Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-225 2019-10-25
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE TEIKIAMŲ MOKAMŲ PRIVALOMOJO VISUOMENĖS SVEIKATOS MOKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

 vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE TEIKIAMŲ mokamų PRIVALOMOJO visuomenės sveikatos MOKYMo PASLAUGŲ kainų NUSTATYMO

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. B-TS-225

Vilkaviškis

 


 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. -B-TS-1322, 10.9. punktu ir atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019-10-07 raštą Nr. S-114, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n  u  s  p  r  e  n  d  ž  i  a:

1. Patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų privalomojo visuomenės sveikatos mokymo paslaugų kainas (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. B-TS-1241 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure teikiamų mokamų privalomojo visuomenės sveikatos mokymo paslaugų kainų nustatymo“ 1 punktą su vėlesniais pakeitimais.

3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B-TS-225

 

MOKAMŲ PRIVALOMOJO VISUOMENĖS SVEIKATOS MOKYMO PASLAUGŲ KAINOS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eur

1.

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui)

 

1.1.

Mokymo programa, kurios kodas PT

8

1.2.

Mokymo programa, kurios kodas PP

10

1.3.

Mokymo programa, kurios kodas PG

18

2.

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui)

 

2.1.

Mokymo programos, kurių kodai HB, HBB

5

2.2.

Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H11, H12, H13, H14

9

2.3.

Mokymo programa, kurios kodas H10

9

3.

Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1 (1 asmeniui)

20

4.

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą

5

5.

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas

3

 

Pastaba. Mokymo programų kodai nustatyti Privalomųjų  pirmosios  pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio  ir  narkotikų  žalos  žmogaus  sveikatai  mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir   mokymo periodiškumo patvirtinimo“, 1 priede.

 

______________________________

    

Į pradžią