Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-219 2019-10-25
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS

 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SpREndimas

DĖL vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. B-TS-219

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsniu, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti:

1.1. Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

1.2. Nuompinigių už Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įgalioti Vilkaviškio rajono administracijos direktorių priimti sprendimus dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. B-TS-219

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS BE KONKURSO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) ilgalaikio materialiojo turto (toliau – turtas) nuomos sąlygas, turto perdavimo nuomos pagrindais būdus ir jų taikymą, Savivaldybės turto valdytojo teises ir pareigas organizuojant nuomą, asmenų, siekiančių išsinuomoti Savivaldybės turtą, teises ir pareigas, taip pat pagrindinius Savivaldybės turto nuomos sutarties reikalavimus.

2.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos arba vartojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme.

3.  Savivaldybės turtas gali būti išnuomotas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ar atstovybėms, asmenims, sudariusiems rašytinį susitarimą. Kai minėti subjektai dalyvauja viešajame turto nuomos konkurse, toliau Apraše jie vadinami konkurso dalyviais.

4.  Nuompinigiai už Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą nustatomi vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintu Nuompinigių už Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašu.

5.  Nuompinigiai už Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, kurį patikėjimo teise valdo Savivaldybės institucijos, įstaigos ir organizacijos, nuomą pervedami į Savivaldybės biudžetą, o už turto, kurį patikėjimo teise valdo Savivaldybės įmonės, nuomą – į šių įmonių sąskaitas.

6.  Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas viešo nuomos konkurso būdu, išskyrus šiuos Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos atvejus, kai toks turtas gali būti išnuomotas be konkurso, jeigu:

6.1.  Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas neatidėliotinam darbui atlikti (avarijoms, stichinėms nelaimėms likviduoti ir panašiai) ar trumpalaikiam renginiui (parodoms, sporto varžyboms, pasitarimams, seminarams, šventėms, kultūros renginiams), kurio trukmė yra ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų, organizuoti;

6.2.  perkamos paslaugos, kurioms teikti bus naudojamas valstybės ar Savivaldybės ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, ir šis turtas išnuomojamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdomo viešojo paslaugų pirkimo metu;

6.3.  bent 3 kartus neįvyksta valstybės arba Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešas nuomos konkursas;

6.4.  bendrosios nuosavybės teise valdomas Savivaldybės nekilnojamasis turtas išnuomojamas šio turto bendraturčiams arba kai išnuomojamas Savivaldybės nekilnojamasis turtas yra greta šio turto nuomininkams priklausančių ir (arba) jų naudojamų statinių;

6.5.  Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas pelno nesiekiantiems subjektams, kurių pagrindinis veiklos tikslas atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų;

6.6.  Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas subjektams Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.

7.  Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomotas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimą), išskyrus atvejus, kai įstatymai, tarptautinės sutartys ar tarptautiniai susitarimai nustato kitaip, taip pat atvejus, kai Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas įgyvendinant valstybei svarbius ekonominius projektus, nuomos laikotarpį nustatant atsižvelgus į projekto investicijų grąžą ir projekto veiklos pobūdį. Valstybės ir Savivaldybės trumpalaikis materialusis turtas gali būti išnuomojamas kartu su Savivaldybės ilgalaikiu materialiuoju turtu, jeigu tuo siekiama užtikrinti efektyvią Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomą.

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SPRENDIMŲ DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS PRIĖMIMAS

 

8.  Savivaldybės nekilnojamojo turto viešas nuomos konkursas gali būti organizuojamas ir vykdomas informacinių technologijų priemonėmis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

9.  Sprendimą dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos gali priimti Savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija, jeigu:

9.1.  Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas neskirtas šalies gynybai ar saugumui užtikrinti, išskyrus atvejus, kai turtas nuomojamas karinių pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių metu;

9.2.  Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas nenaudojamas valstybinėms arba savivaldybių funkcijoms įgyvendinti.

10.  Sprendime išnuomoti Savivaldybės turtą turi būti nustatytos šios nuomos sąlygos: Savivaldybės turto nuomos būdas, nuomojamas turtas ir jo identifikavimo duomenys, turto naudojimo paskirtis, nuomos terminas, pradinis turto nuompinigių dydis ir kitos nuomos ar nuomos organizavimo sąlygos. Pradinis nuompinigių dydis apskaičiuotas vadovaujantis šio Aprašo 4 punkte nustatyta tvarka.

11.  Kai Savivaldybės turto valdytojas nuomoja jam patikėjimo teise perduotą Savivaldybės turtą, sprendimų projektus dėl turto nuomos rengia ir teikia Savivaldybės tarybai arba jos įgaliotajai institucijai Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius.

12.  Savivaldybės turto valdytojas teikdamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai prašymą sprendimo projektui parengti dėl ilgalaikio turto nuomos, prašyme privalo nurodyti: Savivaldybės turto nuomos būdą (viešo nuomos konkurso ar nuomos be konkurso), nuomojamo turto ir jo identifikavimo duomenis, turto naudojimo paskirtį, nuomos terminą, pradinį turto nuompinigių dydį ir kitas nuomos ar nuomos organizavimo sąlygas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO INICIJAVIMAS IR NUOMOS SĄLYGŲ NUSTATYMAS

 

13.  Viešajam turto nuomos konkursui organizuoti turto valdytojas sudaro nuolatinę arba laikinąją turto nuomos konkurso komisiją (toliau – Komisija). Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių – turto valdytojo darbuotojų. Komisijos narys privalo nusišalinti nuo dalyvavimo turto nuomos konkurso procese, jeigu jis asmeniškai suinteresuotas turto nuomos konkurso rezultatais.

14.  Viešąjį turto nuomos konkursą Komisija gali inicijuoti Savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai priėmus sprendimą dėl turto nuomos.

15.  Vadovaudamasi Savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos institucijos sprendimu, Komisija tvirtina turto viešojo nuomos konkurso sąlygas, kuriose turi būti nurodyta:

15.1.  Savivaldybės turto valdytojo pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas;

15.2.  informacija apie nuomojamą turtą (turto pavadinimas, kadastro numeris, adresas, kiti turto identifikavimo duomenys);

15.3.  turto naudojimo paskirtis ir ypatumai (specialios turto charakteristikos, įskaitant teisės aktuose nustatytą leidimų sistemą);

15.4.  pradinis turto nuompinigių dydis su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) ir be jo konkrečiam išnuomojamam turtui nustatomas vykdant pirmąjį Savivaldybės konkretaus turto nuomos konkursą, vadovaujantis šio Aprašo 4 punkte nurodyta tvarka; pradinis turto nuompinigių dydis skelbiant kitus to paties turto nuomos konkursus nustatomas šio Aprašo 34 punkte nustatyta tvarka;

15.5.  nuompinigių mokėjimo tvarka;

15.6.  informacija apie delspinigius už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą;

15.7.  turto nuomos terminas;

15.8.  konkurso dalyvių registravimo vieta (adresas, kabineto numeris, Komisijos nario arba turto valdytojo įgalioto atstovo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), data ir laikas, registravimo pabaigos terminas (data ir laikas);

15.9.  konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo banko sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, rekvizitai; Savivaldybės turtą išnuomojant iki vienų metų laikotarpiui, konkurso dalyvio pradinis įnašas negali būti mažesnis kaip 1 mėnesio pradinio turto nuompinigių dydžio suma, o turtą išnuomojant ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui – 3 mėnesių pradinio Savivaldybės turto nuompinigių dydžio suma; jeigu konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodytas pradinis įnašas sumokamas su PVM, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas; pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu;

15.10.  turto apžiūros sąlygos (asmens, atsakingo už turto apžiūrą, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, tiksli turto apžiūros data ir laikas); turto apžiūra gali vykti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki konkurso dalyvių registravimo pradžios;

15.11.  Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikas;

15.12.  kita informacija ir papildomi reikalavimai, kuriuos turto nuomininkas ir konkurso laimėtojas turės atitikti ir / ar įgyvendinti iki bus sudaryta nuomos sutartis ir/ar nuomos sutarties įgyvendinimo laikotarpiu.

16.  Konkurso sąlygos ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų patvirtinimo komisijos posėdyje turi būti paskelbtos turto valdytojo interneto svetainėje ir bent vienoje visuomenės informavimo priemonėje.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

 

17.  Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia Komisijos nariui arba turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

17.1.  paraiška, kurios forma pateikta šio Aprašo 1 priede. Paraiškoje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

17.2.  nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

17.3.  pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo dokumentai;

17.4.  kai išnuomojami pastatai ar patalpos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikomos specialiosios charakteristikos, įskaitant leidimų sistemą, – informacija apie konkurso dalyvio atitiktį konkurso sąlygose nustatytoms išnuomojamo turto specialiosioms charakteristikoms;

17.5.  konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią Komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

17.6.  dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą, paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

18.  Konkurso dalyviai registruojami turto (nurodomas pavadinimas ir adresas) nuomos konkurso dalyvių registracijos pažymoje (2 priedas). Konkurso dalyvius registruoja komisijos narys arba turto valdytojo įgaliotas atstovas. Pasibaigus konkurso dalyvių registravimo laikui, registracijos pažymoje įrašoma, kada baigta registracija.

19.  Konkurso dalyvių registracijos pažymoje turi būti šie rekvizitai: konkurso dalyvio registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir tikslus laikas (minučių tikslumu), konkurso dalyvio pavadinimas. Konkurso dalyvio registracijos eilės numeris užrašomas ant konkurso dalyvio pateikto užklijuoto voko.

20.  Konkurso dalyviui išduodamas, jeigu konkurso dalyvis pats dalyvauja registruojant dokumentus, arba paštu išsiunčiamas konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir laikas (minučių tikslumu), komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas.

21.  Asmenys konkurso dalyviais neregistruojami, jeigu jie nesumokėjo pradinio įnašo ir nepateikė finansų įstaigos išduotų dokumentų, patvirtinančių, kad šis įnašas sumokėtas, jeigu pateikė neužklijuotą voką arba pasibaigus skelbime nurodytam dokumentų registravimo laikui, jeigu pagal užrašą ant gauto užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti norimo išsinuomoti Savivaldybės turto, jeigu nurodyti trūkumai neištaisomi, kol dokumentai registruojami.

22.  Asmenims, dėl šio Aprašo 19 punkte nurodytų priežasčių neregistruotiems konkurso dalyviais, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dokumentų gavimo dokumentai išsiunčiami registruotu laišku.

23.  Įregistruotas konkurso dalyvis iki skelbime nurodyto dokumentų registravimo termino pabaigos turi teisę atšaukti pateiktą paraišką ir pateikti naują paraišką ir kitus šio Aprašo 15 punkte nurodytus dokumentus. Tokiu atveju konkurso dalyvių registracijos pažymoje įrašoma, kad ankstesnė paraiška atšaukta ir, jeigu pateiktas naujas vokas, nurodoma naujo voko pateikimo data ir laikas. Konkurso dalyviui, pateikusiam voką su naujais dokumentais, suteikiamas naujas registracijos numeris. Draudžiama pateikti naują paraišką, neatšaukus ankstesniosios. Konkurso dalyviui, atšaukusiam pateiktą paraišką, jo pateikti dokumentai grąžinami įvykus konkursui arba, jeigu dalyvauti konkurse neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo, pasibaigus dokumentų registravimo terminui.

24.  Iki komisijos posėdžio pradžios konkurso dalyvių vokai su dokumentais neatplėšiami, kiti asmenys su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius nesupažindinami.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO VYKDYMAS

 

25.  Viešasis nuomos konkursas vykdomas per jo sąlygose numatytą komisijos posėdį. Iki komisijos posėdžio pradžios komisijos nariai turi pasirašyti nešališkumo deklaracijas. Nešališkumo deklaracijos formą tvirtina Savivaldybės turto valdytojas.

26.  Dalyvauti konkurse turi teisę įregistruoti konkurso dalyviai, turintys konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

27.  Per komisijos posėdį konkurso dalyviai įsitikina, kad vokai su dokumentais nepažeisti, komisijos pirmininkas atplėšia vokus, nepažeisdamas voko užklijavimo juostos. Komisijos nariai, nustatę, kad konkurso dalyvių vokuose yra visi šio Aprašo 15 punkte nurodyti dokumentai, o paraiškose nurodyta visa reikiama informacija, skelbia konkurso dalyvių siūlomus Savivaldybės turto nuompinigių dydžius.

