Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-226 2019-10-25
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2019-2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SpREndimas

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2019-2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. B-TS-226

Vilkaviškis

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl Valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ (su visais aktualiais pakeitimais) 2.5.1.3 punktu, viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. B-TS-309 „Dėl viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų naujos redakcijos patvirtinimo“ 24.16 punktu, bei atsižvelgdama į viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro  2019-10-03 raštą Nr. (1.4.) SD-103 „Dėl viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019-2021 m. strateginis veiklos plano tvirtinimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019–2021 m. strateginį veiklos planą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 


Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

                     

 


                                                                                                PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d.

sprendimu Nr. B-TS-226

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2019-2021 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

 

Viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Centras) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, įsteigta 1997 m., teikianti jos įstatuose numatytas pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais (Kauno teritorine ligonių kasa ir kt.).

Centras yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose.

Centro steigėjas –Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba.

Centro buveinės adresas – Tarybų g. 4, LT-70439 Kybartai, Vilkaviškio r sav.

Centras savo veiklą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, taip pat kitais dokumentais: Centro įstatais, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

Centro 2019–2022 m. strateginis veiklos planas (toliau – Strateginis planas) įgyvendina:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą;

2. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą;

3. Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 7 d nutarimu Nr. XI-1430 „Dėl Lietuvos sveikatos sistemos 2011–2020 metų plėtros metmenų patvirtinimo“ patvirtintus Lietuvos sveikatos sistemos 2011–2020 metų plėtros metmenis;

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintą Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų planą;

5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-1292 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo programos patvirtinimo“ patvirtintą Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo programą;

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1104Dėl Šeimos medicinos plėtros 2016–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintą Šeimos medicinos plėtros 2016–2025 metų veiksmų planą;

7. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B-TS-1332 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintą Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą;

8. kitus su pirmine ambulatorine asmens sveikatos priežiūra susijusius teisės aktus.

 

CENTRO MISIJA IR VIZIJA

 

Centro misija – pacientams teikti mokslu ir technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinti pacientų informacijos privatumą, pagarbą, orumą.

Centro vizija – moderniausias pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros centras pietvakarių Lietuvoje.

 

 

APLINKOS ANALIZĖ

 

Išorinės aplinkos analizė.

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje teikia ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licencijas šioms paslaugoms teikti. Tai pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai, poliklinikos, ambulatorijos, šeimos gydytojų kabinetai, psichikos sveikatos centrai, odontologiniai kabinetai. Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tiek viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose, tiek ir privačiose įstaigose. Dažniausiai privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra mažos, turinčios tik keletą darbuotojų. Savivaldybėje veikia 7 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ), dvi iš jų – Kybartuose. Veikia 2 viešosios įstaigos PAASPĮ ir 5 privačios – PAASPĮ.

Pagrindinis veiksnys, lemiantis sveikatos priežiūros sektoriaus veiklą, yra demografiniai rodikliai. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2019 m. pradžioje Savivaldybėje gyveno 35 316 gyventojų. Gyventojų skaičius rajone nuolat mažėja. Per pastaruosius penkerius metus Savivaldybės gyventojų sumažėjo 12,25 proc. 2015 metų pradžioje rajone gyveno 39 465 gyventojai (duomenys 1 lentelėje).

 

                                                                                                                   1 lentelė

 

Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje asmenys

2015

2016

2017

2018

2019

Vilkaviškis

10 814

10 571

10 214

9 855

9 611

Kybartai

5 102

4 996

4 817

4 649

4 549

Virbalis

984

942

895

882

887

Vilkaviškio r. sav.

39 465

38 595

37 473

36 108

35 316

Lietuvos statistikos departamento duomenys

                                                                                                                  

2 lentelė

Gimusieji | asmenys

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

387

396

359

347

314

Mirusieji | asmenys

624

675

606

600

619

Natūrali gyventojų kaita | asmenys

-237

-279

-247

-253

-305

Lietuvos statistikos departamento duomenys

 

Žvelgiant į tai, kad mažas gimstamumas, didelis mirtingumas, tikėtina, jog gyventojų skaičius mažės.

Sergamumo struktūroje 2017 m. vyrauja sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (260,64 atv. / 1000gyv.), jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis (123,92 atv. / 1000 gyv.), virškinimo sistemos ligomis (105,08 atv. / 1000 gyv.). 2017 m. pastebimas visų ligų sergamumo padidėjimas. Detalesni duomenys pateikiami 3 lentelėje.

 

2015–2017 m. Vilkaviškio r. sav. užregistruoti susirgimai 1000 gyv.

                                                                                                                   3 lentelė

Eil. Nr.

Ligų grupių pavadinimai

2015 m.

2016 m.

2017 m.

1.

Kvėpavimo sistemos ligos

223,78

237,68

260,64

2.

Kraujotakos sistemos ligos

69,26

74,4

104,27

3.

Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligos

101,51

114,98

123,92

4.

Endokrininės sistemos ligos

43,81

57,37

74,07

5.

Odos ir poodžio ligos

94,26

93,94

91,98

6.

Virškinimo sistemos ligos

94

101,51

105,08

7.

Psichikos ir elgesio sutrikimai

28,59

30,97

37,27

8.

Urogenitalinės sistemos ligos

71,25

73,8

77,44

9.

Nervų sistemos ligos

77,12

91,52

99,29

10.

Navikai

31,1

32,68

33,08

Informacinės sistemos „Sveidra“ duomenys

 

Mirtingumo statistika taip pat yra reikšminga, nes ji rodo bendrą gyventojų sveikatos būklę, sveikatos priežiūros veiksmingumą ir kokybę, sveikatos netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumą. 1 paveikslas vaizduoja, kaip 2010–2017 m. kito mirties priežasčių struktūros rodikliai Vilkaviškio r. sav. 2017 m. Vilkaviškio r. sav. daugiausia mirusiųjų buvo nuo kraujotakos sistemos ligų – 1024,72 atv. / 100 000 gyv. bei mirusiųjų nuo piktybinių navikų – 312,58 atv. / 100 000 gyv. Lyginant rodiklius, nuo 2010–2017 m. kasmet didžiausias mirtingumas yra nuo kraujotakos sistemos ligų, o mažiausias – nuo nervų sistemos ligų (1 pav.).

 

1 pav. Mirties priežasčių struktūra Vilkaviškio r. sav. 2010–2017 m. (100 000 gyv.).

Šaltinis: Higienos institutas Sveikatos informacijos centras

 

Marijampolės apskrities gyventojų tikėtina vidutinė gyvenimo trukmė 2017 m. buvo 75,58 metai.

Vidinės aplinkos analizė.

Centras aptarnauja (daugiausia) gyvenančius Lenkijos ir Kaliningrado srities pasienyje, t. y. Kybartų, Virbalio ir Vištyčio seniūnijų gyventojus. Centras yra antra pagal prisirašiusiųjų asmenų skaičių PAASPĮ Savivaldybėje. 2019 m. birželio 30 d. IS „Sveidra“ duomenimis, prie Centro buvo prisirašę 5 696 asmenys, iš jų 5 267 drausti privalomuoju sveikatos draudimu. Lyginant su ankstesniais metais, prisirašiusiųjų asmenų skaičius mažėja. Priežastys: didelis mirtingumas ir mažas gimstamumas, mokiniai, baigę mokyklas, išvyksta studijuoti į didžiuosius miestus, asmenys išvyksta į užsienį, ten deklaruoja gyvenamąją vietą (2 pav.).

 

Informacinės sistemos „Sveidra“ duomenys

 

Didžiausią dalį – 30,4 proc. – visų pacientų sudaro darbingi 18–49 metų asmenys (1 615), antrą dalį – 26,7 proc. – vyresni kaip 65 metų amžiaus asmenys (1 421), vaikai iki 18 metų 20,3 (1 074) proc. ir 22,6 proc. – 50–65 metų amžiaus (1 201) asmenys. Prie Centro 2018 m. buvo prirašyti 29 vaikai iki 1 m. amžiaus (2017 m. – 41, 2016 m. – 53, 2015 m. – 58).

Centras savo veiklą vykdo:

1. Poliklinikoje (Tarybų g. 3 ir 4, Kybartai);

2. Vištyčio ambulatorijoje (Vytauto g. 7, Vištytis);

3. Virbalio ambulatorijoje (Vilniaus g. 7, Virbalis);

4. Matlaukio medicinos punkte (Matlaukio g. 3-3, Matlaukio k., Kybartų sen.);

5. Gudkaimio medicinos punkte (Liepų g. 12-2, Gudkaimio k., Kybartų sen).

Sveikatos priežiūros paslaugos.

Centre teikiamos šeimos gydytojo ir jo komandos paslaugos, gydytojo odontologo (burnos higienos) paslaugos. Teikiamos slaugos paslaugos namuose. Vykdomos prevencinės programos, atliekami profilaktiniai sveikatos patikrinimai. Vykdoma imunoprofilaktika. Teikiamos mokamos paslaugos.

2018 m. pas gydytojus pacientai lankėsi 34 464 kartus, iš jų pas šeimos gydytojus – 19 623 kartus (2017 m. – 35 563 kartus, iš jų pas šeimos gydytojus – 18 143 kartus), t. y. 1 099 apsilankymų mažiau, nei 2017 m., tačiau išaugo apsilankymų skaičius pas šeimos gydytojus (+1 480), žr. 4 lentelę.

 

Apsilankymų pas gydytojus skaičius ir jų pokytis

 

4 lentelė

Veiklos rodiklio pavadinimas

2018 m.

2018 m.

2017 m.

Pokytis

+/-

I

ketv.

II

ketv.

III ketv.

IV.

ketv.

Pirminė ambulatorinė sveikatos priežiūros veikla

I. Apsilankymų pas gydytojus skaičius, iš viso:

9 543

8 344

8 069

8 508

34 464

35 563

-1 099

Iš jų:

 

- apsilankymai pas šeimos gydytojus

4 974

4 955

4 141

5 553

19 623

18 143

+1 480

- apsilankymai pas vidaus ligų gydytojus

1 300

856

1 514

684

4 354

4 522

-168

- apsilankymai pas vaikų ligų gydytojus

2 036

1 207

1 093

1 040

5 376

7 223

-1 847

- apsilankymai pas gydytojus akušerius-ginekologus

182

169

145

158

654

753

-99

- apsilankymai pas gydytojus chirurgus

206

165

192

267

830

1 131

-301

- apsilankymai pas odontologus

845

992

984

806

3 627

3 791

-164

II. Apsilankymų dėl ligos skaičius, iš viso:

8 450

6 605

5 810

7 173

28 038

29 175

-1 137

III. Gydytojų apsilankymų namuose skaičius, iš viso:

165

262

241

269

937

580

+357

Iš jų:

 

·         šeimos gydytojų

102

195

132

220

649

329

+320

·         vidaus ligų gydytojų

54

58

102

45

259

195

+64

·         vaikų ligų gydytojų

9

9

7

4

29

56

-27

IV. Profilaktinių sveikatos patikrinimų skaičius, iš viso:

711

1 224

1 844

916

4 695

4 754

-59

V. Mokamų apsilankymų skaičius, iš viso:

155

252

139

121

667

777

-110

Informacinės sistemos „Sveidra“ duomenys

 

5 lentelėje matosi stebimas Gudkaimio ir Matlaukio medicinos punktuose užregistruotų pacientų apsilankymų skaičius:

 

                                                                                                                                 

5 lentelė

Medicinos punktas

2018 m.

2017 m.

2016 m.

Matlaukio medicinos punktas

405

511

664

Gudkaimio medicinos punktas

545

675

665

                                                                                                                                 Centro duomenys

Apsilankymų skaičiaus mažėjimas susijęs su gyventojų skaičiaus nuolatiniu mažėjimu kaimiškose teritorijose.

Centre atliekami hematologiniai, biocheminiai ir bendrosios citologijos tyrimai. Centre 2018 m. buvo atlikta 8 392 tyrimai, duomenys 6 lentelėje:

 

6 lentelė

Eil. Nr.

Tyrimų pavadinimas

Atlikta tyrimų 2018 m.

Centro poliklinika

Virbalio ambulatorija

Vištyčio ambulatorija

Iš viso

1.

Hemotologiniai

3 803

483

166

4 452

2.

Biocheminiai

1 443

205

142

1 790

3.

Kraujo krešėjimo

6

-

-

6

4.

Bendrosios citologijos (audinių ir organizmo skysčių, šlapimo, punktatų ir kaprologiniai)

1 823

262

59

2 144

Iš viso

7 075

950

367

8 392

Centro duomenys

 

Šeimos gydytojo normai ir kitus antriniam lygiui priskirtus tyrimus atlieka viešųjų pirkimų būdu atrinktas paslaugos teikėjas – UAB „Diagnostikos laboratorija“, su kuria sudaryta sutartis. Tyrimai imami ir Vištyčio, Virbalio ambulatorijose bei medicinos punktuose. Kraujo tyrimų rezultatai pateikiami tą pačią dieną internetu, o popierinis variantas pristatomas kitą dieną pasiimant tyrimus. UAB „Diagnostikos laboratorijoje“ iš viso 2018 m. atlikta 17 089 tyrimų, 2017 m. – 14 686 tyrimų. Atlikta 8 392 tyrimai pagal šeimos gydytojo normą, 3 483 – programiniai tyrimai ir 5 214 mokami tyrimai, (2017 m. atlikta 6 426 tyrimai, 3 013 – programiniai tyrimai, 5 247 – mokami tyrimai).

Didelis dėmesys skiriamas prevencinėms programoms vykdyti. Prevencinės programos vykdomos siekiant diagnozuoti ligą ankstyvoje stadijoje, kurioje ji yra lengvai pagydoma. Prevencinės programos finansuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis. Centro darbuotojai stengiasi užtikrinti, kad pacientai gautų kuo daugiau informacijos apie vykdomų programų naudą. 2018 m. dalyvavo 1 670 asmenų (2017 m. – 1 053 asmenys). Žr. 7 lentelę.

 

Prevencinių programų vykdymas 2018 m.

 

7 lentelė

Prevencinės programos pavadinimas

Centre įregistruotų atitinkamo amžiaus asmenų skaičius

Centre planuotų patikrinti atitinkamo amžiaus asmenų skaičius

Įvykdyta

Asmenų skaičius

Proc. (nuo Centre planuotų patikrinti atitinkamo amžiaus asmenų skaičius)

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimo paslauga

1 057

176

104

59,04

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa

836

209

46

22,01

Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa

1 094

547

600

109,69

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

870

218

288

132,41

Storosios žarnos vėžio ankstyvoji diagnostika

1 892

473

632

133,62

Iš viso

5 749

1 623

1 670

 

Duomenys pagal Kauno TLK                                            

Centro ne darbo valandomis, švenčių bei poilsio dienomis asmens sveikatos priežiūros paslaugas Centro pacientams teikia VšĮ Vilkaviškio ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyrius.

Ryšių sistema, informacinės, komunikavimo sistemos.

Centre nuolat tobulinama kompiuterinio ryšio sistema: įdiegta informacinė sistema „Sveidra“, el. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema (ESPBI IS), veikia išankstinės pacientų registracijos sistema, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo sistema. Virbalio ir Vištyčio ambulatorijos ir Centro poliklinika 2018 m. buvo sujungtos į virtualų privatų tinklą (VPN), padidinta interneto ryšio greitaveika. Ambulatorijose dirbantiems gydytojams buvo sudaryta galimybė naudotis ESIS IS, išrašyti el. receptus, medicininius mirties liudijimus, siuntimus ir kt. Iš visų išrašytų kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių receptų el. receptai 2018 m. sudarė 80,4 proc. (2017 m. – 53,74 proc.), medicininiai mirties liudijimai – 100 proc., vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos – 100 proc.

2019 m. atnaujintos viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos, įdiegtas skaitmeninės technologijos ryšys (IP telefonija). Naudojama duomenų valdymo sistema „Kontora“.

Centro įvaizdis.

Centro įvaizdžio gerinimui 2017 m. sukurtas Centro logotipas. Informacija apie Centro veiklą ir teikiamas paslaugas yra skelbiama interneto svetainėje: www.kybartupspc.lt. Informacija, nuolat atnaujinama. Siekiant užtikrinti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 480, reikalavimus, 2018 m. atnaujinta interneto svetainė. 

Centro žmogiškieji ištekliai.

Centre dirba kvalifikuotas medicinos personalas, turintis licencijas sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Centre dirba 38 darbuotojai. Personalo sudėtis 8 lentelėje.

 

8 lentelė

Darbuotojai

2018-12-31

2017-12-31

Pokytis +/-

Darbuotojų iš viso:

38

39

-1

Iš jų:

 

gydytojų ir jiems prilygintų specialistų

12

12

-

slaugytojų ir jiems prilygintų specialistų

16

16

-

kitų darbuotojų

10

11

-1

                                                                                                                        Centro duomenys

 

Nuo 2018 m. Centre darbą pradėjo šeimos ir vaikų ligų gydytojai, gydytoja odontologė. Nuo 2019 m. rugpjūčio mėnesio darbą pradėjo dar viena jauna šeimos gydytoja.

Darbuotojų stygiaus Centre kol kas nėra, tačiau ateityje situacija gali blogėti, nes Centre dirbančių specialistų amžiaus vidurkis: gydytojų – 52,3 m., o bendrosios praktikos slaugytojų – 55,7 m.

Centro finansiniai ištekliai ir jų panaudojimas.

Centre įdiegta buhalterinės apskaitos valdymo sistema „Debetas”.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su Kauno teritorine ligonių kasa iš anksto pasirašytas sutartis, be to, dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų ir finansavimo pajamos. Pajamos iš PSDF ir mokamų paslaugų pajamos pateikiamos 9 lentelėje, o veiklos sąnaudos – 10 lentelėje:

 

9 lentelė

Eil. Nr.

Pajamos

2018 m.,

Eur

2017 m.,

Eur

Pokytis

+/-Eur

1.

PSDF lėšos pagal sutartį su Kauno TLK, iš viso:

451 601

396 347

+55 254

1.1.

PASP paslaugos

427 979

382 713

+45 266

1.2.

Gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos programa

1 164

866

+298

1.3.

KVP

80

265

-185

1.4.

Mamografinės patikros programa

210

238

-28

1.5.

Priešinės liaukos vėžio prevencijos programa

4 276

2 537

+1 739

1.6.

Vaikų krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis

-

27

-27

1.7.

Storosios žarnos vėžio prevencinė programa

6 810

2 624

+4 186

1.8.

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa

1 1082

7 077

+4 005

2.

Pajamos už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas

36 545

36 653

-108

2.1.

Profilaktiniai sveikatos patikrinimai

9 483

8 749

+734

2.2.

Odontologinės paslaugos

4 165

4 440

-275

2.3.

Infuzijos, vakcinos

1 845

1 579

+266

2.4.

Tyrimai už įstaigos ribų

15 995

16 777

-782

2.5.

Šeimos gydytojo konsultacijos

173

790

-617

2.6.

Kitos mokamos paslaugos

4 884

4 318

+566

 

Veiklos sąnaudos

 

10 lentelė

Eil. Nr.

Sąnaudos

Sąnaudos      2018 m.,

Eur

Sąnaudos                            2017 m,.

Eur

Pokytis

+/-Eur

1.

Veiklos sąnaudos, iš viso:

490 847

448 036

+42 811

1.1.

darbo užmokesčiui

300 823

274 400

+26 423

1.2.

socialinio draudimo įmokoms

95 588

85 303

+10 285

1.3.

Vaistams, tirpalams, tvarsliavai

18 386

17 086

+1 300

1.4.

Medicinos pagalbos priemonėms įsigyti

8 969

10 924

-1 955

1.5.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos

3 289

3 239

+50

1.6.

Komunalinių paslaugų ir ryšių

18 030

17 590

+440

1.7.

Transporto

1 662

1 609

+53

1.8.

Kvalifikacijos kėlimo

576

634

-58

1.9.

Patalpų einamajam remontui

1 100

226

+874

1.10.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

36 067

32 971

+3 096

1.11.

Kitų paslaugų

33 712

32 064

+1 648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė

 

 

STIPRYBĖS

·                                 Centre dirba kvalifikuoti šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų gydytojai, gydytojai odontologai ir slaugos specialistai.

·                                 Sudarytos sąlygos darbuotojams kvalifikacijai kelti.

·                                 Centro padaliniai apjungti į virtualų privatų tinklą (VPN), padidinta interneto ryšio greitaveika.

·                                 Įdiegta išankstinė elektroninė pacientų registracijos sistema.

·                                 Gerėja Centro įvaizdis, renovuojamos patalpos, įsigyjama nauja diagnostinė įranga.

·                                 Teikiamos kokybiškos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, vykdomos valstybinės prevencinės programos.

·                                 Bendradarbiaujama su sveikatos priežiūros ir kitomis įstaigomis.

 

 

SILPNYBĖS

·                     Mažėja prisirašiusiųjų prie Centro pacientų skaičius.

·                     Didelis gydytojų ir slaugos specialistų amžiaus vidurkis.

·                     Darbuotojų kompiuterinio raštingumo stoka.

·                     Centro patalpos nepritaikytos neįgalių ir vyresnio amžiaus asmenų poreikiams.

·                     Prasta Centro pastatų (pastato – ambulatorijos adresu: Tarybų g. 4, Kybartai, Matlaukio ir Gudkaimio medicinos punktų patalpų, garažų) būklė;

·                     Didelės išlaidos elektrai.

·                     Kvalifikuotų specialistų trūkumas.

 

 

GALIMYBĖS

·                     Pasinaudoti Europos Sąjungos Struktūrinių fondų ir kitų finansinių mechanizmų parama.

·                     Plėsti informacinių technologijų pritaikymo ir naudojimo apimtis.

·                     Teikti mobilias sveikatos priežiūros paslaugas.

·                     Plėsti mokamų paslaugų spektrą.

·                     Gerinti Centro įvaizdį.

·                     Bendradarbiauti su kitomis sveikatos priežiūros ir kitomis įstaigomis, verslo struktūromis.

·                     Įdiegti kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9000 standartus.

·                     Tapti šeimos medicinos rezidentūros baze.

·                     Akredituoti Centrą.

 

 

GRĖSMĖS

·                     Didelis mirtingumas, mažas gimstamumas savivaldybėje dėl ko mažėja prisirašiusiųjų prie Centro asmenų skaičius.

·                     Didėjantis prisirašiusių gyventojų amžiaus vidurkis didina Centro veiklos išlaidas.

·                     Prisirašę prie Centro asmenys nedrausti privalomuoju sveikatos draudimu.

·                     Didėjantis gydytojų ir slaugos specialistų amžiaus vidurkis.

·                     Specialistų trūkumas.

·                     Nuolat kintanti ir nepastovi teisinė bazė.

·                     Didelė konkurencija tarp PAASPĮ dėl finansavimo iš PSDF.

 

 

 

 

CENTRO STRATEGINIO PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

Tikslas – Pagerinti gyventojų sveikatą, nuolat tobulinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą bei paslaugų teikimo organizavimą ir valdymą.

1 uždavinys. Kokybiškai ir laiku teikti saugias ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Plano įgyvendinimo laikotarpiu Centre bus kokybiškai teikiamos šeimos gydytojo ir jo komandos paslaugos, gydytojo odontologo (burnos higienos) paslaugos, vykdomos prevencinės programos, teikiamos slaugos paslaugas namuose, aktyvinama imunoprofilaktika ir profilaktiniai sveikatos patikrinimai. Didelis dėmesys kreipiamas ambulatoriniam gydymui sergančiųjų: cukriniu diabetu, arterine hipertenzija, staziniu širdies nepakankamumu, bronchine astma, lėtine obstrukcine plaučių liga, pneumonia, pyelonefritu, ausų, nosies, gerklės infekcijomis ir kitomis ligomis. Plečiamas mokamų paslaugų asortimentas.

Apsilankymų skaičius medicinos punktuose kasmet mažėja, todėl tikslinga teikti mobilias sveikatos priežiūros paslaugas Matlaukio ir Gudkaimio medicinos punktų aptarnaujamose teritorijose gyvenantiems ir prie Centro prisirašiusiems gyventojams. Paslaugos tikslas – suteikti sveikatos priežiūros paslaugas Savivaldybės gyventojams, kuriems sudėtinga nuvykti į Centrą. Automobilyje būtų: elektrokardiografas, gliukometras, pulsoksimetras bei priemonės, reikalingos pacientų apžiūrai ir kraujo tyrimų paėmimui. Taip būtų racionaliai naudojamos Centro lėšos. Medicinos punktų patalpos turi atitikti higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus. Tam reikalingos gan didelės investicijos į patalpų remontą, o ypač į Matlaukio medicinos punktą. Tikslingiau būtų už pinigų sumą, reikalingą abiejų medicinos punktų patalpų remontui (apie 24 tūkst. eurų), įsigyti didesnio pravažumo automobilį ir teikti mobilias sveikatos priežiūros paslaugas.

2 uždavinys. Gerinti ligų diagnostiką ir gydymą.

Centre dirba gydytojai ir slaugos personalas, turintis galiojančias licencijas paslaugoms teikti. Siekiant išlaikyti aukštą kvalifikacijos lygį, reikia nuolat atnaujinti žinias. Darbuotojai kelia kvalifikaciją mokymuose, seminaruose, konferencijose.

Šiuo metu naudojama, kai kuri medicininė įranga (odontologinė įranga, EKG aparatas, ginekologinė kėdė ir kt.) yra nusidėvėjusi. Su tokia įranga darbuotojai negali tinkamai teikti kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų. Siekdamas pagerinti sveikatos priežiūros kokybę, Centras 2019 m. vasario mėn. pasirašė sutartį su Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ (toliau – Projektas) pagal priemonę 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ finansavimo. Vykdant Projektą bus įsigyta įranga, skirta šeimos gydytojams, kuri bus naudojama Centro poliklinikoje, Vištyčio bei Virbalio ambulatorijose. Veiklos vykdymo metu numatoma įsigyti portatyvinį elektrokardiografą su duomenų perdavimo galimybe (Virbalio ambulatorijai), 3 defibriliatorius, kraujospūdžio matavimo aparatus, ginekologinę kėdę, 3 kraujo paėmimo kėdes, stetofonendoskopus. Odontologo kokybiškam darbui užtikrinti bus įsigyjama odontologinė įranga.

Siekiant pritraukti gydytojus dirbti Centre, vyriausiojo gydytojo įsakymu patvirtintas Centro darbuotojų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas. Savivaldybės taryba 2019 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. B-TS-101 patvirtino Vilkaviškio savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų kelionės išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašą. Centre dirba 5 gydytojai, gyvenantys Kauno ir Marijampolės savivaldybėse.

Centras planuoja tapti šeimos medicinos rezidentūros baze, pateikti reikalingi dokumentai Lietuvos sveikatos mokslų universitetui. Tokiu būdu tikimasi į Centrą pritraukti jaunus šeimos gydytojus.

3 uždavinys. Pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems bei vyresnio amžiaus asmenims.

Centro infrastruktūra nėra pritaikyta vyresnio amžiaus asmenims bei neįgaliųjų asmenų poreikiams. Centras eksploatuoja du pastatus, adresu: Tarybų g. 3 ir Tarybų g. 4, Kybartai. Pastate, esančiame Tarybų g. 3, yra registratūra, vaikų ligų gydytojų ir gydytojų odontologų kabinetai. Gydytojų kabinetai įrengti antrame aukšte. Laiptinė siaura, nepritaikyta neįgaliesiems. Į registratūrą, kuri yra pastato gilumoje, vyresnio amžiaus asmenims taip pat nepatogu patekti, o neįgaliesiems (su rateliais) patekti neįmanoma. Pastate, esančiame Tarybų g. 4, dirba 2 šeimos gydytojai, vidaus ligų gydytojas, gydytojas chirurgas ir gydytojas akušeris-ginekologas. Šeimos gydytojų kabinetai įrengti antrame aukšte. Taip pat šio pastato antrame aukšte atliekami kraujo ir kiti tyrimai. Pastatus skiria gatvė, tad užsiregistravus pas šeimos ar vidaus ligų gydytoją, tenka eiti iš vieno pastato į kitą.

Siekiant pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą prie Centro prisirašiusiems asmenims, Projekto lėšomis šeimos gydytojų kabinetai bus įrengti pastato-ambulatorijos, esančios Tarybų g. 4, Kybartuose, pirmajame aukšte, suremontuoti: procedūrinis kabinetas, tualetai ir vienas iš jų bus pritaikytas asmenims su negalia.

Centro pirmojo aukšto patalpose, esančiose Tarybų g. 4, Centro lėšomis atliktas remontas. Čia artimiausiu metu įsikurs registratūra. Registratūra pritaikyta žmonių su negalia reikmėms. Planuojama, kad dar 2019 m. procedūrinis kabinetas, kuriame imami tyrimai, taip pat bus iškeltas į pirmąjį pastato aukštą.

Siekiant optimizuoti paslaugų teikimą, numatomas ir odontologinių bei vaikų ligų kabinetų perkėlimas iš Centro pastato, adresu: Tarybų g. 3 į Tarybų g. 4. Kad gydytojo odontologo paslaugos būtų prieinamos ir fizinę negalią turintiems asmenims, planuojama įsigyti keltuvą į pastato antrąjį aukštą.

Planuojama įrengti automobilių stovėjimo aikštelę pagal statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimus.

4 uždavinys. Diegti ir tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo kokybės vadybą.

Siekiant užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą ruošiami nauji ir tobulinami ankstesni procedūrų aprašai, darbo instrukcijos. Nuolat atnaujinami, koreguojami vidaus dokumentai, kurių parengimą ir / ar pakeitimą sąlygoja nauji teisės aktai.

Akreditavimas – įstaigos savanoriškai inicijuotas įvertinimas, ar ji atitinka nustatytus sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų kokybės standartus, ir akreditavimo pažymėjimo išdavimas.

Centras planuoja kreiptis dėl akreditavimo, kadangi turi licenciją ir ne mažesnę kaip trejų metų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo patirtį. Akreditavimas, kaip viena iš sveikatos priežiūros kokybę užtikrinančių strategijų, skatina įstaigos pokyčius kaip sistemos, taip ir individų lygmenyje, profesinį tobulėjimą, gerina įstaigos organizacinę veiklą, palengvina sprendimų priėmimą, užtikrinant platesnį įrodymais pagrįstų klinikinių rekomendacijų panaudojimą darbe, parodo, kaip įstaigoje užtikrinama sauga ir kokybė. Būdamas kokybės gerinimo priemone, o ne tikslu, akreditavimas skatina ir remia procesų gerinimą.

Potenciali akreditavimo programos nauda Centrui:

- padeda įstaigai gerinti kokybę, palaiko tobulinimo procesą;

- duoda standartus, kaip siekiamą kokybės tikslą;

- leidžia palyginti savo veiklą su kitomis analogiškomis įstaigomis;

- padidina įstaigos reputaciją;

- suteikia teisę dalyvauti finansinio skatinimo programose;

- pareigų ir atsakomybių aiškumas;

- tikslų, priemonių ir išteklių suderinamumas.

Akreditavimas užtikrina, kad įstaiga teiktų kokybiškas paslaugas ir leidžia įstaigai skatinti paslaugų kokybę ir saugą, skatina pacientų pasitikėjimą, moko personalą teikti kokybiškas paslaugas, padeda sukurti kokybės kultūrą, suteikia konkurencingumą bei galimybę gauti finansines paskatas.

5 uždavinys. Plėsti informacinių technologijų pritaikymo ir naudojimo apimtis.

Centras kasmet skiria lėšų kompiuterinei įrangai atnaujinti. Projekto lėšomis įsigyti 8 kompiuteriai šeimos gydytojų darbui paspartinti tiek Kybartuose, tiek Virbalio ir Vištyčio ambulatorijose. Taip pat įsigyti 5 daugiafunkciai spausdintuvai. Ir toliau numatoma atnaujinti kompiuterines darbo vietas.

ESPBI IS priemonėmis pildomi medicininiai dokumentai: ambulatorinė kortelė, siuntimai į kitas gydymo įstaigas, vaiko sveikatos pažymėjimas ir kt. Išrašoma vis daugiau el. receptų kompensuojamiesiems vaistams ir MPP. 2019 m. įdiegtas vaistų suderinamumo tikrinimo funkcionalumas. Su paslaugų teikėjais derinamas laboratorinių tyrimų užsakymas ESPBI IS priemonėmis.

DVS „Kontora“ plėtojimas. Sistema kontroliuoja gautų, tvarkomųjų, informacinių (vidaus ir siunčiamų) dokumentų ir pavedimų (užduočių) rengimo, registravimo, saugojimo, suradimo, paskirstymo tarp darbuotojų ir jų vykdymo, konfidencialumo ir duomenų saugumo.

DVS „Kontora” pritaikyta naudoti visų reikalingų formatų dokumentus: *.doc, *.docx, *.pdf, *.xls,*.xlsx.

Diegiant ir naudojant kompiuterines programas planuojama modernizuoti personalo, darbo laiko apskaitą.

Planuojama modernizuoti piniginių lėšų apskaitą, suteikiant klientams galimybę už paslaugas atsiskaityti mokėjimo kortelėmis, t. y. įrengiant banko kortelių skaitytuvus Centro ambulatorijose ir poliklinikoje.

6 uždavinys. Gerinti Centro atpažįstamumą ir įvaizdį.

Centro įvaizdžio ir atpažįstamumo gerinimui 2017 m. sukurtas Centro logotipas, 2019 m. – šviečianti Centro iškaba. Informacija apie Centro veiklą ir teikiamas paslaugas yra skelbiama interneto svetainėje. Informacija nuolat atnaujinama. Vyksta informacijos sklaida apie vykdomą Centro veiklą. Planuojama šviečiančias iškabas įrengti ir Virbalio bei Vištyčio ambulatorijoms.

7 uždavinys. Modernizuoti Centro pastatus, racionaliai naudoti finansinius išteklius.

Centrui pagal 2013 m. rugsėjo 24 d. panaudos sutartį Nr. VŪ-138/2013 priklauso: pastatas – poliklinika, 3 ūkiniai pastatai (garažai), kiti kiemo statiniai (inžineriniai), esantys adresu: Tarybų g. 3 ir pastatas-ambulatorija bei kiti statiniai (kiemo aikštelė), esantys adresu:  Tarybų g. 4, Kybartai. Pastatas yra 377,23 kv. m, apšildomas elektra. Per metus sunaudojama apie 40 000 kWh elektros energijos. Susidaro didelės išlaidos elektrai. Net ir mokant didelius pinigus už elektrą, žiemos periodu temperatūra kai kuriuose kabinetuose siekia +13–14°C laipsnių, tenka jungti papildomas šildymo priemones. Vasarą šio pastato patalpose labai karšta, nėra įrengtos ventiliacinės sistemos, atidaryti langai problemos neišsprendžia. 2019 m. numatyta Savivaldybės biudžeto lėšomis atlikti pastato energinį auditą ir parengti investicinį projektą. Tikslinga parengti šio Centro pastato techninį projektą, kuriame būtų numatytas: pastato apšiltinimas, langų ir stogo, šildymo sistemos keitimas ir ventiliacijos įrengimas. Tuomet Centras turėtų didesnes galimybes dalyvauti Europos Sąjungos ar VIP lėšomis finansuojamose programose.

