Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-229 2019-10-25
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO GUDKAIMIO KAIMO BENDRUOMENĖS RENGIAMAM PROJEKTUI "GUDKAIMIO KAIMO BENDRUOMENĖS APLINKOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VERSLO ĮKŪRIMAS" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SpREndimas

DĖL PRITARIMO GUDKAIMIO KAIMO bendruomenės rengiamam PROJEKTui „GUDKAIMIO KAIMO BENDRUOMENĖS APLINKOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VERSLO ĮKŪRIMAS“ IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. B-TS-229

Vilkaviškis


 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašu teikiantiems paraiškas pagal Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemonę „NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, kvietimo Nr. 10, patvirtintu 2019 m. rugpjūčio 8 d. Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu Nr. 3, atsižvelgdama į Gudkaimio kaimo bendruomenės 2019-10-08 prašymą, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Pritarti Gudkaimio kaimo bendruomenės (juridinio asmens kodas: 185673323) rengiamam projektui „Gudkaimio kaimo bendruomenės aplinkos priežiūros paslaugų verslo įkūrimas“ (toliau – Projektas) pagal Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemonę „NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

2.    Skirti iš Savivaldybės biudžeto lėšų iki 5 proc. nuo bendros Projekto vertės be PVM Projektui iš dalies finansuoti, bet ne daugiau kaip 2 123,07 Eur.

3.     Padengti Projekto netinkamas finansuoti, tačiau būtinas Projekte numatytoms veikloms įgyvendinti (projekto PVM), išlaidas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų – iki 8 916,88 Eur.

4.    Gudkaimio kaimo bendruomenei įtraukus Projekto PVM išlaidas į PVM atskaitą, 3 punktas netenka galios.

5.    Įtraukti projektą „Gudkaimio kaimo bendruomenės aplinkos priežiūros paslaugų verslo įkūrimas“ į Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginį 2019–2021 metų veiklos planą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka      

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią