Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-365 2020-04-24
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ilgalaikio materialiojo TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

2020 m. balandžio 24 d. Nr. B-TS-365

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-1227 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo”, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Perduoti Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, esantį Vilkaviškio r. sav., J. Basanavičiaus g. 72, Kybartuose:

1.1. kitus inžinerinius statinius – stadioną (stadioną-futbolo aikštelę 3b1, bėgimo taką 3b2, krepšinio aikštelę 3b3, lauko teniso aikštelę 3b4, šuolių į tolį aikštelę 3b5), inventorinis numeris – 0130700, unikalus numeris – 4400-1374-0151, įsigijimo vertė – 46 200,00 Eur, likutinė vertė 2020 vasario 1 d. – 46 200,00 Eur;

1.2. kitus inžinerinius statinius – kiemo aikštelę 2b, inventorinis numeris – 0130702, unikalus numeris – 4400-1376-3469, įsigijimo vertė – 2 990,00 Eur, likutinė vertė 2020 m. vasario 1 d. – 2 990,00 Eur.

2. Įgalioti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti su Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią