinkantys šio Aprašo 6 ir 7 punktuose nustatytus reikalavimus, norėdami gauti Kompensacijas, iki einamojo mėnesio 18 d. kreipiasi į socialinio darbo organizatorius ar socialinių išmokų specialistus seniūnijoje, kurios teritorijoje nuomojasi būstą ar yra deklaravę gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, pateikdami Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą skirti Kompensaciją.

9. Asmenys ir šeimos kartu su prašymu skirti Kompensaciją, pateikia:

9.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

9.2. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka pateiktą turto ir pajamų deklaraciją už kalendorinius metus;

9.3. pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas sudarytą būsto nuomos (ne trumpiau kaip vieniems metams) ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;

9.4. pažymą apie šeimos sudėtį.

10. Jeigu dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant asmens ar šeimos teisę į Kompensacijas, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose, asmenys ir šeimos šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

11. Socialinio darbo organizatoriai ir socialinių išmokų specialistai, dirbantys seniūnijose, sutikrina asmens ar šeimos pateiktus duomenis su registrais, suformuoja asmenų ir šeimų bylas, kurias perduoda Socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui.

 

V SKYRIUS

BŪSTO NUOMOS IR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJOS SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

12. Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas, vadovaudamasis Įstatymu ir šiuo Aprašu, nustato asmenų teisę į Kompensacijas, suveda duomenis į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą. Parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl Kompensacijų skyrimo.

13. Socialinės paramos skyriaus vedėjas kontroliuoja Kompensacijų skyrimo teisingumą.

14. Sprendimas dėl  Kompensacijų mokėjimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos. Kompensacijos mokamos už laikotarpį nuo būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo asmens ar šeimos kreipimosi dėl Kompensacijos.

15. Kompensacijos mokamos už praėjusį mėnesį  ir pervedamos ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio dvidešimt penktos kalendorinės dienos nuomininkui arba rašytiniu nuomininko prašymu tiesiogiai nuomotojui. Išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija mokama ne ilgiau kaip 30 metų nuo išperkamosios būsto nuomos sutarties įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos.

 

VI SKYRIUS

BŪSTO NUOMOS IR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJOS DYDIS

 

16. Asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją pagal šio Aprašo 6 punktą ar į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją pagal šio Aprašo 7 punktą, Kompensacijos dydis nustatomas pagal būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies bazinį dydį, kurį nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministras, vadovaudamasis Vyriausybės patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika.

17. Kompensacijos dydis perskaičiuojamas pagal Vyriausybės patvirtintą bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficientą.

18. Kompensacijos dydis vienam asmeniui ar šeimos nariui apskaičiuojamas pagal formulę:

            Nk = Nb x Klrv x Pk, kur:

N būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydis vienam asmeniui ar šeimos nariui (eurais per mėnesį);

Nb – bazinis būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydis (eurais per mėnesį), kurį nustato Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

Klrv – Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficientas;

P= 8 – tinkamo būsto naudingojo ploto normatyvas (kv. metrais).

19. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija negali viršyti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dydžio.

 

VII SKYRIUS

BŪSTO NUOMOS IR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO NUTRAUKIMO IR SUSTABDYMO PAGRINDAI

 

20. Asmenims ir šeimoms Kompensacijos mokėjimas nutraukiamas, kai:

20.1.  asmenys ar šeimos įsigyja būstą nuosavybės teise, išskyrus atvejus, kai asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, įsigyto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma, arba kai asmenų ir šeimų, gaunančių išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, įsigyto būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų;

 20.2.  asmens ar šeimos, gaunančių būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija šio Aprašo 6.1. papunktyje  nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, arba asmens ar šeimos, gaunančių išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, viršija šio Aprašo 7.1. papunktyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius;

20.3. asmuo ar šeima pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka nepateikė turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos;

20.4. pasibaigia Nekilnojamojo turto registre įregistruota būsto nuomos sutartis;

20.5. pasibaigia Nekilnojamojo turto registre įregistruota išperkamosios būsto nuomos sutartis;

20.6. per 3 mėnesius nuo būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo sustabdymo šio Aprašo 21. punkte nustatytu atveju skolininkas nepadengia įsiskolinimo už būsto nuomą ar išperkamąją būsto nuomą arba nepateikia Civilinio kodekso 6.90 straipsnyje nurodytos garantijos, atitinkančios įsiskolinimo sumą.

21. Asmenims ir šeimoms, kurių įsiskolinimas už būsto nuomą ar išperkamąją būsto nuomą viršija 3 mėnesių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartyje nustatyto nuomos mokesčio sumą, Kompensacijos mokėjimas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sustabdomas, iki bus padengtas įsiskolinimas arba pateikta Civilinio kodekso 6.90 straipsnyje nurodyta garantija, atitinkanti įsiskolinimo sumą. Kompensacijos mokėjimas atnaujinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, asmeniui ar šeimai pateikus dokumentus, patvirtinančius, kad įsiskolinimas padengtas, arba Civilinio kodekso 6.90 straipsnyje nurodytą garantiją, atitinkančią įsiskolinimo sumą. Atnaujinus Kompensacijos mokėjimą, Kompensacija išmokama ir už laikotarpį, kai jos mokėjimas buvo sustabdytas.

 

VIII SKYRIUS

ASMENŲ, GAUNANČIŲ BŪSTO NUOMOS IR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJĄ, PAREIGOS

 

22.  Asmenys ir šeimos, gaunantys Kompensaciją, privalo:

22.1. šiame Apraše numatytais atvejais deklaruoti turimą turtą (įskaitant gautas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;

22.2.  pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą prašymo formą ir jos priedus pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią teisę gauti Kompensaciją, ir būtinus šiai paramai gauti dokumentus. Jeigu šiame papunktyje nurodyta informacija ir dokumentai yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ar Savivaldybės administracija šiame punkte nurodytą informaciją ir dokumentus gali gauti pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šios informacijos ir dokumentų pateikti neprivalo;

22.3. per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia šio Aprašo 6. ir 7. punktuose nustatytų pajamų ir turto dydžių viršijimą, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties pasibaigimo arba teisės į Kompensaciją praradimo dienos apie tai informuoti socialinio darbo organizatorius ar socialinių išmokų specialistus seniūnijoje, kurioje pateikė prašymą dėl Kompensacijos;

22.4. iki einamųjų metų gegužės 1 dienos socialinio darbo organizatoriui ar socialinių išmokų specialistui seniūnijoje, kurioje pateikė prašymą dėl Kompensacijos, pateikti užpildytą Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymo priedą, jame nurodydami Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruotas pajamas, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, neįskaitomos į asmenų ar šeimų gaunamas pajamas, jeigu asmuo ar šeima gavo tokių pajamų;

22.5. kas 3 mėnesius socialinio darbo organizatoriui ar socialinių išmokų specialistui seniūnijoje, kurioje pateikė prašymą dėl Kompensacijos, pateikti dokumentus (banko išrašą, būsto savininko pasirašytą pažymą ar kt.), patvirtinančius atsiskaitymus už būsto nuomą ar išperkamąją būsto nuomą pagal būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartyje nustatytą nuomos mokesčio sumą.

 

IX SKYRIUS

PERMOKĖTŲ BŪSTO NUOMOS I

R IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKA

 

23. Jeigu Savivaldybės administracija nustato, kad asmenys ir šeimos, kreipdamosi dėl Kompensacijos, nevykdė šio Aprašo 22.2 ir 22.3 papunkčiuose nustatytų pareigų, neteisėtai gauta Kompensacija turi būti grąžinta visa iš karto arba asmens rašytiniu prašymu ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dalimis.

24. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl neteisėtai gautos Kompensacijos grąžinimo yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis įsakymas neįvykdomas, jis gali būti priverstinai vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Sprendimai dėl Kompensacijų skyrimo ar neskyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

___________________

 

 

Į pradžią