Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-223 2019-10-25
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO, NUMATANT DVIRAČIŲ TAKĄ APLINK PAEŽERIŲ EŽERĄ, PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

                                                                                                                                        

 

vilk_herb

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

Dėl SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO, NUMATANT DVIRAČIŲ TAKĄ APlINK PAEŽERIŲ EŽERĄ, PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. B-TS-223     

Vilkaviškis

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos  Respublikos vietos  savivaldos  įstatymo 6  straipsnio 19 punktu, 102 straipsniu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 21 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 30 straipsnio 2  ir 8 dalimis, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 3-334-(E)/D1-672 redakcija), 10.2 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pradėti rengti Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo, numatant dviračių taką aplink Paežerių ežerą, specialųjį planą.

2. Nustatyti Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo, numatant dviračių taką aplink Paežerių ežerą specialiojo plano rengimo tikslus:

2.1. numatyti optimalią dviračių tako trasą aplink Paežerių ežerą;

2.2. atlikus sąnaudų ir naudos analizę, numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias teritorijas, žemės paėmimui visuomenės poreikiams, privačios ar valstybinės žemės padalijimą, suformuojant atskirus sklypus;

2.3. numatyti dviračių takui ir poilsio aikštelėms funkcionuoti reikalingas teritorijas,  servitutus, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

2.4. esant reikalui rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams;

2.5. derinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijų naudojimo ir susisiekimo infrastruktūros plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

Į pradžią