Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-239 2019-10-25
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO GIŽŲ KAIMO BENDRUOMENĖS RENGIAMAM PROJEKTUI "TEMINIO "LIEPŲ KAIMO" PLĖTRA" IR DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SpREndimas

DĖL PRITARIMO GIŽŲ KAIMO bendruomenės rengiamam PROJEKTui „TEMINIO „LIEPŲ KAIMO“ PLĖTRA“ IR DALINIO FINANSAVIMO  SKYRIMO

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. B-TS-239

Vilkaviškis


 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašu teikiantiems paraiškas pagal Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemonę „NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, kvietimo Nr. 10, patvirtintu 2019 m. rugpjūčio 8 d. Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu Nr. 3, atsižvelgdama į Gižų kaimo bendruomenės 2019-10-07 prašymą, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Pritarti Gižų kaimo bendruomenės (juridinio asmens kodas: 185674425) rengiamam projektui Teminio „Liepų kaimo plėtra(toliau – Projektas) pagal Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemonę „NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

2.    Skirti iš Savivaldybės biudžeto lėšų iki 5 proc. nuo bendros Projekto vertės be PVM Projektui iš dalies finansuoti, bet ne daugiau kaip 615,71 Eur.

3.     Padengti Projekto netinkamas finansuoti, tačiau būtinas Projekte numatytoms veikloms įgyvendinti (projekto PVM), išlaidas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų – iki 2 586,00 Eur.

4.    Gižų kaimo bendruomenei įtraukus Projekto PVM išlaidas į PVM atskaitą, 3 punktas netenka galios.

5.    Įtraukti projektą Teminio „Liepų kaimo plėtraį Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginį 2019–2021 metų veiklos planą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka      

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią