Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. B-TS-274 2012-02-24
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
SAARSP tvarkos aprasas

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
2012 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. B-TS-274

vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, LĖŠŲ apskaitos, vykdymo ir kontrolės, ataskaitų teikimo tvarkos aprašAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – SAARS programa) finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, lėšų apskaitos, vykdymo ir kontrolės, ataskaitų teikimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – nustatyti SAARS programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, lėšų apskaitos, vykdymo ir kontrolės, ataskaitų teikimo procedūras, veiklos ir atsakomybės sritis rengiant Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos sprendimo projektą dėl SAARS programos priemonių sąmatos bei ataskaitos tvirtinimo ir užtikrinant tikslinį programos lėšų panaudojimą.

 

II. SAARS PROGRAMOS FINANSAVIMO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAVIMAS

 

2. SAARS programos pajamos ir išlaidos planuojamos vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, kurie yra susiję su savivaldybių funkcijomis aplinkosaugos srityje: Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu (Žin., 2003, Nr. 61-2760), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1040; 2008, Nr. 113-4290); Lietuvos Respublikos monitoringo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2006, Nr. 57-2025); Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3215); Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymu (Žin., 2002, Nr. 65-2634); Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2010, Nr. 81-4218); Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016); Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 82-3260); Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 98-2813); Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108-2728); Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu (Žin., 1999, Nr. 47-1469), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos parengtas Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijas (toliau – Rekomendacijos), atsižvelgiant į savivaldybės vykdomose aplinkosaugos programose numatytus prioritetus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą.

3. SAARS programos finansavimo šaltiniai yra:

3.1. juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką;

3.2. medžioklės plotų naudotojų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą;

3.3. juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklius;

3.4. lėšos, gautos kaip  želdinių atkuriamosios vertės kompensacija;

3.5. savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos;

3.6. kitos teisėtai gautos lėšos.

4. Rengiant sąmatos projektą SAARS programos lėšos paskirstomos taip:

4.1. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skiriama 20 procentų SAARS programos lėšų dalis, kuri apskaičiuojama nuo einamaisiais metais planuojamų įplaukų, nurodytų Aprašo finansavimo šaltinių 3.1, 3.3, 3.4 ir 3.6 punktų, bendros sumos.

4.2. Aplinkosaugos priemonėms (aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms; atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms; atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonėms; aplinkos monitoringo, prevencinėms, aplinkos atkūrimo priemonėms; visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonėms; želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo, kitoms priemonėms, kurios atitinka Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo ir kitų teisės aktų, kuriais yra nustatytos savivaldybių funkcijos aplinkosaugos srityje ir kurias galima priskirti Rekomendacijose nurodytoms priemonių grupėms) skiriama 80 procentų SAARS programos lėšų, kuri apskaičiuojama nuo planuojamų įplaukų einamaisiais metais, nurodytų Aprašo finansavimo šaltinių 3.1, 3.3, 3.4 ir 3.6 punktų bendros sumos.

4.3. SAARS programos lėšos, surinktos už medžiojamųjų išteklių naudojimą (nurodytos Aprašo 3.2 punkte), paskirstomos priemonėms, atitinkančioms Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatyme nurodytų priemonių pobūdžiui bei priemonėms, kurias galima priskirti Rekomendacijose nurodytų priemonių grupėms.

4.4. Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos (nurodytos Aprašo 3.5 punkte) naudojamos pagal mokėtojų pageidavimus.

 

III. SAARS PROGRAMOS LĖŠŲ KAUPIMAS, apskaitA IR FINANSAVIMAS

 

5. SAARS programos lėšos kaupiamos atskiroje rajono Savivaldybės biudžeto sąskaitoje.

6. SAARS programos lėšų apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos apskaitos skyrius (toliau – Apskaitos skyrius).

7. Savivaldybės administracijos finansų ir biudžeto skyrius (toliau – Finansų ir biudžeto skyrius) pagal Apskaitos skyriaus pateiktas paraiškas perveda į SAARS programos sąskaitą lėšas:

7.1. gautas pagal Aprašo 3.1, 3.2, ir 3.3punktus – pagal faktinių įplaukų, pervestų iš Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, duomenis.

7.2. gautas pagal Aprašo 3.4, 3.5 ir 3.6 punktus – pagal Apskaitos skyriaus faktinių įplaukų duomenis (įplaukas Apskaitos skyrius perveda į Finansų ir biudžeto skyriaus biudžetinių lėšų sąskaitą, nurodydamas jų tikslinę paskirtį).

8. Einamaisiais biudžetiniais metais nepanaudotos SAARS programos lėšos (likutis) naudojamos kitais metais numatytoms priemonėms finansuoti Aprašo nustatyta tvarka. Kitų metų SAARS programos biudžetą sudaro planuojamos surinkti SAARS programos lėšos ir praėjusių metų SAARS programos lėšų likučio suma.

9. SAARS programos priemonių vykdytojai nepanaudotas (arba netinkamai panaudotas) biudžetiniais metais lėšas privalo grąžinti į Savivaldybės administracijos banko sąskaitą, nurodytą lėšų naudojimo sutartyje.

 

IV. SAARS PROGRAMOS VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

10. Savivaldybės administracijos ekologas (vyriausiasis specialistas) (toliau – Ekologas) po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo rengia SAARS programos priemonių sąmatos projektą, kurį teikia svarstyti ir tvirtinti Savivaldybės tarybai.

11. SAARS programos priemonių sąmata, esant būtinumui, per metus gali būti tikslinama. Patikslintos SAARS programos sąmatos projektas teikiamas svarstyti ir tvirtinti Savivaldybės tarybai.

12. Vykdant Savivaldybės tarybos patvirtintoje SAARS programoje numatytas aplinkosaugos priemones, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti asmenys ar sudaryta komisija organizuoja viešuosius pirkimus, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Savivaldybės  administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis.

13. Vykdant sutartyse numatytų prekių, darbų ar paslaugų kontrolę, pasirašomi prekių, darbų atlikimo ar paslaugų suteikimo perdavimo–priėmimo aktai.

14. Ekologas derina SAARS priemonių vykdytojų pateiktas sąskaitas, kad jos  atitiktų Savivaldybės tarybos patvirtintoje SAARS programos priemonių sąmatoje skirtas lėšas numatytai priemonei finansuoti, ir sąskaitas, kartu su pasirašytais prekių, darbų atlikimo ar paslaugų suteikimo perdavimo–priėmimo aktais, pateikia Apskaitos skyriui.

15. Autorinė (autorinė gretutinė ir kūrinių užsakymo) sutartis sudaroma su Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nurodytais autorių teisių subjektais ir atlikėjais dėl autorių teisių objekto užsakymo arba atlikimo. Sutartyje turi būti nurodytos įstatymo 40 straipsnyje išdėstytos sąlygos.

16. Su SAARS programos priemonių sąmatoje patvirtintais SAARS priemonių vykdytojais – tikslinėmis grupėmis (švietimo įstaigomis, neformalaus ugdymo grupėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis ir kita), kurios vykdo aplinkosauginę veiklą, aplinkosaugines programas ar projektus, pasirašomos lėšų naudojimo sutartys. SAARS programos priemonių vykdytojai pateikia Apskaitos skyriui SAARS programos sąmatą BFP-1, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu.

17. Už lėšų panaudojimą priemonių vykdytojai atsiskaito Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui kas ketvirtį iki kito ketvirčio 5 d., pateikdami Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą forma Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu bei Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių programos lėšų panaudojimą, suvestinę (1 priedas).

18. SAARS programos priemonių vykdytojai Ekologui iki gruodžio 15 d. pateikia išsamią SAARS programos projekto ar programos vykdymo ataskaitą.

 

V. SAARS PROGRAMOS ataskaitų teikimo

 

19. Ekologas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinta tvarka, rengia SAARS programos priemonių vykdymo metinę ataskaitą ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai.

20. Ekologas Savivaldybės tarybos patvirtintą metinę ataskaitą teikia Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 1 dienos.

 

VI. ATSAKOMYBĖ

 

21. Ekologas atsako už tikslinį lėšų panaudojimą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą SAARS programos priemonių sąmatą.

22. Savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrius atsako už tikslinį SAARS programoje numatytų Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai vykdyti priemonių įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą.

23. Apskaitos skyrius atsako už specialiosios programos lėšų apskaitos tvarkymą.

 

_____________________

Į pradžią