28.  Kai išnuomojami pastatai ar patalpos, kuriems taikomos specialiosios charakteristikos, įskaitant leidimų sistemą, konkursas vykdomas dviem etapais. Pirmajame etape įvertinama, ar pasiūlymas atitinka specialiąsias charakteristikas, ir reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai atmetami. Antrajame etape vertinamas pasiūlyme nurodytas nuompinigių dydis.

29.  Konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią Savivaldybės turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį pasiūlo keli konkurso dalyviai, konkurso dalyviu pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas pažymoje.

30.  Kai konkursą laimi didžiausią Savivaldybės turto nuompinigių dydį pasiūlęs, bet į komisijos posėdį neatvykęs konkurso dalyvis, jam ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo komisijos protokolo pasirašymo komisija registruotu laišku išsiunčia pranešimą, kuriame nurodomi tikslūs nuomos sutarties pasirašymo data ir laikas, taip pat nurodoma galimybė konkurso laimėtojui suderinti kitą nuomos sutarties pasirašymo datą. Konkurso dalyviai, neatvykę į komisijos posėdį, apie konkurso rezultatus informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai) per 3 darbo dienas nuo komisijos protokolo pasirašymo.

31.  Konkurso laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu laiku pasirašyti nuomos sutarties, turi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo apie tai informuoti komisiją ir suderinti kitą nuomos sutarties pasirašymo datą. Jeigu konkurso dalyvis, pripažintas konkurso laimėtoju, atsisako sudaryti nuomos sutartį arba nepranešęs, kad negali nurodytu laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties, neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju komisijos sprendimu konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią Savivaldybės turto nuompinigių dydį.

32.  Jeigu dalyvauti konkurse užsiregistruoja tik vienas konkurso dalyvis, jo pateikti dokumentai atitinka šio Aprašo 15 punkto reikalavimus ir jis pasiūlo Savivaldybės turto nuompinigių dydį, ne mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, konkurso dalyvis pripažįstamas konkurso laimėtoju.

33.  Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse neužsiregistruoja nė vienas dalyvis arba visi konkurso dalyviai pasiūlo nuompinigių dydį, mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, ir (ar) pateikiami ne visi šio Aprašo 15 punkte nurodyti dokumentai, konkursas skelbiamas neįvykusiu.

34.  Jeigu du kartus paskelbus konkursą pasiūlymo nepateikia nė vienas konkurso dalyvis, skelbiant trečią ir kitus to paties turto nuomos konkursus pradinis nuompinigių dydis kiekviename kitame konkurse gali būti sumažintas iki 10 procentų prieš jį skelbtame konkurse nustatyto pradinio nuompinigių dydžio, tačiau ne daugiau kaip 50 procentų.

35.  Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems konkurso, arba šio Aprašo 31 punkte nurodytu atveju konkursą paskelbus neįvykusiu, Savivaldybės turto valdytojas per 5 darbo dienas po Komisijos protokolo pasirašymo grąžina pradinius įnašus į sąskaitas, nurodytas konkurso dalyvių dokumentuose.

36.  Konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į Savivaldybės turto nuompinigius.

37.  Savivaldybės turto valdytojas bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jeigu:

37.1.  atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą;

37.2.  paskelbus konkursą paaiškėja, kad Savivaldybės turto nuoma negalima.

38.  Konkurso dalyviai apie sprendimą nutraukti konkurso procedūras informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai), ir pradinis įnašas jiems grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti konkursą priėmimo dienos.

39.  Paskelbti Savivaldybės turto nuompinigių dydžiai, juos pasiūlę konkurso dalyviai, konkurso rezultatai įrašomi komisijos protokole, kurio forma pateikta šio Aprašo 3 priede.

40.  Komisijos protokolą ne vėliau kaip kitą dieną po Komisijos posėdžio pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai. Konkurso dalyviai ar jų įgalioti atstovai turi teisę susipažinti su Komisijos protokolu.

 

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMA BE KONKURSO

 

41.  Savivaldybės turtas be konkurso gali būti išnuomojamas Savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos institucijos sprendimu šio Aprašo 6.1–6.6 papunkčiuose nustatytais atvejais.

42.  Savivaldybės tarybos arba jos įgaliotos institucijos sprendime dėl Savivaldybės turto nuomos be konkurso turi būti nurodyta:

42.1.  informacija apie nuomojamą turtą (turto pavadinimas, kadastro numeris, adresas, kiti turto identifikavimo duomenys);

42.2.  turto naudojimo paskirtis (tikslas);

42.3.  nuompinigių dydis;

42.4.  institucija ir asmuo, įgalioti pasirašyti nuomos sutartį ir turto perdavimo ir priėmimo aktą.

43.  Savivaldybės turto, išnuomoto be konkurso, nuomai taikomos šio Aprašo bendrosios nuostatos.

44.  Šio Aprašo 3 punkte nurodyti subjektai, norintys išsinuomoti Savivaldybės turtą, turto valdytojui pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodyta:

44.1.  asmens ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar organizacijoms);

44.2.  informacija apie pageidaujamą išsinuomoti turtą (turto pavadinimas, adresas, kiti turto identifikavimo duomenys);

44.3.  prašomas nuomos terminas;

44.4.  siūlomas Savivaldybės turto nuompinigių dydis;

44.5.  kokiam tikslui subjektas naudos nuomojamą turtą.

45.  Turto valdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo, o tuo atveju, kai paraiška pateikta siekiant išnuomotą turtą naudoti neatidėliotiniems darbams atlikti, – paraiškos pateikimo dieną, įvertinęs, ar pateikta paraiška atitinka šio Aprašo 42 punkte nurodytas aplinkybes, ir nustatęs, kad siūlomas Savivaldybės turto nuompinigių dydis ne mažesnis už apskaičiuotąjį, vadovaujantis Aprašo 4 punkte nurodyta tvarka, teikia prašymą Savivaldybės administracijai.

46.  Sprendimų projektus dėl šio Aprašo 23 papunktyje nurodyto turto nuomos be konkurso rengia Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius ir teikia Savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai tvirtinti.

