Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-236 2019-10-25
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO GUDKAIMIO KAIMO BENDRUOMENĖS PROJEKTUI "VAIKŲ DIENOS CENTRAS - ATŽALA" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO


 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SpREndimas

DĖL PRITARIMO GUDKAIMIO KAIMO BENDRUOMENĖS  projektUI „vAIKŲ DIENOS CENTRAS – ATŽALA“ ir dalinio finansavimo skyrimo

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. B-TS-236

Vilkaviškis


 

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos   vietos   savivaldos  įstatymo  16 straipsnio 4 dalimi, 50 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-513 „Dėl vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso 2020–2021 metais nuostatų  6 punktu ir atsižvelgdama į Gudkaimio kaimo bendruomenės  2019-09-23 prašymą „Dėl dalinio projekto „Vaikų dienos centras – Atžala“ finansavimo“, Vilkaviškio  rajono  savivaldybės  taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Pritarti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikiamam Gudkaimio kaimo bendruomenės (juridinio asmens kodas: 185673323) projektui „Vaikų dienos centras – Atžala“ (toliau – Projektas).

2.    Skirti iš Savivaldybės biudžeto lėšų 2020 ir 2021 metais ne daugiau kaip 10 proc. nuo visos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sumos Projektui  iš dalies finansuoti.

3.    Įtraukti projektą „Vaikų dienos centras – Atžala“ į Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginį 2019–2021 metų veiklos planą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka      

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią