Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-186 2015-10-30
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

Dėl  vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

 

 

2015 m. spalio  30 d. Nr. B-TS-186

Vilkaviškis

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B-TS-992Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo nauja redakcija ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos  2011 m. spalio 28  d. sprendimo Nr. B-TS-135  1 punkto  pripažinimo netekusiu galios“ 1 punktą su visais pakeitimais ir papildymais.         

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

                     

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-186

 

 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba), Savivaldybės vadovo – mero (toliau – Meras), Savivaldybės mero pavaduotojo (toliau – Mero pavaduotojas), Savivaldybės tarybos komitetų (toliau – Komitetai), Savivaldybės komisijų (toliau – Komisijos) ir atskirų Savivaldybės tarybos narių (toliau − Tarybos nariai) veiklos tvarką ir formas. Taip pat nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius), Savivaldybės kontrolieriaus atsiskaitymo Savivaldybės tarybai ir gyventojams bei Savivaldybės tarybos ir atskirų Tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarką ir numato pagrindines bendravimo su gyventojais formas ir būdus.

                      2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatomis.

                      3. Reglamentas tvirtinamas ir gali būti keičiamas Savivaldybės tarybos sprendimu, kai už jį balsuoja posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma. Šis Reglamentas galioja ir naujai kadencijai išrinktai Savivaldybės tarybai. Reglamentas taikomas tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitiems įstatymams.

                      4. Visa Savivaldybės tarybos, jos suformuotų Komitetų ir Komisijų bei atskirų Tarybos narių veikla turi būti vykdoma laikantis šio Reglamento nuostatų.

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

                      5. Savivaldybės taryba yra savivaldybės atstovaujamoji institucija, įgyvendinanti savivaldos teisę valstybės teritorijos administraciniame vienete – Vilkaviškio rajono savivaldybėje, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas. Savivaldybės tarybą sudaro įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinkti savivaldybės bendruomenės atstovai – 25 Tarybos nariai.

                      6. Savivaldybės tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai. Savivaldybės taryba veikia pagal įgaliojimus, nustatytus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose.

                      7. Jeigu naujai išrinktos Savivaldybės tarybos rinkimų rezultatai pripažinti negaliojančiais, esamos Savivaldybės tarybos įgaliojimai tęsiasi iki Savivaldybės tarybos, kuri bus išrinkta per pakartotinius rinkimus, po pirmojo posėdžio arba tiesioginio valdymo laikino įvedimo Savivaldybės teritorijoje. Kai Savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Savivaldybės taryba netenka įgaliojimų.

                      8. Per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto Mero priesaikos priėmimo dienos turi būti paskirti Mero pavaduotojas ir Administracijos direktorius, sudaryti Komitetai ir paskirti šių Komitetų pirmininkai, sudarytos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių Komisijų pirmininkai, sudaryta Savivaldybės tarybos kolegija, jeigu nusprendžiama ją sudaryti. Jeigu Mero pavaduotojo ir (ar) Kontrolės komiteto pirmininko, ir (ar) Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų įgaliojimai nutrūksta ir (ar) Administracijos direktorius atleidžiamas iš pareigų prieš terminą, per du mėnesius nuo jų įgaliojimų nutrūkimo ar atleidimo iš pareigų dienos Savivaldybės taryba turi paskirti Mero pavaduotoją ir (ar) Administracijos direktorių, ir (ar) Kontrolės komiteto pirmininką, ir (ar) Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų Komisijų pirmininkus.

                      2016 m. lapkričio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-588 redakcija

                             2018 m. gruodžio 21 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1304 redakcija

 

                      9. Pagal partijų, politinių organizacijų ar jų koalicijų sąrašus (toliau – rinkimų sąrašus) išrinkti Tarybos nariai partijos rinkimų programai vykdyti gali jungtis į frakcijas.

                      10. Savivaldybės tarybos narių frakcija – ne mažiau kaip 3 Tarybos nariai, pirmajame ar kitame Savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravę, kad veiklą Savivaldybės taryboje tęsia susivieniję į frakciją (toliau – frakcija).

11. Savivaldybės tarybos narių grupė – Savivaldybės tarybos nariai, nesusivieniję į Savivaldybės tarybos narių frakcijas (toliau – grupė). Apie frakcijos, grupės sudarymą Meras privalo paskelbti artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje. Apie frakcijos, grupės sudarymą įrašoma į Savivaldybės tarybos protokolą pagal Merui pateiktą bendrą visų frakciją, grupę  sudarančių Tarybos narių pasirašytą pareiškimą, kuriame turi būti nurodytas frakcijos, grupės pavadinimas, sudėtis, seniūno vardas ir pavardė. Frakcijos, grupės pačios nustato darbo tvarką, išsirenka vadovą. Frakcijos, grupės pavadinimui, sudėčiai ar vadovui pasikeitus, frakcijai, grupei iširus ar nutraukus veiklą, turi būti raštu pranešta Merui, kuris apie tai turi paskelbti artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje.

2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1404 redakcija

 

 

                      12. Frakcijos gali jungtis į koalicijas, apie kurių sudarymą Meras privalo paskelbti artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje ir tai įrašoma į Savivaldybės tarybos protokolą pagal Merui pateiktą bendrą visų koaliciją sudarančių Tarybos narių pasirašytą pareiškimą.

2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1404 redakcija

 

                     13. Frakcijos, grupės turi teisę šio Reglamento 130.10 punkte nustatyta tvarka siūlyti savo atstovus į Komitetus bei Komisijas. Kandidatų gali būti daugiau, tačiau Komitetų ir Komisijų nariais tampa po balsavimo daugiausia balsų surinkę Tarybos nariai.

2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1404 redakcija

 

 

       14. Savivaldybės tarybos dauguma – Savivaldybės tarybos narių frakcija ir (ar) Savivaldybės tarybos narių grupė, delegavusios (delegavusi) savo kandidatų į Savivaldybės vykdomąją instituciją arba Mero pavaduotojo pareigas ir pirmajame ar kitame Savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, pateikusios (pateikusi) savo veiklos programą, taip pat Savivaldybės tarybos narių frakcija ir (ar) Savivaldybės tarybos narių grupė, viešu pareiškimu nedeklaravusios (nedeklaravusi), kad nedalyvauja sudarant Savivaldybės vykdomąją instituciją, ir nedelegavusios (nedelegavusi) į Mero pavaduotojo pareigas savo kandidatų.

2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1404 redakcija

 

 

                      15. Savivaldybės tarybos opozicija – Savivaldybės tarybos mažumai priklausanti Savivaldybės tarybos narių frakcija (frakcijos) ir (ar) Savivaldybės tarybos narių grupė (grupės), pirmajame ar kitame Savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravusios (deklaravusi), kad nesiūlo savo kandidato sudarant Savivaldybės vykdomąją instituciją, nedelegavusios (nedelegavusi) savo kandidatų į Mero pavaduotojo pareigas ir pateikusios (pateikusi) savo veiklos kryptis.

2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1404 redakcija

 

                      16. Savivaldybės tarybos mažuma – Savivaldybės tarybos daugumai nepriklausantys Savivaldybės tarybos nariai.

2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1404 redakcija

 

                      17. Posėdis yra pagrindinė Savivaldybės tarybos veiklos forma, kuriame Savivaldybės taryba kolegialiai įgyvendina savo įgaliojimus. Posėdis trunka 1 darbo dieną, paprastai paskutinį mėnesio penktadienį.

                      18. Savivaldybės tarybos veikla tarp Savivaldybės tarybos posėdžių tęsiama Komitetuose ir Komisijose, taip pat Tarybos nariams bendraujant su rinkėjais.

 

III SKYRIUS

PIRMASIS SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS

 

                      19. Pirmąjį išrinktos naujos Savivaldybės tarybos posėdį šaukia Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne anksčiau kaip ankstesnės kadencijos Savivaldybės tarybos įgaliojimų paskutinę dieną ir ne vėliau kaip  praėjus 7 kalendorinėms dienoms nuo ankstesnės kadencijos Savivaldybės tarybos įgaliojimų paskutinės dienos, kuri nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsniu, o jeigu Savivaldybės tarybos rinkimai vyko įsteigtoje naujoje Savivaldybėje arba Savivaldybėje, kurioje buvo įvestas tiesioginis valdymas ar buvo surengti pakartotiniai rinkimai Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 86 straipsnyje numatytu atveju, – ne vėliau kaip per dvi savaites po rinkimų rezultatų paskelbimo. Šiam posėdžiui pirmininkauja Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas Savivaldybės rinkimų komisijos narys. Apie pirmojo posėdžio sušaukimo laiką ir vietą Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne vėliau kaip prieš 14 dienų paskelbia per visuomenės informavimo priemones. Jeigu Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas išrinktos naujos Savivaldybės tarybos pirmojo posėdžio nesušaukia iki šiame punkte nustatyto termino pabaigos, išrinktos naujos Savivaldybės tarybos nariai renkasi patys kitą dieną pasibaigus šiam terminui. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja  Meras arba, jeigu jo nėra – vyriausias pagal amžių Tarybos narys.

20. Pirmajame ir kitiems išrinktos naujos Savivaldybės tarybos posėdžiams, iki prisieks Tarybos nariai, pirmininkauja šio Reglamento 24 punkte nustatyti asmenys. Po Tarybos narių (Mero) priesaikos priėmimo posėdžiui pirmininkauja Meras arba, jeigu jo nėra, – vyriausias pagal amžių Tarybos narys. Pirmajame išrinktos naujos Savivaldybės tarybos posėdyje:  

20.1.  prisiekia Tarybos nariai, – (Tarybos nario (Mero) priesaiką priima Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas Savivaldybės rinkimų komisijos narys;

20.2. gali būti posėdžio pirmininkui įteikiami vieši pareiškimai dėl Savivaldybės tarybos narių vienijimosi į frakcijas, dėl Savivaldybės tarybos daugumos ir Savivaldybės tarybos opozicijos sudarymo;

2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1404 redakcija

 

20.3. priimamas sprendimas dėl Administracijos direktoriaus  (Administracijos direktoriaus pavaduotojo) atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas, ir Mero, o jeigu Meras neišrinktas, jo pareigas laikinai einančio Savivaldybės tarybos nario siūlymu dėl  pavedimo Administracijos direktoriui, Administracijos direktoriaus pavaduotojui ar kitam Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti Administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas Administracijos direktorius (Administracijos direktoriaus pavaduotojas) naujai kadencijai;

20.4. gali būti skiriami Mero pavaduotojas ir Administracijos direktorius. Mero pavaduotojas ir Administracijos direktorius negali būti skiriami, jeigu pirmajame posėdyje Meras neprisiekė. Jeigu pirmajame posėdyje Meras neprisiekė, Savivaldybės taryba priima sprendimą dėl kito posėdžio datos. Kitas posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po pirmojo posėdžio, kuriam pirmininkauja šio Reglamento 19 punkte nustatyti asmenys. Jeigu ir kitame posėdyje Meras neprisiekė arba prisiekė, bet dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai negali eiti savo pareigų, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka skiriamas Tarybos narys laikinai eiti Mero pareigas.

21. Pirmojo Savivaldybės tarybos posėdžio metu Tarybos nariai turi prisiekti Savivaldybės  rinkimų komisijos pirmininkui, po to Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas turi įteikti Savivaldybės tarybos nariams Tarybos nario pažymėjimus. Jeigu pažymėjimai įteikiami posėdžio dieną ir toje pačioje patalpoje, kurioje rengiamas posėdis, tai po pažymėjimų įteikimo iki posėdžio pradžios daroma pertrauka.

22. Patalpas posėdžiui parengia Administracija. Jose turi būti  garso ir vaizdo įrašymo aparatūra, parengta balsadėžė ir vieta slaptam balsavimui. Atsakingas už tinkamą pasirengimą pirmajam posėdžiui yra Administracijos direktorius.

23. Posėdžio metu salėje naujai išrinkti Tarybos nariai turi sėdėti atskirai nuo kitų posėdžio dalyvių.

24. Pirmajam Savivaldybės tarybos posėdžiui pirmininkauja Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas (jei jis sušaukė Savivaldybės tarybos posėdį), o sekretoriauja Administracijos direktoriaus paskirtas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

 

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIAI

 

25. Kitus Savivaldybės tarybos posėdžius prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai, šaukia Meras, o kai jo nėra, – Mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai Mero pareigas einantis Tarybos narys.

26. Savivaldybės tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja išrinktų Savivaldybės tarybos narių dauguma (13) (toliau – Savivaldybės tarybos posėdžio kvorumas).

27. Savivaldybės tarybos posėdžiams klausimus rengia ir kartu su sprendimų  projektais pateikia Savivaldybės tarybos komitetai (toliau – komitetai) ir komisijos savo posėdžiuose, Savivaldybės tarybos narių frakcijos ir grupės pasitarimuose, Tarybos nariai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Meras ir Administracijos direktorius. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių yra  pateikti sprendimų projektai. Savivaldybės taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

2018 m. gruodžio 21 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1304 redakcija

 

28. Savivaldybės tarybos posėdžiams pirmininkauja Meras, o kai jo nėra (komandiruotėje, atostogų metu, ligos ir kitu svarbiu atveju) – Mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai Mero pareigas einantis Tarybos narys. Jeigu Meras ar jo pavaduotojas arba laikinai Mero pareigas einantis Tarybos narys Savivaldybės tarybos posėdyje nedalyvauja, posėdžiui pirmininkauja ir visus posėdyje priimtus dokumentus pasirašo Savivaldybės tarybos paskirtas Tarybos narys. Jis laikomas išrinktu, jei už jo kandidatūrą balsavo posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma. 

29. Meras, o kai jo nėra, – Mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai einantis Mero pareigas Tarybos narys privalo sušaukti Savivaldybės tarybos posėdį, jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 išrinktų Tarybos narių, pateikdami svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais, ne vėliau kaip per dvi savaites nuo Tarybos narių reikalavimo gavimo. Jeigu per nustatytą laiką Meras ar jo pavaduotojas arba laikinai Mero pareigas einantis Tarybos narys Savivaldybės tarybos posėdžio nesušaukia, jį gali šaukti ne mažiau kaip 1/3 išrinktų Tarybos narių. Jie rašo Merui, jo nesant – Mero pavaduotojui, pareiškimą, nurodydami Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo motyvus bei pateikdami svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais, išsirenka iš savo tarpo Tarybos narį, kuris atstovaus posėdžio organizatorius. Pareiškimą  pasirašo visi Tarybos nariai, inicijuojantys Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimą. 

30. Meras, Mero pavaduotojas per Administracijos direktorių organizuoja, kad visiems Tarybos nariams bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Marijampolės apskrityje (toliau – Vyriausybės atstovas) būtų pateikta informacija apie šaukiamo Savivaldybės tarybos posėdžio tikslų laiką (mėnuo, diena bei posėdžio pradžios valanda), Savivaldybės tarybos posėdžio vietą bei svarstyti parengtus ir įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais.

31. Administracijos direktorius Savivaldybės tarybos posėdžio medžiagą elektroniniu paštu išsiunčia Tarybos nariams bei Vyriausybės atstovui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Savivaldybės tarybos posėdžio pradžios.

32. Tarybos nariams apie posėdžio laiką pranešama el. paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Savivaldybės tarybos posėdžio pradžios.

33. Apie Savivaldybės tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir šio Reglamento 227.2 punkte nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais Meras, o kai jo nėra (komandiruotėje, atostogų metu, ligos atveju), – Mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai Mero pareigas einantis Tarybos narys arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų Tarybos narių gavęs Tarybos narys ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio pradžios praneša visiems Tarybos nariams, gyventojams ir seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (atstovams), kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų). Meras, o kai jo nėra (komandiruotėje, atostogų metu, ligos atveju), – Mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai Mero pareigas einantis Tarybos narys arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų Tarybos narių gavęs Tarybos narys turi užtikrinti, kad ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Savivaldybės tarybos posėdžio pradžios būtų informuoti:

2016 m. lapkričio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-588 redakcija

 

33.1. Savivaldybės gyventojai apie Savivaldybės tarybos posėdžio vietą, laiką ir jame numatomus svarstyti ir įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais – Savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt , ir vietinėje spaudoje paskelbiant apie Savivaldybės tarybos posėdžio vietą, laiką su nuoroda į Savivaldybės interneto svetainę;

33.2.  gyventojai ir seniūnaičiai, kai svarstomi klausimai yra susiję su jų atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovai, kai svarstomi vietos gyventojų apklausos  rezultatai ar  klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) – per Savivaldybės interneto svetainę www.vilkaviskis.lt. Atitinkamos seniūnijos seniūnas informuoja seniūnaitį ir iniciatyvinės grupės atstovą.

34. Kiekvieno Savivaldybės tarybos posėdžio pradžioje registruojami Tarybos nariai.

35. Jeigu Tarybos narys negali atvykti į posėdį, apie tai jis privalo ne vėliau kaip prieš 24 valandas raštu, el. paštu ar telefonu pranešti Merui arba Mero pavaduotojui, – arba Savivaldybės tarybos posėdžio sekretoriui, nurodydamas priežastį.

36. Savivaldybės tarybos posėdžiuose dalyvauja Administracijos direktorius arba Administracijos direktoriaus pavaduotojas, klausimus posėdžiui rengusių Komisijų pirmininkai (arba jų įgalioti Komisijų nariai), su svarstomu klausimu susijusių Administracijos struktūrinių padalinių vadovai arba jų atstovai bei kiti su svarstomu klausimu tiesiogiai susiję asmenys.

37. Savivaldybės tarybos posėdžiai yra atviri. Posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdyje kalbėti kviestiesiems asmenims. Jeigu Savivaldybės tarybos  posėdyje  svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis,  jiems  leidžiama  užduoti klausimus  pranešėjams  ir kalbėti šio Reglamento 51 punkte nustatyta tvarka.

38. Savivaldybės taryba gali nuspręsti klausimus, susijusius su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi, nagrinėti uždarame posėdyje.

39. Savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkas:

39.1. skelbia posėdžio pradžią ir pabaigą, jei reikia – pertrauką;

39.2. tikrina, ar Savivaldybės tarybos posėdyje yra kvorumas;

39.3. prižiūri, kad Savivaldybės tarybos posėdyje būtų laikomasi šio Reglamento reikalavimų;

39.4. suteikia žodį Tarybos nariams, Administracijos direktoriui, Vyriausybės atstovui, kviestiesiems ir kitiems Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvaujantiems asmenims, vadovauja klausimų svarstymo eigai;

39.5. kontroliuoja pasisakymų trukmę ir, jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o jam nepaklausius, nutraukia pasisakymą;

39.6. jeigu klausimas svarbus ir Savivaldybės taryba neprieštarauja, gali pratęsti pasisakymo laiką;

39.7. gali įspėti kalbėtoją, jeigu jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės;

39.8. pagal svarstymo rezultatus formuluoja pasiūlymus balsavimui, vadovaudamasis šiuo Reglamentu, nustato balsavimo tvarką ir pagal elektroninio balsavimo ar balsų skaičiavimo komisijos pateiktus duomenis skelbia balsavimo rezultatus;

39.9. pareiškia Tarybos nariams pastabas, jeigu jie nesilaiko šio Reglamento arba kelia triukšmą salėje, įžeidinėja Savivaldybės tarybą, Tarybos narius, kitus asmenis ar kitaip trukdo Savivaldybės tarybos darbui, prireikus perduoda juos svarstyti Etikos komisijai;

39.10. pasiūlo pasišalinti iš posėdžių salės kviestuosius arba kitus asmenis, jeigu jie trukdo posėdžiui.

40. Tarybos posėdžių metu daromas garso ir (ar) vaizdo įrašas. Svarstant valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančią, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) reikalavimų, susijusią informaciją, ir (ar) teisės aktų, kuriuose yra valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančios, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijusios informacijos, projektus, garso ir (ar) vaizdo įrašai nedaromi. Tarybos posėdžių garso ir (ar) vaizdo įrašai yra vieši ir Reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1404 redakcija

 

41. Jeigu posėdyje dalyvauja išrinktų Tarybos narių dauguma, posėdžio pirmininkas skelbia posėdį pradėtą.

42. Posėdžio pirmininkui paskelbus posėdžio pradžią, pirmininkas kviečia Tarybos narius registruotis elektroniniam balsavimui. Jeigu Posėdžių valdymo sistema (toliau – DVS) neveikia dėl techninių kliūčių arba posėdis vyksta ne nuolatinėje posėdžių vietoje, ir negalima užtikrinti tiesioginio transliavimo, tuomet daromas posėdžio garso įrašas. Posėdžio pradžioje iš 3 Tarybos narių išrenkama balsų skaičiavimo komisija. Balsų skaičiavimo komisijos nariai laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma. Balsų skaičiavimo komisija išsirenka pirmininką.

2018 m. rugpjūčio 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1206 redakcija

 

43. Posėdžio pirmininkas pateikia Tarybos nariams svarstyti preliminarią Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.

44. Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista Savivaldybės tarybos sprendimu Komiteto, Komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių siūlymu, jeigu dėl šių siūlymų sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su Mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo, Kontrolės komiteto ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams, susijusiems su nepasitikėjimo Meru, Mero pavaduotoju, Administracijos direktoriumi, Administracijos direktoriaus pavaduotoju, Kontrolės komiteto ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų pareiškimu. Ekstremaliųjų įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais Meras turi teisę pateikti Savivaldybės tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka.

2016 m. lapkričio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-588 redakcija

 

45. Darbotvarkė patvirtinama, jeigu už ją balsuoja Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Mero balsas. Jeigu Meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas. Tarybos narių balsavimo rezultatai yra saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

46. Į patvirtintą darbotvarkę įrašytus klausimus Savivaldybės tarybos posėdyje pristato (iki 5 minučių, atskirais atvejais posėdžio pirmininkas gali pristatymo laiką pratęsti) Tarybos narys, Mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, Administracijos direktorius arba Administracijos atitinkamo skyriaus vedėjas (jo pavedimu klausimą gali pristatyti  projekto rengėjas arba skyriaus darbuotojas) (toliau – pranešėjas).

47. Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkės turi būti patvirtintos tokios ir posėdžiai turi būti organizuoti taip, kad:

47.1. Savivaldybės tarybos posėdis netruktų ilgiau kaip 6 valandas;

47.2. Komitetų ir Komisijų posėdžiai nesitęstų ilgiau kaip 3 valandas.

48. Pranešėjas, pristatęs sprendimo projektą, atsako į Tarybos narių klausimus (iki 10 minučių). Vienas Tarybos narys svarstomu klausimu gali paklausti pranešėjo ne daugiau kaip 2 kartus.

49. Diskusijose kiekvienu svarstomu klausimu galima pasisakyti iki 3 minučių. Be to, kiekvienu svarstomu klausimu komiteto, frakcijos, grupės vardu turi teisę pasisakyti (iki 5 minučių) jos įgaliotas atstovas. Prieš pradėdamas pasisakyti, komiteto, frakcijos,  grupės įgaliotas atstovas privalo informuoti Savivaldybės tarybą apie jam suteiktus įgaliojimus pasisakyti komiteto, frakcijos, grupės vardu. Svarstomu klausimu vienas Tarybos narys gali kalbėti 1 kartą. Posėdžio pirmininkas svarstomu klausimu (iki 3 minučių) gali leisti papildomai pasisakyti, jei Savivaldybės taryba neprieštarauja, jau kalbėjusiam Tarybos nariui bei kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims. Tik posėdžio pirmininkas gali nutraukti kalbėtoją.

50. Savivaldybės tarybos posėdyje kiekvienu svarstomu klausimu turi teisę pasisakyti Vyriausybės atstovas.

51. Posėdyje gali dalyvauti visuomeninių organizacijų, profesinių sąjungų, politinių partijų atstovai, gyventojai. Norintys pasisakyti asmenys prieš posėdį užsiregistruodami privalo nurodyti, dėl kurio darbotvarkės klausimo pageidauja kalbėti. Posėdžio pirmininkas turi teisę leisti pasisakyti kviestiesiems asmenims ir Savivaldybės teritorijoje esančių valstybinių institucijų padalinių vadovams. Kviestiesiems bei kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims leidžiama kalbėti tik svarstomu klausimu ir ne ilgiau kaip 3 minutes. Savivaldybės teritorijoje esančių valstybinių institucijų padalinių vadovai apie savo padalinių veiklą informuoja iki 10 minučių.

52. Prieš posėdžio pradžią Savivaldybės tarybos posėdžio sekretorius posėdžio pirmininkui pateikia norinčiųjų kalbėti sąrašą.

53. Pasibaigus diskusijoms, pranešėjas turi teisę tarti baigiamąjį žodį (iki 3 minučių).

54. Baigus diskusijas dėl kiekvieno svarstomo klausimo, balsavimu yra priimamas Savivaldybės tarybos sprendimas. Balsavimo pradžią skelbia posėdžio pirmininkas. Balsuojant replikos ir pastabos dėl balsavimo motyvų neleidžiamos. Replikai teisė gali būti suteikta po balsavimo (iki 1 minutės).

55. Sprendimai gali būti tokie: pritarti Savivaldybės tarybos sprendimo projektui; atmesti Savivaldybės tarybos sprendimo projektą; atidėti Savivaldybės tarybos sprendimo projekto svarstymą.

56. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomų klausimų balsuojama atvirai, išskyrus atvejus, kai skiriamas Mero pavaduotojas, Administracijos direktorius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, sprendžiamas Mero įgaliojimų netekimo prieš terminą, Mero nušalinimo klausimas, sprendžiamas nepasitikėjimo Mero pavaduotoju, Administracijos direktoriumi, Administracijos direktoriaus pavaduotoju klausimas. Slaptas balsavimas galimas ir tais atvejais, kai skiriamas Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo Kontrolės komiteto pirmininku, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Etikos komisijos pirmininku, Antikorupcijos komisijos pirmininku klausimas, jeigu tam pritaria 1/3 visų Tarybos narių. Tarybos narys Savivaldybės tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo žodžiu informuoti Savivaldybės tarybą apie esamą interesų konfliktą.

2016 m. vasario 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-294 redakcija

2016 m. lapkričio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-588 redakcija

 

56.1. Tarybos narys pareiškia apie nusišalinimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą;

56.2. Savivaldybės taryba sprendžia, ar priima nusišalinimą;

56.3. jeigu Savivaldybės taryba nusišalinimą priima, Tarybos narys jokia forma nedalyvauja toliau svarstant šį klausimą.

56.4. Savivaldybės taryba gali motyvuotu sprendimu pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti Tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą, vadovaudamasi šiais Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais:

56.4.1. Savivaldybės tarybos vertinimu Tarybos nario, pareiškusio nusišalinimą, nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti;

56.4.2. priėmus Tarybos nario pareikštą nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimą;

56.4.3. svarstomas klausimas susijęs su institucijų, įstaigų, įmonių ar bendrovių viešosiomis paslaugomis (pvz., švietimo, sveikatos priežiūros, telekomunikacijų, šilumos energijos, vandens tiekimo, komunalinėmis ir pan.), kuriomis naudojasi Tarybos narys ar jo artimi asmenys, išskyrus atvejus, kai:

56.4.3.1. priėmus sprendimą šie asmenys tokiomis paslaugomis naudotųsi išskirtinėmis sąlygomis ir pasiūlymais, suteiktais dėl Tarybos nario einamų pareigų;

56.4.3.2. nagrinėjamas klausimas akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su Tarybos nario ar jam artimų asmenų privačiais interesais.

56.5. Balsavimas dėl Tarybos nario nusišalinimo nepriėmimo vyksta prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris Tarybos nariui sukelia interesų konfliktą. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.

2016 m. vasario 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-294 redakcija

2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1404 redakcija

 

57.  Atvirai balsuojama elektroniniu balsavimu arba rankos pakėlimu, jeigu neveikia PVS. Atvirai balsuojama: „už“, „prieš“, „susilaikė“.

58. Balsavimui gali būti pateiktas vienas arba keli alternatyvūs teiginiai (variantai, sprendimo projektai). Balsuojama dėl kiekvieno pateikto alternatyvaus teiginio (varianto, sprendimo projekto). Alternatyvaus balsavimo metu pateikiami balsavimui alternatyvūs teiginiai pagal pateikimo svarstyti eilės tvarką, pirmiausia balsuojama pagal pateiktą sprendimo projektą.

59. Slaptai balsuojama naudojant specialios formos balsavimo biuletenius. Balsavimo biuletenius parengia Administracija, tvirtina Savivaldybės taryba. Savivaldybės tarybos patvirtinto pavyzdžio slapto balsavimo biuletenius Balsų skaičiavimo komisija antspauduoja Savivaldybės tarybos antspaudu. Antspauduotus slapto balsavimo biuletenius Tarybos nariams pasirašytinai išduoda Balsų skaičiavimo komisija. Balsuojant specialios formos balsavimo biuleteniais, balsavimo vietoje turi būti balsadėžė.

60. Negaliojančiais pripažįstami nepatvirtinto pavyzdžio, neužpildyti, neantspauduoti biuleteniai, taip pat tie, kuriuose paliktų pavardžių skaičius viršija renkamų kandidatūrų skaičių, paliktas daugiau kaip vienas pasirinkti duotas teiginys, papildomai įrašytos pavardės ar teiginiai.

61. Viename biuletenyje abėcėlės tvarka gali būti rašomos kandidatų pavardės tik į vienas pareigas.

62. Visais atvejais biuletenis privalo turėti antraštę, kurioje aiškiai turi būti nurodyta, dėl ko balsuojama.

63. Pasibaigus balsavimui, balsus skaičiuoja Savivaldybės tarybos išrinkta Balsų skaičiavimo komisija. Ji surašo komisijos balsų skaičiavimo protokolą. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas šį protokolą perskaito Savivaldybės tarybai.

64. Slaptam balsavimui gali būti pateiktas vienas ar keli alternatyvūs teiginiai. Pirmuoju atveju slaptai balsuojama ,,už“ arba ,,prieš“. Antruoju atveju vienas Tarybos narys balsuoja tik už vieną pasirinktą teiginį.

65. Jei nagrinėtu klausimu buvo balsuojama, bet sprendimas nebuvo priimtas, pakartotinai šis klausimas gali būti svarstomas tik kitame Savivaldybės tarybos posėdyje.

66. Savivaldybės tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai (balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“ ir „susilaikiusių“ kartu sudėjus), lemia Mero balsas. Jeigu Meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas.

2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1404 redakcija

 

67. Tarybos narys, užsiregistravęs Savivaldybės tarybos posėdžio pradžioje, bet dėl tam tikrų motyvų nedalyvaujantis balsavime, apie tai turi informuoti Balsų skaičiavimo komisiją arba posėdžio pirmininką, jei balsuojama elektroniniu būdu.

68. Duomenys apie kiekvieno Tarybos nario balsavimą, išskyrus atvejus, kai balsuojama slaptai, yra vieši. Kiekvieno Tarybos nario balsavimo  rezultatai  yra saugomi   informacinėse   laikmenose  ir  skelbiami  Savivaldybės interneto svetainėje.

 

V SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMPETENCIJA

 

69. Savivaldybės taryba veikia pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytą išimtinę ir paprastąją kompetenciją.

70. Išimtinė Savivaldybės tarybos kompetencija:

70.1. Reglamento tvirtinimas;

70.2. Mero atleidimas iš pareigų prieš terminą, Mero darbo užmokesčio nustatymas, Mero pareigas laikinai einančio Mero pavaduotojo ar Tarybos nario darbo užmokesčio nustatymas;

2018 m. rugpjūčio 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1206 redakcija

 

70.3. Mero pavaduotojų skaičiaus nustatymas, Mero pavaduotojo (pavaduotojų) skyrimas Mero teikimu ir atleidimas iš pareigų prieš terminą, Mero pavaduotojo (pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymas įstatymų nustatyta tvarka;

70.4. sprendimo dėl Savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo priėmimas ir Savivaldybės tarybos kolegijos sudarymas Mero teikimu;

70.5. Komitetų, Komisijų, kitų Savivaldybės darbui organizuoti reikalingų darinių ir įstatymuose numatytų kitų komisijų sudarymas ir jų nuostatų tvirtinimas;

70.6. Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimas, Kontrolės komiteto veiklos programos tvirtinimas;

70.7. sprendimų dėl Savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų priėmimas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos steigimas, didžiausio valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus šioje tarnyboje nustatymas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinės veiklos ataskaitos svarstymas ir sprendimo dėl jos priėmimas, įstatymų numatyto Savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų tvirtinimas;

2018 m. gruodžio 21 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1304 redakcija

 

70.8. Administracijos direktoriaus (Administracijos direktoriaus pavaduotojo) priėmimas į pareigas ir atleidimas iš jų; sprendimų dėl Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės steigimo priėmimas; sprendimų dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų savivaldybės vykdomosios institucijos funkcijų paskirstymo Administracijos direktoriui ir, jei tokia pareigybė steigiama, Administracijos direktoriaus pavaduotojui priėmimas; sprendimų dėl Administracijos direktoriaus teisės pavesti įgyvendinti funkcijas apribojimo priėmimas; sprendimų dėl Administracijos direktoriaus pavadavimo priėmimas, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymas;

70.9. Administracijos struktūros, nuostatų ir darbo užmokesčio fondo tvirtinimas, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Administracijoje nustatymas, seniūnijos – biudžetinės įstaigos – nuostatų ir darbo užmokesčio fondo tvirtinimas, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus seniūnijoje – biudžetinėje įstaigoje – nustatymas Administracijos direktoriaus siūlymu Mero teikimu;

2018 m. rugpjūčio 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1206 redakcija

 

70.10. sprendimų dėl Mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo bei Savivaldybės tarybos ir Mero sekretoriato sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus nustatymo priėmimas Mero siūlymu;

70.11. sprendimo išieškoti iš Administracijos direktoriaus ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų žalą, atsiradusią dėl jų tyčinių neteisėtų sprendimų, pareigų neatlikimo ar šiurkštaus aplaidumo atliekant pareigas, priėmimas, kai šie savivaldybės viešojo administravimo subjektai teismo sprendimu turėjo atlyginti žalą, jeigu žala neviršija jų paskutinių šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

70.12. sprendimų dėl seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo, dėl pavadinimų seniūnijoms suteikimo ir jų keitimo, dėl teritorijų priskyrimo seniūnijoms, dėl seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, įvertinus gyventojų nuomonę, priėmimas;

70.13. savivaldybės biudžeto ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimas Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka, prireikus savivaldybės biudžeto tikslinimas;

70.14. sprendimo dėl Mero fondo sudarymo, Mero fondo dydžio, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos priėmimas;

70.15. sprendimų dėl papildomų ir planą viršijančių Savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo priėmimas, Savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitete įvertinus išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus;

2018 m. sausio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-934 redakcija

 

70.16. sprendimų teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita priėmimas, subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų rūšių įmonėms tvarkos nustatymas atitinkamai keičiant savivaldybės biudžetą tais atvejais, kai lėšų tam nebuvo numatyta;

70.17. Mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė), Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų ir atsakymų į Tarybos narių paklausimus išklausymas šio Reglamento 277 punkte nustatyta tvarka, sprendimų dėl šių ataskaitų ir atsakymų priėmimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 5, 6, 8 ir 9 dalyse nustatyta tvarka rengiant, pateikiant sprendimų projektus ir dėl jų balsuojant;

2017 m. birželio 30 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-808 redakcija

2018 m. gruodžio 21 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1304 redakcija

2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1404 redakcija

2020 m. vasario 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-339 redakcija

 

70.18. pasiūlymų valstybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje esančių šių institucijų padalinių veiklos gerinimo teikimas, prireikus šių padalinių vadovų išklausymas šio Reglamento 51 punkte  nustatyta tvarka;

70.19. biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė), Savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – Savivaldybės juridiniai asmenys) steigimas, reorganizavimas, likvidavimas ir jų priežiūra, Savivaldybės mokymo ir auklėjimo (toliau – švietimo) įstaigų vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvavimas steigiant, reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis; seniūnijų – biudžetinių įstaigų – nuostatų tvirtinimas;

2016 m. lapkričio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-588 redakcija

 

70.20. sprendimų dėl viešųjų ir privačių juridinių asmenų (kurių dalininkė yra Savivaldybė) steigimo, reorganizavimo, likvidavimo priėmimas;

70.21. sprendimų dėl bendrų su kitomis savivaldybėmis įmonių steigimo priėmimas;

70.22. sprendimų dėl tam tikros veiklos nepriklausomo audito atlikimo Savivaldybės įstaigose ar Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse priėmimas;

70.23. Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimas;

70.24. sprendimų dėl disponavimo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimas, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisyklių nustatymas, išskyrus atvejus, kai tvarka yra nustatyta įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose;

70.25. sprendimų dėl Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise priėmimas;

70.26. sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas priėmimas; šios paskolos naudojamos tik investicijų projektams, tarp jų pagal Vyriausybės patvirtintas programas savivaldybių įgyvendinamiems energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams, finansuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą;

2018 m. gruodžio 21 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1304 redakcija

 

70.27. įstatymų nustatyta tvarka gavus Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą, sprendimų dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo priėmimas; gavus Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą, pritarimas galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;

2018 m. sausio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-934 redakcija

2018 m. gruodžio 21 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1304 redakcija

 

70.28. sprendimų dėl socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos, dėl pavedimo Administracijai ir kitiems subjektams atlikti šių darbų užsakovo funkcijas priėmimas;

70.29. sprendimų dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto fondo sudarymo (statybos, pirkimo ir t. t.) tvarkos, būsto suteikimo tvarkos ir nuomos mokesčio dydžio priėmimas, kitų sprendimų, numatytų Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, priėmimas;

2018 m. gruodžio 21 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1304 redakcija

 

70.30. Savivaldybės bendrojo plano ar Savivaldybės dalių bendrųjų planų tvirtinimas įstatymų nustatyta tvarka;

70.31. Savivaldybės saugomų teritorijų steigimas pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatytą tvarką, Savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų skelbimas;

70.32. sprendimų dėl siūlymų keisti Savivaldybės teritorijos ribas, suteikti Savivaldybei pavadinimą ir jį keisti, sudaryti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų pavadinimus, teritorijų ribas teikimas Vyriausybei, taip pat gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų suteikimas ir jų keitimas pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus;

70.33. Savivaldybės triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių nustatymas Savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose, triukšmo Savivaldybės teritorijoje rodiklių, aglomeracijų strateginių triukšmo žemėlapių, aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų strateginių triukšmo žemėlapių ir aglomeracijų triukšmo prevencijos veiksmų planų, kurie įgyvendinami Savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, bei gyvenamųjų vietovių teritorijų, kuriose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones (triukšmo prevencijos zonų), ir triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimas, tyliųjų aglomeracijos zonų, tyliųjų gamtos zonų ir tyliųjų viešųjų zonų nustatymas. Savivaldybės vykdomosios institucijos, kitų pavaldžių viešojo administravimo subjektų funkcijų triukšmo valdymo srityje įgyvendinimo priežiūra;

2016 m. lapkričio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-588 redakcija

 

70.34. taisyklių, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, ir kitų taisyklių tvirtinimas;

70.35. kainų ir tarifų už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas ir keleivių vežimą vietiniais maršrutais nustatymas, centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymas (tvirtinimas) įstatymų nustatyta tvarka, vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymas įstatymų nustatyta tvarka;

2016 m. lapkričio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-588 redakcija

 

70.36. sprendimų dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo priėmimas, papildomos socialinės paramos, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš Savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas, priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą dydžio ir mokėjimo iš Savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas;

70.37. biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių nustatymas;

2016 m. lapkričio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-588 redakcija

 

70.38. Savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų, Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų tvirtinimas ir ataskaitų dėl jų įgyvendinimo išklausymas ir sprendimų dėl jų priėmimas;

70.39. strateginio planavimo Savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimas;

70.40. sprendimų dėl jungimosi į savivaldybių sąjungas, dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių savivaldybėmis ar prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų priėmimas;

70.41. Tarybos narių delegavimas į įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir įgaliojimų jiems suteikimas šio Reglamento 130.10 punkte nustatyta tvarka;

70.42. vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo tvirtinimas;

70.43. siūlymų nustatyta tvarka tvirtinti Savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbus teikimas, kitų Savivaldybės simbolių ir jų naudojimo tvarkos tvirtinimas, teisė nustatyta tvarka už nuopelnus suteikti Savivaldybės (jos centro ar kitos gyvenamosios vietovės) garbės piliečio vardą;

70.44. Neteko galios.

             2018 m. sausio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-934 redakcija

 

71. Paprastoji savivaldybės tarybos kompetencija:

71.1. biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas;

71.2. viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) kolegialių organų sudarymas, kai tai numatyta viešosios įstaigos įstatuose;

71.3. viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas;

71.4. viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos nustatymas;

71.5. sprendimų dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų, kitų valstybės fondų lėšų ir materialiojo turto paskirstymo biudžetinėms įstaigoms priėmimas;

2016 m. lapkričio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-588 redakcija

 

71.6. savivaldybės ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

71.7. Neteko galios.

2018 m. gruodžio 21 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1304 redakcija

 

72. Jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų Savivaldybei, sprendimų dėl tokių įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso Savivaldybės tarybai.

73. Savivaldybės taryba šio Reglamento 98.11 punkte nustatyta tvarka prižiūri Savivaldybės vykdomąsias institucijas ir kitus subjektus, tiesiogiai įgyvendinančius valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas. Už šios funkcijos įgyvendinimo organizavimą yra atsakingas Meras.

74. Išimtinei Savivaldybės tarybos kompetencijai priskirtų įgaliojimų Savivaldybės taryba negali perduoti jokiai kitai Savivaldybės institucijai ar įstaigai.

75. Konkrečius įgaliojimus, nustatytus šio Reglamento 71 punkte, Savivaldybės taryba atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu gali pavesti vykdyti Administracijos direktoriui. Jeigu Administracijos direktorius negali (dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto) įvykdyti šio Reglamento 71 punkte nustatytų ir Savivaldybės tarybos jai perduotų įgaliojimų, šiuos įgaliojimus vykdo Savivaldybės taryba.

 

VI SKYRIUS

MERAS, MERO PAVADUOTOJAS

 

                      76. Meras renkamas tiesiogiai Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui. Kai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka Mero įgaliojimai nutrūksta prieš terminą, rengiami nauji Mero rinkimai. Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš Tarybos narių Mero siūlymu skiria Mero pavaduotoją.

                      77. Meru ir Mero pavaduotoju gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai. Savivaldybės taryba Mero siūlymu gali nuspręsti, kad Mero pavaduotojas pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.

                      78. Mero pavaduotojas skiriamas slaptu balsavimu. Laikoma, kad Mero pavaduotojas paskirtas, jeigu už jo kandidatūrą balsavo visų Tarybos narių dauguma.

                      79. Mero pareigas laikinai eina Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma išrinktas Tarybos narys, kai:

                      79.1. Meras dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai, ne daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų, negali eiti savo pareigų ir nėra paskirtas Mero pavaduotojas;

                      79.2. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka rinkimai vienmandatėje rinkimų apygardoje pripažįstami negaliojančiais ir skelbiami pakartotiniai rinkimai;

                      79.3. Meras netenka Tarybos nario mandato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

                      80. Mero pavaduotojo kandidatūrą siūlo Meras. Tame pačiame Savivaldybės tarybos posėdyje siūlomas vienas kandidatas. Tą patį kandidatą pakartotinai galima siūlyti tik vieną kartą.

                      81. Mero pavaduotojas prieš terminą netenka savo įgaliojimų Savivaldybės tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų Savivaldybės tarybos narių dauguma:

                      81.1. Vyriausybės arba Valstybės kontrolės institucijos siūlymu už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, dėl kurių padaryta esminės žalos valstybės ar Savivaldybės interesams bei nuosavybei;

                      81.2. kai dėl laikino nedarbingumo nedirba daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių;

                      81.3. kai pateikia atsistatydinimo prašymą.

                      82. Mero pavaduotojas netenka savo įgaliojimų prieš terminą, jeigu ne mažiau kaip 1/3 visų Tarybos narių motyvuotai pareiškia nepasitikėjimą juo, Savivaldybės taryba priima sprendimą atleisti Mero pavaduotoją ir už tokį sprendimą slaptai balsuoja ne mažiau kaip ½ visų Savivaldybės tarybos narių. Jeigu sprendimas atleisti Mero pavaduotoją dėl nepasitikėjimo nepriimamas, šį klausimą pakartotinai svarstyti galima tik po pusės metų.

                      83. Mero pavaduotojas Mero siūlymu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu už sprendimą atleisti Mero pavaduotoją slaptu balsavimu balsuoja visų Savivaldybės tarybos narių dauguma. Klausimą dėl Mero pavaduotojo įgaliojimų netekimo kartu su įregistruotu sprendimo projektu Meras Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka privalo įtraukti į artimiausio Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.

2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1404 redakcija

 

                      84. Mero pavaduotojo įgaliojimai nutrūksta, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės ir Tarybos nario mandato.

                      85. Meras prieš terminą netenka savo įgaliojimų ir Tarybos nario mandato Savivaldybės tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų Tarybos narių dauguma, kai Meras dėl laikinojo nedarbingumo neina pareigų daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių.

                      86. Meras netenka savo įgaliojimų ir Tarybos nario mandato, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės.

                      87. Meras visų Tarybos narių balsų dauguma gali būti nušalinamas nuo pareigų, jeigu jam pareiškiami oficialūs įtarimai padarius nusikaltimą. Nušalinimas galioja iki teismo nuosprendžio, nutarties ar sprendimo, kuriuo baigiama byla, įsiteisėjimo arba ikiteisminio tyrimo nutraukimo. Nušalinimo laikotarpiu jis netenka visų Merui suteiktų įgaliojimų. Nušalinimo laikotarpiu Mero pareigas laikinai eina Mero pavaduotojas, o jeigu jo nėra, – kitas Savivaldybės tarybos paskirtas Tarybos narys.

                      88. Pasibaigus Savivaldybės tarybos įgaliojimams, baigiasi ir šios Savivaldybės tarybos išrinkto Mero bei Mero pavaduotojo įgaliojimai.

                      89. Po savo kadencijos pabaigos Meras ir Mero pavaduotojas, jeigu neišrenkamas Meru ar nepaskiriamas Mero pavaduotoju arba prieš terminą netenka savo įgaliojimų (išskyrus atvejus, kai Meras, Mero pavaduotojas savo įgaliojimų netenka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose nustatyta tvarka arba netenka Savivaldybės tarybos nario įgaliojimų Savivaldybės tarybos sprendimu pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnį), turi teisę Vyriausybės nustatyta tvarka grįžti į iki išrinkimo Savivaldybės tarybos nariais eitas pareigas, o kai tokios galimybės nėra, – į kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos pareigas, jeigu eitos pareigos pagal teisės aktus priskiriamos valstybės tarnautojų (išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas) pareigoms. Be to, šiame punkte nustatytu atveju Meras ir Mero pavaduotojas turi teisę grįžti į iki išrinkimo Tarybos nariais eitas pareigas, jeigu jie ėjo šias pareigas Savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba Savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje, o kai tokios galimybės nėra, – į kitas pareigas Savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba Savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje. Jeigu šie asmenys iki išrinkimo Tarybos nariais tokių pareigų nėjo arba atsisakė pasiūlytų kitų žemesnės kategorijos pareigų, pagal teisės aktus priskiriamų valstybės tarnautojų (išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas) pareigoms, arba kitų pareigų Savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba Savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje, jiems išmokama 3 mėnesių jų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka. Ji išmokama per 3 mėnesius lygiomis dalimis kas mėnesį. Jeigu asmuo pradeda eiti pareigas valstybės tarnyboje anksčiau negu po 3 mėnesių, likusi neišmokėta išmokos dalis nemokama. Jeigu šie asmenys Mero  ir Mero pavaduotojo pareigas ėjo mažiau kaip vienus metus iki kadencijos pabaigos, jiems išmokama  1 mėnesio  jų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka. Nutrūkus Mero, Mero pavaduotojo įgaliojimams prieš terminą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, jiems išmokama 2 mėnesių jų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka.

                      90. Mero, Mero pavaduotojo, Mero pareigas laikinai einančio Tarybos nario darbo užmokestį pagal įstatymų nustatytus koeficientus tvirtina Savivaldybės taryba. Merui darbo užmokestis nemokamas, kai jam yra taikomos kardomosios priemonės, dėl kurių Meras negali vykdyti Mero įgaliojimų.

                      2018 m. rugpjūčio 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1206 redakcija

 

                      91. Meras ir Mero pavaduotojas negali dirbti kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose ir gauti kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už mokslinę, pedagoginę ar kūrybinę veiklą. Ši nuostata netaikoma, jeigu Mero pavaduotojas pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.

                      92. Mero pavaduotojas pirmininkauja  Savivaldybės tarybos posėdžiui, kai priimant sprendimą Meras negali dalyvauti.

                      93. Merui, Mero pavaduotojui netaikomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos, išskyrus nuostatas, reglamentuojančias darbo ir poilsio laiką, atostogas, nurodytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 12 dalyje, materialinę atsakomybę, darbuotojų saugą ir sveikatą.

                      94. Merui ir Mero pavaduotojui atostogos suteikiamos Mero potvarkiu.

                      95. Meras ir Mero pavaduotojas turi teisę į 28 kalendorinių dienų trukmės kasmetines  minimaliąsias atostogas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, Merui ir Mero pavaduotojui gali būti suteikiamos šios tikslinės atostogos: nėštumo ir gimdymo, tėvystės, mokymosi, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti, nemokamos. Nemokamos atostogos dėl dalyvavimo Seimo, Respublikos Prezidento rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą ar tarybų rinkimuose suteikiamos įstatymų nustatyta tvarka. Atostogų metu Meras ir Mero pavaduotojas neatlieka Mero ar Mero pavaduotojo pareigų, tačiau gali atlikti Tarybos nario pareigas.

                      96. Meras ir Mero pavaduotojas į komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje vyksta Mero potvarkiu.

                      97. Meras yra atskaitingas Savivaldybės tarybai ir bendruomenei už Savivaldybės veiklą.

                      98. Meras:

                      98.1. planuoja Savivaldybės tarybos veiklą, nustato ir sudaro Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šaukia Savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja Komitetų ir Komisijų veiklą, pasirašo Savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus;

                      98.2. atstovauja pats arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka savo potvarkiu įgalioja kitus asmenis atstovauti Savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

                      98.3. atstovauja Savivaldybei Regiono plėtros taryboje ir turi sprendžiamojo balso teisę sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros programą;

                      98.4. pristato, derina (Meras sutikusiam užimti pareigas kandidatui suteikia žodį prisistatymui ir atsakymams į Tarybos narių klausimus) ir teikia Savivaldybės tarybai Mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo (Administracijos direktoriaus siūlymu), Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytais atvejais Kontrolės komiteto pirmininko ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų Savivaldybės tarybos komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat Mero potvarkiu (teikimu) gali siūlyti atleisti juos iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas Administracijos direktoriui;

                      2016 m. lapkričio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-588 redakcija

 

                      98.5. nustato Mero pavaduotojui veiklos sritis;

                      98.6. teikia Savivaldybės tarybai siūlymą dėl Savivaldybės tarybos kolegijos steigimo;

                      98.7. teikia Savivaldybės tarybai siūlymus dėl sekretoriato sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus nustatymo arba Mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo (jeigu sekretoriatas nesudaromas);

                      98.8. vadovauja Savivaldybės tarybos sekretoriato darbui (jeigu jis sudaromas), tvirtina Savivaldybės tarybos sekretoriato nuostatus, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų sekretoriato darbuotojus, Mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus;

                      98.9 teikia Komitetams, išskyrus Kontrolės komitetą, Komitetų pirmininkų ir pavaduotojų kandidatūras;

                      98.10. šio Reglamento 100 punkte nustatyta tvarka gali siūlyti Savivaldybės tarybai pavesti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą Administracijos, Savivaldybės administravimo subjektų ar Savivaldybės valdomų įmonių finansinį ir veiklos auditą, priima Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą Komitetų ir Savivaldybės tarybos posėdžiuose;

                      2018 m. gruodžio 21 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1304 redakcija

 

                      98.11. kontroliuoja ir prižiūri Savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimus;

                      98.12. gavęs Savivaldybės tarybos pritarimą, sudaro Savivaldybės bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, kitomis savivaldybėmis ar užsienio institucijomis sutartis;

                      98.13. kontroliuoja pasirengimą vietos gyventojų apklausai;

                      98.14. pagal Savivaldybės tarybos nustatytą tvarką reprezentacijos reikmėms naudoja Mero fondo lėšas ir už jas atsiskaito;

                      98.15. tvirtina gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymą (sugrupavimą) į seniūnaitijas Administracijos direktoriaus teikimu;

          98.16. priima į pareigas ir atleidžia iš jų biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas ir seniūnijas – biudžetines įstaigas, vadovus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su visų biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais, kai Meras negali eiti pareigų, šias funkcijas įgyvendina Mero pavaduotojas ar Mero pareigas laikinai einantis Tarybos narys;

          2018 m. rugpjūčio 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1206 redakcija

 

98.17. priima į pareigas ir atleidžia iš jų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė), išskyrus švietimo įstaigas, vadovus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su visų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais, kai Meras negali eiti pareigų, šias funkcijas įgyvendina Mero pavaduotojas ar Mero pareigas laikinai einantis Tarybos narys;

2016 m. lapkričio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-588 redakcija

2018 m. rugpjūčio 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1206 redakcija

 

                      98.18. atkuria Savivaldybės valdomo išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teises religinėms bendrijoms ir bendruomenėms;

                      98.19. išduoda leidimus naudoti žūklės plotus vandens telkiniuose, tvirtina žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos žuvininkystės vandens telkiniuose priemonių planus teisės aktų nustatyta tvarka;

                      98.20. keičia pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;

                      98.21. suteikia patalpas Seimo nariams pagal Lietuvos Respublikos Seimo statutą;

                      98.22. skelbia vietos gyventojų apklausą;

                      98.23. suteikia Administracijos direktoriui, kai Administracijos direktoriaus nėra, – jo pavaduotojui, Savivaldybės kontrolieriui, kai Savivaldybės kontrolieriaus nėra, – jo pavaduotojui atostogas, siunčia Administracijos direktorių, kai Administracijos direktoriaus nėra, – jo pavaduotoją, Savivaldybės kontrolierių, kai Savivaldybės kontrolieriaus nėra, – jo pavaduotoją į komandiruotes.

                      2016 m. lapkričio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-588 redakcija

 

                      99. Meras rūpinasi, kad:

                      99.1. Savivaldybei būtų tinkamai atstovaujama Regiono plėtros taryboje ir šios tarybos priimti sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami Savivaldybėje;

                      99.2. laiku ir tinkamai būtų rengiami Savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, užtikrinama juose numatytų pasiekti rezultatų įgyvendinimo kontrolė;

                      99.3. būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą;

                      99.4. būtų užtikrinamas Tarybos narių tolygus bendravimas su visais Savivaldybės rinkėjais (visoje Savivaldybės teritorijoje);

                      99.5. būtų tobulinamas Savivaldybės tarybos sprendimų priėmimas ir Komitetų veikla;

                      99.6. būtų deramai atstovaujama Savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis.

                      100. Mero sprendimai įforminami potvarkiais.

                      101. Meras savo kompetencijos klausimais gali sudaryti darbo grupes, komisijas iš Tarybos narių šių sutikimu, Administracijos direktoriaus deleguotų Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kitų Savivaldybės teritorijoje veikiančių asmenų ir visuomenės atstovų. Darbo grupių, komisijų posėdžius protokoluoja Administracijos direktoriaus paskirtas Administracijos darbuotojas;

                      1011. Meras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie Mero prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Mero visuomeniniu konsultantu gali būti pilnametis asmuo. Mero visuomeniniu konsultantu negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat esantis įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos nariu.

                      2016 m. lapkričio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-588 redakcija

 

                      102. Meras negali būti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų nariu.

                      103. Meras šio Reglamento 276 punkte nustatyta tvarka ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Savivaldybės tarybai ir bendruomenei už savo veiklą, taip pat rengia ir pateikia rinkėjams ir Savivaldybės bendruomenei Savivaldybės veiklos ataskaitą.

                      104. Mero pavaduotojas atlieka Mero nustatytas funkcijas ir pavedimus. Meras Mero pavaduotojo funkcijas nustato Mero pavaduotojo kadencijos laikotarpiui ir jas gali keisti.

105. Kai Meras negali eiti pareigų, Mero pavaduotojas ar laikinai Mero pareigas einantis Tarybos narys atlieka visas Mero pareigas, išskyrus šio Reglamento 98.4–98.8, 98.15, 98.18, 98.19 ir 98.22 punktuose nustatytus įgaliojimus. Tokiu atveju šio Reglamento 98.15, 98.18, 98.19 ir 98.22 punktuose nustatytus Mero įgaliojimus atlieka Savivaldybės taryba. Savivaldybės taryba sprendimu (kai Meras negali eiti pareigų) arba Meras potvarkiu paveda Mero pavaduotojui eiti Mero pareigas.

2016 m. lapkričio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-588 redakcija

2018 m. rugpjūčio 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1206 redakcija

2020 m. vasario 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-339 redakcija

 

                      106. Ypatingomis aplinkybėmis, kai nei Meras, nei Mero pavaduotojas negali eiti savo pareigų dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių, Savivaldybės tarybos posėdžiai šaukiami ir Mero pareigas vykdo raštiškus įgaliojimus iš 1/3 išrinktų Tarybos narių gavęs Tarybos narys šio  Reglamento 29 punkte nustatyta tvarka. Mero pareigų, išskyrus šio Reglamento 98.4–98.8 punktuose numatytus įgaliojimus, vykdymas pavedamas Tarybos nariui Savivaldybės tarybos sprendimu;

1061. Kai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka Mero įgaliojimai nutrūksta prieš terminą, naujai išrinktas Meras turi teisę siūlyti Savivaldybės tarybai atleisti iš pareigų asmenis, einančius Mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, ir siūlyti į šias pareigas naujus asmenis.

                      2016 m. lapkričio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-588 redakcija

 

VII SKYRIUS

TARYBOS NARYS

 

                      107. Tarybos narys yra Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas Savivaldybės bendruomenės atstovas, už savo veiklą atsakingas rinkėjams bei visai Savivaldybės bendruomenei.

                      108. Išrinktos naujos Savivaldybės tarybos nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos Savivaldybės tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos, kai naujai išrinkta Savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir jame prisiekia.

                      109. Tarybos narys turi Tarybos nario pažymėjimą, kurį po Savivaldybės tarybos nario priesaikos jam įteikia priesaiką priimantis asmuo. Tarybos nariui jo kadencijos laikotarpiui išduodama registravimosi kortelė, skirta Tarybos nario identifikavimui registruojantis į elektroninę balsavimo sistemą.

                      110. Tarybos nario pareigos ir teisės nustatytos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir šiame Reglamente.

                      111. Savivaldybės tarybos, Komitetų, Komisijų posėdžių, dalykinių išvykų Savivaldybės teritorijoje, dalykinių susitikimų laiku Tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kokioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje. Dokumentą apie Tarybos nario dalyvavimą su jo statusu susietoje veikloje, esant būtinybei, išduoda Meras.

                      112. Draudžiama Tarybos narį persekioti už balsavimą ar pareikštą nuomonę Savivaldybės tarybos ar jos Komitetų posėdžiuose. Už asmens įžeidimą ar šmeižtą, už asmens garbę ir orumą žeminančios ir tikrovės neatitinkančios informacijos paskleidimą Tarybos narys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

                      113. Tarybos narys privalo:

                      113.1. dalyvauti Savivaldybės tarybos ir Komitetų posėdžiuose;

                      113.2. būti  vieno (be Kontrolės komiteto) Komiteto nariu;

                      113.3. žodžiu informuoti Merą ir (ar) Tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą;

                      2016 m. vasario 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-294 redakcija

 

                      113.4. nuolat bendrauti su rinkėjais ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus (pirmąjį metų ketvirtį) atsiskaityti rinkėjams susirinkimuose arba pateikiant vietos spaudoje ar Savivaldybės  interneto svetainėje savo veiklos ataskaitą;

                      113.5. organizuoti gyventojų priėmimus, apie juos teikiant informaciją vietos spaudoje bei Savivaldybės interneto svetainėje, ir padėti jiems spręsti kylančias problemas.

                      114. Tarybos nariui be pateisinamos priežasties praleidus iš eilės 3 Savivaldybės tarybos posėdžius, Savivaldybės tarybos posėdžio sekretorius apie tai raštu informuoja Merą, o Meras – Etikos komisiją.

                      115. Tarybos narys Savivaldybės kompetencijai priskirtais klausimais, turi teisę kreiptis su paklausimais į Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos, kitų Savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia Savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus (toliau – Administravimo subjektas).

116. Tarybos nario paklausimai yra raštiški. Paklausimai pateikiami konkrečiam Administravimo subjektui, paklausimo kopiją pateikiant Merui.

117. Paklausimo pateikėjas (pateikėjai) turi nurodyti konkretų Administravimo subjektą į kurį jis kreipiasi ir išdėstyti problemas, dėl kurių jis kreipiasi.

118. Jei paklausimas pateikiamas Savivaldybės tarybos posėdžio metu, posėdžio pirmininkas nusprendžia ar į Tarybos nario paklausimą atsakoma tame pačiame Savivaldybės tarybos posėdyje žodžiu, ar atsakymas pateikiamas raštu, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

119. Jei atsakymas į paklausimą pateikiamas raštu, Administravimo subjektai, kuriems adresuotas paklausimas, atsakymo kopiją pateikia Merui.

120. Tarybos narys iš Savivaldybės administracijos ar kitų Savivaldybės įstaigų, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių turi teisę gauti visą Tarybos nario veiklai reikalingą su Savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją. Tarybos narys dėl pageidaujamos informacijos pateikimo Savivaldybės administracijai ar kitoms Savivaldybės įstaigoms, Savivaldybės kontroliuojamoms  įmonėms pateikia prašymą raštu.  Prašyme Administracijos direktoriui nurodo, kokią informaciją ar dokumentą pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir duomenis ryšiui palaikyti.

121. Informacija Tarybos nariui pateikiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

                      122. Tarybos nariams (išskyrus Merą ir Mero pavaduotoją) už darbo laiką, atliekant Tarybos nario pareigas, atlyginama (apmokama) iš Administracijai skirtų biudžeto asignavimų. Atlyginimas mokamas Tarybos nariams (išskyrus Merą ir Mero pavaduotoją) už faktiškai dirbtą laiką. Faktiškai dirbtas laikas apskaičiuojamas pagal Tarybos nario pateiktą Darbo laiko apskaitos pažymą (1 priedas) bei Savivaldybės tarybos, Komitetų ir Komisijų posėdžių protokolus, Mero potvarkius ar kitus tvarkomuosius dokumentus ir žymimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. Darbo laiko apskaitos žiniaraštį pildo Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas Administracijos darbuotojas. Paskutinę mėnesio darbo dieną darbo laiko apskaitos žiniaraštis pateikiamas Administracijos Apskaitos skyriui. Atlyginimas apskaičiuojamas pagal Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą  laiką, bet ne daugiau kaipšio Reglamento 47 punkte patvirtintą trukmę per mėnesį.

                      123. Informacija apie Tarybos nariams mokamas išmokas skelbiama viešai.

124. Tarybos nariai, gaunantys darbo užmokestį iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, (išskyrus Merą ir Mero pavaduotoją) kas mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos pateikia Administracijos Apskaitos skyriui pažymą apie darbo laiką, už kurį negautas atlyginimas (užmokestis) pagrindinėje darbovietėje.

125. Tarybos narys asmeniškai atsako už pateiktų duomenų tikrumą.

126. Tarybos narys turi teisę atsisakyti atlyginimo pateikdamas prašymą dėl Tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai, tai yra visuomeniniais pagrindais (toliau – Prašymas).

127. Prašymą Tarybos narys pateikia Administracijos direktoriui šia tvarka:

127.1. Prašymas pateikiamas per 1 mėnesį nuo pirmojo posėdžio, į kurį susirenka išrinkta nauja Savivaldybės taryba dienos;

127.2. Prašyme Tarybos narys gali nurodyti laikotarpį kuriuo Tarybos nario pareigas atliks neatlygintinai. Nenurodžius laikotarpio, laikoma, kad Tarybos narys pareigas atliks neatlygintinai visą kadencijos laikotarpį;

127.3. Pasikeitus aplinkybėms Tarybos narys gali teikti Prašymą Administracijos direktoriui, Prašyme nurodant nuo kurio laikotarpio Tarybos nario pareigas atliks neatlygintinai ar atsisakys tokios teisės.

128. Tokį Prašymą pateikusiam Tarybos nariui šio Reglamento 122 punkte  nurodytas atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos nuo sekančio mėnesio po Prašymo pateikimo.

129. Tarybos nariui su jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka Savivaldybės administracija, kas mėnesį skiriama 200,00 Eur išmoka atsiskaitytinai:

129.1. išmoka mokama kas mėnesį, pateikus patvirtintą Išlaidų, susijusių su Tarybos nario veikla, ataskaitą (2 priedas), neviršijant šio Reglamento 129 punkte nurodyto dydžio, pervedant ją kas mėnesį į Tarybos nario nurodytą banko sąskaitą iki kito mėnesio 10 dienos;

129.2. Tarybos narys užpildytas išlaidų, susijusių su Tarybos nario veikla, ataskaitas ir apskaitos dokumentus, pateisinančius Tarybos nario patirtas išlaidas ir atitinkančius Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytus reikalavimus, taikomus apskaitos dokumentams, pateikia Savivaldybės administracijai už kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos;

129.3. Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius įvertina pateiktas ataskaitas ir pateikia išvadą ar išlaidos, susijusios su Tarybos nario veikla, nebuvo apmokėtos Savivaldybės administracijos.

129.4. Tarybos nariui per 3 mėnesius be pateisinamos priežasties nepateikus Išlaidų, susijusių su Tarybos nario veikla, ataskaitų išmoka už šį laikotarpį nemokama.

2017 m. birželio 30 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-808 redakcija

 

130. Tarybos narys turi teisę:

                      130.1. įstatymo nustatyta tvarka rinkti ir būti išrinktas į pareigas Savivaldybės institucijose;

                      130.2. šio Reglamento 231 punkte nustatyta tvarka siūlyti Savivaldybės tarybai svarstyti  klausimus, rengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, iš Administracijos ar kitų  Savivaldybės įstaigų, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių gauti visą Tarybos nario veiklai reikalingą su Savivaldybės taryboje  nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti  klausimais susijusią informaciją, dalyvauti diskusijose  svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl Savivaldybės tarybos sprendimų projektų, dėl  Savivaldybės tarybos darbo tvarkos ir kt., Savivaldybės tarybos posėdžio metu klausti pranešėjus, kreiptis su paklausimais į Savivaldybės institucijų, Administracijos, kitų Savivaldybės įstaigų,  įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia Savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus;

                      2020 m. vasario 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-339 redakcija

 

                      130.3. dalyvauti ir kalbėti Komitetų ir Komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti arba su jo elgesiu susiję klausimai;

                      130.4. jungtis į frakcijas  šio Reglamento 9, 10 punktuose  nustatyta tvarka;

                      130.5. gauti iš Administracijos vietą posėdžiui, techninę pagalbą ir priemones Tarybos nario įgaliojimams vykdyti;

                      130.6. gauti iš Mero oficialų patvirtinimą apie dalyvavimą Savivaldybės tarybos, Komiteto posėdžiuose ir kituose Savivaldybės tarybos renginiuose dėl atleidimo nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje;

                      130.7. teikti Kontrolės komitetui pasiūlymus dėl Savivaldybės kontrolieriaus metinio darbo plano sudarymo;

                      130.8. siūlyti Merui pavesti Savivaldybės kontrolieriui atlikti skubų patikrinimą atskirose įmonėse, įstaigose, organizacijose;

                      130.9. susipažinti su posėdžių dokumentais;

                      130.10. būti deleguojamas į nustatytas regionines tarybas ar Komisijas. Delegatą į tarybą ar Komisiją siūlo atitinkamos veiklos srities Komitetas, frakcija, grupė savo rekomendacinio pobūdžio sprendimu. Galutinį sprendimą deleguoti Tarybos narį priima Savivaldybės taryba. Įgaliojimai Tarybos nariui suteikiami tuo pačiu Savivaldybės tarybos sprendimu;

                      130.11. savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių padėjėjų, kurie Tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, kuris nėra Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra uždraustos organizacijos narys. Tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti Savivaldybėje įsteigtų seniūnijų skaičiaus.

                      2016 m. lapkričio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-588 redakcija

 

                      131. Jeigu Savivaldybės taryba negali vykdyti savo įgaliojimų dėl aplinkybių, susijusių su nepaprastosios padėties įvedimu Savivaldybės teritorijoje, Tarybos narių įgaliojimai laikino tiesioginio valdymo laikotarpiu sustabdomi.

                      132. Tarybos nario įgaliojimai nutrūkimų prieš terminą nustatomas įstatymuose.

                      133. Tarybos narys gali netekti savo įgaliojimų prieš terminą Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.

                                           

VIII SKYRIUS

KOMITETAI

 

                      134. Komitetai sudaromi Savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Savivaldybės tarybos, Mero sprendimai.

                      135. Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 Tarybos narių Savivaldybės tarybos sprendimu.

1351. Tarybos narys, pretenduojantis tapti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų ar komisijų pirmininku, nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:

1351.1. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą;

1351.2. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą;

1351.3. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą;

1351.4. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai arba yra nepasibaigęs laidavimo terminas;

1351.5. atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nurodytus šiurkščius pažeidimus arba Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo numatytu atveju pripažintas padaręs šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos arba nuo pripažinimo padarius šiurkštų tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo 3 metai;

1351.6. atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už kituose įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo neatitiktį ar elgesio (etikos) normų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo dienos nepraėjo 3 metai;

1351.7. atleistas arba pašalintas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo arba pašalinimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai;

1351.8. yra ar buvo įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys, jeigu nuo narystės pabaigos nepraėjo 3 metai.

2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1404 redakcija

 

                      136. Savivaldybės taryba sudaro šiuos komitetus:

136.1. Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas;

                      136.2. Plėtros ir ūkio vystymo komitetas;

                      136.3. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas;

                      136.4. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas;

                      136.5. Kaimo reikalų ir aplinkos komitetas;

                      136.6. Kontrolės komitetas. 

                      137. Sudarant komitetus, išskyrus Kontrolės komitetą, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.

                      138. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komiteto narių Mero siūlymu skiria komitetai.

2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1404 redakcija

 

                      139. Kiekvienas Komitetas:

                      139.1. savo iniciatyva arba Savivaldybės tarybos pavedimu pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus;

                      139.2. svarsto Savivaldybės tarybai pateiktų sprendimų projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų;

                      139.3. svarsto Savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto įvykdymo apyskaitą;

                      139.4. nagrinėja gyventojų, juridinių asmenų ir visuomeninių organizacijų pasiūlymus bei skundus, seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus pagal savo veiklos sritis ir su atitinkamomis rekomendacijomis perduoda juos Administracijos direktoriui, Merui arba pateikia svarstyti Savivaldybės tarybai.

                      2018 m. rugpjūčio 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1206 redakcija

 

                      140. Komitetai turi savo įgaliojimus.

                      141. Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl:

                      141.1. Savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos;

                      141.2. Savivaldybės biudžeto projekto;

                      141.3. Savivaldybės biudžeto vykdymo;

                      141.4. Savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitos;

                      141.5. Savivaldybės finansuojamų programų, fondų sudarymo, jų naudojimo tvarkos bei nuostatų;

                      141.6. Savivaldybės biudžeto papildomų lėšų skirstymo tvarkos;

                      141.7. Savivaldybės biudžeto papildomų lėšų paskirstymo;

                      141.8. iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų institucijų steigimo, reorganizavimo bei likvidavimo;

                      141.9. Savivaldybės vykdomosios institucijos naudojimosi banko kreditais tvarkos;

                      141.10. finansinių lengvatų įmonėms, steigiančioms naujas darbo vietas, tenkinančioms būtiniausius gyventojų poreikius;

                      141.11. verslo liudijimų ir žyminių mokesčių, priskirtų Savivaldybės kompetencijai, dydžio;

                      141.12. kainų ir tarifų už Savivaldybės įmonių teikiamas gyventojams paslaugas;

                      141.13. vietinių rinkliavų nustatymo;

                      141.14. žemės ir žemės nuomos mokesčio nustatymo klausimų.      

                      142. Plėtros ir ūkio vystymo komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

                      142.1. Savivaldybės ūkio vystymo ir jos infrastruktūros objektų steigimo, plėtimo ir atnaujinimo;

142.2. Savivaldybės teritorijos bendrojo plano, specialiųjų ir detaliųjų planų, jų rengimo, tvirtinimo ir koregavimo;

                      142.3. seniūnijų ribų, seniūnijų veiklos gerinimo;

                      142.4. miestelių, gyvenviečių plėtojimo ir kūrimo;

                      142.5. teritorijos raidos analizės, bendrųjų ilgalaikių ekologinių, socialinių ir kitų programų;

                      142.6. Savivaldybės infrastruktūros ir verslo plėtros krypčių, gyventojų poilsio ir turizmo, kitų paslaugų plėtojimo klausimų;

                      142.7. Savivaldybės visuomeninio transporto organizavimo ir tvarkymo perspektyvos;

                      142.8. sąlygų verslo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo;

                      142.9. nevyriausybinių organizacijų plėtros;

                      142.10. socialinio būsto fondo formavimo (nauja statyba, pirkimas, nuoma ir t. t.);

                      142.11. esamo gyvenamojo fondo renovavimo darbų;

                      142.12. Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių bei automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo, remonto ir plėtros;

                      142.13. inžinerinių tinklų sistemų plėtros ir renovacijos;

                      142.14. Savivaldybės kompetencijai priklausančių pastatų priežiūros kontrolės.

                      143. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl:

                      143.1. Savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros rėmimo iš Savivaldybės biudžeto;

                      143.2. pirminės ir antrinės asmens ir sveikatos priežiūros apsaugos institucijų tinklo plėtojimo ir jų aprūpinimo bei socialinės paramos organizavimo;

                      143.3. socialinės paramos ir visuomenės sveikatingumo programų rengimo, socialinės paramos plėtojimo;

                      143.4. savivaldybės ir valstybės bendrųjų ilgalaikių sveikatos, socialinių, demografinių ir kitų programų projektų rengimo;

                      143.5. Savivaldybei pavaldžių sveikatos ir socialinės paramos įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;

                      143.6. labdaros akcijų ir renginių inicijavimo, bendradarbiavimo su atitinkamo pobūdžio visuomeninėmis organizacijomis;

                      143.7. Savivaldybės gyventojų sveikatingumo gerinimo programų, gyventojų sergamumo prevencijos klausimų;

                      143.8. migracijos procesų, gyventojų užimtumo, gyventojų kvalifikacijos kėlimo bei viešųjų darbų;

                      143.9. sveikatos ir socialinės apsaugos institucijų darbo;

                      143.10. visuomenės sveikatos, sanitarijos, higienos ir kitų taisyklių tvirtinimo;

                      143.11. socialinių paslaugų planavimo ir teikimo organizavimo, sąlygų neįgaliųjų asmenų integravimui į visuomenę sudarymo;

                      143.12. triukšmo prevencijos ir triukšmo valdymo;

                      143.13. socialinių paslaugų kainų ir lengvatų joms nustatymo;

                      143.14. kompensacijų už energiją, vandenį, dujas ir kitos socialinės paramos tam tikroms gyventojų grupėms nustatymo.

                      144. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl:

                      144.1. Savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimo;

                      144.2. švietimo, kultūros ir sporto institucijų tinklo optimizavimo, pertvarkymo klausimų, suaugusiųjų bendrojo lavinimo problemų;

144.3. švietimo įstaigų biudžeto formavimo, finansavimo, materialinio aprūpinimo;

144.4. švietimo reformos įgyvendinimo eigos bei planų;

                      144.5. jaunimo reikalų bei tikslinių programų rengimo;

                      144.6. kūno kultūros ir sporto plėtojimo;

                      144.7. kultūros institucijų iniciatyvos skatinimo, programų finansavimo;

                      144.8. vaiko teisių priežiūros būklės, vaikų nusikalstamumo prevencinių klausimų, šios srities darbo gerinimo;

                      144.9. vaikų sveikatingumo klausimų;

                      144.10. perspektyvinių kultūros, švietimo ir sporto programų;

                      144.11. kultūros paveldo problemų.

                      145. Kaimo reikalų ir aplinkos komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl:

                      145.1. rajono žemės ūkio politikos formavimo;

                      145.2. įstatymų, nutarimų, Žemės ūkio ministerijos įsakymų projektų, jų galimos įtakos rajono žemės ūkiui;

                      145.3. žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų;

                      145.4. biudžeto ir fondų naudojimo kaimo žmonių, žemdirbių ir jų organizacijų rėmimo;

                      145.5. kaimo gyvenviečių infrastruktūros plėtojimo bei kaimo žmonių darbo ir užimtumo gerinimo programų;

                      145.6. žemės naudojimo kaimo teritorijose;

                      145.7. aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos.

                      146. Komitetų posėdžius šaukia ir jų darbotvarkes sudaro Komiteto pirmininkas. Posėdį taip pat gali sušaukti bent du Komiteto nariai, raštu nurodę svarstytiną darbotvarkės klausimą.

                      147. Komitetų posėdžiai protokoluojami, daromas posėdžio garso įrašas. Komitetų posėdžiams sekretoriauja ir už posėdžių protokolų rašymą, jų kokybę, protokolų skelbimą ir saugojimą atsako Administracijos direktoriaus (kai yra gautas Mero pritarimas) paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis Savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartį, – atsakingasis sekretorius.

                      148. Komitetų posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Komiteto posėdžio pradžios paskelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje.

                      149. Komiteto pirmininkas:

                      149.1. šaukia Komiteto posėdžius, sudaro jų darbotvarkę, organizuoja jiems reikalingų dokumentų bei kitų priemonių parengimą;

                      149.2. duoda Komiteto nariams pavedimus, pateikia jiems medžiagą ir dokumentus, susijusius su Komiteto veikla;

                      149.3. pirmininkauja Komiteto posėdžiams;

                      149.4. teikia Komitetų parengtus sprendimų projektus svarstyti Savivaldybės tarybai;

                      149.5. informuoja Komiteto narius apie Komiteto sprendimų vykdymą;

                      149.6. suteikia žodį asmenims, užsiregistravusiems pas posėdžio sekretorių, ir, jeigu Komiteto nariai neprieštarauja, kitiems Komiteto posėdyje dalyvaujantiems asmenims, vadovauja klausimų svarstymo eigai.

                      150. Komiteto pirmininkui negalint eiti pareigų, jas vykdo Komiteto pirmininko  pavaduotojas.

                      151. Pagrindinė Komiteto veiklos forma yra Komiteto posėdžiai. Komitetų posėdžiai yra atviri. Kai Komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, Komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje.

                      152. Komiteto posėdis privalo būti šaukiamas prieš paskelbtą Savivaldybės tarybos posėdį. Šiame Komiteto posėdyje svarstomi Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės klausimai ir priimamos pastabos bei pasiūlymai dėl parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų. Posėdyje taip pat gali būti svarstomi ir kiti Komiteto kompetencijai nepriskirti klausimai.

                      153. Komiteto posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė Komiteto narių.

                      154. Komitetas pagal savo kompetenciją priima rekomendacinio pobūdžio sprendimus, kurie priimami Komiteto posėdyje dalyvaujančių Komiteto narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininkaujančiojo balsas.

                      155. Komiteto sprendimus ir posėdžių protokolus pasirašo Komiteto pirmininkas, o jam nesant – Komiteto pirmininko pavaduotojas, pirmininkavęs posėdžiui. Komiteto sprendimai sutvarkomi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, o protokolai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Komiteto protokolai, sprendimai ir išvados teikiami suinteresuotiems asmenims ir skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

                      156. Komitetas turi teisę pasiūlyti Savivaldybės tarybai papildyti arba pakeisti Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę. Sprendimą dėl Komiteto siūlymo priima Savivaldybės taryba.

                      157. Keli Komitetai savo iniciatyva jų pirmininkų susitarimu gali sušaukti bendrą posėdį. Tokiu atveju posėdyje turi dalyvauti kiekvieno bendrame posėdyje dalyvaujančio Komiteto narių dauguma. Bendram posėdžiui vadovauja vieno iš Komitetų pirmininkas. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma, balsuojant kiekvieno Komiteto nariams atskirai. Posėdžio protokole užrašomas kiekvieno Komiteto balsavimo atskiru klausimu rezultatas. Protokolą pasirašo bendro Komitetų posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius. Sprendimus pasirašo kiekvieno Komiteto pirmininkas arba jį vaduojantis asmuo.

                      158. Komiteto pirmininkas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumento gavimo pateikia rekomendacinius sprendimus, pasiūlymus, išvadas Merui ir toms institucijoms, kurioms šie dokumentai skirti.

                      159. Komitetai, svarstydami savo kompetencijos klausimus, turi lygias teises.

                      160. Komitetų pirmininkai arba Komitetų nariai Savivaldybės tarybos posėdžiuose daro pranešimus Komiteto kompetencijos klausimais ir gali daryti papildomus pranešimus visais svarstomais klausimais.

                      161. Komitetai, bendrame posėdyje svarstę klausimus ar kartu rengę Savivaldybės  tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės tarybos posėdžio metu gali daryti bendrą pranešimą arba atskirai pateikti savo pastabas bei pasiūlymus.

                      162. Komitetai turi teisę pateikti Savivaldybės  tarybai pasiūlymus, kad Savivaldybės tarybos sprendimų projektai bei kiti Savivaldybės gyventojams ir juridiniams asmenims svarbūs klausimai būtų pateikti svarstyti visuomenei.

                      163. Komitetų pasiūlymai atskiru prašymu teikiami Merui, Administracijai, Savivaldybės įstaigoms bei kontroliuojamoms įmonėms.

                      164. Komitetų pasiūlymus jų gavėjai per 1 mėnesį privalo apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus informuoti Komitetą.

                      165. Komitetų pasiūlymai taip pat gali būti teikiami Savivaldybės  teritorijoje esančioms valstybės įstaigoms bei visų nuosavybės formų įmonėms.

                      166. Komitetas savo kompetencijos klausimais turi teisę pakviesti į posėdžius Administracijos direktorių arba jo įgaliotą atstovą, Savivaldybės įstaigų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus ir išklausyti jų paaiškinimus svarstomais klausimais.

                      167. Išimties atvejais, jeigu svarstomi klausimai yra susiję su kitų Savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių tiesiogine veikla, Komitetas gali kviesti į posėdžius atitinkamų įmonių bei įstaigų vadovus ar jų atstovus. Apie klausimų svarstymą ir kvietimą į posėdį kviečiamiems asmenims turi pranešti Komiteto pirmininkas.

                      168. Komitetai savo kompetencijos klausimais turi teisę reikalauti iš Administracijos direktoriaus, Savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitinių duomenų ar kitų klausimui nagrinėti reikalingų dokumentų, o Administracijos direktorius ir įstaigų bei įmonių vadovai įstatymų nustatyta tvarka privalo pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

                      169. Komitetai pagal savo kompetenciją turi teisę teikti paklausimus visoms Savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms ar pareigūnams.

                      170. Komitetų darbe patariamojo balso teise gali dalyvauti visuomenės atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai, valstybės  tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys. Taip pat Komitetas atskiriems klausimams nagrinėti gali pasitelkti ekspertus. Ekspertai gali dalyvauti Komitetų posėdžiuose patariamojo balso teise. Komitetų posėdžiuose taip pat gali dalyvauti kiti Tarybos nariai bei svarstomais klausimais suinteresuoti asmenys. Ekspertų pakvietimą inicijuoja Komiteto pirmininkas arba posėdį inicijuojantis asmuo.

                            2018 m. sausio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-934 redakcija

                     

          171. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę visais Komitete svarstomais klausimais, taip pat turi teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant, teikti pasiūlymus dėl Savivaldybės įstaigų ir Savivaldybės kontroliuojamų įmonių patikrinimo.

                      172. Komiteto narys, kurio pasiūlymams Komitetas nepritarė, gali raštu juos pateikti svarstyti Savivaldybės tarybai.

                      173. Komitetų veiklos organizacinį, informacinį ir techninį aptarnavimą atlieka Administracijos direktoriaus skirti Administracijos darbuotojai.

                      174. Informaciją apie Komiteto posėdžio laiką ir vietą bei numatomus svarstyti klausimus Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komiteto posėdžio pateikia Administracija.

                      175. Savivaldybės taryba sudaro Kontrolės komitetą, į kurį įeina vienodas visų Tarybos narių frakcijų ir Tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 Tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius.

                      176. Kontrolės komiteto narys gali būti bet kurio kito Komiteto nariu.

                      177. Kontrolės komiteto pirmininką Savivaldybės tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Savivaldybės tarybos opozicijos narių, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją Mero siūlymu iš Komiteto narių skiria Savivaldybės taryba šio Reglamento 56 punkte nustatyta tvarka.

2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1404 redakcija

 

                      178. Kontrolės komitetas:

          178.1. teikia Savivaldybės tarybai išvadas dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos rezultatų;

178.2. siūlo Savivaldybės tarybai atleisti Savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;

178.3. svarsto Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, bei iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina šį plano projektą Savivaldybės kontrolieriui tvirtinti;

178.4. įvertina Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia Savivaldybės tarybai;

178.5. svarsto Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo ataskaitą, jos pagrindu rengia ir teikia Savivaldybės tarybai išvadas dėl Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos;

178.6. siūlo Savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei Savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;

178.7. periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į Administracijos direktorių arba Savivaldybės tarybą dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo;

178.8. dirba pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai iki kovo 1 d.; Savivaldybės taryba Kontrolės komiteto veiklos programą patvirtina per vieną mėnesį nuo Kontrolės komiteto sudarymo, o kai Kontrolės komitetas sudarytas, – per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios;

2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1404 redakcija

 

178.9. nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie Savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus Savivaldybės administracijai ir Savivaldybės tarybai.

2018 m. gruodžio 21 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1304 redakcija

 

                      179. Kontrolės komitetas sprendimus priima Komiteto posėdyje, kuriame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komiteto narių. Sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo posėdyje dalyvavusių Komiteto narių dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komiteto ar kito posėdžiui pirmininkaujančio Tarybos nario balsas. Kontrolės komiteto siūlymus ir teikimus pagal jo kompetenciją Savivaldybės taryba privalo svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje.

 

IX SKYRIUS

KOMISIJOS

 

                      180. Savivaldybės taryba gali sudaryti Komisijas bet kuriam klausimui ištirti, parengti ar kitiems Savivaldybės tarybos pavedimams atlikti. Sudarant tokią Komisiją, apibrėžiamas jos veiklos tikslas, nustatomas narių skaičius, Mero teikimu išrenkamas pirmininkas.

                      181. Savivaldybės taryba sudaro nuolatines ir laikinąsias komisijas.

       182. Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją.

                      2017 m. birželio 30 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-808 redakcija

                             2018 m. sausio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-934 redakcija

2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1404 redakcija

 

                      183. Savivaldybės taryba šių Komisijų pirmininkus Mero teikimu skiria iš šių Komisijų narių. Jeigu yra paskelbta Savivaldybės tarybos opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras iš šių Komisijų narių Meras teikia Savivaldybės tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Savivaldybės tarybos opozicijos narių, šio Reglamento 56 punkte nustatyta tvarka.

2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1404 redakcija

 

                      184. Jeigu Savivaldybės tarybos opozicija nepasiūlo Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūrų, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus Savivaldybės taryba iš šių komisijų narių skiria Mero teikimu.

2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1404 redakcija

 

                      185. Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka Administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.

                      186. Neteko galios.

                      2017 m. birželio 30 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-808 redakcija

 

                      187. Neteko galios.

                      2017 m. birželio 30 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-808 redakcija

 

                      188. Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš Tarybos narių ir bendruomenės atstovų sudaro Etikos komisiją. Po vieną kandidatą į Komisijos narius gali siūlyti kiekviena partija, frakcija, grupė ir nepriklausomi Tarybos nariai. Jeigu kandidatų pasiūloma daugiau negu Savivaldybės taryba nusprendė skirti į Komisiją, balsuojama ir Komisijos nariais tampa tie kandidatai, kurie surinko daugiausiai balsų.

189. Etikos komisija:

189.1. prižiūri, kaip Tarybos nariai laikosi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, šio Reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;

189.2. analizuoja Tarybos narių nedalyvavimo Savivaldybės tarybos, Komitetų ir Komisijų posėdžiuose ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;

189.3. tiria ir priima sprendimus dėl Tarybos narių veiklos atitikties Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, šio Reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Tarybos narių veiklą ir elgesį, nuostatoms;

189.4. nagrinėja Savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl Tarybos narių veiklos skaidrumo;

189.5. teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl Tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis Tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris Savivaldybės tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties;

189.6. Tarybos narių, Mero, savo iniciatyva teikia Tarybos nariams rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo;

189.7. veikdama pagal šio Reglamento 189.2 ir 189.6 papunkčius, rengia posėdžius ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

                      2016 m. vasario 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-294 redakcija

 

                      190. Antikorupcijos komisija:

                      190.1. šio Reglamento 235 punkte nustatyta tvarka Savivaldybės tarybos ar Mero iniciatyva dalyvauja atliekant Savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

                      2020 m. vasario 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-339 redakcija

 

                      190.2. dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas Savivaldybės tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo;

                      190.3. nagrinėja Savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo;

                      190.4. informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones Savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus;

                      190.5. atlieka kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

                      191. Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.

                      2016 m. lapkričio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-588 redakcija

 

                      192. Savivaldybės taryba iš 5 narių sudaro Peticijų komisiją.

                      193. Peticijų komisija sprendžia kreipimosi pripažinimo peticija bei peticijų priėmimo nagrinėti klausimus, jas nagrinėja ir pateikia išvadas dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo.

194. Neteko galios.

              2018 m. sausio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-934 redakcija

 

195. Etikos, Peticijų, Antikorupcijos komisijų darbo tvarką ir nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

2017 m. birželio 30 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-808 redakcija

2018 m. sausio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-934 redakcija

 

                      196. Įstatymų nustatytais atvejais ar Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti sudaromos ir kitos nuolatinės (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijos.

                      197. Savivaldybės tarybos sprendime dėl komisijos sudarymo turi būti nurodytas tikslus Komisijos pavadinimas, Komisijos pirmininkas, Komisijos nariai, Komisijos sudarymo tikslas, pavedimai, jų įvykdymo terminai bei sprendimo vykdymą kontroliuojantys asmenys. Sprendime turi būti aiškiai suformuluoti Komisijai užduodami klausimai.

                      198. Komisijos pirmininko kandidatūrą visais atvejais išskyrus šio Reglamento 183   punktą, Savivaldybės  tarybai teikia Meras.

                      199. Savivaldybės tarybos sudaromų Komisijų nariais gali būti Savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar Savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti Savivaldybės gyventojai. Į Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų, organizacijų sudaromų priežiūros organų sudėtis visuomenė siūlo savo atstovus, iš kurių Mero pasirinktas kandidatas teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai.

                      2016 m. lapkričio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-588 redakcija

                            2018 m. sausio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-934 redakcija

 

1991. Savivaldybės tarybos sudaromos komisijos pirmininku (įskaitant Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos komisijos pirmininką) gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Savivaldybės tarybos narys, kuris įstatymų nustatyta tvarka per pastaruosius 3 metus nebuvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.

1992. Komisijos pirmininkas (išskyrus Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos komisijos pirmininką) Mero siūlymu Komisijos sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu jis pripažįstamas šiurkščiai pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą arba neatitinkančiu Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Etikos komisijos pirmininkas ir Antikorupcijos komisijos pirmininkas šiame punkte nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą Mero siūlymu Savivaldybės tarybos sprendimu.

2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1404 redakcija

 

                      200. Pagal darbo pobūdį Komisija rengia aktus, protokolus, išvadas, priima sprendimus (rekomendacinius), kitus dokumentus. Priklausomai nuo dokumento paskirties, jį pasirašo pirmininkas arba visa Komisija.

                      201. Komisijų posėdžiai protokoluojami, daromas garso įrašas, jų protokolai sutvarkomi ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Komisijų sprendimai sutvarkomi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Komisijų sprendimai ir išvados teikiami suinteresuotiems asmenims ir Komisijos pirmininko pavedimu skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

 

X SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJA

 

202. Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš Savivaldybės tarybos narių Mero teikimu gali sudaryti Savivaldybės tarybos kolegiją (toliau – Kolegija). Į Kolegiją įeina Meras, Mero pavaduotojas bei vienodas visų Savivaldybės tarybos frakcijų ir Tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 Tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius.

203. Kolegijos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį Kolegijos posėdį susirenka Kolegijos nariai, o Kolegijos įgaliojimai pasibaigia, kai į pirmąjį Savivaldybės tarybos posėdį susirenka naujai išrinktos Savivaldybės tarybos nariai arba kai Meras netenka įgaliojimų prieš terminą.

204. Kolegija yra Savivaldybės tarybos patariamasis organas.

205. Kolegija paprastai nagrinėja šiuos klausimus:

205.1. analizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo;

205.2. svarsto ir teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo;

205.3. numato Savivaldybės tarybos narių mokymo prioritetus (kiekvienais metais);

205.4. svarsto klausimus dėl Savivaldybės tarybos ir Mero sekretoriato sudarymo arba Mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo (jeigu sekretoriatas nesudaromas) valstybės tarnautojų pareigybių steigimo ir jų skaičiaus nustatymo.

                      206. Kolegija sprendimus priima posėdžiuose. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų jos narių.

207. Kolegijos posėdžio darbotvarkę sudaro Meras. Kolegijos posėdžio darbotvarkė ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

208. Kolegijos posėdžiams pirmininkauja Meras, kai jo nėra, – Mero pavaduotojas, atliekantis Mero pareigas ar laikinai einantis Mero pareigas Savivaldybės tarybos narys.

209. Kolegijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.

210. Kolegijos posėdžiai protokoluojami. Posėdžių protokolus pasirašo to posėdžio pirmininkas ir Administracijos direktoriaus paskirtas už protokolavimą atsakingas Savivaldybės administracijos tarnautojas.

211. Kolegijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Sprendimas laikomas priimtu jei, esant kvorumui (ne mažiau nei pusei Kolegijos narių), „už“ sprendimą balsuoja daugiau nei pusė Kolegijos posėdyje esančių kolegijos narių. Kai Kolegijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Mero balsas. Kolegijos sprendimai įsigalioja juos pasirašius. Kolegijos sprendimus pasirašo posėdžiui pirmininkavęs Kolegijos narys.

 

Naujas skyrius:

2020 m. vasario 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-339 redakcija

X1 SKYRIUS

VISUOMENINIAI KONSULTANTAI, PADĖJĖJAI

 

                      212. Savo įgaliojimų laikotarpiu Meras gali turėti visuomeninių konsultantų, o Tarybos narys – visuomeninių padėjėjų, kurie Mero ar Tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

                      213. Mero visuomeniniu konsultantu gali būti pilnametis asmuo.

214. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, kuris nėra Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

215. Mero visuomeniniu konsultantu, o Tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat kuris įstatymų nustatyta tvarka yra uždraustos organizacijos narys.

                      216. Tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti Savivaldybėje įsteigtų seniūnijų skaičiaus.

                      217. Visuomeniniu konsultantu asmuo, pateikęs Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą pažymą apie teistumą, skiriamas Mero potvarkiu. Visuomeniniu padėjėju asmuo skiriamas Mero potvarkiu, gavus raštišką Tarybos nario prašymą ir asmens pateiktą Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą pažymą apie teistumą. Visuomeninių konsultantų ir padėjėjų sąrašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt. Asmenys iš minėto sąrašo gali būti išbraukiami nepasibaigus Mero ar Tarybos nario kadencijai Mero potvarkiu, gavus raštišką Tarybos nario prašymą.

218. Visuomeniniams konsultantams ir padėjėjams išduodamas pažymėjimas (4, 5 priedai) Mero nustatyta tvarka. Pažymėjimo matmenys: 85 mm x 55 mm.

                      219. Už visuomeninių konsultantų veiklą atsako Meras, o už padėjėjo veiklą atsako Tarybos narys, kuriam padėjėjas padeda.

                      220. Visuomeniniai konsultantai ir padėjėjai, vykdydami Mero ar Tarybos nario pavedimus, turi teisę:

220.1. organizuoti Mero ar Tarybos nario susitikimus su rinkėjais;

220.2. gauti Mero ar Tarybos nario raštiškame pavedime nurodytą informaciją;

                      220.3. Komitetams neprieštaraujant, dalyvauti Komitetų posėdžiuose stebėtojų teisėmis;

                      220.4. teikti siūlymus dėl Savivaldybės veiklos Merui ar Tarybos nariui raštu.

                      221. Visuomeniniams konsultantams ir padėjėjams už jų veiklą neatlyginama.

 

 

XI SKYRIUS

DIREKTORIUS IR DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

                      222. Administracijos direktorius – savivaldybės vykdomoji institucija. Administracijos direktorius pavaldus Savivaldybės tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir Merui. Administracijos direktorius vadovauja Administracijai. Jis yra įstaigos vadovas.

                      223. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas Mero teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

                      224. Administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Tol, kol Administracijos direktorius ir jo pavaduotojas nėra paskirti, Administracijos direktoriaus pareigas gali eiti laikinai Mero pareigas einančio Tarybos nario siūlymu Savivaldybės tarybos paskirtas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.

                      225. Savivaldybėje įsteigta Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė. Administracijos direktoriaus pavaduotojas į pareigas skiriamas Administracijos direktoriaus siūlymu Mero teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

                      226. Tarnybines nuobaudas Administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui už tarnybinius nusižengimus skiria Savivaldybės taryba.

                      227. Administracijos direktorius (Administracijos direktoriaus pavaduotojas) iš pareigų atleidžiamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos bei Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymais nustatyta tvarka.

                      228. Administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, Administracijos direktoriaus pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kituose įstatymuose bei kituose teisės aktuose, atlieka Administracijos direktoriaus pavaduotojas.

                      229. Administracijos direktoriaus pavaduotojas atsiskaito Administracijos direktoriui, o prireikus – ir Savivaldybės tarybai.

 

XII SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS

 

                      230. Svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais Merui pateikia Komitetai, Komisijos, Tarybos nariai, frakcijos, grupės, Savivaldybės kontrolierius, Administracijos direktorius.

231. Inicijuoti klausimus svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje gali Meras, Mero pavaduotojas, Savivaldybės kontrolierius, Komitetai, Komisijos, frakcijos, grupės, atskiri Tarybos nariai, Administracijos direktorius, Vyriausybės atstovas, nevyriausybinės organizacijos ir gyventojai ar jų įgalioti atstovai. Nevyriausybinės organizacijos, gyventojai ar jų įgalioti atstovai dėl siūlomo svarstyti Savivaldybės tarybos posėdyje klausimo gali raštu kreiptis į Merą, Komitetą ar atskirą Tarybos narį. Mero pavaduotojas, Administracija ir Vyriausybės atstovas apie siūlomą svarstyti klausimą privalo informuoti Merą. Komitetai, Komisijos, frakcijos, grupės ir atskiri Tarybos nariai gali patys rengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektus inicijuojamais klausimais arba kreiptis į Merą dėl jų rengimo. Meras siūlomiems klausimams parengti gali sudaryti darbo grupę, į kurią įtraukiami klausimų iniciatoriai, arba įpareigoti Administraciją atitinkamu klausimu parengti sprendimo projektą.

232. Sprendimų projektus Savivaldybės tarybai rengia Administracija, Komitetai, Komisijos, Tarybos nariai, frakcijos, grupės, Savivaldybės kontrolierius (toliau – projektų rengėjai).

233. Savivaldybės tarybos sprendimų projektai turi būti vizuojami rengėjo ir Administracijos direktoriaus bei Dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) priemonėmis derinami padalinio vadovo, atitinkamos srities specialisto, vyriausiojo kalbos specialisto, Juridinio skyriaus vedėjo arba vyriausiojo specialisto.

234. Jeigu teikiamas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl galiojančio dokumento pakeitimo, prie sprendimo projekto pridedamas to dokumento galiojantis variantas.

235. Prie sprendimo projekto pridedama su tuo sprendimu susijusi medžiaga: aiškinamasis raštas (3 priedas) ir lydimieji dokumentai. Jeigu Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimo projektas teikiamas svarstyti visuomenei ir (ar) derinti suinteresuotoms institucijoms, turi būti parengtas ir šio projekto lyginamasis variantas. Jeigu rengiamu Savivaldybės tarybos sprendimu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nurodytais santykiais, atliekamas sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas ir pateikiama antikorupcinio vertinimo pažyma. Jeigu rengiamu Savivaldybės tarybos sprendimu numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, turi būti atliekamas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. Informacija apie Savivaldybės tarybos sprendimo projekto vertinimą bei jo rezultatus nurodoma aiškinamajame rašte.

236. Sprendimo projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus teisėkūros principus ir kitus minėtame įstatyme, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijose ir Dokumentų rengimo taisyklėse nustatytus teisės akto formos, turinio, struktūros, teisės terminijos, teisės technikos reikalavimus, bendrinės lietuvių kalbos normas ir turi būti pateiktas docx formatu.

2361. Rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir kitus dokumentus asmens duomenys turi būti tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Jei dokumentuose yra viešai neskelbtinų asmens duomenų, parengiamas nuasmenintas variantas. Nuasmeninti sprendimo projektas ir aiškinamasis raštas pateikiami Tarybos nariams, skelbiami Teisės aktų informacinėje sistemoje ir Savivaldybės interneto svetainėje be lydimųjų dokumentų. Tarybos nariai supažindinami su lydimaisiais dokumentais Komitetų, Komisijų bei Konsultaciniame posėdžiuose.

2018 m. rugpjūčio 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1206 redakcija

 

237. Sprendimų projektai, atitinkantys dokumentų rengimo ir įforminimo bei šio Reglamento 233, 234, 235, 236 punktuose nurodytus reikalavimus, teikiami Komitetams ir Savivaldybės tarybai svarstyti tokia tvarka:

2020 m. vasario 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-339 redakcija

 

237.1. sprendimo projektą bei atitinkantį jį elektroninę formą (suderintą per elektroninių dokumentų valdymo sistemą) bei reikiamą medžiagą rengėjas pateikia Administracijos Bendrajam skyriui. Jeigu sprendimo projektas neatitinka nurodytų reikalavimų, Sprendimo projektas grąžinamas rengėjui tinkamai parengti ir suderinti;

237.2. parengti ir suderinti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai registruojami Vilkaviškio rajono savivaldybės elektroninių dokumentų valdymo sistemoje sprendimų projektų registre. Užregistruoti Savivaldybės tarybos sprendimų projektai ne vėliau kaip artimiausią  darbo dieną po registracijos skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt . Norminio pobūdžio Savivaldybės tarybos sprendimų projektai skelbiami ir Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS);

237.3. Meras sudaro Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę. Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Savivaldybės tarybos posėdžio svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais Meras privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkę. Jei Meras svarstytinų klausimų į posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į darbotvarkę sprendžia Savivaldybės taryba šio Reglamento 44 punkte nustatyta tvarka. Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Savivaldybės tarybos posėdžio paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje;

237.4. Administracijos Bendrasis skyrius organizuoja darbotvarkės bei informacijos apie elektroninių dokumentų valdymo sistemoje įregistruotus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus išsiuntimą Tarybos nariams bei Vyriausybės atstovui.

238. Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės klausimams svarstyti gali būti rengiamas konsultacinis posėdis, į kurį kviečiami komitetų pirmininkai ir informuojami visi Tarybos nariai. Posėdžio sušaukimo dieną, valandą nustato Meras, kuris pats arba per Savivaldybės administracijos Bendrąjį skyrių apie tai informuoja Komitetų pirmininkus. Šis posėdis šaukiamas prieš paskelbtą Tarybos posėdį. Šiame posėdyje kviečiamas dalyvauti Administracijos direktorius, Administracijos skyrių vedėjai. Prireikus, Mero siūlymu į šį posėdį kviečiami biudžetinių, viešųjų įstaigų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, su kurių veikla ar kompetencija susijusiais klausimais parengti sprendimų projektai, vadovai ar atsakingi darbuotojai, jiems pranešant ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas. Posėdyje kviestieji asmenys gali teikti savo pastabas, paaiškinimus. Konsultaciniame posėdyje dėl parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų priimtos pastabos bei pasiūlymai pateikiami Savivaldybės tarybai, klausimo rengėjui.

 

XIII SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS, PASKELBIMAS IR KONTROLĖ

 

                      239. Savivaldybės tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžių protokolus ir Savivaldybės tarybos sprendimus privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs Meras, jo pavaduotojas ar kitas Tarybos narys. Savivaldybės tarybos posėdžių protokolus turi pasirašyti ir Savivaldybės tarybos sekretorius, o jeigu jo nėra, – Mero paskirtas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas arba Savivaldybės administracijos direktoriaus (kai yra gautas Mero pritarimas) paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis Savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartį. Protokolai paskelbiami Savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po Savivaldybės tarybos posėdžio.

2019 m. kovo 29 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1404 redakcija

 

                      240. Savivaldybės tarybos posėdžio protokole nurodoma: Savivaldybės tarybos pavadinimas, posėdžio vieta ir laikas, posėdžio eilės numeris, visų Tarybos narių, iš jų dalyvavusių ir nedalyvavusių posėdyje, skaičius,  kviestųjų asmenų vardai ir pavardės, posėdžio pirmininko vardas ir pavardė, posėdžio darbotvarkė, kiekvieno klausimo pranešėjo ir papildomo pranešėjo vardas, pavardė ir pareigos, diskusijose dalyvavusių asmenų vardai, pavardės ir pareigos, taip pat asmenų, pateikusių klausimus ar paklausimus (raštu ir žodžiu) pranešėjams ir papildomiems pranešėjams, vardai ir pavardės, trumpas šių kalbų ar paklausimų išdėstymas, priimtų sprendimų sąrašas ir balsavimo rezultatai.

                      241. Prie posėdžio protokolo pridedama: Savivaldybės tarybos priimti sprendimai ir jų priedai, posėdžio sekretoriui Tarybos narių perduoti siūlymai ir pastabos.

                      242. Už priimtų dokumentų įforminimą ir protokolo sutvarkymą atsako posėdžio sekretorius. Daromas posėdžio vaizdo ir garso įrašas. Įrašai ir slapto balsavimo protokolai saugomi Administracijoje Dokumentacijos plane nustatytais terminais.

                      243. Savivaldybės tarybos posėdžio protokolas kartu su priedais sutvarkomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po įvykusio posėdžio.

                      244. Savivaldybės tarybos sprendimus posėdžio pirmininkas turi pasirašyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jų priėmimo.

                      245. Savivaldybės tarybos priimti norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame teisės akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data. Teisės aktai ir jais patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai skelbiami ir įsigalioja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo  nustatyta tvarka.

                      246. Savivaldybės tarybos priimti individualūs teisės aktai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose sprendimuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

                      247. Priimti ir pasirašyti Savivaldybės tarybos sprendimai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje ir teisės aktų informacinėje sistemoje INFOLEX, o norminiai teisės aktai papildomai paskelbiami ir  Teisės aktų registre. Norminiai teisės aktai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasirašymo pateikiami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai įregistruoti ir paskelbti Teisės aktų registre. Jeigu priimtame sprendimo projekte yra viešai neskelbtinų asmens duomenų, viešinamas nuasmenintas sprendimo variantas.

                      2018 m. rugpjūčio 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-1206 redakcija

 

                      248. Savivaldybės tarybos posėdžio protokolo išrašas Tarybos nariui daromas jo prašymu, kitais atvejais – tik Mero pavedimu.

                      249. Už priimtų Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą, pateikimą vykdytojams ir suinteresuotiems asmenims tiesiogiai atsakingas projekto rengėjas ir jo tiesioginis vadovas arba sprendime nurodytas asmuo.

                      250. Už sprendimų ir juose esančių pavedimų vykdymo kontrolės organizavimą, įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais atsakingas Administracijos direktorius. Savivaldybės taryba kontroliuoja priimtų sprendimų įgyvendinimą.

 

XIV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTO SVARSTYMAS

 

                      251. Savivaldybės biudžetas sudaromas ir  tvirtinamas vieneriems biudžetiniams metams. Savivaldybės biudžeto rengimo, svarstymo ir tvirtinimo procedūra nustatyta Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir Vyriausybės nutarimu patvirtintose taisyklėse.

                      252. Biudžetiniais metais Savivaldybės taryba biudžetą gali tikslinti.

                      253. Savivaldybės biudžeto sudarymo pagrindas yra patvirtinti Savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, taip pat Savivaldybės funkcijoms įgyvendinti reikalingų lėšų skaičiavimai.

                      254. Biudžeto projektas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje viešam svarstymui likus ne mažiau nei 10 kalendorinių dienų iki Savivaldybės tarybos posėdžio. Su Savivaldybės biudžeto projektu galima susipažinti ir Administracijos Finansų ir biudžeto skyriuje. Gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės biudžeto projekto teikia raštu Administracijai ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas posėdžio dienos. Komitetai privalo išnagrinėti Savivaldybės biudžeto projektą pagal savo kompetenciją ir savo sprendimus teikia Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetui. Į Komitetų, kuriuose svarstomas Savivaldybės biudžeto projektas, posėdžius kviečiami Administracijos atstovai, taip pat gali būti kviečiami Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto nariai.

                      255. Per šio Reglamento 254 punkte nustatytą terminą gautas gyventojų ir juridinių asmenų pastabas ir pasiūlymus apibendrina Administracijos Finansų ir biudžeto skyrius ir juos pateikia Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetui.

                      2020 m. vasario 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-339 redakcija

 

 

XV SKYRIUS

VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSA

 

                      256. Vietos gyventojų apklausa (toliau − apklausa) vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatomis.

                      257. Apklausos rezultatai yra patariamojo pobūdžio.

                      258. Apklausoje gali dalyvauti Savivaldybės gyventojai, kurie turi teisę rinkti Savivaldybės tarybą.                     

                      259. Vieną iš Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme įteisintų apklausos būdų pasiūlo apklausos iniciatorius, o konkretų sprendimą dėl apklausos būdo priima Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į vietos sąlygas ir aplinkybes.

                      260. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso Savivaldybės gyventojams, Savivaldybės tarybai, Merui ir seniūnui.

                      261. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę realizuoja Tarybos narių grupė,  ne mažiau kaip ¼ Tarybos narių grupės reikalavimu. Grupės atstovas pateikia Merui teikti Savivaldybės tarybai klausimą dėl apklausos organizavimo. Prašyme turi būti nurodyta: apklausai teikiamo klausimo tekstas bei siūlomas apklausos būdas. Prašyme taip pat gali būti pasiūlyta apklausos teritorija. Prašymą pasirašo  visi Tarybos narių iniciatyvinės grupės nariai.  Prie prašymo privalo būti pridėtas šio Reglamento 233, 234, 235, 236 punktuose nustatyta tvarka parengtas sprendimo projektas. Prašymas registruojamas raštinėje ir svarstomas artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje. Savivaldybės taryba ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo įregistravimo dienos priima sprendimą dėl apklausos paskelbimo. Jeigu apklausai teikiami klausimai priskirtini Savivaldybės funkcijoms, Meras priima sprendimą paskelbti apklausą.

                      2020 m. vasario 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-339 redakcija

 

                      262. Sprendime paskelbti apklausą turi būti nustatyta: apklausai teikiamo klausimo tekstas, apklausos teritorija, apklausos būdas, apklausos data ir vieta, taip pat apklausos komisijos sudėtis. Tarybos narių grupė, inicijavusi apklausą, turi teisę į apklausos komisiją deleguoti savo atstovą. Mero sprendimas paskelbti apklausą turi būti paskelbtas vietos spaudoje, Savivaldybės interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

                      263. Seniūnas seniūnaičių sueigos pritarimu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gali inicijuoti apklausą dėl jo kompetencijai priskirtų klausimų. Seniūnas apklausos iniciatyvos teisę įgyvendina šio Reglamento 261  punkte nustatyta tvarka.

                      2020 m. vasario 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-339 redakcija

 

                      264. Apklausą organizuoja Administracijos direktorius Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

                      265. Meras, įvertinęs šio Reglamento 261 punkte nustatyta tvarka pateiktą seniūno iniciatyvą paskelbti apklausą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį gali paskelbti apklausą.

                      2020 m. vasario 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-339 redakcija

 

                      266. Apklausos rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos  apklausos komisija pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui ir paskelbia per vietines informavimo priemones, Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijose įvyko apklausa, skelbimų lentose.

                      267. Apklausos rezultatai turi būti svarstomi artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje. Juos Savivaldybės tarybai pristato Apklausos komisijos pirmininkas. Apklausos rezultatai yra patariamojo pobūdžio. Savivaldybės taryba, susipažinusi su apklausos rezultatais dėl apklausai teikto (-ų) klausimo (-ų):

                      267.1. įpareigoja Administracijos direktorių šio Reglamento 233, 234, 235, 236 punktuose nustatyta tvarka parengti Savivaldybės tarybos sprendimo projektą;

                      2020 m. vasario 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-339 redakcija

 

                      267.2. Savivaldybės tarybos sprendime dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti nurodyti apklausos rezultatai (gyventojų nuomonė dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) ir savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo motyvai;

267.3. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti paskelbtas per vietines visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijose įvyko apklausa, skelbimų lentose.

 

 

XV1 SKYRIUS

PASIŪLYMŲ NUSTATYTI AR PANAIKINTI GYVENAMĄSIAS VIETOVES, NUSTATYTI IR KEISTI JŲ TERITORIJŲ RIBAS, SUTEIKTI IR KEISTI PAVADINIMUS GYVENAMOSIOMS VIETOVĖMS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

Nauja redakcija:

2016 m. rugpjūčio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-B-TS-490 redakcija

 

268. Iniciatyvos teisę šiame Reglamento skyriuje nustatyta tvarka teikti pasiūlymą (-us) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms (toliau – pasiūlymai) turi tų gyvenamųjų vietovių gyventojai ir jose veikiantys juridiniai asmenys. Iniciatyvos teisę šiais klausimais turi ir Savivaldybės institucijos.

269. Gyventojų iniciatyvos teisę teikti 268 punkte nurodytus pasiūlymus turi ne mažiau kaip 10 procentų atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiami pasiūlymai, gyventojų, turinčių teisę rinkti Savivaldybės tarybą. Gyventojai argumentuotus pasiūlymus teikia Savivaldybės administracijai, pagrįsdami pasiūlymų aktualumą ir reikalingumą bei pateikdami šiame punkte nurodytą kiekį gyventojų, pritariančių pasiūlymams, parašų (kurių tikrumas patvirtintas seniūno). Gyventojai, pritariantys pasiūlymams, pasirašydami turi nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo metus, gyvenamąją vietą ir pasirašyti. Seniūnas kiekviename parašų rinkimo lape turi patvirtinti, kad pasirašę gyventojai gyvena toje gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiami pasiūlymai, ir kad jie turi teisę rinkti Savivaldybės tarybą.

2020 m. vasario 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-339 redakcija

 

270. Juridiniai asmenys, veikiantys gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiami pasiūlymai, kartu su pasiūlymais turi pateikti atitinkamo savo valdymo organo, kuris pagal atitinkamų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, įstatus (nuostatus) yra kompetentingas atstovauti juridiniam asmeniui teikdamas analogiško pobūdžio siūlymus ir kreipimusis, rašytinį kreipimąsi, pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens. Pasiūlymai turi būti argumentuoti, pagrįstas jų aktualumas ir reikalingumas. Juridiniai asmenys su pasiūlymais Savivaldybės administracijai pateikia savo įregistravimo Juridinių asmenų registre pažymėjimo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat duomenis, kurie pagrįstų, kad juridinis asmuo vykdo veiklą atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiami pasiūlymai, teritorijoje. Taip pat pateikiamas dokumentas dėl juridinio asmens vadovo skyrimo, o jei pasiūlymus pasirašo įgaliotas asmuo – ir įgaliojimas pasirašyti pasiūlymus.

271. Administracijos direktorius iniciatyvos teisę teikti pasiūlymus įgyvendina tokia tvarka:

271.1. pagrįstai manydamas, kad yra tikslinga teikti pasiūlymus, savo įsakymu sudaro darbo grupę iš Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, kitų asmenų, kurie yra kompetentingi nagrinėti klausimus, susijusius su gyvenamųjų vietovių nustatymu ir panaikinimu, jų teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu, kuri ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbo grupės sudarymo dienos pateikia Administracijos direktoriui rašytinį įvertinimą, ar pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus ir galimybes įgyvendinti šiuos pasiūlymus;

271.2. gavęs 271.1 punkte nurodytos darbo grupės rašytinį įvertinimą, kad pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus ir kad yra galimybės įgyvendinti šiuos pasiūlymus, Administracijos direktorius organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimo projekto ir aiškinamojo rašto dėl pritarimo pasiūlymams nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms parengimą ir pateikimą Savivaldybės tarybai.

2020 m. vasario 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-339 redakcija

 

272. Savivaldybės taryba pasiūlymų iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 Tarybos narių grupės reikalavimu, pateikus Savivaldybės tarybai argumentuotus pasiūlymus, kuriuose išdėstoma problemos esmė, pagrindžiama, kodėl pasiūlymai yra aktualūs ir reikalingi.

273. Reglamento 269, 270 ir 271 punktuose nurodytų subjektų pasiūlymus preliminariai nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė iš Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kitų asmenų, kurie yra kompetentingi nagrinėti klausimus, susijusius su gyvenamųjų vietovių nustatymu ir panaikinimu, jų teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu, vadovaudamasi 271.1 punkte nustatytais reikalavimais. Jei nustatomi trūkumai, Savivaldybės administracijos direktorius raštu paprašo pasiūlymus pateikusių subjektų per 5 kalendorines dienas pataisyti trūkumus.

2020 m. vasario 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-339 redakcija

 

274. Tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo 269, 270 ir 271 punktuose nurodytų subjektų pasiūlymams nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms ir jo aiškinamasis raštas rengiami 271.2 punkte nustatyta tvarka.

2020 m. vasario 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-339 redakcija

 

275. Įsigaliojus Savivaldybės tarybos sprendimui dėl pritarimo pasiūlymams ir Savivaldybės tarybos sprendimui dėl vietos gyventojų apklausos paskelbimo, Administracijos direktorius organizuoja vietos gyventojų apklausą  pagal Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651, bei vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo, patvirtinto atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu, nustatytą tvarką.

 

 

 

XVI SKYRIUS

ATASKAITŲ PATEIKIMAS SAVIVALDYBĖS TARYBAI IR BENDRUOMENEI

 

276. Meras ne rečiau kaip 1 kartą per metus iki balandžio 30 d. atsiskaitydamas už savo veiklą pateikia Savivaldybės tarybai ir bendruomenei viešą savo veiklos ataskaitą. Taip pat Meras rengia ir pateikia rinkėjams ir Savivaldybės bendruomenei ataskaitą Savivaldybės tarybos vardu, ją pristatydamas Savivaldybės tarybos posėdyje. Ataskaita  paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje. Ataskaita skelbiama per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl šios ataskaitos priėmimo.

2018 m. sausio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-934 redakcija

 

277. Savivaldybės taryba ne rečiau kaip 1 kartą per metus iki birželio 30 d. išklauso biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė ji yra, Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metines veiklos ataskaitas, parengtas vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintu Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašu. Savivaldybės taryba dėl šių ataskaitų priima sprendimus.

2020 m. vasario 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-339 redakcija

 

278. Tarybos narys ne rečiau kaip 1 kartą per metus atsiskaito rinkėjams. Atsiskaitymo gyventojams organizavimu rūpinasi pats Tarybos narys. Administracija privalo sudaryti sąlygas Tarybos nariams atsiskaityti gyventojams, suteikdama patalpas bei apie atsiskaitymo laiką ir vietą informuodama Savivaldybės interneto svetainėje.

279. Administracijos direktorius ne rečiau kaip 1 kartą per metus iki balandžio 30 d.  raštu pateikia savo ir Administracijos veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai ir Merui. Administracijos direktoriaus ataskaita paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje. Ataskaita paskelbiama per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl šios ataskaitos priėmimo. Savivaldybės tarybai pareikalavus Administracijos direktorius apie įgyvendinamas valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas atsiskaito Savivaldybės tarybos posėdyje.

280. Savivaldybės kontrolierius  ne rečiau kaip 1 kartą per metus iki balandžio 30 d. pateikia Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai. Pateikęs veiklos ataskaitą Savivaldybės kontrolierius atsako į Tarybos narių klausimus. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos, per mėnesį jos santrauka paskelbiama  Savivaldybės interneto svetainėje.

281. Savivaldybės kontrolierius kiekvienais metais iki liepos 15 d. Savivaldybės tarybai teikia išvadas dėl:

281.1. pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

281.2. Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

282. Savivaldybės taryba išklauso Savivaldybės kontrolieriaus teikiamas išvadas, nurodytas šio Reglamento 281 punkte, ir priima sprendimą dėl jų. Išvadą dėl Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo Savivaldybės kontrolierius Savivaldybės tarybai teikia, apsvarsčius ją Kontrolės komitete.

2020 m. vasario 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-339 redakcija

 

283. Savivaldybės administracija privalo sudaryti sąlygas gyventojams susipažinti su ataskaitomis. Apie tai, kur gali susipažinti su ataskaitomis, gyventojai informuojami Savivaldybės interneto svetainėje.

 

XVII SKYRIUS

TARYBOS NARIŲ BENDRAVIMAS SU GYVENTOJAIS

 

                      284. Tarybos nariai priima gyventojus ir dalyvauja susitikimuose su jais.

                      285. Tarybos nariai ne rečiau kaip kartą per metus ir ne vėliau kaip  pirmąjį metų ketvirtį atsiskaito rinkėjams.

                      286. Kiekvienas Tarybos narys pats savarankiškai gali organizuoti susitikimus su gyventojais.

                      287. Tarybos nariai su gyventojais gali susitikti seniūnijose ir kitose gyventojams patogiose vietose.

                      2016 m. rugpjūčio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-B-TS-490 redakcija

 

XVIII SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ RYŠIAI SU BENDRUOMENE

 

                      288. Meras, Mero pavaduotojas, Savivaldybės kontrolierius ir Administracijos direktorius asmeniškai priima gyventojus ir kitus asmenis (toliau – asmenis).

                      289. Už asmenų priėmimo organizavimą, jų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų (toliau – pareiškimai) nagrinėjimą atsako Administracijos direktorius. Jis nustato asmenų priėmimo tvarką ir skelbia apie tai Savivaldybės interneto svetainėje.         

290. Raštvedybą, susijusią su asmenų pareiškimais, tvarko Administracijos Bendrasis skyrius.

                      291. Pareiškimai turi būti išnagrinėti  įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.     

                      292. Apie pareiškimo nagrinėjimo rezultatus raštu pranešama jį pateikusiam asmeniui. Jei pareiškimas atmetamas, būtinai nurodomi atmetimo motyvai.

                      293. Tarybos nariai jų adresu gautus rinkėjų pareiškimus (užregistruotus Administracijoje), nagrinėja patys arba siunčia juos svarstyti atitinkamai institucijai. Apie nagrinėjimo rezultatus pareiškėją informuoja patys Tarybos nariai.

                      294. Savivaldybės tarybos ar Tarybos nario vardu gauti pareiškimai gali būti nagrinėjami Komitetuose.

                      295. Asmenų pareiškimų nagrinėjimo eigą kontroliuoja Administracijos direktorius.

                      2016 m. rugpjūčio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-B-TS-490 redakcija

 

XIX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      296. Savivaldybės tarybos veiklos klausimai, neaptarti šiame Reglamente, sprendžiami priimant Savivaldybės tarybos sprendimą posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma, jeigu Savivaldybės taryba nenusprendžia kitaip.

                      2016 m. rugpjūčio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-B-TS-490 redakcija

 

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento

1 priedas

 

            

(Savivaldybės tarybos nario vardas ir pavardė)

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės merui

DARBO LAIKO APSKAITOS PAŽYMA

(FAKTIŠKAI DIRBTAS LAIKAS, ATLIEKANT TARYBOS NARIO PAREIGAS, KURIS NEFIKSUOJAMAS POSĖDŽIŲ PROTOKOLUOSE)

 

20___m._________ d.

Vilkaviškis

                      Informuoju, kad 20___  m. ........................... mėnesį dirbau šiuo laiku:

 Mėnesio

diena

Kokios buvo vykdomos Tarybos nario pareigos ir kuriuo Reglamento punktu ar įstatymo straipsniu jos apibrėžtos

Trukmė (val.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

     

 Tarybos narys

............................................

.......................................................

 

(Parašas)

(Tarybos nario vardas ir  pavardė)

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento

2  priedas

 

 

            

(Savivaldybės tarybos nario vardas ir pavardė)

  

 

IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU TARYBOS NARIO VEIKLA, ATASKAITA

 

Už 20.... m. ..................................... mėnesį

 

Eil.

Nr.

 

Dokumento

išrašymo

data

 

Dokumento (PVM sąskaitos

faktūros, sąskaitos faktūros,

kvito) serija ir Nr. , kasos

aparato kvito (čekio) Nr.

 

Prekių, paslaugų

pavadinimas

 

Suma Eur

(patvirtinta

apmokėjimo

dokumentu)

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO :

 

 

 

 

Tarybos narys

                                                                                 ............................................................................................

                                                   (parašas, vardas ir pavardė)

......................

(pildymo data)

 

Ataskaitą gavau:

 

.......................                                                                       ...........................................................................................

(gavimo data)                                                                                                (parašas, pareigos, vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento

3 priedas

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

20__ m. _____________ __ d.

Vilkaviškis

 

Projekto pavadinimas

 

 

Projekto iniciatorius

 

 

Projekto tikslai ir uždaviniai

 

 

Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas

 

Siūlomos naujos nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama

 

Galimos neigiamos pasekmės priėmus siūlomą sprendimo projektą ir priemonės, kad tokių pasekmių būtų išvengta

 

Lėšų poreikis ir šaltiniai sprendimui įgyvendinti

 

Projekto rengimo metu gauti vertinimai ir išvados

Antikorupcinis vertinimas

 

Teisinio reguliavimo vertinimas

 

Administracinės naštos mažinimo vertinimas

 

Kitas vertinimas

 

Projektas suderintas su

 

 

Projekto rengėjas

 

 

Projekto pristatytojas (pranešėjas)

 

Priimto sprendimo vykdytojai

 

Lydimieji (pridedami) dokumentai

1.

2.

 

 

(Rengėjas)

Į pradžią