47.  Apie priimtą sprendimą ir turto nuomos sutarties sudarymo datą ir laiką asmuo informuojamas raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, o tuo atveju, kai prašymas pateiktas siekiant išnuomotą turtą naudoti neatidėliotiniems darbams atlikti ar trumpalaikiams renginiams, trunkantiems ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, organizuoti, – sprendimo priėmimo dieną.

48.  Jeigu turto valdytojas atsisako išnuomoti turtą, paraišką išsinuomoti turtą pateikęs asmuo apie tai informuojamas raštu ne vėliau kaip per 5 dienas nuo paraiškos pateikimo, nurodant atsisakymo išnuomoti Savivaldybės turtą priežastis.

 

IV SKYRIUS

NUOMOS SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR TURTO PERDAVIMAS

 

49.  Nuomos sutartį pasirašo turto valdytojas, valdantis Savivaldybės turtą patikėjimo teise, nesant išnuomojamo turto valdytojo, sutartį pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius, jeigu sprendime nenurodyta kitaip.

50.  Savivaldybės turto valdytojas Savivaldybės turto nuomos sutartį, sudarytą pagal šio Aprašo 4 priede nustatytą Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties formą, pasirašo:

50.1.  su turto nuomos konkurso laimėtoju arba jo įgaliotu atstovu – ne anksčiau kaip per 5 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo komisijos protokolo pasirašymo, išskyrus tuos atvejus, kai konkurso laimėtojui informavus, kad jis negali nurodytu laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties, suderinama kita nuomos sutarties pasirašymo data;

50.2.  kai Savivaldybės turtas išnuomojamas be konkurso, su paraišką pateikusiu asmeniu – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, o kai siekiama atlikti neatidėliotinus darbus ar organizuoti trumpalaikius renginius, – ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo dienos ir tokiu atveju sudaryta Savivaldybės turto nuomos sutartis kartu yra ir turto perdavimo priėmimo aktas.

51.  Savivaldybės turto perdavimas įforminamas Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktu, parengtu pagal šio Aprašo 5 priede nustatytą formą. Turto perdavimo ir priėmimo aktas pasirašomas per 3 darbo dienas nuo Savivaldybės turto nuomos sutarties pasirašymo dienos.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

52.  Savivaldybės turto subnuoma negalima, išskyrus tuos atvejus, kai juridinių asmenų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato specialios teisių perdavimo ar suteikimo tvarkos.

53.  Savivaldybės turto nuomininkas neturi teisės:

53.1.  įkeisti nuomos teisės, perduoti jos kaip turtinio įnašo ar kitaip jos suvaržyti;

53.2.  be Savivaldybės turto valdytojo rašytinio sutikimo atlikti statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbų;

53.3.  išpirkti nuomojamą Savivaldybės turtą.

54.  Nuomininkui, pagerinusiam Savivaldybės turtą, turėtos išlaidos neatlyginamos.

55.  Nuomininkas, sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka už kiekvieną pradelstą dieną įstatymų nustatytus delspinigius.

56.  Ginčai, kilę dėl Savivaldybės turto nuomos organizavimo ar jo rezultatų, nuomos sutarties vykdymo, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

–––––––

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

______________________________________________________________________

(konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefonas; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinio asmens telefono numeris)

______________________________________________________________________

(turto valdytojui)

 

P A R A I Š K A

DĖL DALYVAVIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO

NUOMOS KONKURSE

 

_________________Nr. __________

_________________

(data)

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės nuomojamo turto________________________________

(turto pavadinimas, kadastro numeris,

_____________________________________________________________________

plotas, adresas, kiti turto identifikavimo duomenys)

_____________________________________________________________________

2. Konkurso data ____________________________________________________________

3. Konkurso dalyvis __________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas;

_____________________________________________________________________

nesutrumpintas juridinio asmens pavadinimas, kodas)

4. Kai nuomojami pastatai ar patalpos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka  taikomos specialiosios charakteristikos, įskaitant leidimų sistemą, – informacija dėl  atitikties konkurso sąlygose nustatytoms išnuomojamo turto specialiosioms charakteristikoms ______________________________________________________________________________

(konkurso dalyvis pateikia informaciją)

________________________________________________________________________

5. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti

grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai __________________________________________________

(banko įstaigos pavadinimas, kodas, adresas ir sąskaitos,

________________________________________________________________________

į kurią gali būti grąžinamas pradinis įnašas, numeris)

6. Siūlomi:

6.1. vieno kvadratinio metro nuomojamo turto nuompinigių dydis _________________Eur;

6.2.vieno mėnesio turto nuompinigių dydis____________________________________Eur;

(suma skaičiais ir žodžiais)

6.3. metinis turto nuomos mokesčio dydis ____________________________________Eur;

__________________________________________________________________________.

(suma skaičiais ir žodžiais)

7. Konkurso dalyvio paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

8*. Anksčiau (______) pateiktą paraišką atšaukiu ir prašau ją laikyti negaliojančia.

(data)

 

 

Vilkaviškio  rajono savivaldybės

ilgalaikio materialiojo turto

nuomininkas arba jo įgaliotas asmuo                     (parašas)                (vardas, pavardė)

 

A. V. (tik juridinio asmens)

 

Priedai.

Kartu su paraiška užklijuotame voke pateikiami šie dokumentai (jeigu kuris nors dokumentas nepateikiamas, atitinkamą punktą išbraukti):

1. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

2. Steigimo dokumentų ar kitų steigimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims);

3. Banko dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas pradinis įnašas.

4. Kiti dokumentai (išvardyti juos).

_____________

* Pildoma, jeigu įregistruotas konkurso dalyvis atšaukia komisijai pateiktus dokumentus ir pateikia naują paraišką bei dokumentus.

 

_______

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

___________________________________________________________________

(savivaldybė)

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS KONKURSO KOMISIJA

 

____________________________________________

(savivaldybės turto valdytojui)

 

P A Ž Y M A

APIE SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS KONKURSO DALYVIUS

______________

(data)

_________________________

(sudarymo vieta)

___________________________________________________________________

(savivaldybės turto pavadinimas, adresas)

 

Konkurso dalyvių dokumentų registravimo pradžia __________, pabaiga ____________, konkurso data_______________.

 

Eil. Nr.

Vokų priėmimo data ir tikslus laikas (valanda ir minutės)

Konkurso dalyvio vardas ir pavardė (pavadinimas)

Siūloma turto nuompinigių dydis (eurais)

Konkurso dalyvio pateiktų dokumentų trūkumai

Pastabos apie dokumentų atšaukimą

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurso dalyvius registravusio

komisijos nario arba turto valdytojo

įgalioto atstovo (vardas, pavardė)   (parašas)

 

Pastabos:

1. Pirmoji ir antroji skiltys pildomos vokų su konkurso dokumentais registravimo metu. Kitos skiltys pildomos konkurso metu.

2. Jeigu vokas gautas paštu, pirmojoje skiltyje įrašoma voko gavimo data.

 

Komisijos pirmininkas                                 (parašas)                          (vardas, pavardė)

Nariai:

_______

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

______________________________________________________________________

(savivaldybė)

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS KONKURSO KOMISIJA

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS KONKURSO  PROTOKOLAS

 

____________Nr. _____

(data)

_________________________

(sudarymo vieta)

 

Konkurso vieta, data ir tikslus laikas: ________________________________________.

SVARSTYTA:

1. Nuomojamas Savivaldybės turtas: _____________________________________

_____________________________________________________________

(adresas, kadastrinis numeris ir plotas ir kt. )

2. Nuomojamo Savivaldybės turto vieno kv. m pradinis nuompinigių dydis:_____________Eur,

pradinis mėnesinis nuompinigių dydis___________________________________________Eur.

(suma skaičiais ir žodžiais)

3. Nuomojamo Savivaldybės turto pradinis metinis nuomos mokesčio dydis:

_________________________________________________________________________Eur.

(suma skaičiais ir žodžiais)

4. Asmens, pateikusio konkurso dalyvio registracijos dokumentus užklijuotame voke:

4.1. registracijos Nr. ________ voke pasiūlyta Savivaldybės turto:

4.1.2. vieno kvadratinio metro nuomojamo turto nuompinigių dydis ___________________Eur;

4.1.3. mėnesinis nuompinigių dydis ____________________________________________Eur;

(suma skaičiais ir žodžiais)

4.1.4. metinis turto nuomos mokesčio dydis ______________________________________Eur;

____________________________________________________________________________.

(suma skaičiais ir žodžiais)

 

4.2. registracijos Nr. ________ voke pasiūlyta Savivaldybės turto:

4.2.1. vieno kvadratinio metro nuomojamo turto nuompinigių dydis___________________Eur;

4.2.2. mėnesinis nuompinigių dydis ____________________________________________Eur;

(suma skaičiais ir žodžiais)

4.2.3. metinis turto nuomos mokesčio dydis ______________________________________Eur;

____________________________________________________________________________;

(suma skaičiais ir žodžiais)

4.3. registracijos Nr. ________voke pasiūlyta savivaldybės turto:

4.3.1.vieno kvadratinio metro nuomojamo turto nuompinigių dydis ___________________Eur;

4.3.2. mėnesinis nuompinigių dydis ____________________________________________Eur;

(suma skaičiais ir žodžiais)

4.3.3. metinis turto nuomos mokesčio dydis ____________________________________Eur;

__________________________________________________________________________.

(suma skaičiais ir žodžiais)

5. Didžiausias konkurse pasiūlytas nuomojamo Savivaldybės turto nuompinigių dydis:

vieno kvadratinio metro nuomojamo turto nuompinigių dydis ______________________Eur;

mėnesinis nuompinigių dydis ________________________________________________Eur;

(suma skaičiais ir žodžiais)

metinis Savivaldybės turto nuomos mokesčio dydis ______________________________Eur.

(suma skaičiais ir žodžiais)

6. Didžiausią nuomojamo turto nuompinigių dydį pasiūliusio asmens ar jo įgalioto atstovo registracijos Nr. _____ .

7. Didžiausią nuomojamo turto nuompinigių dydį pasiūliusio asmens ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, adresas:______________________________________________

______________________________________________________________________________.

8. Informacija apie konkurso dalyvius, kurie komisijos sprendimu nepripažinti konkurso dalyviais: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

 

NUTARTA:

 

Konkurso laimėtoju pripažinti ___________________________________________________

____________________________________________________________________________.

(fizinio ar juridinio asmens pavadinimas, nuompinigių dydis, nuomos mokesčio suma )

 

Turto nuomininkas                                  (parašas)                                 (vardas, pavardė)

arba jo įgaliotas asmuo

 

Komisijos pirmininkas                             (parašas)                                 (vardas, pavardė)

 

Nariai:

 

 

Konkurso rezultatus tvirtinu:

 

Savivaldybės turto valdytojas                          (parašas)                        (vardas, pavardė)

 

(Data)

A. V.

 

________

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos

4 priedas

 

(Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties forma)

 

SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIS

 

____________________ d. Nr.

(data)

___________________

(sudarymo vieta)

 

Nuomotojas _____________________________________________________________ ,

(Savivaldybės turto valdytojo teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas)

atstovaujamas __________________________________________________________________ ,

(atstovo vardas, pavardė, pareigos)

veikiančio pagal _________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

ir nuomininkas __________________________________________________________________

(teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas, jeigu nuomininkas yra juridinis asmuo,

_____________________________________________________________________________ ,

arba vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas, jeigu nuomininkas yra fizinis asmuo)

atstovaujamas __________________________________________________________________ ,

(atstovo vardas, pavardė, pareigos)

veikiančio pagal _________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

vadovaudamiesi nuomos ne konkurso būdu rezultatais ir viešojo nuomos konkurso, įvykusio

_____ m. ____________ ___ d., komisijos sprendimu, įformintu protokolu Nr.___________,

sudaro šią Savivaldybės turto nuomos sutartį (toliau – Sutartis). Toliau Sutartyje nuomotojas ir

nuomininkas kiekvienas atskirai gali būti vadinami šalimi, o abu kartu – šalimis.

 

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1. Nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui Savivaldybės materialųjį turtą (toliau –

turtas) ________________________________________________________________________

(nuomojamo turto pavadinimas, adresas, kadastro ar inventorizacijos Nr., statinio plotas, tūris,

______________________________________________________________________________

turto likutinė vertė ir kt.)

naudoti ir laikinai valdyti už nuomos mokestį, o nuomininkas įsipareigoja priimti turtą ir už jį

mokėti nuomos mokestį.

1.2. Turtas skirtas _________________________________________veiklai vykdyti.

(nurodyti turto naudojimo paskirtį)

 

II. NUOMOS TERMINAS

 

2.1. Turto nuomos terminas nustatomas ____________ nuo turto perdavimo ir priėmimo

(skaičiais ir žodžiais)

akto pasirašymo dienos.

 

III. NUOMOS MOKESTIS

 

3.1. Nuomininkas už turto nuomą įsipareigoja mokėti nuomotojui nuompinigius –

__________________________________ per mėnesį / ketvirtį (nereikalingą žodį išbraukti).

(suma skaičiais ir žodžiais)

Jeigu nuomininkas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas, – su PVM

_________________________________.

(suma skaičiais ir žodžiais)

3.2. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už vandenį, energiją ir komunalines paslaugas. Nuomininkas už kitas jam teikiamas paslaugas atsiskaito pagal atskirą susitarimą su nuomotoju (turto valdytoju).

3.3. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį / ketvirtį, prieš prasidedant mėnesiui / ketvirčiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos / einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

3.4. Nuomininkas nuomotojo pateiktą sąskaitą už komunalines paslaugas apmoka per 5 darbo dienas nuo sąskaitos gavimo.

3.5. Nuompinigiai ir mokesčiai už komunalines paslaugas pradedami skaičiuoti nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

 

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4.1. Nuomotojas įsipareigoja:

4.1.1. per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui Sutarties 1.1 papunktyje nurodytą turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą;

4.1.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu atlikti nuomojamo turto ar su juo susijusių inžinerinių sistemų kapitalinio remonto darbus, kai atliekami viso objekto, kurio dalis nuomojama, arba su tuo objektu susijusių inžinerinių tinklų kapitalinio remonto darbai;

4.1.3. informuoti nuomininką apie išorinių inžinerinių tinklų ir komunikacijų remonto darbus, kurie trukdytų nuomininko veiklai, per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių sužinojimo; nuomotojas neatsako už šildymo, vandentiekio ir elektros tinklų sutrikimus, jeigu šie sutrikimai įvyksta ne dėl nuomotojo kaltės;

4.1.4. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, priimti iš nuomininko turtą.

4.2. Nuomotojas turi teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu tikrinti išnuomotą turtą, taip pat turi kitų teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose.

4.3. Nuomininkas įsipareigoja:

4.3.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo įregistruoti nuomos sutartį valstybės įmonėje Registrų centre;

4.3.2. per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo priimti Sutarties 1.1 papunktyje nurodytą turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą;

4.3.3. laiku mokėti Sutartyje nustatytą nuomos mokestį ir kitas pagal Sutartį priklausančias įmokas ir mokesčius;

4.3.4. naudoti turtą pagal paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje, vadovautis nustatytais šios paskirties turto priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitariniais reikalavimais, užtikrinti jo gerą būklę (atsižvelgdamas į normalų nusidėvėjimą), saugoti turtą nuo sugadinimo, dingimo;

4.3.5. sudaryti nuomotojui sąlygas tikrinti nuomojamo turto būklę;

4.3.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, perduoti turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą tvarkingą, tokios pat būklės, kokios jis perduotas nuomininkui, atsižvelgdamas į fizinį turto nusidėvėjimą, su visais padarytais pertvarkymais, kurių negalima atskirti nepadarant žalos turtui; nuomininkui neatlyginamos turto pagerinimo išlaidos, todėl nuomininkas, pasibaigus Sutarčiai ar ją nutraukus, neturi teisės reikalauti kompensacijos už turto pagerinimą.

4.4. Nuomininkas turi ir kitų teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose.

4.5. Nuomininkas neturi teisės (išskyrus tuos atvejus, kai juridinių asmenų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato specialios teisių perdavimo ar suteikimo tvarkos) subnuomoti turto (ar jo dalies) ar suteikti tretiesiems asmenims kokių nors kitų teisių naudotis turtu (ar jo dalimi). Nuomininkas taip pat neturi teisės perleisti visų ar dalies savo teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, įkeisti turto nuomos teisės ar perduoti jos kaip turtinio įnašo kuriam nors trečiajam asmeniui ar kitaip suvaržyti Sutartyje nustatytų turto nuomos teisių.

4.6. Sutartis nesuteikia nuomininkui teisės nuomojamo turto adresu registruoti savo ar savo filialų, atstovybių ar patronuojamųjų įmonių, taip pat klientų ar kitų susijusių asmenų buveinių.

4.7. Nuomininkui draudžiama be rašytinio nuomotojo sutikimo atlikti statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbus. Nuomininkas turi teisę be išankstinio nuomotojo sutikimo savo lėšomis atlikti turto pertvarkymus, reikalingus tam, kad turtą būtų galima naudoti pagal paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje, su sąlyga, kad tokie pertvarkymai nesusiję su statinio rekonstravimu ar kapitaliniu remontu, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

5.1. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

5.2. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo.

5.3. Už turto pabloginimą nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.500 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS, ATNAUJINIMAS, PAKEITIMAS IR PASIBAIGIMAS

 

6.1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja, iki visiškai ir tinkamai įvykdomi Sutartyje nustatyti įsipareigojimai arba Sutartis nutraukiama Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatyta tvarka.

6.2. Nuomininkas, per visą nuomos terminą laikęsis savo įsipareigojimų pagal Sutartį, nuomos terminui pasibaigus turės pirmenybės teisę prieš kitus asmenis sudaryti naują turto nuomos sutartį papildomam terminui. Nuomotojas privalo užtikrinti, kad turto nuomos sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė nebūtų ilgesnė kaip 10 metų. Nuomotojas ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki nuomos termino pabaigos raštu informuoja nuomininką apie siūlymą sudaryti naują turto nuomos sutartį papildomam terminui, nurodydamas nuomos terminą, nuomos mokestį ir kitas nuomos sąlygas, kurias nuomotojas laiko esant svarbiomis. Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo nuomotojo pranešimo gavimo dienos raštu atsakyti nuomotojui, ar sutinka sudaryti turto nuomos sutartį papildomam terminui. Nuomininkui raštu neatsakius nuomotojui per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo iš nuomotojo gavimo dienos, laikoma, kad nuomininkas atsisako sudaryti turto nuomos sutartį papildomam terminui nuomotojo pasiūlytomis sąlygomis.

6.3. Nuomininkas neturės pirmenybės teisės sudaryti naujos turto nuomos sutarties papildomam terminui, jeigu nuomotojas iki nuomos termino pabaigos bus pareiškęs nuomininkui bent vieną pagrįstą rašytinį įspėjimą dėl Sutarties nuostatų pažeidimo. Tokiu atveju, pasibaigus turto nuomos terminui, nuomotojas turės teisę (tačiau neprivalės) pasiūlyti nuomininkui išsinuomoti turtą tokiomis pat ar naujomis nuomotojo nuožiūra nurodytomis sąlygomis ir terminais.

6.4. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti Sutarties šalių.

6.5. Ši Sutartis pasibaigia arba gali būti nutraukta:

6.5.1. pasibaigus nuomos terminui;

6.5.2. Sutarties šalių susitarimu;

6.5.3. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka;

6.5.4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, kai išnuomoto turto reikia Savivaldybės funkcijoms atlikti.

 

VII. NENUGALIMOS JĖGOS (Force Majeure) APLINKYBĖS

 

7.1. Nė viena šalis nelaikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jeigu įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

7.2. Jeigu kuri nors šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jeigu nuomotojas raštu nenurodo kitaip, nuomininkas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų, kaip vykdyti savo įsipareigojimus, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo.

7.3. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų, viena iš šalių turi teisę Sutartį nutraukti, įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jeigu praėjus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8.1. Papildomos sąlygos (nurodyti kitas teisės aktams neprieštaraujančias sąlygas).

8.2. Bet koks ginčas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, kuris neišsprendžiamas derybų būdu, turi būti sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.3. Sutartis surašoma dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.

8.4. Sutarties priedai:

8.4.1. valstybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas;

8.4.2. kiti nuomojamo valstybės materialiojo turto dokumentai ir priedai, kurie būtini, kad būtų galima naudotis šiuo turtu.

 

IX. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR ADRESAI

 

Nuomotojas

Nuomininkas

Pavadinimas

Pavadinimas (fizinio asmens vardas ir pavardė)

Adresas

Adresas

Juridinio asmens kodas

Juridinio / fizinio asmens kodas

Atsiskaitomoji banko sąskaita

Atsiskaitomoji banko sąskaita

Nuomotojo vardu

Nuomininko vardu

________________________

________________________

A. V.

A. V.

(Jeigu reikalavimas turėti antspaudą nustatytas įstatymuose)

___________

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

 

(Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo akto forma)

 

SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO perdavimo IR PRIĖMIMO AKTAS

 

______________ Nr.____________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

Nuomotojas ______________________________________________________________ ,

(turto valdytojo teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas)

atstovaujamas ___________________________________________________________________ ,

(atstovo pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio pagal __________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

perduoda, o nuomininkas ___________________________________________________________,

(teisinė forma, pavadinimas, registracijos numeris ir adresas, jeigu nuomininkas yra juridinis

______________________________________________________________________________ ,

asmuo, arba vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas, jeigu nuomininkas yra fizinis asmuo)

atstovaujamas ___________________________________________________________________ ,

(atstovo pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio pagal __________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

remdamiesi _____m. ____d. sudaryta Savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartimi Nr.______ ,

perduoda ir priima Savivaldybės materialųjį turtą – _______________________________________________________________________________

(perduodamo Savivaldybės turto pavadinimas, adresas,

______________________________________________________________________________ .

kadastro ar inventorizacijos Nr., statinio plotas, tūris, turto būklė ir pan.)

 

 

Perdavė

________________________________ _____________ ________________________________

(nuomotojo atstovo pareigų pavadinimas)       (parašas) (vardas ir pavardė)

 

A.V.

Priėmė

_________________________________      _____________          ________________________

(nuomininko ar jo atstovo pareigų pavadinimas)                (parašas)          (vardas ir pavardė)

 

A.V. (Jeigu reikalavimas turėti antspaudą nustatytas įstatymuose.)

–––––––


 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. B-TS-219

 

 

NUOMPINIGIŲ UŽ SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMĄ SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Nuompinigių už Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto (toliau – turtas) nuompinigių dydžio skaičiavimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba yra vartojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

3. Aprašo nustatyta tvarka apskaičiuojama:

3.1. metinis turto nuompinigių dydis, kai turtas teisės aktų nustatytais atvejais išnuomojamas be konkurso;

3.2. metinis pradinis turto nuompinigių dydis, kai turtas teisės aktų nustatytais atvejais išnuomojamas viešo nuomos konkurso būdu. 

4. Turto valdytojas (nuomotojas) išnuomojamo turto metinį nuompinigių dydį arba pradinį nuompinigių dydį (toliau kartu – nuompinigių dydis) nustato:

4.1. turto vertintojų nustatyta ir pateikta turto nuomos verte (nuompinigių dydžiu);

4.2. Apraše nurodytomis turto nuompinigių dydžio nustatymo formulėmis.

5. Metinis Savivaldybės nekilnojamojo turto nuompinigių dydis apskaičiuojamas pagal formulę N = V x Kv x Ki/T, kur:

5.1. N – metinis Savivaldybės nekilnojamojo turto vieno kubinio metro nuompinigių dydis;

5.2. V – Savivaldybės nekilnojamojo turto vieno kubinio metro vidutinė statybos vertė, neskaičiuojant fizinio nusidėvėjimo, iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 1 dienos tvirtinama valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu ir skelbiama Teisės aktų registre (TAR);

5.3. Kv – vietovės pataisos koeficientas pagal turto paskirtį ir vietovę, iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 1 dienos tvirtinamas valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu ir skelbiamas „Informaciniuose pranešimuose“;

5.4. Ki – turto valdytojo (nuomotojo) parinktas nuompinigių dydžio koregavimo koeficientas, priklausomai nuo turto būklės:

5.4.1. Ki = 1 – 1,3 (taikomas labai geros ir geros būklės turtui, kurio nusidėvėjimas neviršija 30 proc.);

5.4.2. Ki = 1–0,7 (taikomas vidutinės būklės turtui, kurio nusidėvėjimas viršija 30 proc., bet neviršija 60 proc.);

5.4.3. Ki = 0,7–0,5 (taikomas patenkinamos ir blogos būklės turtui, kurio nusidėvėjimas viršija 60 proc.);

5.5. T – maksimalus Savivaldybės nekilnojamojo turto nusidėvėjimo normatyvas, parinktas pagal maksimalius valstybės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, nurodytas Taisyklių priede.

6. Mėnesinis Savivaldybės nekilnojamojo turto vieno kubinio metro nuompinigių dydis apskaičiuojamas pagal formulę Nmk = N/12, kur:

6.1. Nmk – mėnesinis Savivaldybės nekilnojamojo turto vieno kubinio metro nuompinigių dydis;

6.2. N – metinis Savivaldybės nekilnojamojo turto vieno kubinio metro nuompinigių dydis.

7. Perskaičiuojant Savivaldybės nekilnojamojo turto vieno kubinio metro nuompinigių dydį į vieno kvadratinio metro nuompinigių dydį, vieno kubinio metro nuompinigių dydis dauginamas iš patalpos aukščio.

8. Metinis Savivaldybės kilnojamojo turto, išskyrus Taisyklių 10 punkte nurodytą atvejį, nuompinigių dydis apskaičiuojamas pagal formulę N = L x 1/T x Ki, kur:

8.1. N – metinis Savivaldybės kilnojamojo turto nuompinigių dydis;

8.2. L – išnuomojamo Savivaldybės kilnojamojo turto įsigijimo kaina;

8.3. T – maksimalus Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvas, nurodytas Aprašo priede, parinktas pagal turto grupę;

8.4. Ki – turto valdytojo (nuomotojo), priklausomai nuo turto būklės, nurodytos Taisyklių 5.4 papunktyje, parinktas nuompinigių dydžio koregavimo koeficientas.

9. Mėnesinis Savivaldybės kilnojamojo turto nuompinigių dydis apskaičiuojamas pagal formulę Nm = N /12, kur:

9.1. Nm – mėnesinis Savivaldybės kilnojamojo turto nuompinigių dydis;

9.2. N – metinis Savivaldybės kilnojamojo turto nuompinigių dydis.

10. Metinis Savivaldybės kilnojamojo turto nuompinigių dydis, esant visiškam normatyviniam turto nusidėvėjimui, apskaičiuojamas pagal formulę N = L x Ki, kur:

10.1. N – metinis Savivaldybės kilnojamojo turto nuompinigių dydis;

10.2. L – esant visiškam normatyviniam turto nusidėvėjimui išnuomojamo Savivaldybės kilnojamojo turto įsigijimo kaina, prilyginta 30 procentų naujo turto įsigijimo kainos;

10.3. Ki – turto valdytojo (nuomotojo), priklausomai nuo turto būklės, nurodytos Taisyklių 5.4 papunktyje, parinktas nuompinigių dydžio koregavimo koeficientas.

11. Išnuomojant Savivaldybės trumpalaikį materialųjį turtą kartu su ilgalaikiu materialiuoju turtu, trumpalaikio materialiojo turto nuompinigių dydis apskaičiuojamas turto įsigijimo vertę dauginant iš koregavimo koeficiento, kurio reikšmės gali būti nuo 0,01 iki 0,06, priklausomai nuo turto būklės. Koregavimo koeficientas parenkamas turto valdytojo (nuomotojo) argumentuotu sprendimu.

12. Nuompinigių dydis, apskaičiuotas pagal turto nuompinigių dydžio nustatymo formules (Aprašo 5–10 punktai), turto valdytojo (nuomotojo) sprendimu gali būti didinamas atsižvelgus į išnuomojamo turto paklausą.

13. Jei turto valdytojas (nuomotojas) yra registruotas kaip pridėtinės vertės mokesčio  mokėtojas, tuomet jis privalo prie nuompinigių pridėti ir pridėtinės vertės mokestį, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas.

14. Kai turtas teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka išnuomojamas neatidėliotiniems darbams atlikti ar trumpalaikiams renginiams organizuoti, nuompinigių dydis už faktinį turto naudojimą (už dieną ar valandą) apskaičiuojamas mėnesinį nuompinigių dydį padalijant iš atitinkamo dienų ar valandų skaičiaus.

15. Nuompinigius už turto nuomą nuomininkas moka nuomos sutartyje nustatytais terminais, ne rečiau kaip kas ketvirtį.

16. Tais atvejais, kai išnuomojamas Savivaldybės nekilnojamasis turtas, kuriam taikoma teisės aktuose nustatyta leidimų sistema, sprendimus dėl turto nuomos priimantis subjektas gali nustatyti ir patvirtinti specialias charakteristikas, kurių pagrindu, skelbiant nuomos konkursą, Aprašo 4 punkte nurodytas nuompinigių dydis gali būti mažinamas ne daugiau kaip 30 procentų.

 

_______

 

Nuompinigių už Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo

priedas

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO MAKSIMALUS NUSIDĖVĖJIMO NORMATYVAS

 

Eil.

Nr.

Ilgalaikio materialiojo turto grupė

Normatyvas metais

 

1.

Naujas nekilnojamasis turtas ir nekilnojamojo turto, įtraukto į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimo darbai

 

8

2.

Kitas, išskyrus 1 punkte nurodytą, nekilnojamasis turtas

15

 

3.

Mašinos ir įrengimai

5

 

4.

Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)

8

 

5.

Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterinius tinklus)

8

 

6.

Geležinkelio riedmenys (šilumvežiai, vagonai, cisternos), laivai

8

 

7.

Vamzdynai, lėktuvai, ginklai

15

 

8.

Baldai, inventorius

6

 

9.

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)

3

10.

Lengvieji automobiliai:

10.1.

naudojami trumpalaikės automobilių nuomos veiklai, vairavimo mokymo paslaugoms ar transporto paslaugoms teikti – ne senesni kaip 5 metų

4

10.2.

lengvieji automobiliai, išskyrus 10.1 punkte nurodytus,  – ne senesni kaip 5 metų

6

10.3.

kiti lengvieji automobiliai

10

 

11.

Krovininiai automobiliai, priekabos, puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų

4

12.

Kiti krovininiai automobiliai, priekabos, puspriekabės,  autobusai

10

13.

Kitas materialusis turtas

4

 

 

________

Į pradžią