Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-224 2019-10-25
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KAIMO RĖMIMO, PLĖTROS IR MELIORACIJOS PROGRAMOS FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

vilk_herb

 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL KAIMO RĖMIMO, PLĖTROS IR MELIORACIJOS PROGRAMOS FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2019 m. spalio 25  d. Nr. B-TS-224

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programos finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1403 „Dėl Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 2 d. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka      

______________

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

          PATVIRTINTA

                                                                                                Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                2019 m. spalio 25  d. sprendimu

                                                                                                Nr. B-TS-224

 

KAIMO RĖMIMO, plėtros IR melioracijos PROGRAMOS FinansavimO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programos finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) skirtas nustatyti Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programos (toliau – Programa) priemones, vykdomų priemonių finansavimo tvarką, reikalavimus vykdytojams, prašymų vertinimą, lėšų skyrimą bei atsiskaitymą už panaudotas lėšas, programos vykdymo kontrolę.

2. Programos vykdytojai:

2.1. Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios kaimo, Vilkaviškio ir Kybartų miesto bendruomenės;

2.2. Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga;

2.3. Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė;

2.4. Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojai;

2.5. Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios žemdirbių visuomeninės organizacijos;

2.6. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos padaliniai, organizuojantys mokymus, renginius ar dalyvaujantys mokymuose, renginiuose, seminaruose.

3. Lėšos Programos finansavimui patvirtinamos Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu, kai tvirtinamas einamųjų metų Savivaldybės biudžetas.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

 

4. Savivaldybės taryba Programos finansavimo lėšas paskirsto šioms priemonėms:

4.1. kaimo bendruomenių įregistravimo ir įstatų keitimo išlaidoms kompensuoti;

4.2. bendruomenių patalpų draudimo išlaidoms iš dalies kompensuoti;

4.3. kaimo bendruomenių žemės ir žemės nuomos mokesčio už nuosavybės ar nuomos teise valdomą žemę, esančią po pastatais, išlaidoms kompensuoti;

4.4. kaimo bendruomenių sąjungos veiklai vykdyti;

4.5. krašto vietos veiklos grupės veiklai vykdyti;

4.6. bendruomenių neprojektinei veiklai remti;

4.7. melioracijos statinių remontui atlikti, prioritetą skiriant gyvenvietėse esančio drenažo avariniams remontams;

4.8. tradiciniams rajono ir respublikiniams žemdirbių renginiams, seminarams organizuoti bei dalyvavimo išlaidoms kompensuoti;

4.9. žvyro įsigijimui.

5. Prašymus su prašymą pagrindžiančiais dokumentais Programos priemonių vykdymo finansavimui gauti, pagal šio Aprašo 8.1, 8.2, 8.3 ir 8.6 punktuose patvirtintą tvarką, priima ir registruoja Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius (toliau – Žemės ūkio skyrius).

6. Žemės ūkio skyrius gautus prašymus teikia svarstyti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Savivaldybės administracijos direktorius) įsakymu sudarytai nuolat veikiančiai Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programos finansavimo tvarkos aprašo įgyvendinimo komisijai (toliau – Komisija), kuri svarsto, vertina gautus prašymus, priima sprendimą dėl finansavimo skyrimo pagal šiame Apraše reglamentuotą tvarką.

7. Einamųjų metų IV ketvirčio pabaigoje, arba esant būtinybei, likusios nepanaudotos Programos lėšos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti perskirstomos pagal poreikį šio Aprašo 4.1–4.9 punktuose numatytoms priemonėms finansuoti.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMO, SVARSTYMO, PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKA

 

8. Programos lėšų skyrimo sąlygos ir tvarka:

8.1. Kaimo bendruomenių įregistravimo ir įstatų keitimo išlaidų kompensavimas:

8.1.1. Programos lėšos skiriamos kaimo bendruomenėms, naujai įsikūrusioms arba pakeitusioms įstatus nauja redakcija. Lėšos skiriamos iki einamųjų metų spalio 31 d. pateikus šiuos dokumentus:

8.1.1.1. laisvos formos prašymą nurodant pareiškėjo pavadinimą, kodą, adresą, banko atsiskaitomosios sąskaitos numerį;

8.1.1.2. dokumentų, patvirtinančių notaro paslaugų suteikimą, įstatų parengimo ir registravimo išlaidų apmokėjimą, kopijas.

8.1.2. Šio Aprašo 4.1 punkte nurodytai priemonei finansuoti skiriamos sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į šios priemonės vykdytojų skaičių.

8.1.3. Lėšos skiriamos kaimo bendruomenėms, kurios praėjusių metų lapkričio–gruodžio mėnesiais įsiregistravo arba pakeitė įstatus nauja redakcija ir finansavimas joms nebuvo suteiktas.

8.1.4. Komisija įvertina iš Programos vykdytojų gautus dokumentus, priima sprendimą dėl finansavimo dydžio ir teikia išvadas Savivaldybės administracijos direktoriui. Finansavimas skiriamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir lėšos pervedamos į Programos vykdytojų sąskaitą iki einamų metų gruodžio 31 d.

8.2. Programos lėšos skiriamos kaimo bendruomenėms apdraudus panaudos teise valdomas ar  nuosavybės teise priklausančias patalpas. Lėšos skiriamos iki einamųjų metų spalio 31 d. pateikus šiuos dokumentus:

8.2.1. laisvos formos prašymą nurodant pareiškėjo pavadinimą, kodą, adresą, banko atsiskaitomosios sąskaitos numerį;

8.2.2. draudimo liudijimo, išlaidų apmokėjimą liudijančio dokumento kopijas;

8.2.3. lėšos skiriamos kaimo bendruomenėms, kurios praėjusių metų lapkričio–gruodžio mėnesiais apdraudė panaudos teise valdomas ar nuosavybės teise priklausančias patalpas ir finansavimas joms nebuvo suteiktas.  

8.3. Kaimo bendruomenių žemės ir žemės nuomos mokesčio už nuosavybės ar nuomos teise valdomą žemę, esančią po pastatais, išlaidų kompensavimas:

8.3.1. Parama teikiama kaimo bendruomenėms, sumokėjusioms žemės nuomos ar žemės mokestį už nuomos ar nuosavybės teise valdomą žemę. Parama teikiama iki einamųjų metų lapkričio 15 d. pateikus Komisijai šiuos dokumentus:

8.3.1.1. laisvos formos prašymą, nurodant pareiškėjo pavadinimą, įstaigos kodą, adresą, galiojančios banko atsiskaitomosios sąskaitos numerį;

8.3.1.2. dokumentų, patvirtinančių žemės mokesčio ar žemės nuomos apmokėjimą, kopijas.

8.3.2. Parama taip pat gali pasinaudoti kaimo bendruomenės, praėjusiais metais sumokėjusios žemės ir žemės nuomos mokesčius už nuosavybės ar nuomos teise valdomą žemę, jei tokia parama joms nebuvo suteikta.

8.3.3. Komisija įvertina iš Programos vykdytojų gautus dokumentus, priima sprendimą dėl finansavimo dydžio ir teikia išvadas Savivaldybės administracijos direktoriui. Finansavimas skiriamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir lėšos pervedamos į Programos vykdytojų sąskaitą iki einamų metų gruodžio 31 d.

8.4. Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos įstatuose numatytai veiklai vykdyti lėšos pervedamos ir atsiskaitoma už jas vadovaujantis su Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga pasirašyta lėšų naudojimo sutartimi.

8.5. Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės įstatuose numatytai veiklai vykdyti lėšos pervedamos ir atsiskaitoma už jas vadovaujantis su Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupe pasirašyta lėšų naudojimo sutartimi.

8.6. Finansavimo skyrimas melioracijos statinių remontui atlikti, prioritetą skiriant gyvenvietėse esančio drenažo avariniams remontams:

8.6.1. Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojai arba seniūnijų seniūnai Žemės ūkio skyriui pateikia laisvos formos prašymą, nurodydami melioracijos statinių gedimą ir vietą;

8.6.2. Komisija apžiūri bei įvertina melioracijos statinių būklę ir priima sprendimą dėl finansavimo skyrimo;

8.6.3. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Viešųjų pirkimų organizatorius vykdo darbų viešuosius pirkimus;

8.6.4. Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius apmoka už atliktus darbus pagal pateiktus darbų atlikimo aktus bei sąskaitas faktūras.

8.7. Tradicinių rajono ir respublikinių žemdirbių renginių, seminarų organizavimo bei dalyvavimo išlaidų kompensavimas:

8.7.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma atskira komisija konkrečiam rajono ir respublikiniam žemdirbių renginiui organizuoti;

8.7.2. Seminarus, mokymus organizuoti bei dalyvauti mokymuose, seminaruose bei kituose renginiuose leidžia Savivaldybės administracijos direktorius.

 8.7.3. Savivaldybės administracijos direktorius tvirtina tradicinių rajono ir respublikinių žemdirbių renginių išlaidų sąmatas.

8.7.4. Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas Viešųjų pirkimų organizatorius vykdo prekių, paslaugų viešuosius pirkimus;

8.7.5. Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius pirkimų išlaidas apmoka pagal pateiktas sąskaitas faktūras, prekių (paslaugų) pirkimo ir pardavimo kvitus ar paslaugų atlikimo sutartis.

8.8. Žvyro įsigijimo finansavimo tvarka nustatoma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

8.9. Bendruomenių neprojektinės veiklos rėmimo tvarka nustatoma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

9. Už Programos įgyvendinimą ir Programos finansavimo lėšų tikslingą panaudojimą atsako Žemės ūkio skyrius ir Programos vykdytojai.

10. Programos priemonių lėšų panaudojimo kontrolę vykdo Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

11. Programos vykdytojui nustatytais terminais neatsiskaičius už gautas lėšas ar negrąžinus nepanaudotų lėšų, šios lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Šį Aprašą tvirtina, keičia arba panaikina Savivaldybės taryba.

13. Dėl Aprašo taikymo kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

                     

Į pradžią