Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-163 2015-10-30
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2015 m. spalio 30 d. Nr. B-TS-163

Vilkaviškis

 


 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

 Patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašą (pridedama).

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

 

______________


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

                                                     

 

                       

                        PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                   2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-163

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Vilkaviškio rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausančių būstų ir (ar) pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalies (toliau – Savivaldybės būstai ir ūkio pastatai), įtrauktų į Vilkaviškio rajono tarybos sprendimu sudarytą Parduodamų Vilkaviškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą, pardavimą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) 24 straipsnį.

2. Aprašas nustato prašymų pirkti būstus ir ūkio pastatus priėmimo, būstų ir ūkio pastatų pardavimo kainos nustatymo, sprendimų dėl būstų ir ūkio pastatų pardavimo priėmimo ir sandorių sudarymo tvarką.

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II. PRAŠYMŲ PIRKTI SAVIVALDYBĖS BŪSTUS IR ŪKIO PASTATUS PATEIKIMAS

 

4. Asmenys (kai kreipiasi šeima – vienas iš pilnamečių šeimos narių), pageidaujantys pirkti nuomojamus Savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriui raštu pateikia prašymą pirkti Savivaldybės būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus (toliau – Prašymas).

5. Prašyme turi būti nurodytas pageidaujamo pirkti Savivaldybės būsto adresas, bendras plotas ir kiti individualūs požymiai, naudojimosi juo teisinis pagrindas, taip pat, jei Savivaldybės būstą pageidauja pirkti šeima – informacija, kurio asmens (pilnamečio šeimos nario) vardu bus sudaroma savivaldybės būsto pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – pirkimo-pardavimo sutartis).

6. Kartu su prašymu turi būti pateikti:

6.1. asmens, kurio vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

6.2. dokumentai, patvirtinantys teisę pirkti Savivaldybės būstą pagal Įstatymą;

6.3. šeimos sudėtį patvirtinantis dokumentas;

6.4. pažyma apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą Savivaldybės būste;

6.5. pilnamečių šeimos narių (Savivaldybės būste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų) susitarimas, kieno vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis;

6.6. jeigu reikia, kiti dokumentai:

6.6.1. valstybės įmonės Registrų centro išduota pažyma (-os) apie asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) turimą ir turėtą nuosavybės teise būstą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, įrodančią, kad asmuo nėra įgijęs nuosavybės teise būsto pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą, kai Savivaldybės būstas asmeniui gali būti parduodamas už kainą, kuri Butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d. ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją;

6.6.2. leidimas, kai asmeniui Butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Seimo sudaryta Butų privatizavimo komisija iki 1998 m. liepos 1 d. buvo išdavusi leidimą privatizuoti jo nuomojamą savivaldybės būstą pagal Butų privatizavimo įstatymą;

6.6.3. dokumentai, įrodantys reabilituoto politinio kalinio ar tremtinio teisinį statusą, giminystės ryšį, nuolatinį gyvenimą Lietuvoje, kai Savivaldybės būstas nuomos pagrindais suteiktas grįžusiam į Lietuvos Respubliką reabilituotam politiniam kaliniui, tremtiniui ar jų našliams ir vaikams;

6.6.4. dokumentai, pagrindžiantys Savivaldybės būsto vertę pakeitusias nuomininko investicijas (nuomininko lėšomis atliktų darbų sąmatos ir darbų priėmimo aktai), kai Savivaldybės būsto nuomininkui buvo išduotas Savivaldybės tarybos ar jos įgalioto asmens leidimas pertvarkyti Savivaldybės būstą, atliekant jo kapitalinį remontą ar rekonstrukciją.

6.7. jeigu asmuo pageidauja mažinti Savivaldybės būsto pirkimo kainą dėl įdėtų asmeninių lėšų už būsto pagerinimo darbus nuomos sutartyje ir Civiliniame kodekse nustatytomis sąlygomis, prideda dokumentus, pagrindžiančius Savivaldybės būsto vertę, kuri galėjo būti nustatyta iki būsto pagerinimo darbų atlikimo:

6.7.1. seniūnijos būsto apžiūros pažymą su išsamiu būsto būklės aprašymu, užfiksuotomis individualiomis būsto savybėmis, turinčiomis įtakos būsto vertei, kai būstas buvo pagerintas asmens lėšomis, pridedami prekių ir paslaugų pirkimo dokumentai;

6.7.2. asmens lėšomis atliktų darbų sąmatas, darbų priėmimo aktus, sąskaitas ir kitus dokumentus, jeigu asmeniui buvo išduotas leidimas pertvarkyti Savivaldybės būstą, atlikti jo kapitalinį remontą ar rekonstrukciją

7. Asmenys, pageidaujantys pirkti neapgyvendintus kambarius ar butus, kuriuos sudaro tik viena patalpa su bendro naudojimo patalpų dalimi (ir jų priklausinius), esančius iš dalies parduotame bute ar gyvenamajame name arba patuštintus bendrabučių kambarius, kurie Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu gali būti priskirti greta esančių būstų savininkams, kad būtų sudarytos sąlygos bendrabučio kambarius pertvarkyti į butus, Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:

7.1. prašymą pirkti kambarį ar butą (ir jų priklausinius). Prašyme turi būti nurodytas kambario ar buto adresas, bendras plotas ir kiti individualūs požymiai;

7.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

7.3. bendraturčio teisę į gyvenamąjį namą ar butą, kuriame yra pageidaujamas pirkti neapgyvendintas kambarys ar butas, įrodantį dokumentą;

7.4. notariškai patvirtintą bendraturčių susitarimą, jei butas ar gyvenamasis namas, kuriame parduodamas neapgyvendintas kambarys ar butas, nuosavybės teise priklauso dviem ar daugiau asmenų (bendraturčių).

8. Asmenys, norintys pirkti pagalbinio ūkio paskirties pastatus, jų dalis (išskyrus laikinus pastatus), Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:

8.1. prašymą pirkti ūkio pastatus, jų dalis. Prašyme turi būti nurodytas ūkio pastatų adresas, bendras plotas ir kiti individualūs požymiai, naudojimosi jais teisinis pagrindas (kai asmuo teisėtai naudojasi pagalbinio ūkio paskirties pastatais), pageidaujama pirkti ūkio pastato dalis;

8.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

8.3. dokumentą, įrodantį naudojimosi ūkio pastatais teisinį pagrindą (kai asmuo teisėtai naudojasi ūkio pastatais);

8.4. dokumentą, įrodantį nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą (būstą), kurio valdoje yra norimas pirkti ūkio pastatas.

9. Asmenys, pageidaujantys pirkti būstų ar ūkio pastatų bendrosios dalinės nuosavybės dalį, tenkančią Vilkaviškio rajono savivaldybės būstams ar ūkio pastatams, pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:

9.1. prašymą pirkti būsto ar ūkio pastatų bendrosios dalinės nuosavybės dalį. Prašyme turi būti nurodytas būsto ar ūkio pastato adresas, identifikavimo duomenys, pageidaujamos pirkti bendrosios dalinės nuosavybės dalis;

9.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

9.3. dokumentą, įrodantį nuosavybės teisę į būsto ar ūkio pastato Nekilnojamojo turto registre atskiru turtiniu vienetu įregistruotos bendrosios dalinės nuosavybės dalį.

10. Asmuo, kurio skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrins kredito įstaiga, kartu su prašymu turi pateikti kredito įstaigos išduotą mokėjimo garantinį raštą.

 

III. SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR ŪKIO PASTATŲ KAINOS NUSTATYMAS

 

11. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka organizuoja parduodamų Savivaldybės būstų ir ūkio pastatų vertės nustatymo paslaugos pirkimą.

12. Viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka parinkta turto vertinimo įmonė (turto vertintojai) nustato:

12.1. Savivaldybės būstų, parduodamų pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 1 dalį, vertę, kuri Butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d.;

12.2. Savivaldybės būstų ir ūkio pastatų, parduodamų pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalį, rinkos vertę.

13. Savivaldybės būstų, parduodamų pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 1 dalį, kaina apskaičiuojama taip:

13.1. nustatoma parduodamo Savivaldybės būsto vertė, kuri Butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d., patikslinama atsižvelgiant į infliaciją;

13.2. į pardavimo kainą įskaitomos išlaidos, susijusios su parduodamo Savivaldybės būsto vertės nustatymu.

14. Savivaldybės būstų ir ūkio pastatų, parduodamų pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalį, kaina apskaičiuojama taip:

14.1. nustatoma parduodamo Savivaldybės būsto rinkos vertė;

14.2. įvertinamos parduodamo Savivaldybės būsto vertę pakeitusios nuomininko investicijos, t .y. nuomininko atliktas nekilnojamojo turto kapitalinis remontas ar rekonstrukcija, jei jis buvo atliktas, kaip nurodyta nuomos sutartyje ir Civiliniame kodekse.

14.3. jeigu asmuo pageidauja mažinti Savivaldybės būsto pirkimo kainą dėl įdėtų asmeninių lėšų už būsto pagerinimo darbus nuomos sutartyje ir Civiliniame kodekse nustatytomis sąlygomis, prideda dokumentus, pagrindžiančius Savivaldybės būsto vertę, kuri galėjo būti nustatyta iki būsto pagerinimo darbų atlikimo:

14.3.1. seniūnijos būsto apžiūros pažymą su išsamiu būsto būklės aprašymu, užfiksuotomis individualiomis būsto savybėmis, turinčiomis įtakos būsto vertei, kai būstas buvo pagerintas asmens lėšomis, pridedami prekių ir paslaugų pirkimo dokumentai;

14.3.2. asmens lėšomis atliktų darbų sąmatas, darbų priėmimo aktus, sąskaitas ir kitus dokumentus, jeigu asmeniui buvo išduotas leidimas pertvarkyti Savivaldybės būstą, atlikti jo kapitalinį remontą ar rekonstrukciją;

15. Savivaldybės išlaidos, susijusios su parduodamo Savivaldybės būsto vertės nustatymu, įskaitomos į Savivaldybės būsto pardavimo kainą.

16. Turto vertinimo išlaidas asmuo sumoka kaip pradinį įnašą už perkamą Savivaldybės būstą, kuris turi būti ne mažesnis kaip turto vertinimo paslaugos kaina, iki techninės užduoties pateikimo turto vertintojui.

17. Asmeniui atsisakius pirkti Savivaldybės būstą ir nesudarius Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutarties, sumokėtas pradinis įnašas už perkamą Savivaldybės būstą asmeniui negrąžinamas.

18. Parduodamo Savivaldybės būsto ir ūkio pastatų kaina įforminama Savivaldybės būsto ir ūkio pastatų įkainojimo aktu (toliau – įkainojimo aktas) (13 priedai). Įkainojimo aktą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Pirkėjas su įkainojimo aktu supažindinamas pasirašytinai.

 

IV. SPRENDIMŲ DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR ŪKIO PASTATŲ PARDAVIMO PRIĖMIMAS

 

19. Sprendimus dėl savivaldybės būstų ir (ar) ūkio pastatų (jų dalies) pardavimo priima Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba.

20. Sprendime turi būti nurodytas parduodamo savivaldybės būsto ir (ar) ūkio pastatų (jų dalies) adresas, bendras plotas ir kiti individualūs požymiai, pardavimo teisinis pagrindas, pardavimo kaina.

21. Jeigu pirkėjo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrina kredito įstaiga, sprendime turi būti nurodyta savivaldybės būsto ir ūkio pastatų įkeitimo kredito įstaigai tvarka.

 

V. SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR ŪKIO PASTATŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 

22. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

23. Pirkimo-pardavimo sutartį ir turto perdavimo aktą su pirkėju pasirašo Savivaldybės meras, o jam nesant – Mero pavaduotojas.

24. Savivaldybės įsipareigojimai, susiję su pastato, kuriame yra parduodamas Savivaldybės būstas, modernizavimo projektų įgyvendinimu, teisės aktų nustatyta tvarka perduodami savivaldybės būsto pirkėjui.

25. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka pirkėjas.

26. Pirkimo-pardavimo sutartis su pirkėju turi būti sudaryta per 90 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo dėl Savivaldybės būsto ar ūkio pastatų pardavimo priėmimo dienos. Jeigu per 90 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo dėl Savivaldybės būsto ar ūkio pastatų pardavimo priėmimo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl pirkėjo kaltės, laikoma, kad pirkėjas atsisakė ją sudaryti.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Ginčai dėl Savivaldybės būstų ir ūkio pastatų pardavimo sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Aprašas gali būti keičiamas ir (ar) papildomas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

__________

 

Į pradžią