Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Neapibrėžtas Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-1227 2015-01-30
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

 

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2015 m. sausio 30 d. Nr. B-TS-1227

Vilkaviškis

 


 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu,18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsniu, Vilkaviškio  rajono savivaldybės taryba         n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimą Nr. B-TS-1316 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo” su visais pakeitimais

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                      PATVIRTINTA

                                                                               Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2015 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-1227

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠAS

I    SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (toliau - patikėjimo teisė) ir institucijų, dalyvaujančių perduodant Savivaldybės turtą patikėjimo teise, teises ir pareigas.

2.   Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos arba vartojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme.

3.   Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, vadovaudamasi įstatymais įgyvendina Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba.

4.    Pagal Aprašą patikėjimo teisės objektu gali būti Savivaldybės ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis, nematerialusis turtas ir nuosavybės vertybiniai popieriai (akcijos).

5.   Savivaldybės turtas patikėjimo teise gali būti perduodamas:

5.1.   Savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;

5.2.   Savivaldybės įmonėms;

5.3.    kitiems juridiniams asmenims pagal turto patikėjimo sutartį savivaldybių funkcijoms įgyvendinti ir tik tais atvejais, kai šie juridiniai asmenys pagal įstatymus gali atlikti savivaldybių funkcijas, ne ilgesniam kaip 20 metų terminui.

            6. Aprašo 5 punkte nurodyti subjektai jiems patikėjimo teise perduotą Vilkaviškio rajono savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimuose, kuriais suteikiama teisė turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, nustatyta tvarka.

 

II   SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE ORGANIZAVIMAS

7.   Savivaldybės tarybos sprendimo dėl Savivaldybės turto perdavimo projekte nurodoma:

7.1. perduodant Savivaldybės nekilnojamąjį turtą: perduodantis (jeigu toks yra) ir priimantis subjektai; nekilnojamojo turto pavadinimas ir adresas; unikalus numeris ir bendras statinio plotas; perduodamų patalpų plotas; likutinė vertė;

7.2. perduodant kitą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą: perduodantis ir priimantis subjektai; turto pavadinimas; kiti duomenys, identifikuojantys Savivaldybės turtą (turto inventorinis numeris, markė, modelis, identifikavimo ir valstybinis numeris); turto skaičius (vienetais); turto vieneto įsigijimo vertė (nurodyti nereikia, jeigu perduodamas nereikalingas ar netinkamas (negalimas) naudoti nematerialusis ir ilgalaikis materialusis Savivaldybės turtas); nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto vieneto likutinė vertė; perduodamo turto bendra vertė (nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto - pagal likutinę vertę, trumpalaikio materialiojo turto - pagal įsigijimo vertę), jeigu sudaromas perduodamo turto sąrašas.

8.   Kartu su Savivaldybės tarybos sprendimo dėl Savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise projektu turi būti teikiama:

8.1. subjekto prašymas perduoti jam Savivaldybės turtą, kuriame nurodytas prašomo perduoti Savivaldybės turto naudojimo tikslas;

8.2.  Savivaldybės turto valdytojo, kurio prašoma perduoti jo patikėjimo teise valdomą turtą, sutikimas;

8.3.  perduodant turtą Aprašo 5 punkte nurodytiems subjektams, - jų parengtas paaiškinimas, kuriuo pagrindžiama būtinybė perduoti jiems Savivaldybės turtą;

8.4.     turto valdytojo sprendimas dėl Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, kai perduodamas toks turtas;

8.5.  Perduodant Savivaldybės nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus:

8.5.1.  Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, kuri patvirtina daiktinės teisės įregistravimą, kai daiktinė teisė neįregistruota kituose daiktinę teisę patvirtinančiuose dokumentuose;

8.5.2.   nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopijos arba kitus nekilnojamuosius daiktus identifikuojantys duomenys;

8.5.3.  nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo projektas, kuriame nurodomi Aprašo 7.1 papunktyje nustatyti duomenys;

8.6.   Perduodant kitą nematerialųjį, ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą, - perduodamo turto sąrašas, kuriame nurodomi Aprašo 7.2 papunktyje nurodyti duomenys, patvirtintas turto valdytojo, valdančio minėtą turtą patikėjimo teise, vadovo ar jo įgalioto asmens;

8.7.     Perduodant Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias akcijas, - Savivaldybės nuosavybės teisę į akcijas patvirtinantis dokumentas (kai perduodamos nematerialiosios akcijos, - išrašas iš asmeninių vertybinių popierių sąskaitos; kai perduodamos materialiosios akcijos, - išrašas iš materialiųjų akcijų savininkų registravimo dokumentų).

9.   Savivaldybės turto, įskaitant akcijas, perdavimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, sudarytu atitinkamai pagal Aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytas Savivaldybės turto ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimo-priėmimo aktų formas.

10.   Savivaldybės turto perdavimo-priėmimo aktą turto perdavėjo ir turto perėmėjo įgalioti asmenys pasirašo per 15 darbo dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo dienos (išskyrus Aprašo 12 punkte numatytą atvejį). Savivaldybės turto perdavimo-priėmimo aktas surašomas 2 egzemplioriais: pirmasis egzempliorius su pridedamų dokumentų originalais ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis duodamas turto perėmėjui, antrasis paliekamas turto perdavėjui.

11.  Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimo-priėmimo aktas surašomas per 15 darbo dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo 3 egzemplioriais, iš kurių vienas perduodamas akcijų perdavėjui, ir 2 - perėmėjui. Prie perdavimo-priėmimo akto pridedama:

11.1. Aprašo 8.7 papunktyje nurodyto dokumento originalas;

11.2.    akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, kurios akcijos perduodamos, registravimo išrašo, įstatų ir jų pakeitimų kopijos;

11.3.   dokumentai, susiję su atstovavimu Savivaldybės akcinėje bendrovėje ar uždarojoje akcinėje bendrovėje, kurios akcijos perduodamos, įgyvendinant Savivaldybei priklausančių akcijų suteikiamas teises.

12.   Kai Savivaldybės turtas Aprašo 5.3 papunktyje nurodytiems subjektams perduodamas patikėjimo teise pagal turto patikėjimo sutartį, Savivaldybės turto perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo patikėjimo sutarties pasirašymo. Savivaldybės turtas perduodamas pasirašant turto patikėjimo sutartis pagal Aprašo 3 priede nustatytą pavyzdinę patikėjimo sutarties formą.

13.  Jeigu pasikeičia savivaldybių funkcijos ar jų subjektai arba perduotas Savivaldybės turtas tampa nereikalingas šioms funkcijoms įgyvendinti, Savivaldybės turtas gali būti perduodamas patikėjimo teise kitiems Aprašo 5 punkte nurodytiems subjektams.

 

___________

                                                      _

 

                                                      

                                                                                          Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti

                                                                                          ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo

                                                                                          1 priedas        

 


(Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise,

perdavimo-priėmimo akto forma)

(sudarytojo pavadinimas)

SAVIVALDYBĖS TURTO, PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE, PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

                                                                                          Nr.

                         (data)

(sudarymo vieta)

(perduodančios turtą institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, buveinė, kodas) atstovaujama (-as) įgalioto _________________________________________________________________

(pagal įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą - atstovo pareigos,

vardas ir pavardė, įgaliojimo data ir numeris) perduoda, o______________________________

(priimančios turtą institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, buveinė, kodas)

atstovaujama (-as) įgalioto

(pagal įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą - atstovo pareigos,

vardas ir pavardė, įgaliojimo data ir numeris) priima, vadovaudamosi (-iesi) ____________

(dokumento perduoti turtą pavadinimas, data, numeris) šį Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: _________________________________________________

(perduodamo turto pavadinimas ir apibūdinimas (nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto - inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertė; trumpalaikio materialiojo turto - įsigijimo vertė, įsigijimo data; nekilnojamojo turto ar kito nekilnojamojo daikto - adresas, unikalus numeris, bendras statinio plotas, statinio pažymėjimas plane, patalpų plotas. Jeigu perduodami keli objektai, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą. Sąraše turi būti nurodyti

atitinkamai turto grupei nustatyti reikalavimai)

Perduodamo turto būklė perdavimo metu_______________________________________ .

Perduodamas turtas yra perduotas pagal nuomos (panaudos) sutartį __________________

(sutarties sudarymo data, numeris, galiojimo terminas) PRIDEDAMA (jeigu dokumentai pridedami):

1.________________________________________________ ,____ lapas (-ai).

(perduodamo turto sąrašas)


2    .________________________________________________ ,___ lapas (-ai).

(dokumentas, suteikiantis teisę perduoti (priimti) turtą)

3    ._______________________________________________ ,____ lapas (-ai).

(nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos arba jų kopijos)

4    ._______________________________________________ ,____ lapas (-ai).

(teisinės registracijos dokumentai)

5    ._______________________________________________ ,____ lapas (-ai).

(nuomos (panaudos) sutartis)

6    ._______________________________________________ ,____ lapas (-ai).

(Savivaldybės nuosavybės teisę į akcijas patvirtinantys dokumentai)

7    ._______________________________________________ ,____ lapas (-ai).

(kiti dokumentai)

Šis aktas surašytas 2 egzemplioriais, po vieną turto perdavėjui ir turto perėmėjui.


 


 


Perdavė

(įgalioto perduoti turtą asmens pareigų pavadinimas)              (parašas)                              (vardas ir pavardė)

Priėmė


 


 


(parašas)

(vardas ir pavardė)

(įgalioto priimti turtą asmens pareigų pavadinimas


(Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimo-priėmimo akto forma)

(sudarytojo pavadinimas)

SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

__________________ Nr.________

(data)

(sudarymo vieta)

atstovaujama (-as) įgalioto

(akcijų valdytojo pavadinimas, buveinė, kodas)                                                                                      (pagal įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą - atstovo pareigos, vardas

ir pavardė,

_____________________________ , perduoda, o _____________________________ ,

įgaliojimo data ir numeris)

(akcijų perėmėjo pavadinimas, buveinė, kodas)

atstovaujama (-as) įgalioto ________________________________________________________________________

(pagal įstatymą, institucijos įstatus (nuostatus), įgaliojimą - atstovo pareigos, vardas ir pavardė, įgaliojimo data ir numeris)

priima Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias šių bendrovių akcijas:

Eil. Nr.

Bendrovės pavadinimas

Kodas

Buveinė

Akcijų skaičius

Savivaldybei priklausančių akcijų dalis, procentais

Akcijos nominalioji vertė

Bendrovės įstatinis kapitalas

Nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai

iš viso

priklauso valstybei

dokumento pavadinimas

išdavimo data

numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis aktas surašytas 3 egzemplioriais, kurių 2 perduodami______________________________ ir vienas -__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(akcijų valdytojo pavadinimas)

PRIDEDAMA:

1. Materialiosios akcijos (kai perduodamos materialiosios akcijos),______ akcijų.

2.  Nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai,_____ lapų.

3.  Bendrovių įstatai, jų pakeitimai,_____ lapų.

4.  Dokumentai, susiję su atstovavimu bendrovėse,_____ bylų.

Perdavė

(įgalioto perduoti asmens pareigų pavadinimas)                                                                                     (parašas)                                                                                                                                                                           (vardas ir pavardė)

Priėmė

(įgalioto perduoti asmens pareigų pavadinimas)                                                                                     (parašas)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (vardas ir pavardė)


 

 

SAVIVALDYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTIS

_____________ Nr._____________

(data)

(sudarymo vieta)

Patikėtojas ______________________________________

                                      (perduodančio valstybės turtą juridinio asmens (toliau - institucija) _________ ,toliau vadinamas Patikėtoju, pagal_________

pavadinimas ir kodas)                                                                                                        (įstatymą, institucijos steigimo

dokumentus, įgaliojimą - dokumento pavadinimas, numeris, data) atstovaujamas___________________________________________________

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)

ir patikėtinis __________________________________________________

(pavadinimas ir kodas) toliau vadinamas Patikėtiniu (toliau kartu - šalys), pagal ______________________

(statutą, įgaliojimą - dokumento pavadinimas,

numeris, data)

atstovaujamas____________________________________________________________________________

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas)

vadovaudamiesi Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 20 ____  m. _______________  d. sprendimu

Nr. ____  , s u d a r ė šią sutartį (toliau - Sutartis):

1. Sutarties dalykas ir objektas:

1.1.   Patikėtojas pagal Sutartį perduoda Patikėtiniui valdyti, naudoti Sutarties 1.2 papunktyje numatytą Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą (toliau - Savivaldybės turtas) ir juo disponuoti, o Patikėtinis perima ir įsipareigoja perduotą Savivaldybės turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų pagal perduodamo Savivaldybės turto paskirtį steigimo dokumentuose nustatytiems veiklos tikslams įgyvendinti.

1.2.  Sutartimi perduodamas Savivaldybės turtas:

(Savivaldybės turto pavadinimas ir apibūdinimas: nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto - inventorinis numeris, įsigijimo ir likutinė vertė; nekilnojamojo turto ar kito nekilnojamojo daikto - adresas, unikalus numeris, statinio pažymėjimas plane, bendras statinio plotas, patalpų plotas ir indeksai; trumpalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė; įrenginių - pagrindinės charakteristikos, o jeigu turtas perduodamas pagal sąrašą, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą; turto būklė)

2.   Sutartis yra neatlygintina.

3.  Sutarties terminas:

3.1.  Patikėjimo sutartis sudaroma______ metų laikotarpiui. Sutarties pasibaigimo data laikoma

20 __ m.__________ d.

3.2.   Šalys susitaria, kad Sutartis negali būti pratęsiama pagal atskirus susitarimus ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.959 straipsnio 3 dalies pagrindu.


4.   Sutarties nutraukimas prieš terminą:

4.1.   Sutartis prieš terminą gali pasibaigti šalių susitarimu.

4.2.   Sutarties termino pabaiga neatleidžia šalių nuo pareigos tinkamai įvykdyti įsipareigojimus, kylančius iš Sutarties.

4.3.     Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą vienašališkai Patikėtojo iniciatyva, jeigu Patikėtinis naudoja Savivaldybės turtą ne pagal paskirtį arba tyčia ar dėl neatsargumo blogina jo būklę.

4.4.    Patikėtojas turi teisę nutraukti Sutartį prieš terminą, jeigu Patikėtinis nesudaro sąlygų kontroliuoti, ar perduotas pagal patikėjimo sutartį Savivaldybės turtas naudojamas pagal paskirtį ir sutartį.

5.   Šalių teisės ir pareigos:

5.1.  Patikėtojas:

5.1.1.    privalo tikrinti, ar Patikėtinis naudojasi Savivaldybės turtu tinkamai pagal paskirtį ir

Sutartį;

5.1.2.    privalo, pasibaigus Sutarties galiojimo terminui, per 5 dienas iš Patikėtinio priimti grąžinamą Savivaldybės turtą pagal perdavimo-priėmimo aktą.

5.2.  Patikėtinis:

5.2.1.   savo lėšomis per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo apdraudžia visam Sutarties galiojimo terminui gaunamą Savivaldybės turtą Patikėtojo naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių ir kitų draudžiamųjų įvykių;

5.2.2.    moka užmokestį už perduoto Savivaldybės turto eksploatavimą, komunalines ir ryšių paslaugas pagal pasirašytas sutartis su paslaugų teikėjais;

5.2.3.   privalo naudotis Savivaldybės turtu pagal tiesioginę paskirtį ir Sutartį, griežtai laikytis šiam turtui nustatytų priešgaisrinės saugos, sandėliavimo, sanitarinių ir techninių taisyklių;

5.2.4.     privalo sudaryti sąlygas Patikėtojui kontroliuoti, ar perduotas Savivaldybės turtas naudojamas pagal paskirtį ir Sutartį;

5.2.5.  privalo gauti Patikėtojo rašytinį sutikimą pakeisti Savivaldybės turto paskirtį, pagerinti ar pertvarkyti Savivaldybės turtą;

5.2.6.  atlieka jam perduoto Savivaldybės turto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą;

5.2.7.   privalo atlyginti Patikėtojui nuostolius, jeigu perduotas Savivaldybės turtas dėl neatliktų einamojo ar kapitalinio remonto darbų sugedo ar buvo sugadintas, taip pat nuostolius, atsiradusius dėl žalos, padarytos neapdraustam Savivaldybės turtui;

5.2.8.  jeigu Sutarčiai pasibaigus nesudaroma nauja patikėjimo sutartis ar Sutartis nutraukiama prieš terminą, privalo grąžinti Savivaldybės turtą Patikėtojui tokios būklės, kokios jam šis turtas buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, su visais atliktais pagerinimo elementais, neatskiriamais nuo turto;

5.2.9.    Sutarčiai pasibaigus privalo įvykdyti visus įsipareigojimus, susijusius su Savivaldybės turto išlaikymu ir eksploatavimu, pagal pasirašytas sutartis su paslaugų teikėjais ir darbų vykdytojais;

5.2.10.    Sutartimi perduotą Savivaldybės turtą apskaito atskirai nuo Patikėtinio turto ir kitokio patikėjimo teise turimo turto;

5.2.11.    Patikėtojui leidus, turi teisę jam perduotą Savivaldybės turtą išnuomoti ar perduoti laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tretiesiems asmenims, jeigu tai būtina veiklai užtikrinti;

5.2.12.  negali Sutartimi perduoto Savivaldybės turto naudoti prievolėms užtikrinti;

5.2.13.      savo lėšomis per 15 dienų nuo Sutarties pasirašymo įstatymų nustatyta tvarka įregistruoja Sutartį Nekilnojamojo turto registre, o pasibaigus Sutarties galiojimo terminui ją išregistruoja.

6.  Kitos sąlygos:

7. Trečiųjų asmenų teisės į Savivaldybės turtą:

(įkeitimas, areštas, uzufruktas ir kita)

8. Pranešimai:

8.1.  Visi Sutartyje numatyti ar su jos vykdymu susiję arba su reikalavimų, kylančių iš Sutarties, gynimu civilinio proceso tvarka susiję pranešimai turi būti rašytiniai, siunčiami elektroniniu paštu arba registruotu paštu arba perduodami faksu Sutartyje nurodytais šalių adresais. Kiekviena šalis turi teisę pasirinkti jai tinkamą pranešimo išsiuntimo būdą.

8.2.  Jeigu pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu ar perduodamas faksu, laikoma, kad jį šalis gavo tą pačią dieną, kai jis buvo išsiųstas, jeigu išsiųstas darbo valandomis, arba kitą darbo dieną, jeigu pranešimas buvo išsiųstas ne darbo valandomis. Jeigu pranešimas siunčiamas registruotu laišku, laikoma, kad jį adresatas gavo praėjus 5 dienoms nuo išsiuntimo.

8.3.  Šalys ne vėliau kaip kitą darbo dieną privalo raštu informuoti viena kitą apie pasikeitusius savo rekvizitus. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad negavo pranešimų, kad kita šalis pažeidė Sutartį ir panašiai, jeigu kita šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos šalies adresą ar rekvizitus.

9.  Ginčai:

Visi ginčai tarp šalių dėl Sutarties vykdymo sprendžiami konsultacijų ir derybų būdu, vadovaujantis gera valia. Nepavykus pasiekti susitarimo per vieną mėnesį, ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Baigiamosios nuostatos:

10.1.   Patikėtinis, pasirašydamas Sutartį, pripažįsta, kad sutinka su perduodamo Savivaldybės turto būkle.

10.2.  Pasirašydami Sutartį, Patikėtojas perduoda, o Patikėtinis priima Sutarties 1.2 papunktyje nurodytą Savivaldybės turtą.

10.3.     Jeigu viena iš Sutarties nuostatų pripažįstama negaliojančia, šalys yra įpareigotos negaliojančią nuostatą pakeisti.

10.4.    Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, po vieną Patikėtojui ir Patikėtiniui. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

PRIDEDAMA (jeigu dokumentai pridedami):

1.                                                                                                              , __ lapas (-ai).

(dokumento, suteikiančio teisę perduoti Savivaldybės turtą, kopija)

2.  ______________________________________________________  , __ lapas (-ai).

(Savivaldybės turto sąrašas, jeigu valstybės turtas perduodamas pagal sąrašą)

3    ._____________________________________________________ ,__ lapas (-ai).

(nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopijos)

4    .______________________________________________________ ,__ lapas (-ai).

(pažymos apie registre įregistruotą nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį kopija)

5    .______________________________________________________ ,__ lapas (-ai).

(kiti dokumentai)

Sutarties šalių rekvizitai:

Patikėtojo _____________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris, kodas, atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris)

Patikėtinio ____________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris, kodas, PVM mokėtojo kodas, atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris)

Patikėtojas                                                                                           Patikėtinis

(Parašas) (Vardas ir pavardė)                                                                                           (Parašas) (Vardas ir pavardė)

A.V.                                                                                                    A.V.

Į pradžią