Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-178 2011-10-28
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SpREndimas

Dėl vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo

 

2011 m. spalio   28 d. Nr. B-TS-178

Vilkaviškis

 


            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 26 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215) 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu,  Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti  Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. B-TS-460 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ 1 punktą.

            Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


Savivaldybės meras

Algimantas Antanas Greimas

______________

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono  savivaldybės

tarybos 2011 m. spalio 28 d. sprendimu

Nr. B-TS-178  

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje augančių želdynų ir saugotinų želdinių apsaugos, želdynų kūrimo ir pertvarkymo, želdinių veisimo, želdynų ir želdinių tvarkymo reikalavimus, leidimų atlikti saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus išdavimo bei želdinių vertės atlyginimo tvarką, želdynų ir želdinių naudojimo moksliniams tyrimams, mokymui, kultūrinei švietėjiškai veiklai, gamtos ir kultūros objektų apsaugai, visuomenės lankymui, rekreacijai ir kitiems, įstatymams ir kitiems teisės aktams neprieštaraujantiems, tikslams tvarką, lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui,  želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarką, fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas, susijusias su želdynų ir želdinių apsauga, želdynų ir želdinių apsaugos kontrolės vykdymą.

2. Bendrieji želdinių ir želdynų apsaugos ir tvarkymo tikslai:

2.1. želdynai ir želdiniai turi gerinti aplinkos kokybę, tenkinti visuomenės sveikos gyvensenos ir rekreacijos poreikius, nekelti pavojaus žmonėms, statiniams, pastatams, saugiam eismui gatvėse, automobilių ir geležinkelio keliuose;

2.2. želdynus ir želdinius būtina išsaugoti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus, kurie užtikrintų gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, gyventojų teisę į jų gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis:

3.1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3215);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 3-1151);

3.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 17-611);

3.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-716 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-76);

 3.5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 135-5503);

 3.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-62 „Dėl Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento ir Priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 15-533);

 3.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-675 „Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 135-5505);

 3.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d.  įsakymu Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-77);

3.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 10-356);

3.10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 18-483);

3.11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d.  įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 31-1454);

3.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652);

3.13.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-674 „Dėl sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 135-5504);

3.14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamos vertės įkainių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 74-2907);

3.15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 5-200);

3.16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-719 „Dėl Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-79);

3.17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5624).

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Atskirasis želdynas – želdynas, esantis tik jam skirtame žemės sklype.

4.2. Krūmas – augalas su keliais ar keliolika maždaug vienodo storumo sumedėjusiais, beveik nuo pat žemės besišakojančiais stiebais.

4.3. Medis – sumedėjęs augalas, dažniausiai su vienu pagrindiniu stiebu ir laja.

4.4. Medžių ir krūmų naikinimas – neteisėtas medžių ar krūmų pjovimas, kirtimas, rovimas, laužymas, deginimas, nuodijimas cheminėmis medžiagomis ar kitais būdais, žemės paviršiaus ir (ar) jo lygio aplink medį ar krūmą keitimas (žeminimas, užpylimas ar sandarinimas), darantys poveikį medžių ar krūmų būklei.

4.5. Miesto sodas – ramiam poilsiui ir renginiams skirtas ne mažesnis kaip 0,5 hektaro atskirasis želdynas, kurio lajų glaudumas – ne mažesnis kaip 70 procentų.

4.6. Parkas – ne mažesnis kaip 1 hektaro žmogaus sukurtas ar jo pertvarkytas želdynas, kuriame yra meniškai sukomponuotų želdinių, mažųjų kraštovaizdžio architektūros ir (ar) inžinerinių statinių, skirtas poilsio, mokslo, kultūros reikmėms arba pramogoms ir aplinkos kokybei gerinti.

4.7. Priklausomasis želdynas – želdynas, esantis kito objekto žemės sklype.

4.8. Skveras – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro trumpalaikiam poilsiui skirtas želdynas su vyraujančiomis atviromis erdvėmis, gerinantis miesto, miestelio ir kaimo estetinę ir ekologinę būklę.

4.9. Suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai daro arba gali daryti poveikį rengiami želdynų kūrimo ir (arba) tvarkymo dokumentų sprendiniai ar kuriai yra svarbus tų sprendinių įgyvendinimas.

4.10. Veja – lygaus (horizontalaus ar nuolaidaus) paviršiaus viena žole ar kelių žolių mišiniu apsėtas prižiūrimas žolynas.

4.11. Žaliosios atliekos – žaliųjų teritorijų, parkų bei sodų tvarkymo atliekos (šakos, lapai, nupjauta žaliųjų vejų žolė) ir kitos panašios kilmės atliekos, kurios gali būti suskaldytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu.

4.12. Žalioji jungtis – ne siauresnis kaip 20 metrų pločio atskirasis želdynas, jungiantis miesto ir (ar) miestelio želdynus ir miškus mieste ir už jo ribų į želdynų sistemą, skirtas rekreacijai, darantis poveikį oro masių judėjimui ir atliekantis migracijos koridoriaus funkciją.

4.13. Želdiniai – žmogaus pasėti ar pasodinti medžiai (tarp jų ir pasodinti pavieniai ar natūraliai išaugę), krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai, lianos ir žoliniai augalai.

4.14. Želdinių būklės ekspertizė – želdinių ekologinės ir estetinės būklės tyrimas ir vertinimas.

4.15. Želdynas – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro želdinių žemės sklypas, kuriame gali būti mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinų statinių.

4.16. Želdyno kūrimas – želdyno projekto rengimas ir įgyvendinimas.

4.17. Želdyno kūrimo ir (arba) tvarkymo projektas – dokumentas, kuriame smulkiai aprašomi želdyno kūrimo ir (arba) tvarkymo darbai, jų atlikimo eilės tvarka, nurodoma tų darbų sąmatinė vertė, technologijos, veisiamos medžių, krūmų, žolinių augalų (vejoms ir gėlynams) rūšys, išvardijami numatomi darbai įkūrus želdyną.

4.18. Želdyno naikinimas – veikimas arba neveikimas, dėl kurių blogėja želdyno būklė, mažėja jo teigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės galimybės naudotis juo viešųjų interesų reikmėms.

4.19. Želdyno pertvarkymas – želdyno planinės erdvinės struktūros keitimas šalinant ne mažiau kaip 20 procentų medžių, krūmų ar žolinių augalų ir sodinant naujus.

4.20. Želdinių tvarkytojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, prižiūrintys ir tvarkantys teisės aktų nustatyta tvarka jiems priskirtas teritorijas, arba fiziniai ir juridiniai asmenys, želdinius tvarkantys pagal sutartis.

4.21. Želdyno tvarkymas – želdyno augalijos, mažosios kraštovaizdžio architektūros ir inžinerinių statinių reikiamos būklės palaikymas ar atkūrimas vadovaujantis želdyno tvarkymo projektu.

4.22. Želdynų ir želdinių savininkas – valstybė, savivaldybė, fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įsteigtas Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusios įmonės filialas, taip pat užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus (toliau – fizinis ir juridinis asmuo), įstatymų nustatyta tvarka įgiję nuosavybės teisę arba į žemę, kurioje yra želdynų, želdinių, arba tik į želdinius.

4.23. Želdynų ir želdinių valdytojas – želdynų ir želdinių savininkas ar savivaldybė, valstybės įmonė ar organizacija, patikėjimo teise valdantys įstatymų nustatyta tvarka jiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę žemę, kurioje yra želdynų ir želdinių, ar kitas fizinis ar juridinis asmuo, teisėtai įgijęs privačios žemės valdymo teisę ar žemę naudojantis įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu pagrindu, arba turintis tik želdynų ir želdinių valdymo teisę.

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose.

 

III. ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMAS

 

6. Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos tikslas – nustatyti želdynų žemės sklypų ribas, medžių ir krūmų rūšį, jų fiziologinę būklę, matmenis, įvertinti vejų, gėlynų, vandens telkinių, mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių, inžinerinių įrenginių ir kitų želdynuose esančių objektų būklę, parengti apskaitos duomenis, kad želdynus būtų galima efektyviau valdyti, teikti informaciją apie želdynų ir želdinių, aplinkos būklę, kontroliuoti, ar jų plotai atitinka galiojančias želdynų normas.

7. Želdynai ir želdiniai inventorizuojami visuose želdynuose ir želdinių plotuose, nepaisant žemės nuosavybės formos.

8. Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos tvarką, turinį ir periodiškumą nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos ministerijos) patvirtintos Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės.

 

IV. SAUGOTINI ŽELDINIAI

 

9. Medžiai ir krūmai, augantys Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, jeigu jie atitinka bent vieną kriterijų, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei Savivaldybės tarybos sprendimais paskelbti saugomais.

 

V. BENDRIEJI ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS BEI TVARKYMO PRINCIPAI

 

10. Želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas organizuojami pagal šiuos principus:

10.1. Želdynuose ir želdiniuose saugoma biologinė įvairovė.

10.2. Nemažinamas Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrasis atskirųjų želdynų, kurie išskiriami bendrajame bei specialiuosiuose teritorijų planuose, plotas.

10.3. Išlaikomi užstatytų ir atvirų, gyventojų poilsiui ir sveikatingumui skirtų teritorijų optimalūs ploto santykiai (nustatyti pagal galiojančias normas), ekologiniai ir estetiniai ryšiai.

10.4. Išlaikomas istorinių želdynų ir juose arba greta jų esančių pastatų ansamblių ar kompleksų ir jų tarpusavio funkcijų vientisumas.

10.5. Atskirieji želdynai (parkai, tarp jų ir istoriniai, skverai, miesto ir miestelio sodai, dendrologiniai rinkiniai) neskaidomi į dalis, išskyrus jų teritorijoje esančių objektų sklypų formavimą.

10.7. Atskirieji ir priklausomieji želdynai kuriami ir tvarkomi pagal parengtus ir nustatyta tvarka patvirtintus projektus, vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtintu Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašu ir Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu.

10.8. Pertvarkant esamus želdynus ir kuriant naujus, įvertinama suinteresuotos visuomenės motyvuota nuomonė.

 

VI. ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, TVARKYMO, KŪRIMO VALDYMAS

 

11. Už želdinių išsaugojimą, tinkamą jų priežiūrą ir tvarkymą atsako visų teisinių formų įmonės, įstaigos, organizacijos, visuomeninės ir politinės organizacijos, privačių valdų savininkai ir valdytojai, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos:

11.1. Biudžetinės įstaigos (mokyklos, vaikų darželiai, ligoninės ir kt.) želdinius tvarko ir prižiūri pačios arba kiti subjektai pagal sutartį.

11.2. Bendrojo naudojimo savivaldybės teritorijoje (jei ji nepriskirta juridiniams asmenims) augančių želdynų planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbus organizuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija.

12. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas) sprendžia visus klausimus, susijusius su želdinių apsauga, priežiūra, tvarkymu ir sodinimu, organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, kuria ir tvarko jų duomenų bazes (skaitmenines ir geoinformacines).

13. Saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miško ūkio žemėje, galima kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pertvarkyti tik turint Savivaldybės administracijos išduotą leidimą, be kurio šių želdinių kirtimas ar kitoks pertvarkymas laikomas savavališku.

14. Kirsti ar kitaip pertvarkyti želdinius jų vegetacijos periodu draudžiama, išskyrus atvejus, kai šie kelia pavojų, yra avariniai ar kitaip pažeisti, vykdomi projektai, kuriuose numatytas želdinių kirtimas.

 

VII. LEIDIMŲ IŠDAVIMO IR ŽELDINIŲ VERTĖS ATLYGINIMO TVARKA

 

15. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint Savivaldybės išduotą leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (toliau – leidimas) (1 priedas) ir atlyginus kertamų medžių ar krūmų vertę, nurodytą leidime. Vilkaviškio rajono savivaldybėje leidimus išduoda Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas).

16. Leidimai išduodami žemės ar želdynų ir želdinių savininkams ir valdytojams ar jų įgaliotiems asmenims, vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtintu Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu.

17. Leidimo medžius ir krūmus kirsti ar kitaip pašalinti, genėti nereikia:

            17.1. kai jie auga vandens telkiniuose, grioviuose, pylimų (polderių) ir griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose;

            17.2. kai jie auga ant įrašytų į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą: slenksčių, greitviečių, vandens pralaidų, drenažo rinktuvų ir sausintuvų, siurblinių, tvenkinių žemės užtvankų, pylimų, drėkinimo vamzdynų, šulinių, vandens nuleistuvų, siurblinių ir 15 m atstumu nuo jų pakraščio, grioviuose ir jų šlaituose (išskyrus sureguliuotas upių vagas), griovio priežiūros juostoje;

            17.3. kai jie auga ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių;

            17.4. kai jie auga kapavietėse (suderinus su kapinių priežiūrą vykdančia organizacija ar atsakingu asmeniu), išskyrus kultūros paveldo objektų teritorijas;

            17.5. invazinėms medžių rūšims, įrašytoms į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu;

17.6. formuojant gyvatvores ir karpant medžių šakas kelio ženklų veikimo zonose.

2017 m. spalio 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-873 redakcija

 

18. Neturint leidimo (jis išduodamas per 5 darbo dienas, įvykdžius darbus) galima šalinti (kirsti) vėjo, žaibo ar dėl kitų priežasčių išverstus, nulaužtus medžius, genėti medžius, kai kelia pavojų žmonėms, pastatams ir statiniams ar eismui.

19. Saugotini medžiai ir krūmai neatlyginamai gali būti kertami (šalinami), kai:

19.1. jie nudžiūvę, išskyrus uoksinius (drevėtus);

19.2. vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išversti, nulaužti, apdegę gaisro metu;

19.3. išpuvę (išskyrus atvejus, kai nėra pavojingi žmonėms, pastatams, eismui ir labai svarbūs biologinės įvairovės požymiu);

19.4.  pasvirę daugiau kaip 45o kampu ir pasvirimas kasmet didėja (nustatoma stebėsenos metu);

19.5. pažeisti stiebo ir šaknų puviniu;

19.6. apipulti vabzdžių kenkėjų ir grybinių ligų;

19.7. pažeistos medžių ir krūmų gyvybinės funkcijos, funkcijų pažeidimo parametrai reglamentuojami Nuostolių, padarytų  gamtai sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos, patvirtintos aplinkos ministro 1995 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 198 (Žin., 1996, Nr. 39-973), 14 punkte;

19.8. vykdomi kraštovaizdžio formavimo ar medžių ir krūmų kokybę gerinantys kirtimai;

19.9. auga ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių;

19.10. auga pylimo (polderių) šlaituose, melioracijos griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose ir jų apsaugos juostose;

19.11. auga kapinėse ir gadina paminklus, antkapius, kapinių tvorą;

19.12. auga ant piliakalnių, pilkapių;

19.13. auga parkuose, skveruose ir kitose urbanizuotose teritorijose kaip nepageidaujamos rūšys;

19.14. auga arti pastatų ir tamsina langus (vasaros metu kambariuose apšvietimas neatitinka galiojančių normų), gadina pamatus, kelia grėsmę pastatui;

19.15. auga apsaugos zonose, kuriose pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin.,1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43), neturi augti;

19.16. auga teritorijoje, kuri numatoma naudoti magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms, valstybinės reikšmės keliams, geležinkeliams, gatvėms tiesti, rekonstruoti, svarbioms valstybinės reikšmės statyboms;

19.17. numatyti kirsti, atlikus želdynų ir želdinių inventorizavimą;

19.18. yra nustatyta tvarka parengti saugomų teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose nurodyti kertami ar kitaip pertvarkomi medžiai ir krūmai;

19.19.  šalinamos saugotinų medžių, pasvirusių didesniu kaip 45o kampu, storosios šakos.

20. Leidimų išdavimo tvarka:

20.1. Želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas (įskaitant ir seniūnijas), kitas fizinis ar juridinis asmuo pateikia Savivaldybės administracijai argumentuotą nustatytos formos prašymą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (2 priedas):

20.1.1. Privačių valdų savininkai ir valdytojai, norėdami savo sklype iškirsti saugotinus želdinius, pateikia nustatytos formos prašymą Savivaldybės administracijai arba seniūnijai pagal administruojamą teritoriją.

20.1.2. Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų pirmininkų, daugiabučių gyvenamųjų namų administratorių prašymai kirsti geros būklės, nekeliančius pavojaus želdinius nagrinėjami tada, kai kartu su prašymu pateikiama susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, patvirtinantis, kad daugiau kaip 51 proc. bendrijos narių pritaria šiam prašymui.

20.1.3. Jei želdiniai auga prie konkrečios laiptinės, pastarosios gyventojai želdinių pertvarkymui turi pritarti vienbalsiai. (Išimtis gali būti padaryta atsižvelgus į vasaros metu kambariuose atliktus tyrimus, kai apšvietimas neatitinka galiojančių normų).

20.2. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas), gavęs prašymą, vyksta į vietą įvertinti prašomų kirsti, persodinti ar genėti saugotinų medžių ir krūmų būklę, jei priimant sprendimą dėl želdinių tvarkymo kyla neaiškumų, kviečiama Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija.

20.3. Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos, veikiančios prie Savivaldybės administracijos visuomeniniais pagrindais, sudėtį ir nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

20.4. Saugotinų medžių ir krūmų vertės atlyginimo būdą įrašydamas jį į leidimą, nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas). Saugotinų želdinių ir krūmų atkuriamoji vertė apskaičiuojama vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtintais Želdinių atkuriamos vertės įkainiais. Medžio vertė gali būti patikslinta jį nukirtus (dėl puvinio).

20.5. Prireikus, atliekama želdinių būklės ekspertizė, vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtintu Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašu.

20.6. Saugotinų medžių ir krūmų vertė neatlyginama, kai:

20.6.1. Taisyklių 19 punkte nurodytais atvejais darbus vykdo žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ir valdytojas ar jo įgaliotas asmuo;

20.6.2. želdiniai auga naudingųjų iškasenų telkiniuose;

20.6.3. pareiškėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per metus pasodinti Savivaldybės nurodytoje vietoje kertamų ar kitokiu būdu pašalinamų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę atitinkantį nurodytų rūšių, matmenų medžių ir krūmų kiekį ir prižiūrėti 3 metus.

20.7. Leidimą Savivaldybė derina su:

20.7.1. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Vilkaviškio rajono agentūra, išskyrus Taisyklių 19 punkte nurodytus atvejus ir atvejus, kai saugotini medžiai ir krūmai auga saugomoje teritorijoje;

20.7.2. Vištyčio regioninio parko direkcija, jei saugotini medžiai ir krūmai auga saugomoje teritorijoje;

20.7.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritoriniu padaliniu, kai medžiai ir krūmai kertami, genimi ar pertvarkomi nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir jos apsaugos zonoje;

20.7.4. želdynų ir želdinių savininku ar valdytoju, kai prašymą pateikė ne jis (išskyrus Savivaldybę).

20.8. Leidimas nederinamas, jei nustatytąja tvarka parengtuose ir patvirtintuose detaliuosiuose ir specialiuosiuose planuose, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektuose, saugomų teritorijų planavimo dokumentuose yra pateikti duomenys apie kertamų ar pertvarkomų medžių ir krūmų rūšinę sudėtį, skaičių bei jų augimo vietas, ir šie dokumentai nustatytąja tvarka suderinti su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentu.

20.9. Leidimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti parengiamas per 30 darbo dienų  nuo prašymo pateikimo dienos ir galioja vienerius metus nuo jo išdavimo datos.

21. Numatyti kirsti medžiai pažymimi dažais, kirsti – raudonai, genėti – geltonai.

22. Saugotinų medžių ir krūmų persodinimas vykdomas išimtiniais atvejais: platinant gatves, vykdant statybos ir kitus darbus:

22.1. Medžiai ir krūmai persodinami užsakovo lėšomis Savivaldybės administracijos nurodytoje vietoje;

22.2. medžiai persodinami su žemės gumulu, kurio diametras 2,0 x 2,0 m ir 2,4 x 2,4 m;

22.3. saugotini medžiai ir krūmai persodinami pagal nustatytąja tvarka parengtą ir patvirtintą želdinių pertvarkymo projektą ar schemą;

22.4. persodinami sveiki, gerai išsivystę, be mechaninių pažeidimų, šalčio plyšių ir persodinimą pakeliantys medžiai, ne storesni kaip 25 cm diametro (1,3 m aukštyje). Ypač vertingi medžiai gali būti ir didesnio diametro, prieš tai paruošti persodinti;

22.5. persodinant laja apipjaustoma, sutrumpinant šonines šakas (išskyrus ąžuolą, beržą ir spygliuočius). Persodinamų medžių apatinės skeletinės šakos turi būti išsidėsčiusios ne aukščiau kaip 3 – 4 m;

22.6. dėl sumažėjusio medžių dekoratyvumo ir jų virtimo grėsmės esant stipriam vėjui, medžiai persodinami į atokesnes nuo žmonių ir transporto judėjimo vietas ar į medelynus toliau auginti (formuojant juose medžių lają ir šaknų sistemą). Persodintus medžius privaloma 3 metus prižiūrėti.

23. Draudžiama persodinti medžius su sausa viršūne, vidaus puviniu, vienašone, nesusiformavusia laja.

24. Medžių ir krūmų persodinti negalima šiais atvejais:

24.1. po medžiais yra inžinerinės komunikacijos;

24.2. aplink medžius yra laikini statiniai ar pastatai;

24.3. nėra galimybės prie medžių privažiuoti su technika;

24.4. nėra galimybės suformuoti reikalaujamo dydžio žemės gumulą, nes trukdo tankus medžių masyvas (medynas) ar statybos darbų atliekos apie medžius;

24.5. medžių vegetacijos metu;

24.6. medžiai auga arti statinių ar pastatų pamatų, tvorų ar kt.;

24.7. trukdo elektros laidai.

 

VIII. ŽELDINIŲ SODINIMAS

 

25. Bendro naudojimo teritorijoje (išskyrus privačią žemę ir privačias namų valdas) sodinti želdinius galima tik suderinus apželdinimo projektą arba schemą su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos architektūros ir  urbanistikos skyriumi ir ekologu (vyriausiuoju specialistu).

26. Veisiant medžius ir krūmus, įrengiant vejas ir gėlynus privaloma vadovautis Sodmenų kokybės reikalavimais (išskyrus privačioje žemėje veisiamus želdinius), Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais.

2017 m. spalio 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-873 redakcija

 

27. Želdynai kuriami, želdiniai veisiami  (išskyrus privačioje žemėje veisiamus želdinius), vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais, kitais dokumentais, atsižvelgiant į Savivaldybės tvarkomų objektų prioritetus, vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis.

28. Medžius ir krūmus draudžiama veisti:

            28.1. vietose, kuriose Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, įrašytas draudimas sodinti medžius ar krūmus;

            28.2. melioracijos griovių ir vandens telkinių dugnuose, melioracijos griovių ir pylimų šlaituose;

            28.3. kapavietėse ir kapinėse nesuderinus su savivaldybės administracija, išskyrus krūmus iki 1 m aukščio;

28.4. valstybinėje žemėje, nesuderinus su savivaldybės administracija arba tos žemės valdytoju, naudotoju ar neturint įgaliojimų tame sklype tvarkyti želdinius.

2017 m. spalio 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-873 redakcija

 

29. Želdiniai vaikų ugdymo įstaigų teritorijose sodinami laikantis atitinkamų higienos normų reikalavimų.

30. Medžiai ir krūmai veisiami:

30.1. medžiai – ne arčiau kaip 10 m atstumu, krūmai, aukštesni kaip 2 m – 2,5 m atstumu, kiti krūmai – 1,5 m atstumu nuo daugiabučių gyvenamųjų pastatų sienų su langais, išskyrus teritorijas tarp pastatų ir gatvių ar kelių;

30.2. medžiai – ne arčiau kaip 5 m atstumu, krūmai – 1,5 m atstumu nuo pastatų (išskyrus nurodytus 30.1 papunktyje) sienų;

30.3. medžiai – 4 m atstumu nuo apšvietimo tinklo ar inžinerinių statinių atramų;

30.4. medžiai – ne arčiau kaip 3 m atstumu, krūmai – 1 m atstumu nuo atraminių sienelių papėdės išorinės pusės;

30.5. be kaimyninio sklypo savininko, valdytojo ar įgalioto asmens sutikimo raštu:

30.5.1. medžiai iki 3 m aukščio ir krūmai, užaugantys iki 3 m, – ne arčiau kaip 2 m, kiti medžiai – ne arčiau kaip 3 m, šiaurinėje (tarp (>)315o ir (<)45o) sklypo pusėje – ne arčiau kaip 5 m, kiti krūmai – ne arčiau kaip 1 m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos ir tokiu atstumu vienas nuo kito, kad tarp užaugusių medžių lajų ar krūmų išorinių stiebų būtų ne mažesnis kaip 1 m atstumas;

30.5.2. gyvatvorė – ne arčiau kaip 1 m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos ir formuojama ne aukštesnė kaip 1,3 m, išskyrus pietinę (tarp 135o ir 225o) sklypo pusę, kur gyvatvorė gali būti iki 2 m aukščio;

            30.6. nuo požeminių inžinerinių tinklų ir objektų, neišvardintų 30.1–30.5 papunkčiuose, sodinami kaip reglamentuota Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais patvirtintuose statybos techniniuose reglamentuose, kuriuose yra nurodomi medžių ir krūmų sodinimo atstumai;

30.7. gatvės želdiniai, vietoje anksčiau augusių, gali būti sodinami nebūtinai laikantis atstumų, nurodytų 30.1–30.6 papunkčiuose, jei tai nekelia pavojaus žmonėms, eismo saugumui ir statiniams ar sodinama pritaikius technologijas, apsaugančias statinius nuo augalo šaknų;

30.8. prie gatvių, vietinės reikšmės kelių, dviračių ir pėsčiųjų takų, šaligatvių medžiai ir krūmai sodinami, kaip reglamentuoja statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninis reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo.

2017 m. spalio 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-873 redakcija

 

IX. MEDŽIŲ IR KRŪMŲ APSAUGOS, TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

 

31. Želdynų ir želdinių tvarkymo metu turi būti išsaugoti esami gyvybingi perspektyvūs želdiniai.

32. Vykdant statybos darbus, želdiniai saugomi vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtintomis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis.

33. Želdynai ir želdiniai nuo ligų ir kenkėjų saugomi vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtintomis Želdynų ir želdinių sanitarinėmis apsaugos taisyklėmis. Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai, želdynus ir želdinius prižiūrinčios įmonės privalo:

33.1. saugoti želdinius nuo ligų, kenkėjų, antropogeninės veiklos poveikio, bloginančio želdinių sanitarinę būklę;

33.2. sodinti atsparias ligoms ir kenkėjams augalų rūšis, kurių sanitarinė būklė turi būti patikrinta jau medelyne;

33.3. anksti pavasarį ar rudenį išpjaustyti pažeistas, nudžiūvusias, nušalusias medžių ir krūmų šakas ar jų dalis, šalinti išdžiūvusius medžius ir krūmus;

33.4. nupjovę stambesnes medžių šakas, žaizdas dezinfekuoti 3 proc. vario sulfatu, Bordo tirpalu arba užtepti emulsiniais dažais.

34. Medžius ar krūmus iškerta, išrauna kelmus, išveža, užlygina duobes fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems išduotas leidimas arba pagal sutartį vykdantys darbus kiti subjektai.

35. Fiziniai ir juridiniai asmenys, valantys gatves, šaligatvius, aikštes ir skverus, privalo nepilti ir nelaikyti ant žaliųjų plotų, gėlynų, krūmų ir medžių sniego su žvyru ir druska, žvyro, įvairių chemikalų, taip pat nuo gatvių, skverų nuvalomų nešvarumų ir žemių.

36. Fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys medžių ir krūmų (išskyrus augančių privačioje žemėje) priežiūros darbus, vadovaujasi Aplinkos ministerijos patvirtintomis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis. Medžių ir krūmų priežiūra apima šiuos darbus: medžių ir krūmų laistymą ir tręšimą, dirvožemio purenimą ir mulčiavimą, medžių ir krūmų šiltinimą, genėjimą ir kitus priežiūros darbus.

37. Fiziniai ir juridiniai asmenys, veisiantys medžius ir krūmus, parenkantys vejų žolių ir gėlių asortimentą, įrengiantys vejas ir gėlynus Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos želdynuose (išskyrus privačioje žemėje), turi vadovautis Aplinkos ministerijos patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis.

 

X. DRAUDIMAI BENDROJO NAUDOJIMO ŽELDYNUOSE

 

38. Atskiruosiuose želdynuose (parkuose, skveruose, kituose poilsiui skirtuose, memorialinės, apsauginės ir ekologinės paskirties želdynuose, kurie žymimi miesto bendrajame ir specialiuosiuose planuose) bei priklausomuosiuose (gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, komercinės paskirties, inžinerinės infrastruktūros, rekreacinių ir kitų teritorijų) želdynuose draudžiama:

38.1. sodinti teršiančius aplinką žiedadulkėmis, žiedynais ir vaisiais medžius ir krūmus, intensyviai plintančius šaknų atžalomis augalus;

38.2. kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti želdinius augalų vegetacijos metu;

38.3. fiziniams ir juridiniams asmenims savavališkai sodinti, persodinti, genėti, kirsti ar kitaip pašalinti želdinius;

38.4. kirsti, laužyti ar kitaip žaloti (kalti vinis, tvirtinti reklaminius skydus ir kt.) medžius, krūmus, jų šakas, skinti lapus, žiedus, vaisius, pažeisti šaknis, trypti pomedį;

38.5. pjaustinėti medžio žievę, daryti kitus mechaninius medžių pažeidimus;

38.6. kabinti ant medžių sūpuokles, virves, kitus daiktus, klijuoti skelbimus arba kitą informaciją;

38.7. mindžioti gėlynus, vejas;

38.8. važinėti sportinėmis ir be variklio transporto priemonėmis, išskyrus takus;

38.9. be leidimo važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis, kur neįrengta kieta danga;

38.10. statyti motorines transporto priemones ne tam skirtose vietose, ant neuždengtų specialiomis grotelėmis pomedžių;

38.11. plauti visų rūšių transporto priemones;

38.12. deginti atliekas, lapus, šakas;

38.13. kūrenti laužus ne tam skirtose vietose;

38.14. be leidimo statyti palapines, laikinus statinius, reklaminius skydus;

37.15. ganyti gyvulius;

38.16. gaudyti ir naikinti paukščius, žvėris, smulkiąją fauną, ardyti skruzdėlynus;

38.17. pilti šiukšles, buitines atliekas, pakuotes, sniegą (išskyrus neužterštą druskomis ir nukastą nuo želdyne esančių takų);

38.18. valyti sniegą nuo stogų, neapsaugojus želdinių;

38.19. sandėliuoti statybines ir kitas medžiagas, prekių atsargas ir tarą;

38.20. žaisti sportinius žaidimus tam nepritaikytose vietose.

39. Želdynus ir želdinius tvarkančios įmonės privalo turėti specialistų, kuriems būtų suteikta teisė vykdyti želdinių veisimo, augančių medžių ir krūmų genėjimo, želdinių apsaugos nuo ligų ir kenkėjų, vejų ir gėlynų įrengimo darbus.

 

XI. ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

40. Želdinių tvarkytojai želdinių tvarkymo metu susidarančias ir atskirai surinktas žaliąsias atliekas šalina savo įrengtose kompostavimo aikštelėse arba turi pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.

2017 m. spalio 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-873 redakcija

 

41. Individualių valdų savininkai turi kompostuoti žaliąsias atliekas savo privačių valdų teritorijose individualiuose kompostavimo įrenginiuose arba gali pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.

2017 m. spalio 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-873 redakcija

 

42. Draudžiama žaliąsias atliekas šalinti komunalinių atliekų surinkimo konteineriuose.

 

XII. ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ NAUDOJIMO MOKSLINIAMS TYRIMAMS, MOKYMUI, KULTŪRINEI ŠVIETĖJIŠKAI VEIKLAI, GAMTOS IR KULTŪROS OBJEKTŲ APSAUGAI, VISUOMENĖS LANKYMUI, REKREACIJAI IR KITIEMS, ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS NEPRIEŠTARAUJANTIEMS, TIKSLAMS TVARKA

 

43. Ši tvarka nustato želdynų ir želdinių naudojimo moksliniams tyrimams, mokymui, kultūrinei švietėjiškai veiklai, gamtos ir kultūros objektų apsaugai, visuomenės lankymui, rekreacijai ir kitiems įstatymams bei kitiems teisės aktams neprieštaraujantiems tikslams reikalavimus.

            44. Želdynų ir želdinių naudojimui 43 punkte išvardintiems tikslams priskiriama ši veikla:

            44.1. mokslo ir studijų institucijų ar pavienių specialistų rengiamos mokslo ekspedicijos ir išvykos, susijusios su želdynų biologinės įvairovės studijomis, želdynų ir želdinių stebėsena, augalų nacionalinių genetinių išteklių atrinkimu ir jų perkėlimu į plantacijas, laiko kolekcijas, kiti mokslo tyrimo darbai;

            44.2. švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų rengiamos moksleivių ir studentų lauko praktikos, pamokos (paskaitos) gamtoje, skirtos susipažinti su medžiais ir krūmais, augančiais želdynuose, jų ekologinėmis savybėmis, gėlynais ir vejomis, želdynų biologine įvairove;

            44.3. visuomeninių organizacijų (asociacijų), klubų, sambūrių ir kt., dendrologų, botanikų, kraštovaizdžio architektų, architektų draugijų ir sąjungų rengiamos ekskursijos, turistiniai žygiai ir išvykos į parkus, skirtos susipažinti su jų istorija, kultūros ir gamtos vertybėmis, želdynų estetika, rekreacinėmis savybėmis, medžių ir krūmų įvairove, augalija ir gyvūnija;

            44.4. atskirų medžių ir krūmų, želdynų, gėlynų, vejų fotografavimas, filmavimas, piešimas želdynų aplinkoje;

            44.5. medžių ir krūmų herbarinių pavyzdžių rinkimas botaninėms kolekcijoms sudaryti ar papildyti, grybų, vaiskrūmių rinkimas mikologinėms kolekcijoms sudaryti ar papildyti;

            44.6. Žemės, Aplinkos apsaugos, Parkų, Biologinės įvairovės, poezijos dienų, literatūrinių vakarų, teatro spektaklių, koncertų, paskaitų ir kitų kultūrinių bei gamtosauginių renginių organizavimas želdynuose;

            44.7. turiningo, aktyvaus ir pasyvaus, atsižvelgiant į želdynų paskirtį, poilsio organizavimas;

            44.8. gamtos ir kultūros vertybių, esančių želdynuose, apsaugos propagavimas žiniasklaidos priemonėmis, atskirais leidiniais.

            45. Saugomų, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą, rūšių laukinių augalų ir grybų, augančių želdynuose, botaninėms ir mikologinėms kolekcijoms sudaryti leidžiama tik, vadovaujantis Lietuvos Respublikos retų ir saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymu reglamentuota tvarka.

            46. Veikla želdynuose ir jų apsauga organizuojama laikantis Želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinių reglamentų, Savivaldybės tarybos patvirtintų želdynų lankymo taisyklių.

            47. Švietimo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos, prieš rengdamos ekspedicijas ir išvykas želdynuose, susijusias su mokslo tyrimo darbais, organizuodamos studentų lauko praktiką, privalo apie tai raštu informuoti želdynų savininkus ir valdytojus.

            48. Želdynų, esančių privačioje žemėje, tarp jų ir istorinių, lankymas gali būti nustatomas dvišalėse savivaldybės ir želdynų savininkų ar valdytojų sutartyse arba nustačius žemės servitutą. Želdynų savininkai ir valdytojai lankymo sąlygas privalo nurodyti įrengtuose stenduose prie įėjimo.

            49. Saugomose teritorijose želdynus ir želdinius mokslo tyrimams, mokymui leidžiama naudoti, jeigu tai neprieštarauja saugomų teritorijų apsaugą, veiklą, paskirtį reglamentuojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams arba tai neuždrausta Savivaldybės tarybos sprendimais.

            50. Atskirieji želdynai – rekreacinės paskirties, mokslinės, kultūrinės ir memorialinės paskirties, apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai, esantys valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje, turi būti atviri lankymui, jeigu juose nevyksta uždaro pobūdžio renginiai, nevykdomi priežiūros ir kiti darbai.

 

XIII. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

51. Savivaldybės administracija įstatymų nustatyta tvarka informuoja visuomenę, kai numatomi vykdyti želdynų tvarkymo, kūrimo, medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo, kitokio naikinimo darbai ar keičiama žemės sklypo, kuriame auga želdiniai, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ar žemės sklypo naudojimo būdas.

52. Savivaldybės administracija teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją medžių ir krūmų sodinimo, kirtimo, genėjimo, perkėlimo klausimais.

53. Savivaldybės administracija užtikrina želdynų ir želdinių inventorizacijos, jų būklės stebėsenos bei kitų su želdynais ir želdiniais susijusių duomenų viešumą.

 

XIV. LĖŠŲ, REIKALINGŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGAI, TVARKYMUI,  ŽELDYNŲ KŪRIMUI IR NAUJŲ ŽELDINIŲ VEISIMUI, SKYRIMO TVARKA

 

54. Lėšos, reikalingos želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, susideda iš:

54.1. savivaldybės biudžeto lėšų;

54.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų;

54.3. Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų;

54.4. valstybės biudžeto lėšų;

54.5. ES struktūrinių fondų lėšų;

54.6. atkuriamosios želdinių vertės kompensacijos;

54.7. savanoriškų fizinių ir juridinių asmenų, asociacijos įmokų, tarp jų ir užsienio šalių;

54.8. kitų lėšų.

55. Šios lėšos gali būti skiriamos:

55.1. želdynams ir želdiniams kurti, tvarkyti, prižiūrėti, naujiems želdiniams veisti;

55.2. želdynus ir želdinius tvarkančių darbuotojų mokymui;

55.3. želdynų ir želdinių būklės ekspertizės ir kitoms su želdynų ir želdinių tvarkymu susijusioms išlaidoms apmokėti.

56. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir želdynų kūrimo bei želdinių veisimo finansavimas planuojamas vadovaujantis savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendraisiais planais, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais, kitais dokumentais, atsižvelgiant į Savivaldybės tvarkomų objektų prioritetus.

57. Lėšos, numatytos želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, tvirtinamos Savivaldybės tarybos sprendimu kartu su einamųjų metų Savivaldybės biudžeto ir aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

58. Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija, naudojamos, vadovaujantis  Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu.

 

XV. TAISYKLIŲ KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ UŽ JŲ PAŽEIDIMUS

 

59. Šių Taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įgalioti administracijos darbuotojai.

60. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

LEIDIMAS

SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO, GENĖJIMO DARBAMS

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

(data)

 

 

 

 

 

Vilkaviškis

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidžiama pagal pateiktą prašymą

 

(juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė)

 

Žemės sklype

 

 

(sklypo, kuriame vykdomi saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbai, vieta)

kirsti, genėti ar  pertvarkyti

 

 

(Medžių rūšys, diametras (1,3 m aukštyje), kiekis ar krūmų rūšys ir kiekis)

 

Želdinių vertė       -  Lt     -    ct;

 

atlyginta, neatlyginta (reikalingą pabraukti).

 

Vietoj kertamų medžių, krūmų  pasodinti ir prižiūrėti trejus metus

 

 

 

 

 

(želdinių rūšis, kiekis)

 

 

Leidimas galioja 1 metus nuo jo išdavimo datos

 

 

 

(leidimą išdavusio pareigūno pareigų pavadinimas)

(anspaudas, parašas)

(vardas, pavardė)

 

SUDERINTA:

 

Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Vilkaviškio rajono agentūra

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinio padalinio atstovo pareigų pavadinimas

Fizinis  ar juridinis asmuo (kai kertami želdiniai yra jų nuosavybė)

 

 

 

parašas

parašas

parašas

 

 

 

vardas, pavardė

vardas, pavardė

vardas, pavardė

 

 

 

antspaudas, data

antspaudas, data

antspaudas, data

 

 

 

 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų

Ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas

______________

 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių

2 priedas

 

 (Prašymo forma)

 

 

(Prašymą pateikiančio fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

 

____________________________________________________________

(adresas ir telefono numeris)

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS

_______________

(data)

_______________

(sudarymo vieta)

 

                    Prašau leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus, žemės sklype ___________________________________________________

(adresas)

______________________________________________________________________________

(numatomi atlikti darbai, medžių ir krūmų rūšys bei kiekis)

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 (saugotinų želdinių kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo priežastis)

______________________________________________________________________________

 

Įsipareigoju atlyginti numatomų kirsti želdinių vertę arba pasodinti savivaldybės nurodytoje vietoje kertamų ar kitokiu būdu pašalinamų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę atitinkantį nurodytų rūšių ir matmenų medžių ir krūmų ir juos prižiūrėti 3 metus (reikalingą pabraukti).

 

Darbus numatoma pradėti _________________________________________________

                                                                                                                    (numatoma darbų atlikimo data)

Pateikiu šiuos dokumentus:

1. Žemės sklypo ________________________________________________________

                                                                                           (dokumento pavadinimas, Nr., data, žemės sklypo planas)

______________________________________________________________________________

2. Patvirtintą (suderintą) želdinių pertvarkymo projektą, schemą, detalųjį bei specialųjį planus (kas reikalinga pabraukti)__________________________________________________________

(projekto pavadinimas, patvirtinimo (suderinimo) data)

______________________________________________________________________________

 

 

__________________  _____________________________________

                                                                                                (parašas)                                                                                                       (vardas ir pavardė)

______________

 

 

Į pradžią