Siekiant racionaliai naudoti Centro lėšas, tikslinga įrengti fotovoltinę saulės elektrinę. Kadangi pastatas – ambulatorija nėra prijungtas prie centrinio šilumos tiekimo sistemų ir yra šildomas elektra, Centras galėtų teikti paraišką paramai gauti dėl atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo. Subsidijos maksimalus dydis gali siekti 80 procentų, todėl parengta paraiška ES paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“.

Pagal aukščiau minėtą panaudos sutartį, Centrui priklauso ir negyvenamoji patalpa – ambulatorija su bendrojo naudojimo patalpomis, pastatas – garažas ir 3 ūkiniai pastatai, esantys adresu: Vytauto g. 7, Vištytis. 2018 m. gruodžio 11 d. savivaldybės turto panaudos sutartimi Nr. VŪ-208/2018 priklauso: negyvenamosios patalpos, esančios adresu: Vilniaus g. 7 Virbalis. Kasmet atnaujinamos Vištyčio bei Virbalio ambulatorijų patalpos. 2017 m. Savivaldybės lėšomis buvo suremontuotos Vištyčio ambulatorijos grindys, 2018 m. – pakeisti langai ir durys Gudkaimio medicinos punkte, 2019 m. bus keičiamas Vištyčio ambulatorijos stogas. 2019 m. atliktas einamasis remontas Virbalio ambulatorijoje.

Medicinos punktų veiklos organizavimas. Gudkaimio ir Matlaukio medicinos punktai aptarnauja kaimų gyventojus (viso šių punktų aptarnaujamose teritorijose gyvena po 600 gyventojų, iš kurių tik apie pusė yra prisirašę prie Centro gydytojų). Medicinos punktuose dirba bendrosios praktikos slaugytojos: 0,2 etato (Gudkaimio) ir 0,5 etato (Matlaukio) darbo krūviais. Vadovaujantis Lietuvos medicinos normos MN 11-1:1996 „Sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo specialieji reikalavimai. I dalis. Savivaldybės medicinos punktas” rekomendacijomis, medicinos punktas turėtų aptarnauti 800–1500 asmenų bendruomenę. Centras užtikrina medicinos punkto veiklą, tačiau, vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN 11-1:1996, medicinos punkto patalpomis, inventoriumi ir finansavimu rūpinasi savivaldybė. Kadangi kokybiškam medicinos punktų darbo organizavimui užtikrinti reikalingos didelės investicijos patalpų remontui, siūlytina teikti mobilias sveikatos priežiūros paslaugas.

Centro garažų būklė. Centui pagal 2013 m. rugsėjo 24 d. panaudos sutartį Nr. VŪ-138/2013 priklauso 3 ūkiniai pastatai (garažai) Kybartuose, Tarybų g. 3, tačiau jie yra avarinės būklės ir jais naudotis yra pavojinga ir nesaugu. Sprendžiant šią problemą Centras 2019 m. yra sudaręs sutartį su A. Abraičio įmone ,,Srovė“ dėl tarnybinio automobilio laikymo. Tikslinga sudaryti Savivaldybės administracijos komisiją ir įvertinti galimybę rekonstruoti šiuos pastatus.


 

PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                 Vilkaviškio rajono savivaldybės

   tarybos 2019 m. spalio  d. 25  sprendimu Nr. B-TS-226

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2019-2021 M. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Nr.

Priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Lėšų poreikis, iš viso Eur

2019 m. numatytas

finansavimas,

Eur

2020 m. lėšų projektas,

Eur

2021 m. lėšų projektas,

Eur

Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijus (rodiklis)

Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė

2019

2020

2021

Tikslas. Pagerinti gyventojų sveikatą, nuolat tobulinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą bei paslaugų teikimo organizavimą ir valdymą.

1         uždavinys. Kokybiškai ir savalaikiškai teikti saugias ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas

1.1.

Šeimos gydytojo ir jo komandos paslaugų teikimas

PSDF

1 066 441

353 641

355 300

357 500

Prisirašiusiųjų prie Centro asmenų, draustų privalomuoju sveikatos draudimu, skaičius

5 700

5 700

5 700

Laukimo pas šeimos gydytojus trukmė (d. d.)

≤ 7

≤ 7

≤ 7

Sergančiųjų lėtinėmis ligomis hospitalizacijos skaičiaus mažėjimas (proc.)

1

1

1

1.2.

Odontologinių (burnos higienos) paslaugų teikimas

PSDF

313 416

102 216

104 500

106 700

Vaikų dantų profilaktinių tikrinimų skaičius

820

840

860

1.3.

Prevencinių programų vykdymas

PSDF

97 665

26 165

33 000

38 500

Programose dalyvavusių asmenų skaičius per metus

1 600

1 650

1 700

S

1650

550

550

550

1.4.

Slaugos paslaugų namuose teikimas

PSDF

58 535

16 735

19 800

22 000

Suteiktų paslaugų skaičius

800

820

840

1.5.

Imunoprofilaktikos vykdymas

C

49 500

16 000

16 500

17 000

Vaikų privalomųjų skiepijimų apimtys (proc.)

≥95

≥95

≥95

1.6.

Mokamų paslaugų teikimas

C

112 924

43 924

34 000

35 000

Suteiktų paslaugų skaičius

700

720

750

1.7.

Mobilių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas

 

PSDF

13 500

-

4 500

9 000

Suteiktų paslaugų skaičius

-

400